ikinci dünya savaşı sonrası italya`nın dış politikası

advertisement
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI
İTALYA’NIN DIŞ POLİTİKASI (1948-1990):
ATLANTİKÇİLİK VE AVRUPALILIK
ITALY’S FOREIGN POLICY
IN THE POST-SECOND WORLD WAR ERA (1948-1990):
ATLANTICISM AND EUROPEANISM
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Yavaş
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
gökç[email protected]
Öz
İtalya 1922 ile 1943 yılları arasında yaşadığı Faşist dönem sonrasında ve İkinci Dünya
Savaşı’nın hemen ertesinde iç ve dış politikasında yeniden inşa sürecine girmiştir. 1948’de ilk
demokratik genel seçimlerini gerçekleştiren İtalya, dış politikasının temel taşlarını
Atlantikçilik ve Avrupalılık adı verilen iki yaklaşım çerçevesinde oluşturmuştur. Böylece
İtalya, NATO, Avrupa Ekonomik Topluluğu (şimdiki Avrupa Birliği) gibi Batılı güvenlik
kurumlarına dâhil olma ve ABD ile ittifak kurma yoluna gitmiştir. Diğer bir deyişle İtalya,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Faşist sistemin tüm etkilerinden, Batı bloğu içinde siyasi,
ekonomik ve ideolojik tercihleri sayesinde kurtulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İtalya, İkinci Dünya Savaşı Sonrası, Atlantikçilik, Avrupalılık
Abstract
Italy had steadily undergone a process of rebuilding its foreign and domestic policy after the
Fascist period (1922-1943) and the Second World War. Having achieved its first democratic
general elections in 1948, Italy framed the very essentials of its foreign policy in line with two
longstanding approaches: Atlanticism and Europeanism. Thus, Italy preferred to join the
Western security institutions such as NATO and the European Economic Community
(presently European Union), and the alliance with the United States. In other words, Italy
was liberated from all the influences of the Fascist system after the Second World War thanks
to its political, economic and ideological choices and preferences in the Western bloc.
Keywords: Italy, Post-Second World World Era, Atlanticism, Europeanism,

Bu makale kısmen yazarın “Euro-Mediterranean Security and Italy: From the Regional Security Complex
Perspective” (2010) başlıklı doktora tezine dayanmaktadır.
111
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
1.GİRİŞ
Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sonrasından başlayarak İtalya’nın Soğuk Savaş döneminin
bitimine (aynı zamanda İtalya’nın Birinci Cumhuriyet Dönemi’ne)1 kadar olan süreçte
İtalya’nın dış politikasındaki dönüşümünün Atlantik ve Avrupa bütünleşmesi içine dâhil
olarak gerçekleştiğini vurgulamaktadır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş süresince
(somut olarak 1922 ve 1943 yılları arasında) İtalya Faşist sistem ile yönetilmiş, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ise anayasal düzenin yeniden inşasında söz konusu ideolojinin etkilerinin
ortadan kalkması amaçlanmıştır. 1948’de ilk demokratik seçimini gerçekleştiren İtalya,
Birinci Cumhuriyet Dönemi’ne denk düşen Soğuk Savaş koşullarında, siyasi, ideolojik ve
güvenlik yapılanmalarında Batı bloğunda yer almış, bölgesel düzeyde ise Batı Avrupa’yla
bütünleşme yoluna gitmiştir. İtalya açısından Atlantikçilik ve Avrupalılık adı verilen iki
yaklaşım arasında kurulan dengenin temel amaçları, özellikle uluslararası toplumun gözünde
Avrupa’daki
ve
Akdeniz’deki
itibarını
yeniden
kazanmak;
“liberalleşeme”,
“demokratikleşme” süreçlerini bütünleşme yoluyla gerçekleştirmek; Avrupa’nın yeni
güvenlik inşasında yer almak ve Sovyet yayılmacılığına karşı koruma sağlamak olarak
sıralanmaktadır (Miranda 2011: 3).
Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak Soğuk Savaş süresince İtalya’nın Batı’nın
liberal- demokratik güvenlik toplumlarıyla bütünleşme kategorilerini kapsamaktadır. Çalışma
teoride İtalya’nın dış ve iç politikalarını birbirlerinin uzantıları olarak nitelendirirken,
İtalya’nın dış politika yönelimleri Atlantikçilik ve Avrupalılık yaklaşımlarının doğrudan iç
politika konusu haline geldiğini ifade etmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde bir dış politika analizi çerçevesi çizilecektir. İkinci bölümde,
İtalya’nın Faşist dönem dış politikası oluşumunun arka planı yer alacaktır. Daha sonra
Atlantikçilik ve Avrupalılık çerçevesinde İtalya’nın dış politika yapımları ve süreçleri
incelenecektir.
1948-1992 yılları arasında İtalya’nın siyasi yaşamı dönemsel olarak Birinci Cumhuriyet olarak
adlandırılmaktadır. İlk demokratik seçimlerden başlayarak 1992’de patlak veren yolsuzluk skandalına kadar
(Tangentopoli) dönem devam etmiştir. Sonraki dönemden günümüze kadar olan süreç İkinci Cumhuriyet
Dönemi’dir. Birinci Cumhuriyet Dönemi’ni sona erdiren skandalla birlikte İtalya’nın anayasal ve kurumsal
yapılarında değişiklikler olmuş, birçok siyasi parti ortadan kalkmış yeni partiler ortaya çıkmıştır. Çalışmada,
Birinci Cumhuriyet Dönemi ve Soğuk Savaş Dönemi, İtalyan siyasi yaşamında paralel olarak yer almaktadır.
Soğuk Savaş Dönemi’nin bitim tarihi çeşitli kaynaklarda farklılık göstermekle birlikte bu çalışmada 1990 olarak
ele alınacaktır. Soğuk Savaş’ın bitiminin sınırlandırma olarak çalışmada yer alması göreceli olarak önemlidir.
Makalede Birinci Cumhuriyet Dönemi’nin bitim tarihi göz önünde bulundurulmasına karşın, 1990 sonrası dış
politikası yeni uluslararası sistem çerçevesinde ele alındığından bu çalışmanın konusu dışında tutulmuştur.
1
112
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
2. İtalya ve Dış Politika Analizi
Genel olarak İtalya’nın dış politika çalışmalarında, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika
Analizi çerçevesinde çeşitli kısıtlılıklar mevcuttur. Bu kısıtlılıklar, İtalya dış politikası üzerine
mevcut literatürdeki ve Uluslararası İlişkiler teorilerinin dış politikayı açıklamadaki
yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu makalede, İtalya’nın Atlantikçilik ve Avrupalılık
yaklaşımları iç ve dış politikasının iç içe geçtiği bir düzeyde incelenecektir.
İlk olarak Varsori (2015: 293-94) İtalya’nın dış politika araştırmalarının uluslararası tarih
çalışmaları içinde yer almasına rağmen daha çok ideolojik sınırlılıklar çerçevesinde kaldığını
belirtmektedir. Benzer bir düşünceye göre ise İtalya’nın dış politikası uzun süre ABD’nin
korumacılığı altına girmiş ve İtalyan kamuoyu ve siyasi seçkinleri dış politikaya
gerektiğinden daha az ilgi duymuşlardır. İtalya’nın dış politika analizi konusunda ilk
dönemlerde gerekli kaynak üretimi konusunda kısıtlılık söz konusudur. Tarihsel çalışma
olarak İtalya’nın dışişleri arşivlerinin kolay ulaşılabilir olmaması söz konusu alanda
çalışmalar yapılmasına önemli ölçüde engel teşkil etmiştir (Varsori 2008: 159). Nuti (2002:
93-94), 1861-1999 yılları arası dönem için arşivlere erişim söz konusu olduğunda İtalya’nın
diğer Batı ülkeleri kadar liberal olmadığını belirtmektedir.
