ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 25

advertisement
KAVRAMA
Test
25
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 1
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in özelliklerinden biri değildir?
B) Ümmi bir peygamberdir.
B) Boş ve yararsız işlerden uzak durmak
C) Allah’ın koruması altındadır.
C) Emanete ve verdiği sözleri riayet etmek
2 ve 3. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.
2.
“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı,
çok esirgeyicidir.”
(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Bu ayette verilen temel mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahlakın en yücesi peygamberlerde bulunur.
B) Allah peygamberlerini, insanları eğitmesi için göndermiştir.
C) İslamı anlama ve yaşama konusunda örnek alınacak
kişiler bellidir.
D) Allah’ın sevgisi, Hz. Peygamberin gösterdiği yolu benimsemekle kazanılabilir.
E) Hz. Muhammed’in (sav.) açıklamaları ve uygulamaları
olmadan İslam’ı doğru anlamak mümkün değildir.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Harcamalarında dengeli olmak
E) Peygamberliği hayatı boyunca sürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre örnek insanın
özelliklerinden biri olamaz?
A) Müminlere örnektir.
D) Alemlere rahmet olan evrensel bir elçidir.
4.
D) Zenginlik ve fakirlikte Allah için infak etmek
E) Ait olduğu toplumun örf ve adetlerini yaşatmak
5.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİLSİ
Örnek insanların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ayetlerin
hangisindeki vurgu diğerlerinden farklıdır?
A) “Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler...”
(Furkan suresi, 72. ayet)
B) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun...”
(Mâide suresi, 8. ayet)
C) “... Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet.
Şüphesiz Allah âdil olanları sever.”
(Maide suresi, 42. ayet)
D) “... Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı
tavsiye edenler başkadır.”
(Asr suresi, 3. ayet)
E) “Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve
akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun...”
(Nisa suresi, 135. ayet)
MEB 2016 - 2017
3.
Bu ayette vurgulanan temel husus aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
Bir defasında bir adam Hz. Peygamberden birkaç tane
koyun istemişti. Peygamberimiz sürünün tamamını adama
vermişti. İlk önce bu durumu şaka sanan adam sürünün
gerçekten kendisine verildiğini anladığında Müslüman
olmuş ve bağlı olduğu topluluğu da İslam’a davet etmiştir.
Bu olayda Peygamberimizin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah sevgisi
B) Allah’ın affediciliği
C) Peygamber sevgisi
D) Hz. Muhammed’in örnekliği
E) Allah’ın sevgisini kazanma yolları
A) İsarı
B) Takvası
D) Cömertliği
vurgulanan
C) Tebliği
E) Diğergamlığı
yönü
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
25
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİLSİ
HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 1
10. Hz. Peygamber, hayatı boyunca dürüst ve güvenilir olmuş,
doğruluktan ayrılmamıştır.
7 ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bu olay Hz. Muhammed
vurgulanmamıştır?
(sav)’in
hangi
A) Sabırlı olmasını
B) Örnek olmasını
C) Ailesine karşı sevgisini
D) İstişareye verdiği önemi
E) Kadınlara verdiği değeri
8.
Bu parçada Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne
değinilmemiştir?
A) Örnekliğine
B) Sabırlı olduğuna
C) Kadınlara değer verdiğine
D) İstişareye önem verdiğine
E) Eşlerine adaletle davrandığına
9.
“Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp
savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi
arasında makul bir dengeye göre olur.”
C) Adiy bin Hatim Medine’ye gelince Peygamberimizin
yolda yaşlı bir kadını uzun süre dinlediğine şahit olur,
sonra Peygamberimizin evine gider. Evde Hz. Peygamberin, oturması için içi lif dolu minderi ona verip
kendisinin yere oturması
D) Hz. Muhammed’in (sav.) mektup göndererek İslam’a
davet ettiği liderlerden biri de Bizans Kayseri’dir. Kayser Peygamberimizin yalan söyleyip söylemediğini o
esnada yanında bulunan Ebu Süfyan’a sorduğunda
ondan şu “Muhammet asil doğmuştur, doğru ve emindir; hiçbir söz ve vaadinden dönmemiştir.” cevabını
alması
E) Mekkeli müşrikler Peygamberimize düşmanlık etmekle birlikte önemli eşyalarını ona emanet etmekteydiler. Bu yüzden hicret yolculuğuna çıkmaya hazırlanan
Hazreti Peygamberin, Hz. Ali’ye, kendisinde bulunan
emanetleri sahiplerine ulaştırmasını özellikle tembihlemesi
11. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi
sorumluluk bilinci ile hareket ettiği daha belirgindir?
A) Hicret ederken Mekkelilerin emanetlerini sahiplerine
vermesi için Hz. Ali’yi vekil bırakması
B) Bir yolculuk esnasında yemek için iş bölümü yapan
sahabelerine yardım olsun diye odun toplaması
C) Hudeybiye Antlaşması gereği, Müslüman olup Medine’ye sığınanları Mekkeli müşriklere teslim etmesi
D) Gençliğinde, Mekke’de zayıf ve kimsesizlerin hakkını
savunmak için Hilfu’l-fudul’e katılması
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
B) İtidal
D) Cimrilik
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
B) İslam’dan önce Kabe’nin tamiri sırasında Hacer-i
Esved’in yerine konulması ile ilgili kabileler arasında
oluşan ihtilafın çözümü için Kâbe’ye gelen ilk kişinin
vereceği kararın kabul edilmesi benimsenmişti. Bunun
üzerine Kâbe’ye ilk gelen kimsenin Muhammed olmasından dolayı bu kabilelerin çok sevinmesi
(Furkan suresi, 67. ayet)
A) İsraf
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıdaki olaylardan hangisi onun bu özelliğine bir
örnek oluşturmaz?
A) Peygamberimizin, akrabalarını Safa Tepesi’nde toplayıp onlara: “Şu tepenin ardından düşman ordusu
geliyor desem bana inanır mısınız?” diye sormasına
karşılık onların: “Elbette inanırız. Çünkü sen bu zamana kadar yalan söylemedin.” demeleri
yönü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Hicretin altıncı yılında Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret
etmek isteyince Mekkeli müşrikler bu ziyareti engelledi.
Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında imzalanan
Hudeybiye Barış Anlaşması’na göre Kâbe’nin bir sonraki
yıl ziyaret edileceği karara bağlandı. Bu durumdan
sahabe memnun olmadı. Peygamberimizin ihramdan
çıkma isteğini hemen gerçekleştirmediler. Allah Resulü bu
duruma çok üzüldü. Olayı, eşi Ümmü Seleme’ye anlatınca
o şöyle dedi: “Ya Resulallah! Sen kalk ve kurbanlığını
kes, onlar da sana uyacak ve kurbanlarını keseceklerdir.”
Hz. Peygamber eşinin dediğini yaptı. Arkadaşları da ona
uydu. Ertesi yıl Kâbe ziyaret edildi.
MEB 2016 - 2017
E) Mekke’nin Fethi’ne giderken yol kenarında yavrularını
emziren köpeğin rahatsız edilmemesi için bir sahabeyi
nöbetçi bırakması
C) Vakar
E) Cömertlik
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download