10. SINIF TEST 24 YENİ.indd

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
24
KAVRAMA
ST
TE
10.
T
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarından sonra
Yunanistan ve Bulgaristanla yaptığı antlaşmalarla,
Balkanlarda yaşayan Türklerin haklarını korumaya yönelik maddeler koydurmuştur.
4. Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı sırasında
Almanya’nın isteği doğrultusunda İngiltere ve
Fransa’ya karşı kutsal cihat ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin cihat ilan etmekle ;
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yaşayan Türkler’in
haklarını korumak istemesinde;
I. Türkçülük düşüncesini yürürlüğe koymak,
II. Halifenin birleştirici gücünden yararlanmak,
III. İngiltere’nin hakimiyeti altında bulunan topraklardaki
Müslümanları ayaklandırmak
I. Dinsel birlikteliğin bulunması,
II. Aynı etnik kökene bağlı olunması,
III. Türklerin Anadolu’ya rahatça göç etmelerinin sağlanması
hedeflerinden hangilerini amaçladığı savunulabilir?
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. Balkan Savaşları öncesinde, Balkan devletlerinin
Osmanlıya karşı ittifak kurmalarında;
I. Balkan Devletlerinin Osmanlıyı bölgeden atmak
istemeleri,
II. Batılı devletlerin Balkan ülkelerini Osmanlıya karşı
kışkırtmaları,
III. Balkan ülkelerinin topraklarını genişletmek istemeleri,
IV. Ortodoks ve Katolik kiliselerini birleştirmek isteme
leri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) II ve III
D) Yalnız IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğu söylenemez?
A) Trablusgarp Savaşı’nın çıkması
B) Balkan Savaşlarının başlaması
C) Bulgaristan’ın bağımsız olması
D) I.Dünya Savaşı’nın çıkması
E) Yunan ve Sırp isyanlarının yaşanması
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
A) Yalnız I
5. İtalyanların, Trablusgarp’ı işgal etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması
B) İngiltere’nin ve Fransa’nın İtalya’yı işgal konusunda
desteklemesi
C) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’la kara bağlantısının bulunmaması
D) Gönüllü subayların halkı İtalya’ya karşı örgütlemesi
E) Osmanlı donanmasının Akdeniz’de etkinliğinin kalmaması
6. İtalya 1911 yılında Osmanlı hakimiyeti altında bulunan
Trablusgarp’a medeniyeti götürmek istediğini söyleyerek dünya kamuoyunun desteğini almak istemiştir.
İtalyanlar, bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Siyasi birliğini sağlamak
B) Azınlık haklarını korumak
C) Trablusgarp’ın işgalini haklı göstermek
D) Bölgenin kalkınmasını sağlamak
E) Dünya barışına katkıda bulunmak
TEST
TEST
23
24
Precautionary
- Preferences
En
Uzun YüzyılMeasures
(1800-1922)
7. Aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilmesi ile
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığı tamamen sona ermiştir?
A) Tunus
B) Cezayir
D) Fas
10. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında ekonomik faktörlerin etkili olduğuna kanıt olarak ;
I. Almanya ile İngiltere arasındaki hammadde ve pazar kavgası
II. Sanayi İnkılabının neden olduğu sömürgecilik yarışı
III. Almanya ile Fransa arasındaki sınır anlaşmazlığı
IV. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı
C) Trablusgarp
E) Mısır
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
8. Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile
İtalya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest Litowsk
B) Uşi
D) Paris
C) Londra
E) Bükreş
9. I.Balkan Savaşı’nda, Balkan uluslarının birleşerek
Osmanlı Devleti’ne savaş açmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) III ve IV
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Osmanlı Devleti’nin dağılmaya başlaması
B) Stratejik yerlerin elden çıkması
C) Anadolu’ya Türk göçünün yaşanması
D) Osmanlı’nın sınırlarının daralması
E) Türkçülük fikrinin önemini yitirmesi
12. I.Dünya Savaşında Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi
yanında savaşa girmesini ve savaşın geniş bir alana
yayılmasını istemekteydi.
Almanya bu politikasıyla;
I. Savaştaki yükünü hafifletmek,
II. İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek,
III. Osmanlının jeopolitik konumundan faydalanmak
hedeflerinden hangilerini amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
T
TEESST
AAT
KKAAZZAANN
Adı
:.............................................
E) I, II ve III
11. Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı ile Libya’yı;
Balkan Savaşları sonucunda, Balkanları ve I. Dünya
Savaşı ile de Arabistanın tamamını kaybetmiştir.
A) Rusya’nın egemenliğinden kurtulmak
B) Osmanlı Devleti’nin Balkan egemenliğine son vermek
C) Birleşik bir Balkan devleti kurmak
D) Boğazların yönetiminde söz sahibi olmak
E) Ege adalarını ele geçirmek
KAVRAM
IM
C) II ve III
1
2 3 4 5 6
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards