İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com 6.ÜNİTE DEĞERLENDİRME

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
6.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında
devletlerinden birisi değildir?
İslam’ın yayılmasında etkili olan aynı
A. İtil Volga Bulgar Devleti
zamanda ehl-i beytten olan şahsiyetlerden
C. Osmanlı Devleti
A. A. Maturidi
B. Karahanlılar
biridir?
D. Gazneliler
B. Ali er-Rıza
2. Asıl adı Ebu Mansur’dur. 852 yılında
D. Yunus Emre
bugün Özbekistan sınırları içinde olan
Semerkant şehrinin yakınlarında bir
C. Hoca Ahmet Yesevi
7. Uluğ Bey’in ”Zic” adlı eserine şerh yazan
kasabada doğmuştur. ”Kitabu’t-Tevhit”,
ve Fatih Sultan Mehmet döneminin
eserleri olan din âliminin adı nedir?
astronomi âlimimiz kimdir?
B. Maturidi
B. Ali Kuşçu
“Te’vilatü’l-Kur’an“ ve ”Kitabü’l-Makâlât” adlı
önemli bilim adamlarından biri olan ünlü
A. Ebu Hanife
A. Ebu Hanife
C. Eş’ari
C. Hoca Ahmet Yesevi
D. Şafii
D. Yunus Emre
3. Türkistan’da ”Hazreti Türkistan”
8. “ Makalat”adlı eserin yazarı ünlü
aşağıdakilerden
A. Farabi
A. Hoca Ahmet Yesevi
C. Zemahşeri
mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir.
(Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim
B. Mevlana
hangisidir?
B. Mevlana
D. Hacı Bektaş Veli
D. Yunus Emre
9. Osmanlı Devletinin Hz. Peygamberin
4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da esnaf
maaş bağlamak için kurduğu teşkilatın adı
sağlayan bir teşkilattır?
A. Nakibü’l-Eşraf
C. Ahi Evran
soyundan gelenlerle ilgilenmek ve onlara
ve sanatkârlar arasında dayanışmayı
B. Meclisi Mebusan
A. Bektaşilik
C. Mevlevilik
B. Mevlevilik
D. Bektaşilik
C. Ahilik
D. Yesevilik
5. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın
eseridir?
nedir?
A. Mesnevi
B. Makâlât
C. Er-Risale
D. Divan-ı Hikmet
10. Muhammed bin Musa el-Harezmi hangi
bilim dalı ile uğraşmıştır?
A. Tıp
B. Kimya
C. Matematik
D. Astronomi
www.testimiz.com
Cevap Anahtarı
İNTERAKTİF EĞİTİM
1. C
2. B
3. A
4. C
5. A
6. B
7. B
8. D
9. A
10. C
www.testimiz.com
Download