MUHAREBELER DÖNEMİ-1 1. Kurtuluş Savaşı

advertisement
MUHAREBELER DÖNEMİ-1
karşı savaşmış hem de Çerkez Ethem Ayaklanması'nı
bastırmaya çalışmıştır. Sonuçta her ikisine karşı da
1.
Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM Doğu, Güney ve Batı olmak
başarı kazanmıştır.
üzere üç ayrı cephede mücadele etmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
Temel düşmanın Batı Cephesi'ndeki Yunanlılar olmasına
rağmen
açılan
ilk
cephenin
Doğu
Cephesi
A) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları bulundu
olması
ğuna
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
B) Kurtuluş Savaşı'nm sadece dış güçlere karşı yürü-
A) Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulmak
tülmediğine
istenmesiyle
C) İç ayaklanmalara karşı Hıyanet-i Vataniye Kanunu'
B) Doğu'da Osmanlı Devleti'nden kalma bir düzenli
nun çıkarıldığına
ordunun varlığıyla
D) Halkın dini duygularının kullanıldığına
C) Doğu Anadolu'nun ilk işgal edilen yer olmasıyla
D) Doğu Anadolu'da Sovyet Rusya'nın etkinlik kur
E) Ban Cephesi'nde yapılan tüm savaşların kazanıldığına
7.
mak istemesiyle
toplanmış
E) Ermeniler'in İtilaf Devletlerince desteklenmesiyle
2.
- Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars ve Ankara Antlaşmaları
Uluslararası ilişkilerde;
imzalanmıştır.
- antlaşma imzalamak
Bu gelişmeler aşağidakilerden hangisine bir kanıt
- elçi göndermek
olamaz?
- büyükelçilik açmak
A) TBMM'nin siyasal alanda etkili olduğuna
- resmi ilişkiler içerisinde olmak
B) Önemli siyasal başarılara imza atıldığına
siyasi açıdan tanıma ilişkisi anlamına gelmektedir. Buna
C) Siyasal kazanımlann askeri basanlarla sağlanabil
göre TBMM'yi ilgilendiren; I. Gümrü Antlaşması'nın
diğine
imzalanması II. Londra Konferansı'nın toplanması III.
D) TBMM'nin uluslararası alanda tanınmaya başlandı
Moskova Antlaşması'nm imzalanması
ğına
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki açıklama
doğrultusundadır?
A) Yalnız I
E) Hızlı bir çağdaşlaşma sürecine girildiğine
8.
B) II ve III
D) I ve II
3.
C) I ve III
TBMM'nin açılması ile;
- egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi
E) I, II ve III
benimsenmiş,
Gümrü Antlaşması ile Ermeniler, Anadolu'daki tüm
- 1921 Anayasası ilan edilmiş,
isteklerinden vazgeçmişlerdir.
- yabancı ülkelerle antlaşmalar imzalanmıştır.
Sevr Antlaşması'nın Doğu Anadolu'da bir Ermenistan
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göster-
kurulması
gesidir?
ile
ilgili
maddesi
dikkate
alındığında,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yeni bir devletin kurulmakta olduğunun
A) Sevr Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir.
B) TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıktığının
B) Ermeniler Türkler'le birlikte hareket etmiştir.
C) Cumhuriyet'in ilan edildiğinin
C) Misak-ı Milli belgesi önemini kaybetmiştir.
D) Henüz tam bağımsızlığın kazanılmadığının
D) Ermenistan ile İtilaf Devletleri arasında çatışma
çıkmıştır.
E) Avrupa tarzında ıslahatlar yapıldığının
9.
E) Ermeniler geçici bir ateşkes imzalamıştır.
6. TBMM, yayımladığı bir bildiri ile Sevr Antlaşması'nı tanımadığını
I. İnönü Zaferi'nden sonra;
- Londra Konferansı toplanmış
- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış
ve bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan ettiğini
- İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul edilmiş
bildirmiştir. Bu duruma göre;
- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarılmıştır.
I. Sevr Antlaşması'nın TBMM nezdinde hukuki bir değer
taşımadığı
Bu gelişmeler;
I. TBMM'nin siyasi etkinliğinin arttığı
II. TBMM'nin Osmanlı Hükümetince resmen tanındı
ğı
II. çağdaş inkılâplara geçildiği
III. TBMM'nin, kendisim topluma ve dış ülkelere kabul
III. Sevr Antlaşması'nın en başından beri Osmanlı
Hükümetince makul bulunduğu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
ettirdiği
yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
4.
-1. İnönü Savaşı'nın kazanılması ile Londra Konferansı
A) Yalnız I
C) I ve II
E) II ve III
1.1. İnönü
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
10. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Batı Cepheleri'nde Düzenli
Ordu ile savaşıldığı halde Güney Cephesi'nde Düzenli Ordu
II. II. İnönü
savaşları yapılmamıştır.
