1 NİÇİN FELSEFE OKUYORUZ ? FELSEFE

advertisement
NİÇİN FELSEFE OKUYORUZ ? FELSEFE EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?
Bilimin ve felsefenin temel koşulu özgür düşünmektir.
Felsefe ; düşünmeyi , tartışmayı , eleştirmeyi , özgürce bir seçim yapıp karar vermeyi
öğretecek donanım ve birikimi sağlayan bir bilgi dalıdır. Bu bağlamda felsefe eğitiminin
amacı insana gerçek işlevi olan düşünmeyi öğretmektir. Düşünmeyi öğrenmemiş , yani
felsefe geleneği olmayan toplumlarda kolay tanımlar ve hazır formüller , büyük kitlelerce
hemen benimsenir. İnsanlar , kendilerine kolay gelen ve emek harcamalarını gerektirmeyen
çözümleri çabucak özümserler.
Felsefe eğitiminin amacı, düşünmeyi bilen , anlamlı eleştiri yapan, sorunların
neden ve sonuçlarını , çözüm yollarını aydınlatmaya çalışan, sorunlar karşısında belli
bir tavır alma bilinci olan çağdaş insanlar yetiştirmektir. Çağdaş insan kişiliği olan
insandır. O kendi yaratıp ürettiği değerleri bile yeri ve zamanı gelince didik didik eleştiren ,
yeni değerler sunan, toplumu yönlendirme ve değiştirme sorumluluğu üstlenebilen kişidir.
FELSEFENİN İŞLEVİ
* Anlama ve gerçeği görme ihtiyaçlarını giderir.
* Her türlü bilgi, kanı ve dogmayı sorgulayabilmemize katkıda bulunur.
* Dünya görüşümüzü genişletir.
* Kendi dünya görüşümüzü oluşturmamıza yardımcı olur.
* Düşünce dünyamızın derinleşmesine, bilinç düzeyimizin artmasına yardımcı olur.
* Farklı fikir ve düşünceleri tanımamıza yardımcı olur.Bu yolla farklı kavramları tanımamızı
sağlar. Örneğin; Rönesans, reform, Rasyonalizm, Empirizim vb.
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ
* Felsefi düşünce eleştireldir.Sorgulayıcıdır.
* Doğru bilginin aranması çabasıdır.
* Felsefi düşünce özneldir.
* Felsefede ortaya konan bilgilerin genel geçerliliği yoktur.
* Felsefi düşünce akla ve mantığa dayanır.
* Hiçbir zaman bitmeyen , sürekli kendini yenileyen bir düşüncedir.
* Felsefi bilgi yığılan (kümülatif) bir bilgidir.
* Felsefi bilgi Refleksif (kendine dönük,kendisine yönelik) bir bilgidir.
* Felsefi düşünce sürekli soru sorma faaliyetidir. Felsefede sorular cevaplardan daha
önemlidir.
* Gerçeği anlama ve bilme merakına dayanan bir düşüncedir.
* Felsefede kesin değişmez bilgiler yoktur. Yarar için yapılmaz.
* Evrenseldir.( Felsefi düşüncenin milliyeti , cinsiyeti yoktur. Bütün insanlığa aittir.)
* Bütünü kavramaya çalışır. Bütünseldir. Varlığı parçalamadan bütün olarak , kavramaya
çalışır. Bu yönüyle kuşatıcıdır.
*Analitik (çözümleyici), Kurucu (sentetik) bir düşüncedir.
1
2
Download