1 Tabiî, bunun yanında, diş protez teknisyenlerinin

advertisement
T.B.M.M.
B:96
2.6.2004
0:1
Tabiî, bunun yanında, diş protez teknisyenlerinin çalışacağı ortamlarının, laboratuvar ortamları
ve şartlarının da nasıl olacağı bir yerde düzenlenmiş olmaktadır.
Ben, bu tasarının gündeme gelmesi münasebetiyle, ülkemizde 20 000 civarında bulunan diş
hekimlerimizin bazı sorunlarını da bu vesileyle Meclisimizin gündemine getirmek ve bu Meclis
kürsüsünden ifade etmek istiyorum.
Diş hekimlerimiz, üzülerek ifade edeyim, Sağlık Bakanlığımızda, bugüne kadar, çok da itibar
görmeden, âdeta -bunu üzülerek ifade etmek istiyorum- üvey evlat muamelesine tabi olmuşlardır.
Ancak, Bakanlığımızın ve AK Parti Hükümetinin, bugün, diş hekimlerimizin de Sağlık Bakanlığı
bünyesinde layık oldukları özlük haklarını yerine getirecek şekilde çalışmalar yaptığını biliyorum
ve bundan dolayı da mutluluğumu burada ifade etmek istiyorum.
Diş hekimlerinin sorunları çok fazla olmakla beraber, bu sorunların bir bütün halinde gündeme
alınmasını ve bunların çözümlenmesi gerektiğini de burada ifade etmek isterim.
Ülkemizde ağız ve diş sağlığının çok daha iyi yapılabilmesi için yapılması gerekenler neler­
dir?.. Tabiî, bugün bunları burada çok geniş manada anlatmak, zamanımız açısından mümkün ol­
mayacaktır; ancak, ülkemiz gündemini işgal eden konulardan bir tanesini buradan söylemek is­
tiyorum. Türkiye'de bugün 20'ye yakın diş hekimliği fakültesi oluşmuştur. Artık yeni bir diş hekim­
liği fakültesine ve diş hekimliği fakültesinin açılmasına ülkemizin tahammülü yoktur. Zira, açılacak
olan her bir diş hekimliği fakültesi, ülkemize çok büyük yük getirmektedir. Çünkü, bizim klinik­
lerimiz, laboratuvarlarımız özel cihazlarla donatılması gereken kurumlardır. Dolayısıyla, devlete
hem büyük yük getirmektedir hem de mezun olan diş hekimleri yeterince istihdam edilememek­
tedir. Onun için, bu konunun da mutlaka düşünülmesi ve yeni fakülte açılmamasının önemini
burada arz etmek istiyorum.
Bir diğer konu, diş hekimlerinin ülkemizin her köşesine homojen bir şekilde dağılmamış ol­
masıdır. Bugün, ülkemizde birçok bölgesinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük il­
lerimizde diş hekimleri olmasına rağmen ilçelerimizin büyük birçoğunda diş hekimi yoktur. Bakan­
lığımızın bu konuda da iyileştirme çalışmaları yaptığını, "çakılı kadro" olarak ifade ettiğimiz,
elemanda güçlük çekilen yerlere bu kadrolarla diş hekimi göndermesinin başarılı bir hizmet ol­
duğunu da ifade etmek istiyorum; ancak, buralar için ayrılan kadroların yeterli olmadığını, daha faz­
la kadrolarla kadro eksiği olan ilçelerimize mutlaka diş hekimlerinin gönderilmesi gerektiğini de
ayrıca burada ifade etmek istiyorum.
Bir diğer konu, diş hekimliğiyle ilgili olarak, koruyucu diş hekimliğinin ulusal bir politika
olarak belirlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılmasının gerekliliğini de ifade etmek isterim.
Tabiî, bunun yanında, son zamanlarda hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yaptığı güzel çalış­
malar içerisinde, tedavi hizmetlerinin özel sağlık hizmetlerinden alınması konusu var. Bu konudaki
çalışmalarda, özellikle sağlıkta dönüşüm projesiyle yapmış olduğu güzel çalışmalarda, sağlık hiz­
metlerinin halkımız tarafından kolay ulaşılabilir olması, hizmetlerin yaygınlık kazanması, hastanın
hekimini seçme özgürlüğüne ulaşabilmesi, ayrıca özel kurum ve kuruluşlardan hizmet satın alın­
ması gibi konular amaçlanmıştır. Bu açıdan baktığımızda, artık tedavi hizmetlerinde muayenehane
hekimlerinin de bu kapsam dahiline alınması gerekliliğini burada ifade etmek istiyorum; çünkü, son
günlerde, Türk Diş Hekimleri Birliğimizden ve diş hekimleri odalarımızdan, bu manada çok büyük
ve olumlu talepler gelmektedir. Ben bunu da yine Meclis kürsümüzden ifade etmeyi bir borç olarak
biliyorum ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Artık, diş hekimleri, AK Parti Hükümeti
döneminde bütün sorunlarının çözüme kavuşturulacağına inanmak istiyor ve bunun da yapılacağına
-161-
Download