AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU

advertisement
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU DERSLER ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1a)
Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin fakülte ve yüksek okullarında
alınması zorunlu Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin öğretim
ve sınavlarında uyulacak esasları düzenler.
....
Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesi ve 24 Temmuz
2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ns ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir. Bu
yönerge öğretim dönemleri ve haftalık kredi saatleri” bakımından paket program uygulayan
birimleri kapsamaz.
J
Yasal Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine
hazırlanmıştır.
dayanılarak
Öğretim Dönemleri
Madde 4„ . .*>
™ f erei. dö" 5'lIIlk faku>te ve yüksek okullarda öğretimin birinci yılında; iki
yıllık yüksek okullarda 1 inci öğretim yılının 1 inci yarıyılında,
„ ,b ) ^ abf c: ™ dersi dört yılhk fa^ülte ve yüksek okullar ile paket program uygulamayan
ıkı yıllık yüksek okullarda ikinci yılda,
y
• C) ^ tatÜrk ÎIkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, dört yıllık fakülte ve yüksek okullarda
okutulur11
Ün°Ü yilmda’ lkİ yilllk yüksek okullarda 1 inci öğretim yılının 2 inci yarıyılında
Haftalık Kredi Saatleri
Madde 5...
zorunlu dersler, dört yıllık fakülte ve yüksek okullarda haftada 2 saat; iki yıllık
jmksek okullarda bir yanyılda 2 saat okutulur. Ayrıca, öğrenciler her yarıyılda 2 ders saati
karşılığı olarak bir ödev yapmak zorundadırlar.
b) Genel zorunlu derslerin her birinin toplam saati bir yarıyılda 30’dan; bir yılda 60’dan
az olamaz.
■
Sınavlar
Madde 6Y abancı M Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için,
edikleri yabancı dilden (İngilizce-Almanca-Fransızca) öğretim yılı başında muafiyet sınavı
açılır. Bu sınav Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi”ne göre düzenlenir
A ra ? “ avlar: Her ders iÇİn bir yarıyılda en az 1 kez yapılır. Ödevler ikinci ara sınavı
olarak değerlendirilir.
c) Yarıyıl/Yılsonu Sınavları: Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren
öğrenciler yarıyıl ve yılsonu sınavlarına girebilirler.
Başarı Notu
Madde 7c
1 a),AA°mnlU. derSİerm ara ve yanyı1 sonu smavlarınm
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
^
a!| ^
Hf
a
olarak alınır.
b)
Başarı Notu: Ortak Zorunlu Derslerde başarı (G) ile, başarısızlık (F) ile gösterilir ve
ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.
Yürürlük
M adde 8- Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği
Yürütme
M adde 9- Bu yönergenin hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu yönerge JA../.1 &*/.•&?Pfil tarih ve .1^5... sayılı
yürürlüğe girmiştir
Senato K aran ile kabul edilerek
AĞRI İB R A H İM Ç EÇ EN Ü N İV ER SİTESİ SA Ğ LIK Y Ü K SEK O K U LU
D ERS VE UYGULAM A Y Ö N ER G ESİ
y
i
A maç ve K apsam
M adde 1- Bu yönergenin amacı: Ağrı Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Ders
Programında yer alan zorunlu, seçmeli ve uygulaması olan derslerle ilgili esasları belirlemektir.
Yasal D ayanak
M adde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü çnacjjdesine dayanılarak hazırlanmıştır.
T an ım lar
’•*
M adde 3- Bu yönergede geçen terimler aşağıd'itanımlanmıştır.
a) Yüksekokul
: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu.
b) Müdürlük
: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü.
c) Yüksekokulu Kurulu : Ağrrİbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kurulu.
ç) Yönetim Kurulu
: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu.
d) Lisans
: Dört yıllık bir programı kapsayan Yüksek Öğretim.
e) Zorunlu Dersler
: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersler.
f) Seçmeli Dersler
: Öğrencinin danışmanın muvafakati ile önerilen dersler arasından seçerek
alacağı dersler.
g) Uygulaması olan Dersler : Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği dersleri.
U ygulam a E sasları
M adde 4a)
Hemşirelik Bölümü: Hemşirelik Esasları dersinden başarılı olamayan öğrenci İç Hastalıkları
Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği
derslerini alamaz.
b)Uygulaması olan derslerde uygulamanın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Her
uygulama programında Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlanan “ Öğrenci Değerlendirme Formundan”
veya kısa süreli sınavlardan yararlanılabilir. Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler ilgili dersten
kalmış sayılır ve bağıl değerlendirme sistemine dahil
edilmezler. Başarılı olan öğrencilerin not
değerlendirmesi teorik vizeler üzerinden hesap yapılır.Uygulama notu 60’m altında olan öğrenciler başarısı"
sayılır ve ilgili dersten kalmış olarak değerlendirme yapılır.
c) Hemşirelik Bölümü Lisans Programının IV.Sınıf I. ve II. Yarıyıllarında açılacak seçmeli dersler
Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından 3 hafta önce Yüksekokul Kurulu’nca karara bağlanır ve Müdürlüğe
bildirilir.
Ç) Öğrenciler seçmeli dersleri danışmanının onayı ile seçmeli ders kredisi kadar Üniversitenin diğer
birimlerinden alabilir. Yüksekokul tarafından belirlenen seçmeli dersler arasından tercih edilmelidir.
d) Önerilen seçmeli derslerden 10 veya daha fazla öğrenci tarafından alınan derslerin hepsi açılır. Bir
dersi seçen öğrenci sayısı 10 dan az olduğunda bu dersi seçmiş öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda
açılan derslerden birini seçerler.
e) Öğrenciler uygulama alanlarının gerektirdiği kıyafeti giymek zorundadır.
Y ü rü rlü k
M adde 5- Bu Yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Y ürütm e
M adde 6- Bu Yönergeyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi JağftK^üJcsekoku|u Müdürü yürütül■/
Bu yönerge
ta rih ve
sayılı Senato K a ra |f ile ^ â 1 ? ü r^ iÎe rd & sürürlüğe gipmisti^
Download