KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

advertisement
KÜRESEL VE BÖLGESEL
ÖRGÜTLER
KÜRESEL ÖRGÜTLER
SİYASİ
BM:
Birleşmiş Milletler
EKONOMİK
ASKERİ
ÇEVRE
OPEC:
NATO: Kuzey
Atlantik
Antlaşması Teşkilatı
GREENPEACE:
Yeşil Barış
WB: Dünya Bankası
IMF: Uluslar arası
para fonu
OECD: Ekonomik
Kalkınma ve işbirliği
örgütü
KÜRESEL ÖRGÜT: BM(Birleşmiş Milletler)
• 24 Ekim 1945’de kuruldu.
• Binası ABD New York’ da
bulunur.
• 192 üye
• Türkiye kurucu üye
• Not: ABD, Rusya, Çin,
İngiltere, Fransa (5 ülke)
alınan kararları veto etme
hakkına sahiptir. Bu
ülkelerin onaylamadığı
kararlar yürürlüğe girmez.
Birleşmiş Milletler
NATO: KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI
1. Almanya
24- Romanya
TEŞKİLATI 2. Amerika
25-Slovakya
Üye ülkeler
Barış ortağı ülkeleri
Diyalog ülkeleri
3. Arnavutluk
26- Slovenya
4. Belçika
27- Türkiye
5. Bulgaristan
28- Yunanistan
6. Çek Cumhuriyeti
7. Danimarka
8. Estonya
9. Fransa
10. Hırvatistan
11. Hollanda
12. Ingiltere
13. Ispanya
14. Izlanda
15. Italya
16. Kanada
17. Letonya
18. Litvanya
19. Lüksemburg
21. Norveç
22. Polonya
23. Portekiz
NATO: KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI
TEŞKİLATI
Yeri:1949’Washington’da kurulmuştur.
Amacı: Sosyalist bloktan gelecek saldırılara
karşı ortak savunma gerçekleştirmek.
Türkiye üye ülkedir.
OPEC: Petrol ihrac eden ülkeler
• Yeri: 14 Eylül 1960’ta Irak Bağdat’ta
kurulmuştur.
• Kurucu ülkeler: Suudi Arabistan, İran, Irak
Kuveyt, Venezuela
• Sonradan katılanlar: Katar, Libya,
Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap
Emirliği, Cezayir, Nijerya, Gabon ve
Angola
• Not: Türkiye üye ülke değildir.
IMF: Uluslar arası para fonu
• Yeri: Washington-1944
• Amaç; ı ve ıı. Dünya savaşlarında
ekonomik çöküş yaşayan ülkelere kredi
sağlamak.
• Kurucu: ABD
• En yetkili kurum Guvanörler heyeti.
• En fazla (kattığı hisse oranında) oy
hakkına sahip ülke: ABD
OECD: Ekonomik işbirliği ve
Kalkınma Örgütü
• Yeri: 3 Nisan 1948---Paris(Fransa)
• Kurucu 18 ülke; Türkiye kurucu ülkelerden.
• Amaç: Avrupa’nın ekonomik kalkınmasını
sağlamak için Avrupa kalkınma planını(Marshall
planı) uygulamak.
• Ülkeler arası ticareti kolaylaştırmak, 2. Dünya
savaşında büyük yıkıma uğramış ekonomiyi
canlandırmak.
• OECD danışma ve dayanışma örgütüdür,
kararları bağlayıcı değildir.
GREENPEACE
• Çevreye verilen veya verilecek her tür
zarara karşı olan bir örgüt.
• Örgüt Bağımsız çalışabilmek için; devlet,
özel şirket, bir siyasi parti vs.den
sponsorluk almaz.
• Gelirini bireylerin yapmış olduğu bağışlarla
sağlamaktadır.
BÖLGESEL ÖRGÜTLER
AB: Avrupa Birliği-Ekonomik Örgüt
• Kökeni 1949 yılında Avrupa Konseyine
dayanmakta olup 18 Nisan 1951 ‘de Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruldu.
• 1957’de ülkeler birleşerek AET(Avrupa
Ekonomik İşbirliği) kuruldu.
AB ülkeleri
AB ANLAŞMASININ BAŞLICA MADDELERİ
• Temel Amaç; üye ülkeler arasında gümrük
birliği ve ülkelerin ekonomi politikalarında
birlik oluşturmak.
• Maddeler: - Üye ülkeler aralarındaki
gümrük vergilerini ve kısıtlamaları
kaldırmak
• -3. dünya ülkelerine karşı ortak gümrük
tarifesi uygulanacak
• -Üye ülkeler arasında sermeye ve işgücü
dolaşımı serbest olacak
AB ANLAŞMASININ BAŞLICA MADDELERİ
• Üye ülkelerin ödeme bilançolarındaki
dengesizlikleri gidermek için önlemler
alınacaktır.
• İşçilerin yaşam standardını yükseltmek için
• Avrupa Sosyal Fonu kurulacaktır.
• Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için
Avrupa Yatırım Bankası kurulacaktır.
• Not: Ülkemiz üye değildir ancak üyeliğe
adaylığı bulunmaktadır.
NAFTA: Kuzey Amerika Ülkeleri
Serbest Ticaret Anlaşması
• 1 ocak 1994
• Kanada, ABD,
Meksika
• Amaç; 3 ülke
arasında ticari
engelleri kaldırmak,
bir süre sonra gümrük
vergilerini sıfırlamak.
• Not: Türkiye üye
değildir.
KEİ: Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Koyu yeşil: Üye ülkeler
Açık Yeşil: Gözlemci ülkeler
Not: Ülkemiz kurucu ülkedir.
Türkiye kurucu ülkeler arasındadır.
25 haziran 1992İstanbul
Amaç; üye ülkeler
arasında ticareti
geliştirmek ve uzun
vadede ülkeler
arasında serbest
dolaşımını( kişi,
mal, hizmet ve
sermaye)
gerçekleştirmek
İKO: İslam Konferansı Örgütü
• 1971- Cidde(Suudi
Arabistan)
• Amaç: İslam ülkeleri
arasında işbirliği
sağlanması, müslüman
halkların haklarını
korumak ve güvenliğini
sağlamak,üye ülkeler
arasında sosyo ekonomik
ve sosyo kültürel iş
birliğini sağlamak.
• Not: Ülkemiz üyedir.
Download