kuran`ı kerimin iç düzeni

advertisement
KURAN’I KERİMİN İÇ DÜZENİ
Kur’an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy
meleği Cebrail aracılığıyla, son
Peygamber Hz. Muhammed’e indirilen
ilahi bir mesajdır. Kur’an kelime olarak
okumak, toplamak, bir araya getirmek
anlamlarına gelir.
• • Kur’an herhangi bir değişikliğe uğramadan
günümüze kadar ulaşan son ilahi kitaptır.
• Allah, Kur’an’da insanın var oluş amacının
kendisine kulluk etmek olarak açıklamaktadır.
• İslam’ı öğrenirken Kur’an-ı Kerim’den sonra
başvurulacak ikinci kaynak Hz. Muhammed’in
örnek hayatı diye tanımlayabileceğimiz sünnettir.
• Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
• Kur’an’ın indirilişi Hz Muhammed’in 610 yılında
ilk vahyi almasıyla başlayıp vefat ettiği 632 yılına
kadar sürmüştür.
• İlk vahiy Kadir Gecesi’nde indirilmiştir.
• Yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.
• • Değişik malzemeler üzerine yazılmış olan
Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber hayatta iken bir
araya getirilememişti. Savaşlarda birçok sahabe
şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer’in de
ricasıyla Hz. Ebubekir Kur’an-ı Kerim’in kitap
haline getirilmesi için Zeyd bin Sabit’i
görevlendirmiştir. Peygamberimizin vahiy katibi
Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturulan bir
heyet, Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirerek Hz.
Ebubekir’e teslim etmiştir.
• (Kur’an, Hz. Ömer’in ricası ve Hz. Ebubekir
emriyle Zeyd bin Sabit tarafından kitap haline
getirilmiştir.)
• Kur’an, Hz. Osman döneminde çoğaltıldı.
Çoğaltılmasında yine Zeyd bin Sabit yardımcı
olmuştur. 7 nüsha oluşturulmuş ve Basra, Kûfe,
Şam, Mekke’ye gönderilmiştir. Çoğaltılmasının
nedenleri;
* Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası’nın hızla
genişlemesi ve Müslüman nüfusunun artması.
* Mahalli lehçe farklılıklarının etkisiyle aynı metnin
farklı tarzda telaffuz edilmesi.
• Kur’an’ın İç Düzeni İle İlgili
Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
Ayet : Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç
cümlecikten oluşan ifadeleridir.
• Ayet sözlükte alamet, delil, işaret
demektir.
• Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır.
• Sure : Kur’an’ın en az 3 ayetten oluşan 114 bölümünden
her birine verilen addır.
• Sure sözlükte yüksek mevki, etrafı surlarla çevrili şehir
demektir.
• Tevbe suresi hariç tüm sureler besmeleyle başlar.
• Surelerin sıralaması zaman ya da konuya göre değil
uzundan kısaya doğrudur.
• En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser’dir.
• Cüz : Kur’an-ı Kerim’in 20’şer sayfalık
bölümüne verilen addır.
• Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.
• Mushaf : Kitap haline getirilmiş olan
Kur’an’ın özel adıdır.
• Mushaf sözlükte iki kapak arasında
toplanmış sayfalar demektir.
• Kur’an’a bu isim Hz. Ebu Bekir
döneminde verilmiştir.
• Kur’an’ın Okunması İle İlgili
Kavramlar (Tecvit, Mukabele, Hatim,
Hafızlık)
Tecvit : Kur’an-ı Kerim’i güzel bir biçimde
okumak için uyulması gereken kuralları
kapsayan ilimdir.
• Mukabele : Kur’an-ı Kerim’i okuyan kişiyi,
bilenlerin Kur’an’dan takip etmesi,
bilmeyenlerin dinlemesidir. Ayrıca her
Ramazan ayında Hz. Muhammed ve
Cebrail’in ayetleri karşılıklı okumasına da
mukabele denir.
• Hatim : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezbere
ya da yüzünden, baştan sona kadar
okumak veya dinlemektir.
• Hafızlık : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle
ezberlemektir. Kur’an’ı baştan sona
ezberleyen kişiye hafız denir.
• Kur’an’ın Anlaşılması ve
Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
(Meal, Tefsir)
Meal : Kur’an-ı Kerim’in tercümesidir.
Anlam, kavram demektir.
•
Tefsir : Kur’an-ı Kerim’i açıklamak ve
yorumlamaktır. Kur’an-ı Kerim’i açıklayan
kişilere müfessir denir. Ayetlerin iniş
sebeplerini belirtir.
• • Yıllar içinde çok sayıda tefsir kitabının yazılmasının
nedenleri;
* Güncel sorunlara cevaplar bulunmasının gerekmesi ve
* Farklı kültürlere sahip olan müfessirlerin Kuran’ı farklı
yorumlamasıdır.
• Ülkemizde ilk tefsir ve meal Elmalılı Muhammed Hamdi
Yazır tarafından yapılmıştır.
• Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
İnanç : Allah’ın, Peygamberimiz Hz.
Muhammed’e bildirdiği esasların tamamını tasdik
etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz
kabul edip bunların doğruluğuna gönülden
inanmaktır.
İmanın şartları : Allah’a, Meleklere, Kitaplara,
Peygamberlere, Ahiret’e, Kadere iman.
İslam’ın şartları : Namaz, oruç, hac, zekat,
şehadet.
• İbadet : İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini
göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak
niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve
davranışlardır.
Ahlak : İnanç ve ibadetlerin gereği olarak
ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle ortaya konan,
gönül ve duygu kaynaklı davranışlardır.
• Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi
Türkler Sasani, Bizans ve Hazar ülkelerine
İslamiyet’i yaymıştır.
Hüsnü Hat : Güzel yazı yazma sanatıdır. Hat
yapana Hattat denir.
Tezhip : Kitap süsleme sanatıdır. Tezhip yapana
Müzehhip denir.
Hadisi Şerif
•
“Sizin en hayırlınız
Kur’an’ı öğrenen ve
öğretendir!”
Hadisi Şerif
• Hayırlı hane de, içinde Kur’an
okunan hanedir! Melekler, içinde
Kur’an okunan haneye hayırlı
misafirler olarak üşüşürler,
şeytanlar da o haneden şerli
işgalciler olarak kaçışırlar!.
Hadisi Şerif
• Kur’an’ı öğreniniz. Şüphesiz onu okumakla
her harfine bedel on sevapla
mükafatlandırılırsınız.”7
Download