İtalya’nın dış politikasının analizinde başvurulacak yaklaşımlar, klasik Uluslararası İlişkiler
Teorisi açısından ele alındığında bir başka tartışmanın içine dâhil olmaktadır. İtalya’nın söz
konusu dönemdeki dış politikası Soğuk Savaş koşullarının etkisiyle açıklandığında daha çok
sistemsel aktörlerin dış politika davranışlarının analizi çerçevesinde kalmaktadır.2 Bu konuda,
Guilhot (2011) iki dünya savaşı arasında filizlenen ve teori oluşturma çabalarının öncüsü olan
Realist düşüncenin uluslararası tarihsel olaylara ve süreçlere teorik olmaktan çok politik ve
kurumsal olarak baktığını ifade etmektedir. Özellikle, devletlerin hayatta kalabilme
mücadelesi ile güç ve çıkar ilişkilerinin öncü olduğu bir yaklaşım olan Realizm, İkinci Dünya
Savaşı sonrası sunulan ideolojik gerekliliklerin bir sonucudur. Synder’a göre (2011), Realizm
özellikle Soğuk Savaş sonrası Amerikan iç ve dış politikasının şekillenmesinde önemli işleve
sahip olmuş, Amerikan küresel politikalarının entelektüel düzeyi haline gelmiştir. Teorik
çerçevede başka bir örnek liberal uluslararasıcılık yaklaşımı açısından ele alınan dış politika
yapımıdır. Ikenberry’e göre (2009: 72), İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, hegemonyaya
ve Batı değerlerinin yöneticisi konumuna sahip olmaya başlamıştı. Amerikan siyasi sistemi
ittifak, teknoloji, para birimi ve pazar açısından daha geniş bir liberal sisteme doğru
Dolayısıyla bu çalışma konusunun zaman aralığı Uluslararası İlişkiler tarihinde teori oluşturma ve geliştirme
süreçlerine denk gelmiştir.
2
113
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
yayılmaya başlamış, Soğuk Savaş başlangıcından itibaren de ABD liberal kapitalist siyasi
sistemin ‘sahibi ve işleyicisi’ haline gelmişti. Batılı liberal değerler aynı düşünceye sahip olan
devletler tarafından daha özgür bir dünya olarak adlandırılan Atlantik topluluğunda kendine
yer edinmişti. Ikenberry (2009), Amerikan güdümlü liberal hegemonya düzeninde özellikle
Batı Avrupa ülkelerinin, ekonomik ve siyasi alanda ABD’ye taahhüt ve işlevsellik anlamında
önemli rollerinin olduğunu söylemektedir.3 Bu durum ancak hem uluslararası alanda hem de
iç politika alanında liberal-kapitalist yapının oluşturulmasıyla mümkün olabilirdi (Jahn 2013:
19). Ancak ABD’nin liberal düzendeki merkezi konumu, ülkelerin dış politikalarının analizi
için yeterli bir çerçeve çizmemektedir. Örneğin, İtalya ile ABD’nin klientalist/kayırmacı
ilişkiler kurduğu yönündeki bir düşünce daha çok sistemsel odaklı bir yaklaşım ortaya
koymaktadır (Bkz. Ikenberry 2009: 77). Öte yandan Deutsch’un (Bkz: 1952) güvenlik
ilişkilerine uyarlanan sosyal ağların ve güçlerin oluşturulmasına yönelik iletişimsel yaklaşımı
da kurumsal ilişkiler açısından bir çerçeve çizmektedir. Daha somut bir ifadeyle bu düşünce,
İtalya’nın NATO’ya katılımının ortak bir topluluk oluşturma ya da bu topluluğa dâhil olma
hissiyle hareket ettiğini açıklamaktadır. Adler ve Barnett’in de belirttiği gibi (1998), bu
yaklaşıma göre istikrarlı barışın sağlanması için ortak anlayışın gelişmesi ve ulus aşırı
değerlerin topluluk oluşturma bilincini ortaya çıkarması gerekmektedir. Bu çerçevede
rasyonel bir aktör olan devletin diğer rasyonel devletlerle gösterdiği ortak davranış kalıbının
incelenmesi, dış politika analizi açısından dar bir alan oluşturmaktadır.
Yukarıda söz edilen tarihsel ve teorik yaklaşımın ortaya çıkardığı kısıtlar son dönemlerde
ortaya konulan örnek olay odaklı dış politika çalışmalarında kendine daha fazla yer bulmaya
başlamıştır. Özellikle İtalya örneğiyle dış politika analizini ele alan Brighi (2013: 2-5) için
‘analiz birimi olan aktörün iç politika alanının önemli bir düzeyi olan dış politika süreçleri’ ön
plandadır.4 Dış politika, iç politika ve uluslararası bağlam birlikte bir analiz düzeyi olarak ele
alınmaktadır. Bu anlayışa göre Birinci Cumhuriyet döneminde İtalya’nın dış politikası Soğuk
Savaş döneminin ideolojik mücadelesi çerçevesinde şekillenmektedir. Aynı zamanda iç
politikadaki Sağ ve Sol parti koalisyonlarının tercih ve davranışları da dış politikaya etki
etmektedir. Brighi (2013) iç politikadaki iktidar, ideoloji ve toplum ile dış politikadaki
ideoloji, coğrafya, konum, güç öğelerini bir arada ele alarak yeni bir dış politika anlayışı
ortaya çıkarmaktadır. İtalya’nın dış politika yapım süreçlerinde iç politikaya önemli ölçüde
atıfta bulunan başka önemli siyasetçiler ve akademisyenler de bulunmaktadır. R. Craig Nation
Ona göre Batı merkezli siyasi kültür ve demokratik kurumsallık anlayışı Wilsoncu liberal uluslararasıcılığın
ötesinde Truman yaklaşımıyla anlatılmaya çalışıyordu.
4
İtalya’nın dış politikası bu ölçüde ‘özellikli ve öz araştırmaya yönelik bereketli’ bir alandır (Brighi 2013: 5).
3
114
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
(2011: 29), İtalya’nın 1947 ile 1951 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Carlo
Sforza’nın ‘İtalya’nın dış politikası sadece iç politikanın aynasıdır’ sözünü hatırlatır. Dış ve
iç politika arasındaki karşılıklı bağımlılık Filippo Andreatta, Federiga Bindi, Sergio Fabbrini,
Vincent della Sala, Maro Del Pero ve Antonio Missiroli tarafından da vurgulanmaktadır.
3.Faşizm Dönemi İtalyan Dış Politikası (1922-1943)
Bu dönemin İtalya’nın dış politikası açısından en önemli özelliği, İtalya’nın Avrupa’daki
ittifaklaşma siyasetine olan etkisi ve aktif katılımıdır. Kuşkusuz bu dönem iki dünya savaşı
arasını ve İkinci Dünya Savaşı’nı içerdiği için söz konusu her bir devlet açısından güvenlik
algılarının yüksek olduğu varsayımı kabul görmektedir. Özellikle İtalya’nın Almanya ile
birlikte izledikleri saldırgan ve yayılmacılık stratejileri, Avrupa ittifak sisteminin temel
yönlendiricisi haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’na Fransa, Rusya ve İngiltere’nin
yanında giren İtalya, kazanan taraf olmasına rağmen, ulusalcı Gabriele D’Annunzio’nun
ifadesiyle ‘sakat ya da eksik zaferin (vittoria mulitata) sahibi’ olarak tasvir edilmişti. 1919
Paris Barış Konferansı’nda edinilen kazanım İtalya’ya yetmemiş, Kuzey Adriyatik’in büyük
bölümünü elde etmesine rağmen,
Eski
Yugoslavya’dan Dalmaçya’nın
tamamının
alınamaması, Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşımında İtalya’ya yer verilmemesi ülke
içinde tatminsizlik yaratmıştı (Neville 2014: 41). Bu şartlar altında 30 Ekim 1922’de Kral III.
Vittorio Emanuele’in atamasıyla iktidara gelen Mussolini 1943’e kadar İtalya’nın dış
politikasında merkezi bir rol oynamıştır (Smith 1997: 304).
Brighi’ye göre (2013: 67-68), Mussolini’nin ilk dönemlerdeki başlıca amacı İtalya’yı önceleri
sahip olmadığı istikrara kavuşturmak ve böylece Bolşevik Devrimi’nin etkisinden
uzaklaştırmaktı. O dönemlerde İngiliz diplomatlar tarafından olumlu karşılanan bu yaklaşım,
İngiltere Kralı V. George’un İtalya’ya ziyareti ve Mussolini’nin ‘akıllı ve güçlü bir devlet
adamı’ olarak tanıtılmasıyla desteklenmiş, neredeyse dolaylı olarak Faşizm Avrupa’ya
sunulmuştu.
