20. Yüzyıl Başlarında Dünya

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
12.
T
1
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
1. l. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir?
4. I. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerle, İtilaf Devletleri arasında barış antlaşmalarının
esaslarını saptamak amacıyla toplanan Paris Barış
Konferansı’nda;
A) Sanayi inkılâbı ile hammadde arayışının artması
B) Balkanlarda Panslavizm akımının yayılmaya çalışılması
C) Fransa ile Almanya arasında rekabet olması
D) Japonya’nın Uzakdoğu’da etkinliğini artırmaya çalışması
E) Kapitalist sistemlerin yayılması
I. Versay
II. Nöyyi
III. Lozan
antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?
2. Monroe Doktrini ile dış politika esaslarını belirleyen
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
D) Fransa
B)İngiltere
C) ABD
E)Japonya
3. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak
için bir takım arayışlara girilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu arayışlardan biridir?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B) Almanya ile Versay Antlaşması’nın yapılması
C) Mandater sisteminin kurulması
D) San Remo Konferansı’nın toplanması
E) Avusturya’da cumhuriyet yönetimine geçilmesi
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) l ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
5. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki rekabet
B) Devletlerarası bloklaşma ve silahlanma yarışı
C) ABD’nin Almanya’ya karşı, İngiltere ve Fransa’ya
güvence vermesi
D) Sömürge alanlarının tükenmesi yeni sömürge anlayışı
E) İtalya’nın Akdeniz çevresini ele geçirmek istemesi
6. XX. yüzyılın başlarında devletlerin bloklaşmasında
ve savaşların çıkmasında aşağıdakilerden hangisi
en fazla etkili olmuştur?
A) Devletlerin bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri
B) Devletlerin sınırlarını genişletmek istemeleri
C) İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları
D) Devletlerin hammadde ihtiyaçlarını giderme arayışı
E) Azınlıkların çıkardıkları isyanlar
TEST
TEST
23
1
Precautionary
Measures
- Preferences
20.
Yüzyıl Başlarında
Dünya
7. I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları ve yapılan devlet eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
10. I. Dünya Savaşını en karlı bitiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Almanya
D) İngiltere
E) Japonya
8. I. Dünya Savaşını kazanan devletlerin,
I. Sömürgecilik
II. Mandacılık
III. Emperyalizm
gibi yönetim anlayışlarından hangilerini kullanarak
Orta Doğu’yu egemenlikleri altına almaya çalışmışlardır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) l ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Versay – Almanya
B) Sen Germen – Avusturya
C) Sevr – Osmanlı
D) Nöyyi – Bulgaristan
E) Triannon- Romanya
C) Rusya
11. Kurtuluş Savaşı’nın ezilen ve sömürülen milletlere
aşağıda verilen hangi yönüyle örnek olduğu söylenebilir?
A) Bağımsızlık mücadelesi
B) Yönetim biçimi
C) Laik yönetimi
D) Ekonomisi
E) Sınırlarını genişletmesi
9. I. Dünya Savaşı sonrası;
12. Aşağıdaki devletlerden hangisinin, l. Dünya Savaşı
sona erdiğinde rejim değişikliğine uğradığı savunulamaz?
I. Almanya
II. İtalya
III. Japonya
devletleriyle yapılan antlaşmalarla hangilerine siyasi, askeri ve ekonomik sınırlandırmalar getirilmiştir?
A) Yalnız l
D) l ve II
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
B) Yalnız II
E) II ve III
Adı
A) ABD
B) Rusya
C) İtalya
D) Avusturya
E) Almanya
C) Yalnız III
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download