TBMM B:21 21. II . 2006 0:1 pılara Uygulanacak Bazı işlemler ve

advertisement
TBMM
B:21
2 1 . II . 2006
0:1
pılara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı imar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklıiî'nın doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi üzerine huzurunuzdayım Yüce Meclisi say­
gıyla selamlıyorum Yanı, Alı Rıza Bey ve arkadaşlarının verdiği teklifin ana amacı, cemevlerının
ibadet yeri olarak kabul edilmesi teklifidir
Değerli arkadaşlar, Alevi toplumu, ülkemizin ve islamiyet'in gereklerindendir Bu gerçek hep
kabul edilmiştir, ama ne yazık ki goz ardı da edilmiştir Bu memleketin, bu ülkenin aslı vatandaşı
olan Aleviler, ne yazık ki, hep üvey evlat muamelesi görmüştür Alevilik, tarih boyunca "Allah, Muhammed, Alı" yolu olarak bilinen Ehlıbeyıt, Onıkı imam, Seyyıd-ı Saadet ocakları ve Bektaşi ba­
baları öncülüğünde -bunların başı Hacı Bektaş-ı Velı'dır- yoluna devam eden bir inancın adıdır
Bu inancın içinde, zengin bir edebiyat, derin ve koklu bir tasavvuf felsefesi, insan merkezli bir
yol, eline, beline, diline sahip çıkmayı, hoşgörüyü ve sevgiyi önde tutan bir anlayış vardır Ne yazık
ki, ülkemizde, Alevi yurttaşlarımızın düşüncelerinin, ibadetlerinin dışa vurulmasındakı engeller ve
yasaklar henüz ortadan kalkmış değildir Böyle olunca da, Aleviler hakkındaki on yargılar ve yan­
lış anlatımlar da devam etmektedir
Diyanet işten Başkanlığımız, maalesef, hiçbir çalışmada bulunmuyor, Alevılerle ilgili hiç
meşgul olmuyor Diyanet kurumumuz, içine kapanık bir halde, yalnızca bir mezhebe yönelik çalış­
ma içindedir Bu da gösteriyor ki, bu kuruma göre. Alevi diye bir toplum yok, böyle bir inanç yok,
böyle bir mezhep yok Bunları yok saydıkça da. Alevi yurttaşlarımızın ve demokrasiye inanan va­
tandaşlarımızın Diyanet kurumuna saygınlıkları giderek azalmakta. Diyanet de tarafsızlığını âdeta
kaybetmektedir
Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bunu aşması gerek Diyanet işlen Başkanlığını herkesi temsil
eden bir anlayışa kavuşturmamıza ihtiyaç vardır Artık, Diyanet, tum, inanç kurumlarını kucaklamaIıdır Alevı-Sunnı ayırımı edilmeden vatandaşlardan toplanan vergilerle bütçesini oluşturan Diyanet,
Alevi inancına da hizmet etmek zorundadır Alevılere yönelik bu haksızlık ve adaletsizlik karşısın­
da hiç kimsenin bana ne demesi mumkun değildir, hele hele yönetenlerin, Diyanetin hiç dememesi
gerekmektedir Bu adaletsizlikleri gidermek, bu eşitsizliği gidermek Hükümetin görevidir, Diyane­
tin görevidir ve en başta da yüce Meclisimizin görevidir Hem İslamiyet hem Anadolu kulturu ve
inancı içinde buyuk bir yer tutan ve islamiyet'in ozu olan Aleviliği gerçekçi tanımlayıp, dm dersi
kitaplarına yazmamız lazım, onun ibadet yen olan cemevlermı yasal statüye kavuşturup ibadet ye­
ri olarak kabul etmemiz gerekmektedir Unutmayınız ki, cemevlen Türkiye'nin deniz feneridir, ora­
da Allah vardır, orada Muhammed vardır, orada Alı vardır, orada Anadolu kültürünün ozunu oluş­
turan Aleviliğin dayanışmacı, barışçı, hümanist, bilgi ve gelişmeye açık aydınlık yuzu vardır Ora­
da, ulusal bağımsızlık hareketimizin temel anlayışı ve ulusal bağımsızlık hareketimizin Buyuk Ko­
mutanı Ulu Önder Atatürk vardır
Değerli arkadaşlar, Aleviliği marjinal düşünce ogesı olarak görmek, cemevlermı sazlı sozlu
mekânlar olarak tanımlamak, onları etkisiz tutma çabaları giderek başarısız kalacaktır Çunku, bu­
gün ülkemizde 20 milyona yakın Alevi vardır Bunların inançlarına ve kültürlerine saygı duymak,
bunları Türkiye'nin zenginlikleri olarak görmek hepimizin vicdanı görevidir illa ki AB'nın dayat­
masına göre değil, barış ve kardeşlik duygularıyla aynı dinin bir parçası olarak görmek ve kabul et­
mek durumundayız Alevileri dışlayıcı, mahkum edici bir üsluptan hem Hükümetin hem de Diya­
netin vazgeçmesi gerekmektedir Bu nedenle, cemevlerının ibadet yen olarak kabul edilerek yasal bir
statü verilmesi konusundaki bu teklife kabul oyu veriyorum, sizlerden de kabul oyunu bekliyorum
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler
bul edilmemiştir
ikinci önergeyi okutuyorum
-32-
Önerge ka­
Download