1929 ile 1932 arasındaki gelişmeler ise uluslararası ve iç siyasetteki önemli dönüşümlerle
birlikte ortaya çıkmıştır. Uluslararası alanda, ekonomik kriz, Almanya’da Nazilerin iktidara
gelmesi ve Japonya’nın Mançurya’yı işgali, Milletler Cemiyeti sisteminin çökmesine yönelik
belirtilerdir (Brighi 2013: 70). Avrupa’da belirginleşen yayılmacı niyetler uluslararası
ilişkilerde ilk aşamada devletlerarası çatışma yerine daha çok devletlerarası anlaşmalara sahne
olmuştur. Örneğin, 7 Haziran 1933’te, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya arasında dörtlü bir
Pakt oluşturulmuştur (Knight 2003: 83). Burada dikkat çeken bir diğer nokta, İtalya’nın
115
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Almanya’nın saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşılık denge politikasını izlerken
İngiltere ile olan kurduğu ilişkilerdir (Brighi 2013: 72). Almanya’nın saldırgan ve değişimci
politikalarından çekinen İtalya’yı Almanya ile karşı karşıya getiren olay ise Avusturya’nın
ilhakı olmuştur (Smith 1997: 384). Benzer bir şekilde, aynı dönemlere rastlayan Almanya’nın
Rhineland’ı işgali ile birlikte revizyonist ve ideolojik politikaların iki dünya savaşı arası
döneme hakim olduğu sonucuna varılabilir (Brighi 2013: 70-72).
Dolayısıyla İtalya ve
Almanya arasında yeni bir ilişki türünün ortaya çıkması tesadüf değildir. İtalya’nın bu tarihten
sonra ilk ilgi çeken politikası hem 11 Aralık 1937’de Milletler Cemiyeti’nden çıkması hem de
bölgede güvenliğini sağlamak için Almanya dışındaki ülkelerle de antlaşmalar imzalamasıdır.
Örneğin İngiltere ile 1937’de Gentleman (Centilmenlik) Antlaşması ile 1938’de benzer
antlaşmalar imzalamıştır (Lyttelton 2002).
İtalya Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesinden hemen sonra Nisan 1939’da
Arnavutluk’a saldırmış; Almanya’nın 1939’da Polonya topraklarına girmesiyle birlikte 10
Haziran 1940’da İngiltere ve Fransa’ya karşı savaş ilan etmiştir (Brighi 2013: 74). Mussolini
dış politikayı ülke içindeki problemleri (açlık, sosyal mücadele vs.) çözmek için önemli bir
araç olduğunu düşünüyordu. Ayrıca Mussolini dış politika ile ulusun saygınlığını ve
uluslararası alandaki yerini güçlendireceğine inanıyordu (Brighi 2013: 77). Buradan yola
çıkarak, Mussolini, 20. Yüzyılın Sezarı olacak ve Akdeniz’e (Mare Nostrum) hâkim olacaktı.
Faşist propaganda İtalya’yı ‘dünya kültürlerinin yöneticisi’ olarak nitelendiriyordu. Tarihsel
olarak Roma İmparatorluğu’nu oluşturan zaferlere atıfta bulunuyor, İtalyanların savaşkan bir
ulus olduğunu iddia ediyordu. Kısacası tüm bu olanlar, Mussolini’nin toprak olarak yeni
Roma’yı yaratma hayalini kendine has faşist ideolojik altyapısıyla sentezleme çabalarıydı
(Cassels 1983: 260-262).
İtalya’nın siyasi hayatını tamamen değiştirecek gelişme İngiliz ve Amerikan birliklerinin 10
Temmuz 1943’te Sicilya’ya girmesiyle başlamıştır. Mussolini bu tarihten iki hafta sonra
görevinden alınmış, yerine Pietro Bodaglio atanmıştı (Brighi 2013: 74-75; Smith 1997: 417).
8 Eylül 1943’te imzalanan ateşkes sonrası ve 10 Şubat 1947’de İtalya ile imzalanan Paris
Barış Antlaşması gereğince İtalya Birinci Dünya Savaşı’nda önce sahip olduğu koloniler dâhil
tüm koloni topraklarını kaybetmiş, Sovyetler Birliği’ne, Yunanistan’a, Arnavutluk’a,
Yugoslavya’ya ve Etiyopya’ya toplam 360 milyon dolar savaş tazminatı ödemek durumunda
kalmıştı. Ayrıca İstria yarım adası Yugoslavya’ya geri verilmiş, Trieste uluslararası
gözlemcilik altında özgür bir toprak haline gelmişti (United Nations Treaty Series 1950).
116
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
4.Atlantikçilik
Croci’ye göre (2008: 138) Atlantikçilik, İkinci Dünya Savaşı ertesinde Başbakan Alcide De
Gasperi, Dışişleri Bakanı Carlo Sforza ve önemli diplomatların İtalya’nın dış politikasını
yeniden yapılandırma görevini üstlenmesiyle başlamıştır. Bu anlayıştaki en önemli amaç
İtalya’yı Akdeniz’de ve Avrupa’da önemli bir ülke haline getirmek ve İtalya’yı uluslararası
toplumda Fransa ve İngiltere gibi önemli Avrupalı güçlerle kıyaslandığında eşit bir statüye
sahip kılmaktı. Bu süreci hızlandırmak için de ABD ile yakın ilişkiler kurmak gerekmekteydi.
Posner’e göre (1977: 811) İtalya yüksek derecede iç parçalanmaya sahip, uluslararası
otonomiden yoksun bir siyasi aktördü. Bu nedenle İtalya’nın askeri düzeydeki zayıflıkları ve
tarihsel hayal kırıklıkları, İtalyan siyasetçileri Atlantik örgütüne sadık bir üye olmaya ve
Avrupa Topluluğu’nda taahhüt altına girmeye doğru itmişti.
İtalya’nın Atlantik örgütüne dâhil olması bazı iç siyasi meselelere de dikkat çekmektedir. İlk
olarak, özellikle 1948’deki seçim kampanyalarında ABD’nin Hıristiyan Demokratlar için
ortaya koyduğu ekonomik desteği, daha sonraki İtalyan dış ve güvenlik politikasında büyük
rol oynamıştır. İkinci olarak, İtalyan sol partilerin İtalya’nın NATO’nun güvenlik şemsiyesi
altına girmesini onaylaması önemli bir dönüşüm olarak nitelendirilebilir.5 Batı Bloğu
açısından İtalya’nın Atlantikçi tercihi diğer bir deyişle NATO’nun koruması altına girmesi,
komünistleri iktidardan uzak tutmak, İtalya topraklarına konuşlanarak ve silahlı güçlerine etki
ederek mümkün olabilirdi (Harper 2000: 99). Ferraris’e göre (1996: 11-12) ABD, İtalya’dan
birliklerini çekse de söz konusu önlemleri İtalya üzerinde de uygulamalıydı. Del Pero’ya göre
(2001), ABD ekonomik ve askeri yardımlarıyla komünizmin gelişini engellemek için
psikolojik bir savaş ve önemli bir strateji yürütüyordu.6 Özellikle 1948 seçim
kampanyalarında Amerikan müdahalesi çok açık bir şekilde kendini göstermiştir. Bu seçim
ABD tarafından ‘demokratik ve demokratik olmayanlar arasında bir seçim’ olarak
görülmüştür (Saragat 1950: 619). De Gasperi de ABD’yi, İtalya’nın uluslararası düzeyde tam
egemenliğini yeniden kazanmasına yardımcı olacak bir aracı olarak görmekteydi (Ducci,
Luconi, Pretelli 2012: 102).7 Özellikle ABD Başkanı Harry S. Truman’ın 10 Temmuz
1947’de söz ettiği Marshall Planı’yla birlikte, Avrupa’nın yeniden yapılanmasını sağlayacağı
yardımlardan İtalya’ya da büyük bir pay düşmekteydi (Bkz: De Pero 2001). Sforza (1948) ise,
Çünkü uluslararası sistemdeki kutuplaşmanın yerel düzeydeki yansıması İtalya örneğinde apaçık mevcuttu.
1960’ların ortalarına kadar yüzde 20’lerde olan Komünist Parti’nin desteği, 1976’da yüzde 34.4’e çıkmıştı.
