İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA

advertisement
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve
3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş
Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması (Anlaşma) ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı
Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde elektrikli süpürge ithalatında
yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Korunma önlemi
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve eşya tanımı belirtilen eşyanın
ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar
tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında, ülke ayrımı gözetilmeksizin 3 (üç) yıl
süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.
(2) Ek mali yükümlülük, aşağıda gösterilen eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurtdışı
giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta
bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar tahsil edilir.
G.T.İ.P.
EŞYA TANIMI
8509.10.10.00.00
Gerilimi 110 volt veya
daha fazla olanlar
Eşik birim kıymeti (ABD Doları/adet)
1. Dönem*
2. Dönem*
3. Dönem*
40
38
36
* Dönem: Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri
ifade eder.
Tarife kontenjanı
MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine
tabi ürünlerin korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife
kontenjanı bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 128.047 adet olarak belirlenmiştir.
Ancak ilgili dönemde tarife kontenjanı kapsamında listede yer alan her bir ülke veya gümrük alanı bazında
azami ithalat miktarı 42.682 adedi geçemez.
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü)
düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal
lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(3) Tarife kontenjanının dağıtım ve yönetimi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer
mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun uygulanır.
(2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna,
tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma
önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata
bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan
ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.
İstişareler
MADDE 6 – (1) Bu Karar Anlaşma kapsamında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkeler ile istişarelerde
bulunulmasını engellemez.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
ABD MINOR OUTLYING FALKLAND
ADALARI
ADALARI
ABD VİRJİN ADALARI FAS
AFGANİSTAN
FİJİ
AMERİKA SAMOASI
FİLDİŞİ SAHİLİ
ANGOLA
FİLİPİNLER
FRANSIZ
ANGUİLLA
POLİNEZYASI
LESOTHO
SİERRA LEONE
LİBERYA
LİBYA
LÜBNAN
MADAGASKAR
SOLOMON ADALARI
SOMALİ
SRİ LANKA
ST.KITTS & NEVİS
MAKAO
ST.LUCİA
ANTARTİKA
GABON
MALAVİ
ST.VİNCENT VE
GRENADİNLER
GAMBİYA
MALDİVLER
SUDAN
GANA
GİNE
GİNE - BİSSAU
GRENADA
GRÖNLAND
GUAM
GUATEMALA
GUYANA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY FRANSIZ
TOPRAK.
GÜNEY GEORGIA
VE GÜNEY
SANDWICH ADA.
GÜRCİSTAN
MALEZYA
MALİ
MARŞAL ADALARI
MAURİTİUS
MAYOT
MEKSİKA
MİKRONEZYA
MISIR
MOĞOLİSTAN
MOLDOVA
(CUMHURİYETİ)
SURİNAM
SURİYE ARAP. CUM.
SUUDİ ARABİSTAN
SVAZİLAND
ŞİLİ
TACİKİSTAN
TANZANYA
TAYLAND
TOGO
MONTSERRAT
TONGA
MORİTANYA
TRİNİDAD VE TOBAGO
HAİTİ
MOZAMBİK
TUNUS
NAMİBYA
TURKS CAICOS ADALARI
NAURU
TUVALU
NEPAL
TÜRKMENİSTAN
NİJER
UGANDA
NİJERYA
UKRAYNA
NİKARAGUA
UMMAN
NIUE ADASI
NORFOLK ADASI
ORTA AFRİKA CUM.
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA YENİ GİNE
PARAGUAY
PERU
PİTCAİRN
URUGUAY
ÜRDÜN
VALLİS VE FUTUNA
VANUATU
VENEZUELA
VİETNAM
YEMEN
YENİ KALEDONYA
ZAMBİYA
ZİMBABVE
ANTIGUA VE
BARBUDA
ARJANTİN
ARUBA
AZERBAYCAN
BAHAMALAR
BAHREYN
BANGLADEŞ
BARBADOS
BELİZE
BENİN
BERMUDA
BEYAZ RUSYA
BHUTAN
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİK.
HEARD ADA. VE MC
DONALD ADA.
BOTSVANA
HİNDİSTAN
HOLLANDA
BOUVET ADASI
ANTİLLERİ
BREZİLYA
HONDURAS
İNG.HİNT
BRUNEİ DARUSSALAM
OKY.TOPRAK.
İNGİLİZ VİRJİN
BURKİNA FASO
ADA.
BURUNDİ
IRAK
CAPE VERDE
İRAN
CAYMAN ADALARI
JAMAİKA
CEBELİ TARIK
KAMBOÇYA
CEZAYİR
KAMERUN
CHRISTMAS ADASI
KATAR
CİBUTİ
KAZAKİSTAN
COCOS ADALARI
KENYA
COOK ADALARI
KIRGIZİSTAN
ÇAD
KİRİBATİ
DOĞU TİMOR
KOLOMBİYA
DOMİNİK
KOMOR
CUMHURİYETİ
BOLİVYA
RUANDA
TOKELAU
DOMİNİKA
KONGO
RUSYA
FEDERASYONU
EKVATOR
KONGO
DEMOKRATİK C.
SAİNT.HELENA
EKVATOR GİNESİ
KOSTA-RİKA
EL SALVADOR
KUVEYT
KUZEY MARİANA
ADALARI
KÜBA
LAOS
ENDONEZYA
ERİTRE
ETİYOPYA
SAİNT.PİERRE VE
MİKELON
SAMOA
SAO TOME AND
PRINCIPE
SENEGAL
SEYŞELLER
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards