haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2009/51
23/11/2009 – 27/11/2009
A. 2.1.2009 – 27.11.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Hisse Senedi
2
Oydan Yoksun Pay
Yatırım Fonu Katılma Payı
Bu hafta
Tutarı
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
109
87.962.298,33
2.061.417.835,15
-
-
1
-
70.000.000
-
31
-
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
13
Tahvil
-
Finansman Bonosu
Toplam
Tutarı
98
-
2.451.006.024,64
-
1
-
70.000.000
21.250.369.190
-
37
-
18.471.200.000(1)
-
14.700.000.000
-
12
-
14.500.000.000
5
-
140.800.000
-
5
-
140.400.000
-
1
-
50.000.000
-
1
-
50.000.000
Banka Bonosu
-
2
-
100.000.000
-
1
-
35.000.000
Aracı Kuruluş Varantı
-
1
-
50.000.000
-
-
-
-
TOPLAM
2
163
-
155
-
35.717.606.024,64
87.962.298,33 38.422.587.025,15
NOT
(1) Nominal değer olup, 02.01.2009 tarihinden 27.11.2009 tarihine kadarki piyasa değeri 19.070.786.000 TL’dır.
02.01.2009-27.11.2009 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan başvuru sayısı 29’a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 25 olmuştur.
B. 23.11.2009 – 27.11.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
1. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Hisse Senedi
-
2. Liberty Sigorta A.Ş.
Hisse Senedi 87.962.298,33
Ortaklığın Unvanı
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
78.057.000
6.037.701,67
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
-
-
-
C. 23.11.2009 – 27.11.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır.
1
G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Kombassan Holding A.Ş.’nin 16.11.2009
tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
2
2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin 23.11.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
3
Download