6
İtalya’nın 1946’da elde ettiği Cumhuriyet rejiminin ilk yılında oluşturduğu hükümet koalisyonunda Merkez Sol
ve Merkez Sağ partileri (Liberaller, Cumhuriyetçiler, Sosyalistler, Komünistler ve Hıristiyan Demokratlar) yer
aldı. Başbakan Alcide De Gasperi ise 1945’ten 1953’e kadar olan dönemde başbakanlık görevinde bulundu.
7
Nitekim İttifak askeri güçleri 1947’nin sonuna kadar Venezia Giulia hariç tüm topraklardan çekilecekti.
5
117
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Marshall Planı’nın (Batı) Avrupa’nın ekonomik ve sosyal yapılanması ve bağımsız bir
güvenlik kıtası olacak ‘Üçüncü Gücün’ oluşması açısından bir dönüm noktası olduğunu
belirtmekteydi. Ayrıca 1 Ocak 1948’de yeni Anayasa’nın kabulü ve 2 Ocak’ta ABD ile
Dostluk Antlaşması’nın imzalanması merkezdeki güçlerle olan ilişkilerin pekiştirildiğini
açıkça belli etmekteydi. İtalya’nın hem dış hem de iç politikada güvenlik sorunu 1948’de
ortaya çıkan önemli gelişmelerle birlikte belirgin hale gelmişti. Prag’daki yönetimin
Komünistler tarafından ele geçirilmesi; ABD, Fransa ve İtalya tarafından Trieste’nin İtalya’ya
geri verilmesi ile ilgili bir bildirge yayınlanması ve Batı Avrupa’nın korunması amaçlı
güvenlik ve savunma örgütü olan Batı Avrupa Birliği Antlaşması’nın imzalanması, İtalya’nın
dış, güvenlik ve savunma düzeylerindeki seçimlerinde önemli rol oynamıştır (Ferraris 1996:
12).
Marshall Planı çerçevesinde ABD, 1948 yılının ilk üç ayında İtalya’ya ‘Geçici Yardım’ adı
altında mali destek ve gıda ve ilaç gibi yardımlar sağlamıştır. Ayrıca bu esnada ülkenin dört
bir yanına köprüler, okullar ve hastaneler inşa edilmiştir. Öyle ki Amerikan yardımlarıyla
ileriye yönelik İtalyan siyasi yaşamı garanti altına alınırken, 20 Mart 1948’de Marshall
‘seçimlerde Komünistler kazanırsa tüm yardımların kesileceğini’ çoktan duyurmuştu. Ayrıca
seçimlerden çok kısa bir süre önce, İngiltere, Fransa ve ABD, Trieste’nin İtalya’ya katılımı ile
ilgili taahhütlerde bulunmuştu (Ginsborg 2003: 115). Marshall yardımı seçimlerin neredeyse
merkezi haline gelmeye başlamıştı. Nisan 1948’de Sforza, İtalyan kamuoyuna gerçekleşecek
seçimlerin Marshall yardımıyla ilgili olarak ‘karşı duruş ya da taraf oluş’ konusunda bir tercih
olacağını söylemişti. Aynı şekilde, İtalya’nın iç politikadaki problemlerinin Avrupa ve
uluslararası problemlerden farklı olmadığı yolunda söylemler oluşmuştu (Lorenzini 2007:
133).
İtalya’nın Atlantikçilik düzeyindeki Batı’yla bütünleşme süreçleri 4 Nisan 1949’da Atlantik
Antlaşması’nın imzalanmasıyla başlamıştır. Croci’ye göre (2008: 140) De Gasperi’nin ifade
ettiği gibi ‘asıl kaygı bir askeri yapılanmaya dâhil olmaktan çok İtalya’nın güvenlik
garantisini ABD’nin desteğiyle sağlamaktı.’8 Nitekim ABD, İtalya’nın anti-Sovyet blok
olarak bütüncül ve tek bir sistem içine dâhil edilmesiyle yakından ilgilenmekteydi. İtalya’nın
üyeliği bu durumda askeri olmaktan çok ‘psikolojik’ bir neden taşımaktaydı (Ducci, Luconi
ve Pretelli 2012: 113). Ayrıca ülke içindeki kutuplaşmanın bir türlü sona ermediği, sokak
şiddetinin, terörün, suikastların ve gösterilerin açıkça var olduğu ortamda ABD propagandası
henüz sona ermemişti. Örneğin sağ hükümet tarafından ülke içinde fakirliğin ve sosyal geri
8
De Gasperi’nin temel kaygılarından biri İtalyan kamuoyunda askeri yapılanma karşıtlarının tepkileriydi.
118
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
kalmışlığın ancak önemli kurumsal reformlar, modernleşme ve demokratikleşme düzeyinde
giderileceği vurgusu yapılıyordu. Bu çerçevede Marshall yardımları, toprak reformu ve sanayi
sektöründe üretici stratejiler gerekliydi. Komünizm karşıtı tarafların desteklenmesi, İtalyan
siyasi istikrarı ve parlamenter rejimi, açıkça ve gizli müdahaleler yoluyla sağlanmıştır.
Bundan dolayı komünistleri bastırmak için 1948-1949 yıllarından başlayarak ABD ve NATO,
‘Gladio’ adında gizli bir örgütlenme yoluyla, İtalya’ya yüz milyonlarca dolar maddi destek ve
silah yardımı gerçekleştirmiştir (Smith 1997: 448-460). Dolayısıyla Gladio sadece dış
tehditlerle savaşan bir Soğuk Savaş yapılanması olarak değil aynı zamanda ülke içinde tehdit
olarak tanımlanan sol grupların etkinliğine karşı da önemli bir kalkan görevini sürdürmüştür
(Ginsborg 2001: 172).
İtalya Atlantikçi yapılanmalara ülke içinde Dışişleri, Savunma Bakanlığı, Marshall
yardımlarını yönetmek amaçlı kurulan Ekonomik İşbirliği İdaresi, ABD istihbarat birimi CIA
ve sendikalar tarafından oluşturulan politikalar, stratejiler ve uygulamalar sayesinde dâhil
olmuştur (Del Pero 2001). Ancak, tüm bu gelişmeler çerçevesinde İtalya’nın ABD ile olan
ilişkisi, İtalyan iç siyasetinde önemli söz sahibi olan Sosyalist Parti’nin ve Komünist Parti’nin
etkisi altında kalmıştı. Aynı zamanda, Atlantikçilik yönünde yapılan tercih İtalya’nın
tarafsızlık seçeneğini de ortadan kaldırmıştı. Croci’ye göre (2008: 141-143) Atlantikçilik ve
Avrupalılık birbiriyle zıt bir durum oluştursaydı, İtalya’nın seçimi, ABD’nin var olduğu ve
Fransız- İngiliz ve/veya Fransız-Alman güçlerinin merkez alınmadığı bir yapı olan Atlantik
örgütü yönünde olacaktı. İtalya’nın ABD ile olan yakınlaşması 1958’den sonra özellikle
Süveyş Krizi ile birlikte açıkça fark edilmeye başlamıştır. Bu yakınlaşma ilk defa 1957’de,
1953-54 yılları arasında Hristiyan Demokrat Partili Başbakan Giuseppe Pella tarafından
ortaya atılan ‘Yeni Atlantikçilik’ bakış açısıyla belirginleşmiştir. Bu anlayışla, İtalya’nın
uluslararası politikadaki yerini etkili kılması ve kolonileşme sonrası dönemde Üçüncü Dünya
ile olan ilişkilerini düzenlemesi beklenmekteydi (Vigezzi 1992: 118). Bir diğer Hristiyan
Demokrat Partili Başbakan Amintore Fanfani’ye ve çok uluslu İtalyan enerji şirketi ENI’nin
kurucusu Enrico Mattei’ye göre bu yaklaşım, İtalya’nın Akdeniz ve Ortadoğu gibi bölgelere
açılmasına neden olup, İtalya’nın birinci derece çıkarlarına hizmet etmekteydi. ‘Yeni
Atlantikçilik’ İtalya’nın NATO üyeliğini ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini - İtalya’nın
öncelikleri merkeze alınarak - barışçı bir düzeyde sürdürmenin bir diğer yoluydu. Örneğin,
Mattei’nin asıl düşüncesi Avrupa’da nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmaktı.
Fanfani’nin Dışişleri Bakanlığı süresince de bu yaklaşım Akdeniz’de daha geniş işbirliği için
119
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
ENI’nin girişimlerini desteklemek üzerine kurulmuştur (Mammarella ve Cacace 2006: 206211).
