Gece brosur son.qxp

advertisement
21. yüzyýlda Yeni Ekimler kazanacaðýz!
EKÝM DEVRÝMÝ YOL GÖSTERÝYOR
89 yýl önce, insanlýk
dünyasý, dünyanýn altýda
birinde yeni bir yaþama
kapýyý araladý.
O güne kadar insanlýk
tarihi, iþçilerin, köylülerin,
ezilenlerin kendilerini ezen
ve sömürenlere karþý pek
çok ayaklanmalara veya
devrim giriþimlerine tanýk
olmuþtu. Çok kýsa yaþayan
Paris Komünü (26 Mart-28
Mayýs 1871) dýþýnda iþçiler
ve köylüler, ilk defa Ekim
devrimiyle,
BOLÞEVÝK
komünist
partinin
önderliðinde
kendilerini
ezen
ve
sömürenlerin
olmadýðý
bir
yaþamýn
adýmýný, sosyalist devrimi
zafere taþýyarak attýlar.
Ekim’e giden yol
1914 yýlýnda Çarlýk Rusya’sýnýn da katýldýðý 1. emperyalist paylaþým
savaþý çýktýðýnda Bolþevikler, bu savaþýn emperyalistlerin dünyayý
yeniden paylaþmak amacýyla çýkardýðý haksýz bir savaþ olduðunu
açýklayarak, savaþta yer alan tüm ülkelerdeki iþçi sýnýfýna savaþý
çýkaran egemenlerine karþý “devrimci iç savaþ” baþlatmalarý çaðrýsý
yaptýlar.
Diðer emperyalistlere karþý savaþta her gün kayýplarý artan Çarlýk
Rusya’sýnda, savaþýn tüm faturasýný iþçiler ve köylüler ödüyordu.
Savaþta kýrýlmalarý yetmediði gibi yoksulluk ve açlýk kendini
dayatmýþtý. Bolþeviklerin çaðrýlarýnýn doðruluðu her geçen gün
anlaþýlýyordu.
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
2
çünkü bizlere dayatýlan kölelik koþullarýnda çalýþmadan, iþsizlikten,
yoksulluktan baþka kurtuluþ yolu yoktur.
Yeni Ekim’ler yaratacaðýz, burjuvalardan ve büyük toprak
sahiplerinden kurtulmanýn, kimsenin kimseyi sömürmediði,
yoksulluðun ve iþsizliðin kaldýrýldýðý, eðitimin ve saðlýðýn parasýz
olduðu sosyalizmi kurmanýn baþka bir yolu yoktur.
Yeni Ekim’ler yaratacaðýz, çünkü kendilerine serbestlik biz iþçi ve
emekçilere diktatörlük uygulayan, her geçen gün tüm haklarýmýzý
elimizden alan burjuva devletlerden kurtulmanýn, iþçi ve emekçilerin,
ezilenlerin devleti olan Sovyetler’i kurmanýn baþka bir yolu yoktur.
Yeni Ekim’ler yaratacaðýz, çünkü bu, bir baþka Avrupa’yý, bir baþka
dünyayý kurmanýn yoludur.
Ve elbette yeni Ekim’ler için örgütleneceðiz, çünkü iþçi sýnýfýna ve
ezilenlere yol gösterecek, Ekimleri
yaratacak ve sosyalizme önderlik
edecek komünist partileri olmayan
coðrafyalarda yeniden kurarak,
onlarý mücadelenin içinde geliþtirip
güçlendirerek devrimleri zaferlere
taþýyacaðýz.
Göçmen
iþçi,
emekçiler,
emperyalist yaðma savaþlarýna
,bölgesel kýrým ve katliamlarýna son
vermek; dünya halklarýnýn devrimci
enternasyonalist dayanýþmasýný
örgütlemek ve daha etkin kýlmak
için; dünyamýzýn mahvedilmesinin, doðal yaþamýn yok edilmesinin
önüne geçmek; sömürüsüz, özgür yarýnlar için Marksist Leninist
Komünist Parti ye destek olun, güç verin, onun saflarýnda örgütlenin.
Yaþasýn Ekim devrimi !
Yaþasýn Marksist Leninist komünistler !
Yaþasýn Marksizm Leninizm !
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
7
Demokratik haklarýn en tutarlý savunucusu komünistlerdir
Ekim devrimi ve sosyalizm,
ulusal sorundan kadýn soruna
kadar,
burjuva
demokratik
çerçevedeki tüm talepleri en
tutarlý savunanlarýn komünistler
olduðunu kanýtladý. Çarlýðýn
zulmü altýndaki sömürge veya
ezilen baðýmlý uluslara kendi
devletlerini kurma hakký dahil
tüm ulusal haklarý verilirken, kadýnlar ise dünyada ilk defa oy ve
boþanma hakký elde ettiler.
