118 yıl önce selanik`de bu hafta 2 aralık 1896 baki sarısakal

advertisement
118 YIL ÖNCE
SELANİK’DE BU HAFTA
2 ARALIK 1896
BAKİ SARISAKAL
Selanik’de Fırtına:
Geçen Perşembe gecesi saat üç raddelerinde şehrin garp cihetinden hücum eden
bulutlar birden bire esmanı istila etmiş, müteakiben gayet müthiş bir lodos rüzgârıyla şiddetli
bir yağmur başlamıştır.
Yağmur esnasında mütemadiyen göz kamaştıran şimşekler, semaya dehşet veren
yıldırım gürültüleri kalbe bir heyecan bahşediyordu.
Yağmur o kadar dehşetli ve yoğun yağmıştır ki az zamanda bütün sokakları seller
istila eylemiş, hele Hamidiye Mahallesi dağlardan hücum eden selleri dereler
taşıyamadıklarından bütün caddeleri ve sokakları hemen yarım metre yüksekliğinde sular
doldurmuş, sel suları ekser hanelere, yalılara hücum ederek her tarafı kaplamıştır. Hele Beyaz
Kale civarındaki keresteci mağazaları bütün bütüne sel suları içinde kalmıştır.
Saat üç buçukta hava latif bir surette açılmış ise de sabaha karşı saat on kararlarında
yine müthiş bir fırtına ile yağmur başlamış, bir saat kadar devam etmiştir.
Fırtına ve seller öte beri bazı ufak tefek hasara mucip olmuşsa da Elhamdülillah
ehemmiyetli bir kaza vuku bulmamıştır.
Böyle her fırtınada hasara uğrayan Hamidiye Mahallesi sel suları için bir acil tedbir
ittihaz olunması hususnda belediyenin himmetini temenni eyleriz.
---------------------Avrethisar Kazası:
Avrethisar kazasına bağlı Karadağ nahiyesi müdürü Aziz Efendi’nin hakkında vuku
bulan şikâyet ve icra kılınan tahkikat üzerine müdüriyet mezkureye Dahiliye Nezaret
Celilesince Mehmet Ali Efendi tayin edilmiştir.
------------------Selanik Mektebi İptidaiyesi:
Selanik
Mektebi
İptidaiyesi
menfaatine olmak üzere Kolombo civarında
akdimce inşa edilmiş olan dükkanlar ahiren
vaki olan yangında muhterik olmuştu.
Mezkûr dükkanların bugün yeniden inşası
tekerrür eylemiş olduğundan vilayet nafıa
mühendislerinden ve hendese-i Mülkiye-i
Şahane’nin gençlerden Zihni Efendi
tarafından keşfi yapılmış ve 330 liraya inşa
olunabileceği anlaşılan mezkur dükkanlar
hakkındaki keşif evrakının Maliye Nezaret
Celilesine irsali derdest bulunmuştur.
------------------Kavala Havalisinde Tütün Ziraatı:
Kavala havalisinde tütün ziraatının sureti icrasını tetkik etmek. Bade Suriye
havalisindeki muhacirine talim eylemek üzere Baron Ruciyad tarafından memuren gönderilen
Fransız Ziraat mektebi mezunlarından Mösyö Bilinki Selanik’e uğrayarak Kavala’ya
gitmiştir.
Drama ve İskeçe tütünlerinin dünyanın başka hiçbir tarafında yetiştirilmesinin
mümkün olmayacağı müteaddit tecrübelerle anlaşılmış bulunduğu için Mösyö Bilink
tarafından icra kılınacak tetkikat ve takibatta hiçbir semere husule getirmeyeceği şüphesizdir.
----------------Makedonya’da Şekavet:
Makedonya’da şekavetten eser kalmadığını, Yunan eşkıyasının takım takım ricata
mecbur olduğu gibi Takis isimli sergerdenin dahi avenesiyle Yunanistan’a avdet ettiğini
Makedonya hakkında neşriyat yapan Yunan gazeteleri dahi beyan ve itiraf ediyorlar.
Şehir Mektubu:
Selanik şehri günden güne gelişiyor. Mükemmel darulsenalar, güzel mektepler tesis
edildi. Teşekkür olunur. Fakat bu mesai ve gayret vatanperverane hep bu noktaya
hasredilmeli, her tarafa, her sınıf ahaliye teşmil olunmalıdır.
Geçen gün Akçamesçit Mahallesinden geçiyordum. Bir meydanlıkta yaşları beş ila on
iki raddelerinde yirmi-otuz kadar İslam etfalinin serseriyane oynamakta olduklarını gördüm.
Evladı vatanın mekteplerde bulunduğu saatlerde, bu zavallı yirmi –otuz çocuğun, bu zavallı
biçarelerin vakitlerini böyle serseriyane geçirmelerine üzüldüm. Orada tesadüfen rast
geldiğim mahalle ahalisi bir zattan bunun keyfiyetini öğrendim:
“ Akçamesçit Mahallesi şehrin kenarında bulunuyor. Kış mevsiminde çocuklarımızı ta
Selimiye veya Terakki veya buna mümasil mekteplere göndermek mümkün olmuyor. Bu
civarda da mektep yok. Zaruri olarak çocuklar bu halde kalıyor. “
Kalemerya Kapısı’ndan, Eski Cuma Camisi köşesine, oradan da denize kadar bir
büyük ada teşkil eden Akçamesçit Mahallesinde bayağı İslam hanesi vardır. Bu civarda henüz
bir muntazam İslam mektebi inşası ve tesisi olmaması doğrusu şayanı teessüftür. Hakikaten
emniyete haiz olan bu keyfiyet maarif idare-i aliyesinin nazarı dikkatini ve vazife
perverdesine arz eylerim.
Belediye Heyeti Sıhhiye Kâtibi
İbrahim Hakkı
Download