1970’lerde İtalyan dış ve güvenlik politikasında değişim belirgin hale gelmiştir. Sosyalist
Parti’nin Hristiyan Demokratlarla koalisyon ortağı olmaları, İtalya’nın geleneksel ulusal
çıkarları doğrultusunda ‘Yeni Atlantikçi’ tutumunu iyice derinleştirmiştir. Dolayısıyla
1970’lerde NATO artık merkez sol partiler tarafından da destek görmeye başlamıştır.
Örneğin, İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer, Corriere della Sera gazetesine
verdiği mülakatta, NATO’daki İtalyan varlığına yönelik düşüncesini ‘sosyalizm NATO
şemsiyesi altında daha güvenli’ diye belirtmişti (Andreatta ve Hill 1997: 70). Ayrıca,
İtalya’nın NATO üyeliği sayesinde savunmasına katkı sağlayan iki önemli gelişmeden söz
edilebilir. İlk olarak, 1958 yılında Fanfani başbakanlığı döneminde, ABD Başkanı Dwight D.
Eisenhower’ın İtalya topraklarına orta menzilli balistik füze olan Jüpiter’i yerleştirmeye karar
verdi. Böylece İtalya, topraklarına ilk defa nükleer silah yerleştirilen NATO üyesi ülke
olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte İtalya nükleer silaha sahip olmayan bir ülke için uluslararası
alanda daha fazla saygınlık kazanırken Fransa ve İngiltere gibi nükleer güce sahip olan diğer
devletlerle arasında denge oluşturacağını düşünmüştür. Daha da ileri giderek, Fanfani
Jüpiter’i bir fırsat olarak değerlendirirken, Sosyalist lider Bettino Craxi, kendi hükümeti
döneminde (1979 ve 1983’te) Cruise ve Pershing II füzeleri yerleştirilmesine ılımlı bakmıştır
(Nuti 2003: 95-97).
İtalya’nın Atlantikçi yaklaşımı çerçevesinde dış ve güvenlik politikası 1980’lerde daha aktif
bir hale gelmiştir. İtalya Batı bloğu içinde, Akdeniz’in hava, kara ve deniz savunmasını
sağlayan önemli bir ülke haline gelmiştir. Öte yandan Akdenizlilik ve Ortadoğu’ya olan
açılım İtalya’nın sadece savunma odaklı bir politika izlemediğini, aynı zamanda aktif olarak
çeşitli güvenlik yapılanmalarında yer aldığını göstermektedir. İtalya İkinci Dünya Savaşı
etkilerinden göreceli olarak uzak ancak Soğuk Savaş’ın derinleşen süreçlerinde çatışma
bölgelerine, orta ölçekteki bir ülke olarak (kendi toprakları dışında) ilk defa birlik
göndermiştir. ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda ile birlikte, birliklerini 1981’de İran-Irak
Savaşı için planlanan ateşkesi gözlemlemek için Körfez’e; 1981’de Sina’ya (deniz gücü
olarak); 1984’te Kızıl Deniz’e (mayınları temizlemek için) konuşlandırmıştır. İtalya ayrıca
1982’de İsrail’in Beyrut’a saldırmasıyla birlikte Lübnan’daki çok uluslu güce katkıda
bulunmuştur (Winrow 2001: 59). Barışçıl politikalarına Atlantikçi ülke olarak devam eden
İtalya komşu ülkelerle de ilişkilerini iyileştirme yoluna gitmiştir. Örneğin, Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti ile 1975’te Osimo Antlaşması’nı imzalayarak Trieste’nin
120
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
statüsünü belirlediler (Mammarella ve Cacace 2006: 235).9 Söz konusu oluşumlar göreceli
olarak küçük çapta olsa da Soğuk Savaş koşullarında iki süper gücün karşılaşma alanlarında,
birçok ülkeyle birlikte yer alması barışın korunması açısından önemlidir. İtalya bu ölçüde
kendini Atlantikçi yapıya dâhil ederek ve ılımlı ve diyalog yanlısı politikalar izleyerek, dış ve
güvenlik politikasında dönüşüm gerçekleştirmiştir.
5. Avrupalılık
İtalya’nın Avrupa’yla ekonomik bütünleşmesi, aynı zamanda güvenliğini de Avrupa’dan
sağlaması ve Avrupa’ya güvenlik sağlayıcı bir ülke konumunda olması anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla İtalya’nın Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılma süreçleri dış ve güvenlik
alanındaki kurumsallaşma süreçlerine paralel olarak önem taşımaktadır.
Şüphesiz ki, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya’nın Avrupa bütünleşmesini destekleyici
bir tutumla Avrupa Topluluklarına kurucu üye olması, onun güvenlik dışı bir aktör ya da
mesele olmaktan çıkarılmasında öncü rol oynuyordu. Avrupa bütünleşmesi İtalya’nın
bulunduğu bölgedeki büyük güçler arasındaki statüsünü garanti altına alan bir etken oldu.
İtalya Avrupa bütünleşmesini özellikle federalist hareketlerle derinden destekleyen önemli
şahsiyetlerin ülkesiydi (Vercelli 2000: 151). 19. yüzyılın ikinci yarısında bağımsız ve birleşik
bir İtalya için mücadele veren Giuseppe Mazzini aynı zamanda ‘Avrupa Birleşik Devletleri’
fikrinin de güçlü bir savunucusuydu (Simpson ve Jones 2015: 212).10 İtalyan federalist
Antonio Spinelli, Ernesto Rossi ve Eugenio Colorni ile birlikte 1943’de, savaşın ve yıkımın
süreklilik riskini ortadan kaldıracak tek alternatifin Avrupa Birleşik Devletleri’nin
oluşturulmasını talep eden Ventotene Manifestosu’nu yazmıştı (Friedrichs 2004: 62).11 Sforza
da Avrupa’nın geleceğini Federalist bir yapıda görmekteydi (Mammarella ve Cacace 2006:
174). Ancak daha genel bir değerlendirme yapıldığında, İtalyan siyasi seçkinlerinin
eğilimlerinin federalizmden değil hem genişlemeyi hem de kurumsallaşmayı hedef alan
bütünleşmeden yana olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca İtalya’nın Avrupa ile yeniden
yakınlaşmasında ABD ile olan yakın ilişkileri ve İtalya’nın Avrupa’nın diğer büyük güçlerine
1947’de İtalya ile imzalanan antlaşma gereği ikiye bölünen ve Özgür Trieste toprağı olarak bilinen Trieste’nin
A bölgesi İtalya’ya, İstria’yı içinde bulunduran B bölgesi ise Yugoslavya’ya verildi.
10
Ona göre Avrupa 13 ya da 14 ulus-devletten oluşacaktı ve bu uluslar toprak esasından çok manevi ve tarihsel
bir düzlemde oluşturulacaktı. Her birinin kendine göre siyasi sorumlulukları ve görevleri olacaktı (Bkz: Simpson
ve Jones 2015).
11
Aynı dönemlerde Avrupa’nın çeşitli yerlerinde Avrupacı hareketlerin arttığı görülmektedir. Örneğin
Confederation Euroeenne de l’Agriculture, Nouvelles Equipes Internationales, Mouvement pour les Etats-Unis
socialistes d’Europe gibi farklı hareketler 7-10 Mart 1948’de Lahey’de Pan-Avrupa Hareketi Kongresi için bir
araya gelmişlerdir.
9
121
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
olan yaklaşımı önemli rol oynamıştır. ABD’nin siyasi ve askeri koruyuculuğu altına giren
İtalya’nın aynı zamanda Avrupa yönelimine sahip olmasında Faşizm deneyiminin rolü
büyüktür. Hristiyan Demokratların iktidara gelmesiyle birlikte, Avrupa’yla bütünleşmesi
siyasi, ekonomik ve sosyal bir amaç haline gelmiştir (Posner 1977: 811). 1950’lerde Sağ
grupta yer alan her kesim (Hristiyan Demokratlar, Liberaller, Cumhuriyetçiler ve Sosyal
Demokratlar) İtalya’nın hem siyasi hem de ekonomik olarak Batı’yla bütünleşmesine sıcak
bakmıştır. Örneğin Liberal Parti’den 1954-1957 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan Gaetano
Martino 1957’de Roma Antlaşması (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu ve EURATOM Antlaşmalarının imzalanmasında önemli rol oynamıştır. Bu
antlaşmalarla birlikte tam anlamıyla bir bütünleşme yanlısı olan De Gasperi’den sonra
gelenler de İtalya’nın Avrupalılık kimliğinin vurgulanması gerektiğini savunmuşlardır.