Ücretsiz eðitim, ücretsiz saðlýk
Ekim devrimiyle baþlanýlan Sosyalizm altýnda, eðitim ve saðlýk
hizmetleri bir ticari meta olmaktan çýkarýldý, dünyada ilk defa eðitim ve
saðlýk hizmetleri ücretsiz verilmeye baþlandý. Barýnma sorunu köklü
olarak çözülerek “evsizler” kavramý tarihe gömüldü.
Bugünkü kapitalist-emperyalist sistemde çokça duyduðumuz,
“iþsizler”, “yoksullar”, “evsizler” kavramlarý Sovyet insanýna
yabancýydý.
21. yüzyýlda Yeni Ekimler kazanacaðýz!
Bizler, iþçi ve emekçiler, burjuvalara yeniden geleceðimizi, yeni
Ekim’ler yaratacaðýmýzý, sosyalizme yeniden daha yaygýn ve daha
güçlü geçeceðimizi Ekim devriminin 89. yýlýnda bir kez daha
haykýrýyoruz.
Baþta emperyalist jandarma ABD ve uþaklarýnýn , diðer
emperyalistlerin
korkularý
boþuna
deðildir.
Emperyalistlerin dünyasal çapta
üretim- yoðunlaþmasý uluslar
arasý konsept ve saldýrganlýklarý
kendi
karþýtlarýný;
mezar
kazýcýlarýný da büyütüyor.
Yeni Ekim’ler yaratacaðýz,
6
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
Ýþçiler, köylüler ve askerler, 1917 Þubatýnda “Kahrolsun Çarlýk”
þiarýyla ayaklandýlar. Tarih 27 Þubat’ý (bugünün tarihiyle 12 Mart’ý)
gösterdiðinde artýk Çarlýk yýkýlmýþtý. Ancak iktidarý ayaklanan iþçiler,
köylüler ve askerler yerine, liberal burjuvazinin temsilcisi Kerenski
almýþtý.
Ayaklanmanýn organlarý olan Ýþçi, Köylü ve Asker Sovyetlerinde
aðýrlýkta olan küçük burjuva Menþevikler ve Sosyalist Devrimciler,
iktidarý almak yerine liberal burjuvalara armaðan etmiþlerdi.
Bolþevikler çaðrýlarýný bir kere daha yinelediler; bütün iktidar
Sovyetlere geçmeli, savaþa bir an önce son verilmeli, kapitalistlerin ve
büyük toprak sahiplerinin mallarýna el konulmalý, açlýða ve yoksulluða
çare bulunmalý.
Ancak ne Kerenski’nin ne de Sovyetlerde aðýrlýðý olan küçük
burjuva devrimcilerinin bunlarý yapmaya niyetleri ve çabalarý vardý.
Þubat’tan Eylül’e kadar olan devrim aylarý, iþçilerin ve köylülerin
ihtiyaçlarýna yanýt vermeyi önemseyen ve bunu yapmaya yeteneði
olanlarýn sadece Bolþevikler olduðunu pratikte ispatladý. Bunun
üzerine baþkent Petrograd ve Moskova gibi en önemli kentlerde Ýþçi
ve Asker Sovyetleri Bolþeviklerin eline geçti. Ve Bolþevikler bir kere
daha “tüm iktidar Sovyetlere” sloganý attýlar. Artýk bu slogan sosyalist
devrimin çaðrýsýydý.
Ayaklanma örgütleniyor
Nesnel koþullar ne kadar
devrim için olgunlaþýrsa
olgunlaþsýn, o koþullardan bir
devrimin çýkmasý, devrim
yapma
iddiasýna
sahip
olanlarýn somut iradi olarak
devrimi
örgütleme
çalýþmalarýyla
ancak
sonuçlanabilirdi. Bu nedenle artýk savaþa son vermek için, Sovyetlerin
tüm iktidarý almasý için sosyalist devrimi somut olarak örgütlemek
kaçýnýlmazdý.
Eylül ayýnýn baþýndan tüm parti organlarýnda yapýlan tartýþmalardan
3
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
sonra, 10 (23) Ekim’de yapýlan MK
toplantýsýnda, ayaklanmanýn örgütlenmesi
kararý alýndý. 16 (29) Ekim tarihinde MK’nýn
önde gelen parti örgütleriyle yaptýðý
toplantýda bu karar bir kere daha onaylandý
ve ayaklanmayý yönetecek politik-askeri bir
merkez oluþturuldu.
