haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2009/45
12/10/2009 – 16/10/2009
A. 2.1.2009 – 16.10.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Adet
Toplam
Adet
Hisse Senedi
4
98
Oydan Yoksun Pay
-
1
Yatırım Fonu Katılma Payı
3
28
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
11
Tahvil
-
Finansman Bonosu
-
Banka Bonosu
TOPLAM
Bu hafta
Tutarı
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
Toplam
Tutarı
1.823.886.933,82
-
85
-
70.000.000
-
-
-
2.130.000.000 20.115.369.190
-
33
-
-
14.400.000.000
-
3
-
250.000.000
5
-
140.800.000
-
5
-
140.400.000
1
-
50.000.000
-
1
-
50.000.000
-
1
-
35.000.000
-
1
-
35.000.000
7
145
-
128
-
20.091.056
-
2.150.091.056 36.635.056.123,82
2.293.009.043,94
15.841.200.000(1)
18.609.609.043,94
NOT
(1) Nominal değer olup, 02.01.2009 tarihinden 16.10.2009 tarihine kadarki piyasa değeri 14.811.698.000 TL’dır.
02.01.2009-16.10.2009 tarihleri arasında tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını
yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 29’a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru
sayısı 24 olmuştur.
B. 12.10.2009 – 16.10.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
(TL)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
1. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) Hisse Senedi
Bedelli
(Nakit
Artırım)
3.000.000
2. Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hisse Senedi
3. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hisse Senedi
4. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (**)
Hisse Senedi 12.000.000
5.091.056
-
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Diğer
Halka
Menkul
Açılma Kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.050.767,50
-
-
-
-
-
-
(*) Sermaye artırımına konu 3.000.000-TL tutarındaki payların Metro Menkul Değerler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne tahsis edilmesine ilişkin başvurudur.
(**) Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde
Uyulacak Esaslar" çerçevesinde Şirket sermayesinin 65.000.000 TL'den 28.000.000 TL'ye azaltılması ve eşzamanlı olarak 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin
başvurudur.
1
2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 3
Fon Unvanı
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Tema
Çevre Fonu
2. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Likit Fonu
3. Türkiye İş Bankası A.Ş. Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil ve
Bono Fonu
Ġhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası
Aracı
Yatırım Fonu
Katılma Payı
Yatırım Fonu
Katılma Payı
Yatırım Fonu
Katılma Payı
Toplam
Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
(TL)
Artırılan
Tutar
18.000.000.000
180.000.000
175.000.000.000
1.750.000.000
20.000.000.000
200.000.000
C. 12.10.2009 – 16.10.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır.
D. DUYURU
1. Kurulumuzun 25.09.2009 tarih ve 30/838 sayılı Kararı:
A) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde geçiş süresinden yararlanan kişilerin 2010 yılı Eylül ayı sınav sonuçlarının
açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam etmesine, lisans belgesi almaya hak kazanamayanların söz konusu tarihten itibaren
lisansa konu alanlarda çalışamamasına,
B) Sınavlara katılanlardan 4 yıl geçtiği halde halen lisans almaya hak kazanamayanların başarılı oldukları notlarının
silinmesi işleminin geçiş sürecinin sonu olan 2010 Eylül dönemi sınav sonuçlarını takiben başlatılmasına, 2010 Eylül sınavı
sonuçlarına göre 4 yıl ve daha uzun süre sınava girdikleri halde başarılı olamayan adayların girecekleri ilk sınava tüm notlarının
silinmiş olarak katılmasına,
C) (B)’de belirtilen kapsamda yer alan adaylardan modül silme süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyenlerin, 4
yıllık süreyi tamamlamış olmaları şartıyla en son 2010 Eylül dönemine kadar sınav başvuru süresi içinde Kurulumuza yazılı
olarak başvurmaları halinde, başarılı oldukları sınav notlarının silinmesine imkan tanınmasına,
karar verilmiştir.
E. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 07.10.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
2
3
2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’nin
09.10.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
4
5
3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
14.10.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
6
7
4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 15.10.2009
tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
8
Download