Avrupa’nın geleceğine yönelik olan Federalist görüşler de Soğuk Savaş’ın etkisiyle daha çok
bütünleşmeyi destekleyici bir düzeye dönüşmüştür. O dönemde liberal demokrasi, totaliter
rejimlere verilecek en iyi cevaptı ve büyük oranda Avrupa bütünleşmesi içinde insan hakları,
hukukun üstünlüğü ve liberal değerlerin tümüne sahip olmak mümkündü. Bu çerçevede De
Gasperi 1952’de Paris’te imzaladığı Avrupa Savunma Topluluğu’yla demokratikleşme ve
gelişmeyi sağlayacak Avrupa Ekonomik Topluluğu’na destek olmayı amaçlıyordu (Irving
1976: 403-406).12 Avrupalılık aynı zamanda İtalyan iç siyasetinde partilerin yaşamını
sürdürmesi açısından bir garantör çatı konumundaydı. Komünist Partisi lideri Berlinguer’e
göre Avrupalılık meşru bir zemin için araç görevini görmekteydi (Cotta, Isernia ve
Verzichelli 2005: 74-75). 1980’lerde de devam eden bu destek, ‘hem iktidarın hem de
muhalefetin aynı düzlemdeki politik tutumları’ olarak yorumlanmaktadır (Quaglia 2007: 136).
İtalya’nın Avrupa güvenliği şemsiyesi altına alınması, hem İtalya hem de Avrupa açısından
birçok somut
süreçleri
ve sonuçları beraberinde
getirmiştir.
İlk
olarak Avrupa
bütünleşmesinin ekonomik boyutları çerçevesinde İtalya’nın dış ekonomik politikası önemli
dönüşümler geçirmiştir. Çünkü Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden
yapılanma süreçlerinde ekonominin iyileştirilmesi ve canlandırılması Avrupa güvenlik
inşasında önemli bir rol oynamaktaydı. Ekonomik düzeyde üye devletlerin ihracat yönelimli
politikalara girişmesi ve ortak ticaret politikasının oluşturulması bir süre sonra aradaki
sınırların bir düzeyde kalkmasına neden olmuştur. İtalya için Schuman Planı, Avrupa barışını
tesis ederken, Faşist milliyetçilikten sonra tekrar Avrupa devletleri ile olan ilişkilerini
iyileştirmek De Gasperi ve Sforza için memnuniyet vericiydi. İtalyanlar için, AET’ye üyelik
İtalya 20. yüzyılın ikinci yarısı siyasi tarihi itibariyle pasif ve reaktif bir dış politikaya sahip olsa da, De
Gasperi’nin siyasi amaçları İtalya’yı zamanla daha fazla güvenlik ve savunma politikası alanlarına çekmiştir.
12
122
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
ile birlikte belirginleşen Avrupacılık anlayışı, İtalya’nın zorluklarını aşabilmek, üretim için
gerekli hammaddeyi sağlamak, gelişmemiş bölgelere ekonomik yardım almak ve düşük
maliyetli ihracat imkânları bulmak açısından önem taşımaktaydı (Harper 2000: 102). Ayrıca
İtalya artık korumacı bir ekonomiden çıkıp hammaddeyi bolca ve ucuza alabilecek,
karşılığında işgücü ihraç edebilecek bir düzeye gelecekti. Önceleri İtalya’da güçlü konumda
olan çelik üreticileri ve ağır sanayi sektörünün büyük bir bölümü bu durumun bir dezavantaj
olacağını düşünmüş olsa da liberalleşme eğilimlerinin endişeleri haklı çıkardığı söylenemez
(Bindi 2011: 43)13. Örneğin İtalya’nın 1948-1963 yılları arasında GSMH’sı yüzde 5.9
oranında büyüdü. İşsizlik oranı aynı dönemlerde yüzde 10’dan yüzde 4’e düştü. İtalyan
halkının alım gücü yükseldi; tarım sektöründen sanayi sektöründe ve kamu sektörüne işe
alımlarda yükselme yaşandı. Yukarıda sözü edilen Marshall yardımlarıyla birlikte ülkeye
giren teknoloji ve üretim tarzı değişmeye başladı. Fiat ve Edison gibi firmalar seri üretime
geçti (Zamagni 1992: 210-212). İtalyan ekonomisi bütünleşme düzeyinde bazı zorluklarla
karşılaşsa da, söz konusu süreçler İtalya’nın Avrupa’yla olan bütünleşmesinde geri adım
atmasına neden olmadı. Öncelikle, AET, İtalya’nın ticaret dengesini olumlu düzeyde
değiştirecek İtalyan sanayisi için önemli bir kaynak oluşturmaktaydı. Aynı zamanda tarım
alanında rekabete ayak uydurması için Fransa’ya benzer şekilde İtalya önemli politikalar
izlemişti. Ancak İtalya’nın dezavantajı tarım ürünleri piyasasının örgütsel yapılanmalarına
sahip olmamasıydı. Örneğin, Ortak Tarım Politikası şekillenirken Almanya ve Hollanda ile
birlikte Topluluk önerilerini Fransızların ısrarcı tutumlarına karşı desteklemişlerdi (Gilbert
2003:109). İtalya para politikası için aynı oranda desteğini sürdürememiştir. Yüksek
enflasyon ve düşük gelir oranları İtalya’nın Avrupa Topluluğu (AT)14 politikalarına daha az
uyum sağladığını göstermektedir. 1973 petrol kriziyle, İngiltere, Fransa ve İrlanda gibi İtalya
da para ve kur oranlarını esnek hale getirmek amacıyla AT içinde kur oranları
dalgalanmalarına (tüneldeki yılan sistemi) tabi olmamak için sistemden çıkmıştı (Zamagni
1998: 339). Ekonomik performansı düşük olmasına rağmen İtalya, özellikle siyasi, kurumsal
ve sosyal bütünleşmeye yönelik olumlu bir tutuma sahip olmuştur. Ayrıca İtalya Avrupa
Sosyal Fonu ve Yatırım Bankası’ndan işsizlik ve göç meseleleriyle başa çıkmak için yardım
almaktaydı (Bonvicini 1987: 185).
Keza çelik İtalya’da örneğin Fransa’ya göre daha pahalıydı. Ayrıca Katolik ve sağ grupları kapsayan
sendikalar bütünleşmeden yanayken, sol grupları barındıran iş sendikaları Avrupa Topluluklarına daha farklı bir
ilgiyle yaklaşıyorlardı.
14
Avrupa bütünleşmesinin 1991 Maastricht Antlaşması ile birlikte parasal ve ekonomik alanda, dış ve güvenlik
politikalarında ve iç işleri ve adalet alanında ilerleme kaydettiği düşüncesiyle, AET bir süre sonra Avrupa
Topluluğu olarak adlandırılmaya başlamıştır.
13
123
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
İtalya’nın özellikle güvenlik ve savunma politikaları alanında öncelikli olarak Atlantikçi
sistemi benimsediği önceki bölümde anlatılmıştı. Atlantikçilikle Avrupalılık arasında
bütünleyici bir ilişki olduğundan dolayı İtalya açısından iki düzey birbiri için rekabet alanı
değildir. Ancak burada vurgulanması gereken nokta İtalya için Atlantikçiliğin Avrupa’da ve
Avrupa bütünleşmesi içinde Fransa, İngiltere ve Almanya’dan oluşacak merkezi bir gruba
yönelik denge görevi görmesi açısından önem taşımasıdır. Örneğin İtalya 17 Mart 1948’de
Fransa, İngiltere ve Benelüx ülkelerinin imzaladığı Brüksel Paktı’na kuşkuyla yaklaşmıştı.
