12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1

advertisement
Adı:
Adı:
Soyadı:
Soyadı:
Sınıfı:
Sınıf:
No:
Numara:
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
12.Sınıflar 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Sorularıdır
Puan:
Tarih:
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız(5*2=10 puan)
www.sorubak.com
A1-Alevilik-Bektaşilik düşüncesinin temelleri ………..fikirlerine dayanır.
2-Başkaları ile iyi ilişkiler kurmanın temel şartı ……………olmaktır.
3-Yapılan hata ve işlenen günahlardan pişmanlık duyarak Allah’tan bağışlanma dilemeye …..denir.
4-Alevilik düşüncesinde ……………..sevgisi ön plandadır.
5-Mevlana’nın en önemli eseri…….’dir.Ahmet Yesevi’nin en önemli eseri………..’dir.
B-) (8 PUAN)
Aşağıdaki cümleleri eşleştirin
1
1
Yesevilik
2
Mevlevilik
3
Alevilik-Bektaşilik
4
Ahilik
2
Hoca Ahmet Yesevi
3
Hacı Bektaşi Veli
4
1
Mevlana
Ahi Evran
Ekonomik hayatın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için
düşüncenin ahlak boyutu öne çıkarmak
2
Senlik-benlik kavgasına son vermek;ibadet,itikat ve ahlak
konularını esas almak
3
Örnek insan olmak
4
Erdeme erişmek aşk ve sevgiyle mümkündür.
B- Aşağıdaki cümleleri doğru –yanlış olarak belirtiniz.
( 6*2=12 puan)
(…...) Hoca Ahmet Yesevi , Pir-i Türkistan lakabıyla Kırgız ve Kazak Türkleri arasında etkili olmuştur.
(…….) Mevlevilik düşüncesinde,insan son derece değerli bir varlıktır.
(……..) İslamiyetin Horosan,Hint Yarımadası,Türkistan,İran,Anadolu,Balkanlar da yayılması tasavvuf sayesinde olmuştur.
(……..) Tasavvuf şiirlerinde,dünyanın kalıcılığı üzerinde ve insanın arzu ve heves içinde olması gerekir.
(…..…) Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde adab ve erkan,Ehlibeyt,musahiplik,muharrem ve kurbanların ayrı yeri vardır.
(………) Alevilik düşüncesinin önemli ozanlarından birisi Aşık Veysel’dir.
C- Tasavvuf düşüncesindeki temel ilkeleri yazınız?Bir
tanesini açıklayınız.(10 PUAN)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 60 Puan)
(Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.)
S-1) Mevlana, Allah- insan ilişkisini hangi sembol ileanlatır?
A- Def
B- Ney
C-Saz
D-Kaval
S-2) Mevlana, ölüm günü için hangi ifadeyi kullanmaktadır?
A- Yas günü B- Ayrılık günü C- Şebiarus D- Hüzün
S-3) “Divan-ı Hikmet” adlı eserin sahibi olan ve Pir-i
Türkistan lakabıyla tanınan İslam alimi kimdir?
A- Mevlana
B- Ahi Evran
C- Ahmet Yesevi
D-Yunus Emre
S-4) İslam’a göre insanın gerçek yaratılış amacı nedir?
A)Yüce Allah’ı tanımak ve yalnızca O’na kulluk etmek.
B) Dünyayı tanımak
C) Yeryüzünde teknolojik gelişmeyi sağlamak
D) İnsanın yaratılış amacı belli değildir
S-5)Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan ve esnaf ile tüccarlar
arasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği
gerçekleştirmeye çalışan teşkilat hangisidir?
A- Ahilik
B- Mevlevilik
C- Bektaşilik
D-Yesevilik
S-6) Makalat isimli eserinde “dört kapı kırk makam”
prensibine göre görüşlerini açıklayan tasavvuf bilgini kimdir?
A- Ahmet Yesevi
B- Mevlana
C- Yunus Emre
D- Hacı Bektaş-ı Veli
S-7)Ahilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Ahilik, ahlaka büyük önem vermiştir.
B- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi
ahiret için çalışmak” ilkesi, Ahiliğin ana düşüncesini
oluşturmuştur.
C-Esnaf ile tüccarlar arasında birlik, beraberlik ve
dayanışmayı amaçlamıştır.
D- Ahilik, esnafın kazancını arttırmayı amaçlar. Ahlak ile
ilgilenmez.
S-10)Tasavvufi düşünce daha çok hangi asırda kendini
göstermiştir?
A- 2
B-4
C-1
D-3
S-11)Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünceye felsefi
görüş katmamıştır?
A-Ahmet Yesevi
B-Mevlana
C-Hacı Bektaşi Veli
D-İbn Mansur
S-12)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki Allah –
varlık ilişkisindeki temel hususlardan değildir?
A-Allah,tüm varlıkları bir düzen,ölçü ve ahenge göre hiçbir
şeye ihtiyaç duymadan ’ol’ emriyle aratmıştır.
B- Allah,tüm varlığın yegane sahibi ve yöneticisidir.
C-Tüm varlıklar hem Allah’ın bilgisine,iradesine,hikmetine ve
gücüne işaret eder hem de insana hizmet eder.
D-İslam dininin insanlar arasında sevgiyi yaymasını ister.
S-13) Hatasız kul olmaz.
Beşer şaşar.
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Bu ifadelerdeki konu başlığı hangisi olamaz?
A-)İslam dininde ;hata yapan ve günah işleyen insana
yaşamın son anına kadar tövbe etme imkanı sunulması
B-)Hata yapınca yalnız kalırız.
C-)Hata yapmak insana özgü bir davranıştır.
D-)Tövbe eden kimse söz ve davranışlarıyla
pişmanlığını
gösterir.
S-14) Aşağıdakilerden hangisi tövbe için gerekli değildir?
A-) Niyet B-)Samimiyet C-)Pişmanlık D-)Sağlık
S-15)Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan
törenlere ve bu törenlere önderlik yapanlara ne denir?
A-) Kadı-Pir
B-) Cem-dede
C-) Saka-baba
D-)Semah-dede
S-8)Nefsi kötü huylardan ve zararlı düşüncelerden
kurtarmak ve kalbi Allah aşkı ile doldurmak için gayret sarf
etmek” diye tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarikat
B)Tasavvuf
C)Kelam
D)Fıkıh
Başarılar Dilerim.
S-9)Tasavvufi düşüncede “ kişiyi Allah’a götüren yol” olarak
tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şeyh
B)Mutasavvıf C)Tekke
D)Tarikat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download