24 (6 Kasým) Ekim günü baþlayan
ayaklanma, 25 (7 Kasým) Ekim’de burjuva
geçici hükümetin yýkýlmasý, tüm iktidarýn
Sovyetlere geçmesi ile sonuçlandý. Dünyada
ilk defa bir sosyalist devrim baþarýyla
sonuçlanmýþtý.
Burjuva parlamentarizme karþý Sovyetler
Ekim devrimi, insanlýða yeni bir devlet biçiminin doðuþunu
müjdeledi: Sovyetler.
Ýlk defa 1905 devrimi döneminde ayaklanmalarýn yönetim gücü
olarak doðan Ýþçi ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri, 1917 Þubat
devriminin de motor gücüydü.
1917 Þubat devriminden sonra, Sovyetlerin iktidar gücü olabilecek
yetenek ve kapasitede olduðu açýða çýkýnca Bolþevikler tarafýndan
iktidar örgütleri olarak politikalaþtýrýldýlar. Ekim devrimi ile iktidarý eline
alan Ýþçi, Köylü ve Asker Temsilcileri Sovyetleri, yepyeni bir devlet
biçimini, parlamentarizmden bin kat daha demokratik, iþçi sýnýfýnýn ve
yoksul köylülüðün çýkarlarýný temsil eden, iþçi ve emekçilere
demokrasi- özgürlük; burjuvazi ve büyük toprak sahipleri için
diktatörlük olan; sosyalist (sovyetik) devlet biçimini dünyaya ilan
ediyordu.
Emperyalist savaþ ve iþgallere karþý Ekim devrimi
Ekim devrimi, emperyalist savaþ ve iþgalleri ortadan kaldýrabilecek
olanlarýn ancak iþçi sýnýfý ve ezilenler olduðunu göstermiþtir. Ýktidarý
eline alan Tüm Rusya Ýþçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri, 25 (7
Kasým) Ekim akþamý baþlayan Kongresinde, “Barýþ Üzerine
Kararname” ile ateþkes ilan etti ve barýþ görüþmelerinin baþlamasýný
karara baðladý.
4
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
Sovyetler savaþtan çekilerek,
dünyanýn yeninden paylaþýlmasýnda
yer alanlardan olmadýklarýný, halklara
düþman olmadýklarýný dünyaya
gösterdiler.
Kapitalistlere ve büyük toprak
sahiplerine karþý mücadele
Yaþamýnýn
bu
gerçeðini
emperyalist savaþ sýrasýnda çok açýk
olarak gören Rus iþçi ve köylüleri,
kapitalizme ve büyük toprak
sahiplerine karþý mücadelede en
kararlý olan Bolþeviklerin safýnda yer alarak Ekim devrimini
gerçekleþtirdiler.
Ýktidarý alan Sovyet kongresinde ikinci karar, toprak sorunu üzerine
oldu. Çýkarýlan kararname ile, Çarlýðýn ve büyük toprak sahiplerinin
mülkiyetindeki tüm topraklar köylü Sovyetlerine devredilirken, tahýl
stoklarý açlýkla karþý karþýya olanlara daðýtýldý.
Sovyetlere direnen kapitalistlerin mallarýna el koyulurken, bütün
fabrikalarda iþçi denetimi saðlandý. Bu önlem, üretim aletlerinin
toplumsallaþtýrýlmasýna doðru giden yolun ilk önemli adýmýydý.
Ýþçi-köylü ittifaký ve komünist önderlik
Geri kapitalist çarlýk Rusya’sýnda nüfusun ezici çoðunluðunu
köylüler oluþturuyordu. Emekçi nüfusun çoðunluðunun devrime
inanmasý ve devrimden menfaati olan bütün emekçilerin,ezilenlerin
örgütlenmesi ile devrim zafere ulaþabilirdi. Ekim devrimi, bu
gerçekliðin adý oldu.. 1900’lü yýllardan bu yana bu gerçeðe göre
davranan Bolþevikler, iktidarý alan Sovyetlerle, iþçi ve köylü ittifakýnýn
özel bir biçimine yaþam buldurdular. Ekim devrimiyle doðrulanmýþtýr ki,
devrimin bu muazzam gücü ancak doðru bir önderlikle zafere
taþýnabilir. Bu niteliði ve özellikleri taþýyan parti proletaryanýn öncüönder partisi, Marksist Leninist Komünist Partidir. Emperyalist
kapitalistlerin sosyalizmi hedefleyen devrimci ve komünist
örgütlülükleri bir “öcü” gibi görmesi ve saldýrganlýkta sýnýr
tanýmamasý bundandýr.
5
21. YÜZYILDA YENÝ EKÝMLERE
Download