Hutbe - KKTC Din İşleri Başkanlığı

advertisement
Bu hutbe 11 Aralık 2015 Cuma günü okunacaktır.
Aziz Cemaat!
İNSAN SEVGİSİ VE MEVLANA
‫الرِحي ِم‬
‫الر ْ ه‬
َّ ‫ْح ِن‬
َّ ِ‫اّلل‬
ٰ‫بِ ْس ِم ه‬
ِ ِ َّ ‫اِ َّن الَّ ِذين اَمنُوا وع ِملُوا‬
ََ َ َ
ُ َُ َْ َ‫الصالَاس ََي‬
‫الر ْْحَ ُن ُوًّدا‬
َّ ‫ََلُُم‬
٩٦ : ََ‫َُ َورةُ َم ْري‬
Savaşların, ölümlerin, katliamların bütün
insanlığı felakete sürüklediği, biz Müslümanların
bile birbirini karşılıksız; mümine yakışır bir sâfiyet
ve
samimiyetle
sevemediği,
şahıslara
maddi
ölçülere göre değer biçildiği, dünyevi arzuların
ahiret kurtuluşuna götürecek manevi güzelliklerin
Muhterem Müslümanlar!
önüne geçtiği bu asrımızda Hz. Peygamber’in
Sevgi bütün mevcuûdata; insanın fıtratına ve
sevgisiyle herkesi kucaklayan biricik örnekliğine ne
özüne Rahmân olan Allah’ın yerleştirdiği en deruni
en ulvî duygudur.
kadar da ihtiyacımız var!
Değerli Kardeşlerim!
İslam düşüncesinde sevginin kaynağı Vedûd
Sevgili Peygamberimiz Yahudi bir kadının
olan Allah’tır. Bütün kâinat ve insanlık kaynağı
cenazesi için ayağa kalkmış ve ashabı: “Ey
Allah olan bu ilahi sevgiden sudûr etmiştir.
Allah’ın Resulü! O, Yahudi bir kadındı”
Sevgi bütün peygamberlerin beslendiği ilâhi
bir hakikat ve yüce bir değer olmakla birlikte nihâi
dediklerinde
Hz.
Peygamber:
"Müslüman
değilse insan da mı değil?" cevabını vermiştir.(2)
ve somut haliyle Hz. Peygamber’de ifadesini
Bizler farklı din mensubunun sadece dirisine
bulmuştur. Cenâb-ı Hakk ona Habibim demiş ve
değil ölüsüne dahi değer veren bir Peygamberin
Kur’ân-ı Mübîn’de: “Biz seni âlemlere ancak bir
ümmeti; aynı zamanda hakiki imanın şartını
rahmet olarak gönderdik.”(1) buyurmuştur.
müminin mümini sevmesine bağlayan yüce bir
Kıymetli Müminler!
Allah’ın
dinine
dinin mensubuyuz.
düşmanlık
yapmadığı,
Nasıl bu hale geldiğimizi düşünmek, Hz.
insanlara zarar vermeği sürece İslam nazarında
Peygamber döneminin sevgi ve kardeşlik ortamını
insan değerlidir. Çünkü her an mümin olmaya
yeniden tesis etmek, bütün insanlığa bu sevgiyi
namzettir. Bu yüzden İslam’ın sevgi dili bütün
taşımak Müslüman olarak hepimizin görevidir.
dilleri, renkleri, coğrafyaları kapsayacak kadar
Değerli Cemaat!
geniştir.
Hutbemi Mevlana’nın bütün insanlığı aynı
Nitekim büyük İslam düşünürü Mevlana da
sevgiyle
kucaklayan
şu
dizeleriyle
bitirmek
bu anlayışı şöyle dile getirmiştir: “Pergel gibiyim.
istiyorum:
Bir ayağım İslam'da sağlamca durduğu halde, diğer
Yetmiş iki millet sırrı bizden dinler, "ney"e
ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum.”
benzeriz
Mevlana’nın sevgi düşüncesinin temelinde
İki yüz mezhep ehliyle biz aynı perdedeyiz
Allah aşkı vardır ve bu aşk bütün insanları sevmeye
Hacetler kıblesiyim, gönüller Kâbe’siyim ben.
götürür. Allah aşkının olduğu yerde insan sevgisi,
Cuma mescidi değil, insanlık mescidiyim ben(3)
barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik de
----------------------------------------------------------
olur. Gönüllerde hırs, tamah, kibir, kin, kıskançlık,
1- Enbiya Suresi Ayet 107
2- Buhari Cenaiz 50
bencillik gibi duygulara yer yoktur.
3- Abdülbaki Gölpınarlı, Divan-ı Kebir'den Seçmeler, İstanbul,
1970, s. 134.
Din İşleri Başkanlığı Aralık 2014 Hutbelerinden derlenmiştir
Download