lunanlara bir konuyu öğretmek için soru sorardı

advertisement
Müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah’ın kitabı Kur’an’dır.
Peygamberimiz ara sıra etrafında bulunanlara bir konuyu öğretmek için
soru sorardı. Nitekim Muaz bin Cebel’i, Yemen’e, vali olarak gönderirken
bu yöntemi kullanmıştır.
Hz. Muhammed: “Sana bir şey sorarlarsa nasıl hüküm vereceksin?”
Muaz: Allah’ın kitabıyla.
Hz. Muhammed: “Şayet Allah’ın kitabında yoksa?”
Muaz: Allah Resulünün sünneti ile.
Hz. Muhammed: “Ya onda da bulamazsan?”
Muaz: Aklımı çalıştırır içtihat ederim.
Bunun dışında başka bir şey düşünmem. Böyle bilir, böyle yaparım.
Hz. Muhammed: “Allah’ın elçisini
muvaffak kılan Allah’a hamd olsun.”
“Kur’an, tüm insanlar için hidayet
kaynağıdır.” (Bakara suresi, 185. ayet.)
Yukarıdaki ayette Kur’an’ın hangi yönlerine
değinilmektedir?
“Benden gördüğünüz
şekilde namaz kılınız.”
Buhari, Ezan, 18.
Ahzab suresinin 21.
ayetinde şöyle buyrulur:
“Andolsun ki, Resulullah’ta, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve
Allah’ı çok zikredenler
için güzel bir örnek
vardır.”
Bu ayet ve hadiste Müslüman'ca bir yaşantının hangi yönüne değinilmiştir?
Allah’ın, Kur’an’ı muhtelif surelerde yerine göre değişik isimlerle andığı görülür.
“el-Kitâb”
“Ümmü’l-Kitâb”
“Kitâb-ı mübîn”
“el-Furkân”
“el -Mesânî”
“Kelâmullah”
“Hüdâ”
“Şifâ”
“Rahmet”
“Müjde”
“Mev’iza”
“Zikir”
“Nûr”
Kur’ân-ı Kerim
• Cüz: “parça, bölüm”
:30
• Sûre: “yüksek rütbe, mevki, şeref” :114
• Âyet: “açık alamet, işaret, iz, nişan” :6236
Tertip sırasına göre ilk sure
Fatiha Sûresi’dir.
Tertip sırasına göre son
sure Nâs Sûresidir.
el-Fâtiha’dan sonra gelen 7 uzun sureye
“es-Seb’u’t-Tıvâl” (yedi uzun sure) denir.
• Kur’ân-ı Kerîm sureleri genel olarak
Mekkî ve Medenî şeklinde ikiye
ayrılmıştır.
Mekkî sure ve ayetlerin içeriği ağırlıklı olarak
inanç esasları ve ahlaki değerler; Medine’de
inen sure ve ayetlerin içeriği de daha çok
ibadetler ve sosyal hayatla ilgili konulardan
oluşmuştur.
Kur’ân’ın ilk inen ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir.
ilk vahiy: 610 yılının Ramazan ayı / Hira Mağarası
OKU. YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU.
‫من الرَّ ِح ِيم‬
ِ ‫ِبسْ ِم‬
ِ ْ‫هللا الرَّ ح‬
‫ُّك‬
َ ‫} ا ْق َر ْأ َو َرب‬2{ ‫ان ِمنْ َع َل ٍق‬
َ ‫نس‬
َ ِ‫} َخ َل َق ْاْل‬1{ ‫ِّك الَّ ِذي َخ َل َق‬
َ ‫ا ْق َر ْأ ِباسْ ِم َرب‬
}5{ ‫ان َما َل ْم َيعْ َل ْم‬
َ ‫نس‬
َ ِ‫} َعلَّ َم ْاْل‬4{ ‫} الَّ ِذي َعلَّ َم ِب ْال َق َل ِم‬3{ ‫ْاْلَ ْك َر ُم‬
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’e 23 senede ve
bölümler hâlinde, vahiy yoluyla nâzil olmuştur.
Kur’ân-ı Kerîm’in bir bütün olarak, tek seferde değil de parça parça, bölümler
halinde nazil olmasının sebepleri ve sağladığı kolaylıklar nelerdir?
• Halife Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin
başkâtibi durumunda olan Zeyd b. Sabit
başkanlığında bir komisyon kurarak Kur’an’ı
bir kitap hâlinde toplamalarını emretti.
MUSHAF
Başkan: Zeyd bin Sâbit
• Kur’an-ı Kerîm’in derlenip
getirilmesi: Hz. Ebû Bekir
Mushaf
haline
• Kur’an-ı Kerîm Mushaf’ının çoğaltılması ve önemli
merkezlere gönderilmesi: Hz. Osman
Mekke,Kufe, Basra, Şam, Yemen, Bahreyn
Download