Türkiye`de Yerleşmeler

advertisement
NÜFUS COĞRAFYASI
 Nüfus nedir ?
 Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus
denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta,o yerin
nüfusunu verir.
 Nüfus sayımı ile: O yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere
göre sayısı, medeni durumu,mesleklere
dağılım,seçmen sayısı,şehir nüfusu, nüfusun yoğun
olduğu yerler.
 Bir yerde km2, ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus
yoğunluğudur.
TÜRKİYE’DE NÜFUS
 Türkiye’de Nüfus Dağılışı
 Türkiye’de nüfusun dağılımında iklim,yer
şekillerii,ulaşım,tarım olanakları,madenler gibi doğal
ve ekenomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların
elverişli olduğu yerler sık nüfuslanmıştır.
 Arazinin dağlık ve engebeli olduğu, tarım alanlarının
az bulunduğu önemli yolların uzağında kalan,
endüstri ve ticaretin gelişmediği yerler seyrek
nüfusludur.
Hızlı Nüfus Artışının Getirdiği
Sorunlar
 Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve





tüketimi arttırır .
Kişi başına düşen ulusal gelir payı azalır.
Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk
kazanır .
Çarpık kentleşme görülür.
Türkiye’de Nüfus Yoğun Olduğu
Yerler
 1.Çatalca-Kocaeli Bölümü ve Marmara Bölgesi,
 2.Ege Bölümü,
 3.Çukurova ve Akdeniz kıyı kesimi,
 4.Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri,
 5.İç Kesimlerde verimli alüvyal ovalar.
Türkiye’de Nüfus Seyrek Olduğu
Yerler
 1.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri,
 2.Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek platolar,
 3.Hakkari Bölümü(Doğu Anadolu)
 4.Menteşe Yöresi(Akdeniz)
 5.Teke ve Taşeli platoları(Akdeniz)
 6.Yıldız Dağları Bölümü(Marmara)
Nüfus Yoğunluğu
 Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana
oranıdır.nüfus yoğunluğu 3 farklı biçimde ifade edilir.
 1.Aritmetik nüfus yoğunluğu
 2.Tarımsal nüfus yoğunluğu
 3.Fizyolojik nüfus yoğunluğu
Aritmetik nüfus yoğunluğu
 Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin
yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus
yoğunluğudur.
 Aritmetik nüfus yoğunluğu, ülkenin gelişmişlik
durumunu,nüfuslanma özelliğini ifade etmez,sadece
ülkenin yüzölçümü hakkında bilgi verir.
Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
 Bir ülkenin tarımla geçinen kırsal nüfusunun, toplam
arazisine bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna
denir. Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanlarının
genişliği hakkında bilgi verir.
 Dağlık bölgelerde tarım alanları dar olduğu için ve
yağışların fazla olduğu yerlerde sulamaya gerek
duyulmadan tarım yapıla bildiği için, kırsal nüfus
fazladır.
 Dağlık ve engebeli yerlerde tarım arazisi az olacağı için
tarımsal nüfus yoğunluğu’da az olabilir.
Fizyolojik Nüfus yoğunluğu
 Bir ülkenin toplam nüfusun,tarım alanları
yüzölçümüne bölünmesi sonucu ele edilen nüfus
yoğunluğudur.
 Fizyolojik nüfus yoğunluğu,nüfusun tamamını tarımla
geçiniyor kabul ettiği için yanıltıcı sonuçlar verebilir.
NÜFUS HAREKETLERİ
 İç Göçler
 Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir.





Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda
her hangi bir değişme söz konusu değildir.
Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları
artarken,kırsal nüfus azalmaktadır.
İç göçler;
Kırsal alandan kırsal alana
Kırsal alandan kentlere
Kentlerden kentlere
NÜFUS HAREKETLERİ
 Dış göçler
 Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren






ülkenin nüfusu azalır
Dış göçler oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır
1.Zorunlu Göçler
2.Yer değiştirme Göçleri
3.Gönüllü Göçler
4.İş Gücü Göçleri
5.Beyin Göçleri
 Zorunlu göçler:Savaş,baskı veya zulümden kaçarak
başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991
yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının
bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.
 Yer değiştirme:Bir antlaşmanın esaslarına
dayanılarak yapılan değişikliktir. Kurtuluş Savaşı
sonrası Yunanistan ile yapılan antlaşmalarla ülkemizde
yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında
yer değiştirme göçleri yaşanmıştır
 Gönüllü göçler: insanların çeşitli nedenlerle kendi
istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka
ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir.
Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.
 İş gücü Göçleri: İnsanların,işsizliğin daha fazla
olduğu geri kalmış ülkelerden iş olanakları fazla olan
endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir.
1960 yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa
ülkelerine işci göçü olmuştur.
 Beyin göçü : iyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma
olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan
göçlerdir. 2.dünya savaşı sırasında Alman bilim
adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.
YERLEŞLEŞME COĞRAFYASI
 YERLEŞME NEDİR?
 İnsanların barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla





çalıştığı yeri kapsayan alandır. Ancak yer yüzünün
tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekenomik
kökenli bazı etmenler yerleşimleri sınırlamaktadır.
Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler:
Denizler
Kutuplar
Çöller
Ormanlar
 Yer şekilleri
 Toprak özellikleri
 Ekonomik özellikler
 Ulaşım olanakları
TÜRKİYE’DE YERLEŞME
 Türkiye’de Yerleşmeler:
 Türkiye’de yerleşmeler ekonomik etkinliğe bağlı olarak






ikiye ayrılır.
Sürekli Yerleşmeler
Geçici Yerleşmeler
Sürekli Yerleşmeler:
Türkiye’de sürekli yerleşmeler ekonomik etkinliklerine
ve idari yapılarına göre gruplandırılır.
Kent Yerleşmeleri
Kır Yerleşmeleri
Download