ac 145 bel ncelt c kemer kullanım kılavuzu

advertisement
ee
AC 145 BEL NCELT C KEMER
KULLANIM KILAVUZU
Dikkat Edilecek Noktalar
1. Bu ürün 12V DV voltaj ile çal
2. Ürünü kullanmad
r. Kullan m kolay ve güvenlidir.
n z zamanlarda mutlaka prizden çekin.
3. Bu ürün sadece kapal ortamlarda kullan lmak üzere tasarlanm t r. Nemden uzak
tutulmal d r ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
4. Yemekten sonra en az 1 saat ürünü kullanmay n. Hamile ve kalp hastalar n
kullan m için uygun de ildir.
5. Ürün ile ilgili herhangi bir sorununuz olursa yard m için lütfen teknik servise
ba vurun.
Ürünün Özellikleri
- Vücudunuza manyetik masaj yaparak bölgesel incelme sa lar.
- Belirli bir süre kullan mdan sonra terlemeye ba l olarak ka nt iste i uyand rabilir.
Bu normal bir durumdur. Ürünü her seferde 15 dakika kullanmak uygun olacakt r.
Ürününüzü günde 2 4 kez kullanabilirsiniz.
- Vücudunuzun inceltmek istedi iniz bölgesine kemeri tak n. Ürünün etkisini artt rmak
için kemeri s k takman z faydal olacakt r.
- Metabolizman n daha h zl çal mas için ürünü kulland ktan sonra bir bardak s cak
su için.
Faydalar
- Bel ve kar n bölgesindeki fazla ya lar yüksek yo unluktaki vibrasyon yard m ile
eritir.
- Vücudun ask da uzun süre kald
için a r yan bölgelerindeki yorgunlu u giderir.
- Yumu ak iç tasar m sayesinde fazlal k hissi vermez ve yan etkisi yoktur.
- Geni titre im alan sayesinde etkilidir.
Download