İslamiyet ve Türkler-1 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
9.
D
23
İslamiyet ve Türkler-1
1. İmam Şafi’nin İslam toplumundaki fikri kargaşalara
son vermek amacıyla kaleme aldığı ilk hukuk metodolijisi olan ve Şafii mezhebinin temellerini oluşturan meşhur eseri aşağıdakilerden hangisidir?
4. Yemenli meşhur sahabi Ebu Musa el-Eş’ari’nin soyundan gelen - - - -, 874 yılında Basra’da doğmuş ve 936
yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Makalat
C) er-Risale
D) Fıkh-ı Ekber
E) Mesnevi
Yukarıdaki itikadi görüşlerin sahibi olan din adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Şafii
B) Ebu Hanife
C) Mevlana
D) İmam Maturidi
E) İmam Eş’ari
3. İmam Şafi ve yaşadığı dönemle ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) İslam toplumundaki fikri kargaşaları gidermeye çalışmıştır.
B) Şafii mezhebinin temellerini oluşturduğu meşhur
eseri Fıkh-ı Ekber’dir.
C) Bağdat ve Mısır’a yaptığı seyahatler düşünce dünyasında derin etkiler yapmıştır.
D) Mısır, Suriye, Irak, Kuzey Afrika ve Anadolu’da görüşleri yaygınlaşmıştır.
E) Yunan, İran ve Hint kültürüne ait eserlerin yoğunlukla tercüme edildiği bir dönemde yaşamıştır.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. • İnsan aklıyla Allah’ı bulabilir.
•İnsan ancak güç yetirebildiği şeylerden sorumludur.
A) Ebu Hanife
B) Maturidi
C) Eş’ari
D) Ahmet yesevi
E) Hasan Basri
5. Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden
Yunus Emre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamıştır.
B) Ahi teşkilatını kurmuş ve esnaf piri olarak anılmıştır.
C) Türkler arasında sevgi ve hoşgörüyü yerleştirmiştir.
D) Düşünce ve eylem olarak Ahmet Yesevi ekolünün
Anadoludaki devamıdır.
E) Türkçe’yi sade bir şekilde kullanarak yazdığı şiirlerle
Anadolu insanına İslamiyet’i anlatmıştır.
6. Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım
Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa hem onu
söyleyenden hem o sözden uzağım.
Bu sözlerin sahibi ünlü mutasavvıfın geniş hoşgörü ve
derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı göstermiş ve
değişik din, mezhep ve düşüncelere mensup birçok
insan ondan etkilenmiştir.
Hakkında bilgi verilen bu ünlü düşünürümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahi Evran
B) Mevlana
C) Yunus Emre
D) Hacı Bektaş Veli
E) Şems-i Tebrizi
TEST
23
İslamiyet ve Türkler-1
7. Mevlana, onunla tanıştıktan sonra halkla olan ilişkisini kesmiş, medresedeki görevlerini bırakarak vaktini
onunla sohbet ederek geçirmiştir. Onunla yaptığı sohbetlerle medrese hocalığını bırakıp tasavvufi hayata
yönelmiştir.
10. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından I. Murat’tan
II. Murat önemine kadar birçok padişaha tanıklık eden
büyük mutasavvıf ilim tahsilini tamamladıktan sonra
Ankara’da hocalık yapmış ve Somuncu Baba’dan ders
almıştır.
Mevlana’nın hayatında büyük bir değişime sebep
olan bu derviş aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada sözü edilen Türk alim ve mutasavvıfı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahaiddün Veled
B) Şems-i Tebrizi
C) Seyit Nesimi
D) Fuzuli
E) Kaygusuz Abdal
A) Ahmet Yesevi
B) Fuzuli
C) Hacı Bayramı Veli D) Hacı Bektaş Veli
E) Karacaoğlan
Hakkında kısa bilgi verilen bu kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Makalat
C) Fıkh-ı Ekber
D) Divanı Hikmet
E) Risale
9. Eskişehir-Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy’de doğduğu,
1320 yılında vefat ettiği kabul edilir. Günümüzde bile
net bir şekilde anlaşılabilen sade, akıcı ve öz Türkçe ile
yazdığı çok güzel şiirleriyle İslam dininin, güzel ahlakın, Allah sevgisinin, Peygamber sevgisinin Anadolu’da
yayılmasında çok etkili olmuştur.
11. Sünnet imiş kafir de olsa incitme sen
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Mevlana’nın uzun yıllar süren uzlet hayatından sonra
kaleme aldığı bu eserinde tasavvuf düşüncesini anlatmıştır. Ayrıca bu eser Türk-İslam kültürünün en önemli
eserleri arasında yer almıştır.
Huda bizardır katı yürekli gönül incitenden.
Allah şahit, öyle kula hazırdır cehennem.
dizeleri ile insanları incitmenin en büyük suç olduğunu
söylemiş ve engin hoşgörüsüyle tüm insanlara sevgi
beslemek gerektiğini ifade etmiştir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?
A) Hacı Bektaş Veli
B) Yunus Emre
C) Mevlana
D) Ahmet Yesevi
E) Süleyman Çelebi
12. Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Kadiriyye tarikatının kurucusudur.
B) Anadolu halkını ilim irfan sohbetleriyle aydınlatmıştır.
C) Zenginlerden topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine
dağıtmıştır.
D) Somuncu Baba’dan ders almış ve Ankara’da hocalık yapmıştır.
E) İslamiyetin Anadolu’da yayılmasında önemli katkılar
sağlamıştır.
Bu parçada sözü edilen şiirlerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Mevlana
B) Hacı Bayramı Veli
C) Ali Şir Nevai
D) Yunus Emre
E) Kaygusuz Abdal
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download