Çünkü İtalyan politikacılarına göre, Avrupa bütünleşmesi Almanya’yı da kapsamalıydı ve
İtalya’nın içinde bulunacağı kurum ABD’nin desteğini alan bir Batı bloğu oluşumu olmalıydı
(Croci 2008: 139-140). Ancak İtalyan stratejik hedeflerinde Atlantikçilik ve Avrupalılık
arasında bir seçim yapmak yer almamaktaydı. Dolayısıyla İtalya güvenlik ve savunma
alanında Avrupa bütünleşmesini ilk dönemlerden beri hem kurumsallaşma hem de işlevsellik
alanlarının genişletilmesi açısından desteklemektedir. Avrupa bütünleşmesine daha fazla üye
katılımının sağlanması da İtalya’nın başlıca stratejileri arasındadır. Bu çerçevede, İtalya’da
1954 ve 1987 yılları arasında beş dönem başbakan olarak görev yapan Fanfani ve 1955-1962
yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Giovanni Gronchi de İtalya’nın dış, güvenlik ve savunma
politikalarını Avrupa bütünleşmesi çerçevesinde belirlemişti. Gronchi o yıllarda Doğu-Batı
ilişkileri çerçevesinde, barışçıl bir çizgide ve iç politika önceliklerini dikkate alan bir dış
politika izlemiştir. Örneğin, Charles De Gaulle’ün Fouchette Planı’nı sunmasından sonra,
İtalya projeyi Topluluğun temellerini sorgulaması nedeniyle reddetmişti (Ferraris 1996: 152).
Özellikle 1963’ten sonra İtalya’daki sol ve sağ partiler arasında sağlanan koalisyonlarla
birlikte Avrupa bütünleşmesine verilen destek fazlasıyla artmıştır. Sol partilerin isteği
ekonomik bir Avrupa’dan çok planlı, sosyal ve bölgesel politikaları içeren ve demokratik
kurumlara sahip bir Avrupa Topluluğu’nu gerçekleştirmekti (Irving 1976: 404). Bu düzlemde,
İtalya 1964’te Avrupa bütünleşmesine katkı sağlayacak siyasi işbirliği için bir öneri
sunmuştur. Öneride üye devletlerin dış ve güvenlik alanında her türlü bilgi paylaşımında
bulunmaları öngörülmektedir (Ferraris 1996: 161). Fanfani ayrıca İngiltere’nin üyeliğine
bütünleşmenin genişlemesi açısından destek vermiştir. Ancak daha da önemlisi İtalya,
İngiltere’yi Fransa’ya ve Almanya’ya karşı bir denge unsuru olarak görürken, İtalya da en
güçlü dörtlü arasında yer almayı hedeflemiştir (Bonvicini, 1987: 185).
İtalya’nın Avrupa bütünleşmesine yönelik destekleyici tutumu kurumsal konularda da ön
plana çıkmıştır. Örneğin Fransa’nın Ortak Tarım Politikası üzerine nitelikli oy çokluğu
ilkesine itiraz etmesi ile başlayan krizde İtalya uzlaşmacı bir yol izlemiştir. İtalya’nın 1965’te
124
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
sürdürdüğü dönem başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı görevine vekâlet eden Emilio Colombo
Fransa’yı Bakanlar Konseyi toplantısına davet etmiş ve böylece ‘boş sandalye krizi’ olarak
bilinen sorunun çözümüne yönelik katkıda bulunmuştur (Bindi 2011: 48). Ayrıca 1981’de
Alman Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher ile İtalyan Dışişleri Bakanı Emilio
Colombo’nun ortaklaşa hazırladığı Genscher-Colombo Planı gündeme gelmiştir. Plana göre,
AT’ın dış politikasına güvenlik siyasi ve ekonomik boyutlar eklenerek bu alanda önemli bir
işbirliği sağlanacaktı (Bonvicini 1987: 185). Ayrıca AT’a ait dış politikada kurumsal yapılar
güçlendirilecekti. Söz konusu kurumsallaşma İtalya’nın Akdeniz ve Ortadoğu’daki rolünü
güçlendirecekti. İtalya’nın dönem başkanlığında özellikle Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde
yaşanan önemli bir gelişmede Avrupa-Arap Diyaloğu sürecine destek olmasıydı. 1980’de
yayınlanan Venedik Deklarasyonu ile AT, İsrail devletinin güvenliğinin sağlanması ve Filistin
halklarının meşru haklarının tanınması konusuna vurgu yapmıştır. Dolayısıyla Avrupa’nın
Ortadoğu’ya yönelik politika dönüşümleriyle İtalya’nın 1950’lerden beridir sahip olduğu
tutum birebir örtüşmektedir (Venedik Deklarasyonu 13 Haziran 1980). Ortadoğu’ya yönelik
politikaları İtalya’da Hıristiyan Demokratlar, Komünist Parti ve Vatikan da desteklemekteydi.
İtalya’nın Avrupa bütünleşmesindeki yeri siyasi ve ekonomik olarak Fransa, İngiltere ve
Almanya kadar katkı sağlayıcı olmasa da ‘üyelik’, ‘var olma’ ve ‘katılma’ olarak
sürmekteydi. Atlantikçi politikalarına paralel bir tutum izleyen İtalya bütünleşmeci çizgiyi
benimsemiştir. Genel hatlarıyla Avrupalılık İtalya’nın ulusal politikalarını etkilerken, daha
çok güvenlik ve savunma alanına hâkim Atlantikçi/Yeni Atlantikçi politikaları da İtalya’nın
uluslararası sistemdeki yerini belli etmektedir.
6. Sonuç
İki Dünya Savaşı arasında iktidara gelen Mussolini’nin izlediği Faşist ve beraberindeki
saldırgan politikalar şüphesiz İtalya ve Avrupa tarihinde önemli bir yere sahiptir. İki dünya
savaşının getirdiği yıkıcı etkiler özellikle söz konusu savaşları topraklarında yaşayan Avrupalı
devletler için iç ve dış politikanın yeniden inşasının gerekliliğini gözler önüne sermişti.
Özellikle İtalya’nın Faşist dönemden sonraki uluslararası imajı, tercihleri ve seçenekleri
sadece Avrupa için değil ABD için de önem taşımaktaydı. Makalenin konusu olan İtalya’nın
Atlantikçi ve Avrupalılık düzleminde gerçekleştirdiği dış politikasıyla ilgili olarak şu
sonuçlara varılabilir: Birincisi, Faşizm dönemi sonrasında İtalya’nın iç ve dış politika inşa
süreçleri bir arada gerçekleşmiştir ve bir anlamda da iç içe geçmiştir. Faşist döneme ait olan
siyasi, kurumsal, toplumsal ve güvenlik yapılanmalarının ortadan kalkması İkinci Dünya
Savaşı sonrasındaki uluslararası ilişkiler düzeyindeki değişimler ve dönüşümlerle de yakından
125
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
ilgilidir. Diğer bir deyişle, Faşizm dönemi sonrasındaki oluşumlar önceki uluslararası sistem
yapılanmaları çerçevesinde değil, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan siyasi, ekonomik ve
askeri kurumsal yapılarla ABD ve SSCB gibi güç politikası izleyen devletlerin var olduğu bir
sistemde gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında, İtalya İkinci Dünya Savaşı sonrasında
liberal ve demokratik sisteme Batı kurumları ile bütünleşerek geçmek istemiştir. Dolayısıyla
Avrupa bütünleşmesi özellikle siyasi ve ekonomik dönüşüm için önemlidir. Ayrıca, İtalya için
Atlantikçilik (NATO korumacılığı) dış politikanın güvenlik ayağı için önemli bir role sahiptir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kaybeden devlet olarak anılan İtalya, askeri, stratejik ve
nükleer güç bakımından kendisini Avrupa’nın diğer devletlerine oranla daha zayıf görmek
yerine NATO üyeliği ile dengeleyecekti. ABD içinse Komünizmle mücadele süreçlerinde
İtalya önemli bir müttefikti. İtalya için Atlantikçilik ve Avrupalılık bu bakımdan birbirini
tamamlayan iki önemli yönelimdir. İkinci olarak, İtalya’nın iç ve dış politikası birbiriyle iç içe
geçmiş, siyasi partiler gibi birçok iç politik düzeyleri dış politika oluşum sürecine dâhil
edilmiştir. Sağ ve sol koalisyon hükümetleri dış politika yapımı süreçlerinde İtalya’nın
kendine özgü, dengeci ve barışçıl tutum sergilemesinde etkili rol üstlenmiştir. Özellikle İtalya
Avrupa bütünleşmesinde hem kurumsallık hem de politika yapımında Fransa, İngiltere ve
Almanya gibi üye devletler arasında dengeci bir tutum izlemiştir. Sol hükümetlerin de
desteğiyle Yeni Atlantikçilik adını verdikleri yaklaşım bir NATO üyesi olarak sadece Batı
dünyası ile değil Orta Doğu ve Akdeniz ülkeleriyle de iyi ilişkiler kurmayı amaçlamıştır.