III. Kütahya - Eskişehir
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
IV. Sakarya
A) Güney illerinin işgale uğrama tehlikesinin bulunma
V. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan yukarıdaki
savaşların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) II, III, I, IV, V
B) V, I, II, III, IV
C) III, I, II, V, IV
D) I, II, IV, III, V
E) I, II, III, IV, V
5. I. İnönü Savaşı'nda TBMM ordusu, hem Yunanlılara
masıyla
B) Batı ve Doğu Cepheleri'nde İtilaf güçlerinin varlığıy
la
C) Güney illerinde Kuvva-i Milliyeciler'in başarılı
olmasıyla
D) Fransız ordusunun TBMM'yle mücadeleden uzak
olmasıyla
E) Suriye ve Irak halkının Türk halkına yardım etmesiy
le
11. Kütahya - Eskişehir Muharebeleri'nin kaybedilmesinden
sonra TBMM'de yoğun tartışmalar meydana gelmiş ve bu
gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
tartışmaların sonucunda Mustafa Kemal'e
Başkomutanlık rütbesiyle, meclisin yetkilerini 3 ay
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
17. Sakarya Savaşı'ndan önce Meclis, savaşla ilgili tüm
boyunca kullanma yetkisi verilmiştir. Bu durumun; I.
yetkilerini Başkomutan sıfatı ile Mustafa Kemal'e devretmiş,
Milli Mücadele'nin tek elden yönetilmesi
fakat bu durumu üç ay ile sınırlı tutmuştur.
II. kısa sürede sonuç alınması
TBMM'nin, süreyi üç ay ile sınırlı tutması aşağıdakilerden
III. ulus egemenliğinin pekiştirilmesi
hangisi ile ilgilidir?
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunula-
A) Ulusal iradeye ters düşmemek
bilir?
B) İstenilen başarıya kısa sürede ulaşılmasını sağlamak
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12. "Sakarya Savaşı ile, 1683 II. Viyana Kuşatması'ndan
itibaren başlayan Türkler'in geri çekilmesi durumu son
bulmuştur." Bu yargıya göre;
C) Mustafa Kemal'in başansız olmasını sağlamak
D) Kendi varlığını sona erdirmek
E) Bütün imkanlan seferber etmek
18. Kurtuluş Savaşı sürecince meydana gelmiş bazı olaylar, TBMM'nin
uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır. Buna göre;
I. Sakarya Savaşı son savunma savaşıdır,
I.
II. Sakarya Zaferi Türk tarihinde önemli bir dönüm
II. Teşkilat-ı Esasiye'nin ilanı
Londra Konferansı'na çağrılması
noktasıdır,
III. bu savaşla birlikte saldın savaşlanna geçilecektir,
III. Moskova Antlaşması'mn imzalanması
yargılarından hangileri ileri sürülebilir?
IV. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
13. Sakarya Savaşı'ndan sonra;
- Azerbeycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Ant
laşması imzalanarak Doğu sının çizilmiştir.
- Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Suriye
sının belirlenmiştir.
çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A) Sakarya Zaferi sonucunda Misak-ı Milli yolunda
önemli gelişmeler meydana geldiği
B) Türkiye'nin, Fransa ile Kafkas Cumhuriyetleri'nin
siyasi desteğini sağladığı
C) İtilaf Devletleri'nin Türkiye'nin bağımsızlığına
saygı duyduklan
D) İngiltere ile Türkiye arasındaki sorunların çözümlen
diği
E) Misak-ı Milli'nin tam anlamıyla gerçekleştirildiği
I. Londra Konferansı
II. Moskova Antlaşması
III. Kars Antlaşması
IV. Ankara Antlaşması
V. Lozan Antlaşması
VI. Paris Antlaşması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Milli Mücadele ile ilgisi
yoktur?
A) Yalnız IV
B) Yalnız VI
D) III ve V
C) I ve III
E) II, III ve VI
15. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılmış olan askeri başarılan siyasal
başarılar takip etmektedir.
Aşağidakilerin hangisinde verilen siyasal başarı, bir
önceki askeri başarıyla ilgili değildir?
A) II. İnönü Zaferi - Londra Konferansı
B) Doğu Cephesi Zaferleri - Gümrü Antlaşması
C) Sakarya Zaferi - Ankara Antlaşması
D) I. İnönü Savaşı - Moskova Antlaşması
E) Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Antlaşması
16. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Ermeniler'e karşı kısa
sürede tam bir basan sağlanırken, Batı Cephesi'nde Yunan
işgaline karşı koymak ve bölgeyi işgalden kurtarmak uzun bir
süreç almıştır. Bu durumun oluşmasında; I. Yunanlılann
İtilaf Devletlerince desteklenmesi
II. Doğu Cephesi'nde Düzenli Ordu'yla savaşılması
III. Yunan ordusunun teçhizat ve asker yönünden üstün
olması
tanınmasıyla ilgili değildir?
A) I ve II
B)IIveV
D) II, IV ve V
D) II ve III
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden
14.
V. Düzenli Ordu'ya katılımının artması
gelişmelerinden hangileri TBMM'nin uluslararası alanda
C) III ve IV
E) I, III ve IV
E) I, II ve III
Download