TBMM B:64 13 . 2 . 2008 0 : 1 düzenlenmektedir. Gümülcine, İskeçe

advertisement
TBMM
13 . 2 . 2008
B:64
0:1
düzenlenmektedir. Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka'daki vakıflar ayrı ayrı alanlara yayılmakta ve
bunun dışında kalan vakıflar ise "Müslüman çoğunluğun bulunmadığı yerlerdeki vakıfları tanıma"
adı altında, doğrudan Yunan Hükümetinin inisiyatif kullanabileceği okul aile birliklerinin idaresine
terk edilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, oradaki bizim vakıflarımız, sadece atanmış müftüye hesap verme mec­
buriyetinde bırakılmakta ve atanmış müftü, vakıf malları üzerindeki her türlü tasarrufta tam yetkili
kılınmaktadır. Dolayısıyla oraya seçilecek olan vakıf yöneticilerinin inisiyatif kullanma haklan bu­
lunmamaktadır. Kaldı ki bu vakıf yöneticilerinin seçimi de apayrı bir sorundur. Seçmen listesini
Yunan Hükümeti tanzim edecek, seçim gününü Yunan Hükümeti kararlaştıracaktır. Oradaki seç­
menler, seçimle ilgili bu kanundaki maddeye göre, cami imamının görüşünü alarak seçim konusun­
daki kanaatlerini oluşturacaklardır. Cami imamının görüşünü alarak oluşturdukları kanaatten sonra
ortaya çıkan seçim sonucu, atanmış müftüye bildirilmek suretiyle bir tasdik makamı oluşturulmak­
tadır. Bu da yetmemektedir; atanmış müftü de bunu bölge sekreterine -bizdeki bölge valiliği gibi bir
makama- bildirmektedir.
Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç: Yunanistan'daki evladı fatihanın Osmanlı Müslüman Türk va­
kıfları kırk düğümle...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal.
FARUK BAL (Devamla) - ...hareketleri zapturapt altına alınırken bu Yasa'da 14'üncü mad­
dede sağlanan sınırsız serbestinin anlamını ben idrak edemiyorum. Eğer Lozan'ın 45'inci maddesini
uygulayacaksak, bugün dakika tehir etmeden bu Kanun'u olduğu gibi geri çekmeliyiz. Aksi takdirde,
Kurtuluş Savaşı verme sebeplerimizi yaratan Sevr Anlaşması'nın 151'inci maddesindeki vakıf hu­
kukuna bu Meclis bu yasa tasarısıyla Türkiye'yi geri döndürmektedir. Geri dönüş hâlimiz yeni bir
Kurtuluş Savaşı gerektiren şartları oluşturabilecektir. O Kurtuluş Savaşı ki, bu gazi Meclis tarafın­
dan verilmiştir. Bugün bu Mecliste bulunan değerli milletvekilleri, o Kurtuluş Savaşı veren Mecli­
sin manevi sorumluluğu altındadır. (MHP sıralarından alkışlar) O Kurtuluş Savaşı'nın şehitlerinin
ruhu bizi yukarıda gözlüyor. Mahkemeyi kübrada muhakeme edileceksiniz, milletin vicdanında mu­
hakeme edileceksiniz. Parmak demokrasisini bırakmak gerekir. Milletin hukukunu koruyacağız de­
ğerli arkadaşlar.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar)
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Karar yeter sayısı istiyorum efendim.
BAŞKAN - Karar yeter sayısı...
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Oylamaya geçtik Sayın Başkanım.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Hayır efendim, karar yeter sayısı istiyoruz.
BAŞKAN - Oylamaya geçtikten sonra istiyorsunuz efendim.
KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Yok efendim.
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkanım, karar yeter sayısı...
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum...
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, karar yeter sayısını arayın.
KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Sayın Başkan...
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istendi
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Divanınıza güvensizlik önergesi veririz.
Bu sayıyı ne zaman saydınız da karar yeter sayısı olduğunu gördünüz?
-427-
Download