Sonuç olarak, NATO üyeliği, ABD ile sürdürülen ilişkiler ve AB üyeliği İtalya için birbirini
bütünleyici bir seçimdir. İtalya’nın dıştaki imajını olumlu yönde değiştirmek, güvenlik
tehdidinden çıkarak liberal ve demokratik bir ülke olma yolunda gitmek anlamına
gelmektedir. Bu ölçüde ABD’nin Marshall Yardımı ve AET’ye olan üyeliği ile siyasi istikrarı
sağlamada garantörlük ve ekonomik olarak yardım sağlamak, korumacı yapıdan kurtulup
hammadde olanakları bulmak ve üretimi niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak, ihracat ve
ithalat olanakları sağlamak ekonomik amaçlar olarak sıralanabilir. 1940’lı yılların
ortalarından 1990’lara kadar olan sürece bakıldığında İtalya’nın dış politikası pro-aktif
olmaktan uzak da dursa istikrarlı bir yol izlemiştir. Kuşkusuz ki nedeni geçmiş Faşist
yönetimin saldırgan, yayılmacı ve tehditkâr politikasının uzunca bir müddet İtalyan siyasi
hayatında kolektif belleklerde yer etmesidir. Bu belleğin yeni İtalyan siyasi yaşamında köklü
bir değişime neden olduğu açıktır.
KAYNAKLAR
126
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Adler, E. ve M. N. Barnett (der). (1998). Security Communities. United Kingdom: Cambridge
University Press.
Andreatta, F. ve C. Hill (2001). Struggling to Change: Italy after the Cold War, içinde: R.
Niblett and W. Wallace (der). European Views of the International Order after the Cold War,
242-267. New York: Palgrave.
Bonvicini, G. (1990). Regional Reassertion: the Dilemmas of Italy, içinde: C. Hill (der). The
Actors in Europe’s Foreign Policy, 91-107. London: Routledge.
Brighi, E. (2013). Foreign Policy, Domestic Politics and International Relations: The Case of
Italy. New York: Routledge.
Cassels, A. (1983). Was There a Fascist Foreign Policy? Tradition and Novelty. The
International History Review, 5:2, 255-268.
Cotta, M., P. Isernia ve L. Verzichelli (der). (2005). L’Europa in Italia: Elite, Opinione
Pubblica e Decisioni. Bologna: Il Mulino.
Croci, O. (2003). Italian Security Policy after the Cold War. Journal of Modern Italian
Studies, 8:2, 266-283.
Croci, O. (2008). Not a Zero-Sum Game: Atlanticism and Europeanism in Italian Foreign
Policy. The International Spectator, 43:4, 137-155.
Del Pero, M. (2001). The United States and “Psychological Warfare” in Italy, 1948-1955. The
Journal of American History, 87: 4, March, 1304-1334.
Ducci, L. S. Luconi ve M. Pretelli (2012). Le Relazioni tra Italia e Stati Uniti: Dal
Risorgimento alle Conseguenze dell’11 Settembre. Roma: Carocci.
Ferraris, LV. (1996). Manuale della Politica Estera Italiana 1947-1993. Bari: Laterza.
Friedrichs, J. (2004). European Approaches to International Relations Theory: A House with
Many Mansions. London, New York: Routledge.
Gilbert, M. (2004). Surpassing Realism: The Politics of European Integration since 1945.
United States of America: Rowman and Littlefield Publishers Inc..
Ginsborg, P. (1990). A History of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943-1988. New
York: Palgrave, MacMillian.
127
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Ginborg, P. (2003). Italy and Its Discontents. Family, Civil Society, State: 1980-2001. New
York: Palgrave MacMillian.
Guilhot, N. (der.) (2011). The Invention of International Relations Theory: Realism, The
Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory. New York: Columbia
University Press.
Harper, J.L. (2000). Italy and the World Since 1945, içinde: P. Mc Carthy (der). Italy Since
1945, 95-106. Oxford: Oxford University Press.
Ikenberry, G.J. (2009) Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal
World Order. Perspectives on Politics, 7:1, 71-87.
Irving, R.E.M. (1976). Italy’s Christian Democrats and European Integration. International
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 52: 3, July, 400-416.
Jahn, B. (2013). Liberal Internationalism: Theory, History, Practice. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
Knight, P. (2003). Mussolini and Fascism. London and New York: Routledge.
Lorenzini, S. (2007). L’Italia e il Trattato di Pace del 1947. Bologna: Il Mulino.
Lyttelton, A. (2002). Liberal and Fascist Italy, 1900-1945. Oxford: Oxford University Press.
Mammarella, G. and P. Cacace. (2006). La Politica Estera dell'Italia: Dallo Stato Unitario ai
Giorni Nostril. Rome: Laterza.
Miranda, V. V. (2011). Striking a Balance Between Norms and Interests in Italian Foreign
Policy:
The
Balkans
and
Libya.
IAI
Working
Papers,
11,
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1111.pdf (Erişim: 5 Aralık 2016).
Nation, R.C. (2011). Intra-Alliance Politics: American-Italian Relations (1946-2010), içinde
B. Verbeek ve G. Giacomello (der). Italy’s Foreign Policy in the Twenty First Century: The
New Assertiveness of an Aspiring Middle Power, 29-54. United Kingdom: Lexington Books.
Neville, P. (2014). Mussolini. New York and London: Routledge.
Nuti, L. (2003). The Role of the US in Italy’s Foreign Policy. The International Spectator,
38:1, 91-101.
Nuti, L. (2002). Sources for the Study of Italian Foreign Policy, 1861-1999. Cold War
History, 2:3, April, 93-110.
128
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Ege Strategic Research Journal
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Posner, A.R. (1977). Italy: Dependence and Political Fragmentation. International
Organization, 31:4, 809-838.
Quaglia L. (2007). Italy in the European Union: Between Continuity and Change. Southern
Europe and the Balkans, 9:2, 133-48.
Saragat, G. (1950). Italian Democracy in Crisis. Foreign Affairs, 28 :4, July, 615-622.
Sforza, C. (1948). Italy, the Marshall Plan and the “Third Force”. Foreign Affairs, 26 :3,
April, 450-456.
Simpson, W. ve M. Jones (2015). Europe 1783-1914. London, New York: Routledge.
Smith, D.M. (1997). Modern Italy: A Political History. US: University of Michigan Press.
Synder, J. (2011). Tensions Within Realism: 1954 and After, içinde: N. Guilhot (der). The
Invention of International Relations Theory: Realism, The Rockefeller Foundation, and the
1954 Conference on Theory, 54-78. New York: Columbia University Press.
United
Nations
Treat
Series
(1950).
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2049/v49.pdf (Erişim: 7 Ekim 2016).
Varsori, A. (2008). Cold War History in Italy. Cold War History, 8:2, 157-187.
Varsori, A. (2015). The Foreign Policy of First Republic Italy: New Approaches. Journal of
Modern Italian Studies, 20: 3, 292-297.
Venedik Deklarasyonu 13 Haziran 1980.
http://eeas.europa.eu/archives/docs/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf (Erişim: 4
Ocak 2017).
Vercelli, C.R. (2000). Il Federalismo Organizzato in Italia Sino al "Nuovo Corso" della
Politica Federalista, içinde: A. Varsori. (der.) L'Italia e il Processo d’Integrazione Europea:
Prospettive di Ricerca e Revisione Storiografica, 151-178. Firenze: Il Maestrale.
Vigezzi, B. (1992). Italy and the Problems of “Power Politcs”- From the EDC Failure to the
Suez Crisis, içinde: E. Di Nolfo (der). Great Britain, France, Germany and Italy and the
Origins of the EEC, 1952-1957, 101-129. Berlin: Walter de Gruyter.
Winrow, G.M. (2000). Dialogue with the Mediterranean: The Role of NATO’s Mediterranean
Initiative. New York: Garland Publishing Inc.
129
Yavaş
Cilt 8, Sayı 2, 2017
Zamagni, V. (1998). The Economic History of Italy 1860-1990: Recovery After Decline.
Oxford: Oxford University Press.
130
Download