21-25 Nisan 2014

advertisement
21-25
Nisan2014
PiyasalardaGeçenHafta
PazartesigünüEUROBölgesi’ndeaçıklananolumlusanayiüretimiverilerinekarşınABD’de
açıklananperakendesatışlarverisindedeolumlugerçekleşmeninmeydanagelmesinedeniyleparitedesınırlıdaolsaaşağı
yönde hareketler izlendi. Salı gecesi Avustralya’da Para Politikası Kurulu açıklandı. Toplantıda faiz artırımının yeterince
desteklenmediğinin ortaya çıkması Avustralya dolarında sınırlı bir zayıflamaya neden oldu. Türkiye’de açıklanan işsizlik
verisindenegatifbirgörünümizlendi.Ancakbudurumunpiyasalardakanıksanmasınedeniyleliraüzerindeetkisisınırlıoldu.
Almanya’da açıklanan ZEW verilerindeki karışık tablo ise ilk etapta euroda zayıflamaya neden oldu ancak daha sonra
toparlanma meydana geldi. FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasında piyasaları etkileyebilecek önemli vurgular yoktu.
Çarşamba günü Yeni Zelanda’da açıklanan enflasyon verisinde beklentilerin altında gerçekleşme meydana geldi. Bu
tablonunetkisiyleYeniZelandadolarındazayıflamameydanageldi.Çin’deaçıklananendüstriyelüretimverisindekiolumsuz
tabloya karşın büyüme verisindeki olumlu tablo Asya piyasalarında sınırlı iyimserliğe neden oldu. İngiltere’de açıklanan
işsizlik başvuruları verisindeki olumlu tablo ise poundda sınırlı bir güçlenmeye neden oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan
enflasyonverisindekidüşüşiseEuroiçinolumlualgılanmadıvesınırlıbirzayıflamameydanageldi.ABD’deaçıklanankonut
verilerindeki olumsuz tablo ise paritenin toparlanmasına neden oldu.Kanada Merkez Bankası ise faiz oranlarında bir
değişiklik yapmadı. Toplantı sonrası Başkan Poloz’un yaptığı açıklamalar sonrası Kanada dolarında sınırlı bir zayıflama
meydana geldi. Bej Kitap’ta önemli vurguların olmaması da sıkışık seyri destekledi.Perşembe günü açıklanan Almanya
TÜFE verisindeki düşüş fiyatlanmadı. Kanada’da açıklanan TÜFE verisindeki yükseliş olumlu karşılandı ve Kanada
dolarındagüçlenmemeydanageldi.Saat17:00’daaçıklananPhiladelphiaFEDİmalatEndeksi’ndekiolumlutablodolarda
güçlenmeyenedenoldu.CumagünüPaskalyaTatili’negirenpiyasalardayatayseyirizlendi.
21-25
Nisan2014
PiyasalardaBuHafta
Haftaya Paskalya Bayramı nedeniyle sıkışık bir seyir ile giren piyasalarda Pazartesi günü
açılışta Japonya verileri izlendi.-1.27 Trilyon yenlik beklentiye karşın -1.71 Trilyon yenlik gerçekleşme meydana geldi.
Japonya’daTemmuz2012’debaşlayandışticaretaçığısürecininbuaydahızınıartırmasıaçılıştaJapontahvillerineolan
talebi artırdı ve yende güçlenme izlendi.Salı günü Paskalya tatilinden çıkacak olan piyasaların tekrar kendi dinamiklerine
dönmesibeklenebilir.Saat17:00’daaçıklanacakolanşuankievsatışlarıverilerindeTemmuz2013’denbuyanagörülen
düşüş trendinin devamı FED’in tahvil alım programını yavaşlatmayabileceği şeklinde algılanabilir. Çarşamba gecesi saat
04:30’da Avustralya ‘da açıklanacak olan enflasyon verisi önemli. Enflasyonun beklentilerin üzerinde olması durumunda
Avustralya Merkez Bankası’nın faiz artırabileceğine yönelik bir piyasa algılaması oluşabilir. Saat 10:30’da Almanya’da
açıklanacak olan PMI verilerinde son beş aydır süre gelen düşüşün devam edip etmeyeceği izlenebilir. Perşembe günü
açıklanacaksaat00:00’daaçıklanacakolanYeniZelandaFaizKararı’ndabeklentiler25bazpuanlıkartışyönünde.IFOiş
ortamı endeksinde beklenti 110.5. Son bir buçuk yıllık süreçte yükseliş trendinin görüldüğü veride pozitif gerçekleşmeler
euroda güçlenmeye neden olabilir. İngiltere’de açıklanacak olan perakende satışlar verisinde istikrarsız seyir izleniyor.
%1.7’lik önceki verinin üzerinde bir gerçekleşme pozitif algıya neden olabilir. Türkiye’de saat 14:00’de açıklanacak faiz
oranında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak MB Başkanı Erdem Başçı’nın ‘sürpriz açıklama’ potansiyeli nedeniyle toplantı
sonrası açıklamalara dikkat etmekte yarar var. 15:30’da açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri verisinde beklentiler
olumlu. 0.6’lık beklenti ve üzerinde bir gerçekleşme dolarda güçlenmeye neden olabilir. Cuma günü saat 02:30’da
açıklanacakolanJaponyaTÜFEverisindebeklentileryükselişyönünde.1997Asyakrizindenbuyanadüşükenflasyonve
dönem dönem deflasyon sorunu yaşayan Japonya ekonomisi için bu veri olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. Saat
16:55’de ABD’de açıklanacak olan Michigan Güven endekslerinde beklentiler olumlu. Olumlu gerçekleşmeler dolarda
güçlenmeyenedenolabilir.
21-25
Nisan2014
ABD
Geçtiğimiz hafta, açıklanan verilerdeki kararsız seyir ve Paskalya tatili nedeniyle paritede
sıkışık seyir izlendi.Yatay seyir gözlenen paritede işlemler 1.3820 seviyelerinde gerçekleşmekte. Bu seviye üzerinde kalıcı
fiyatlama halinde ilk olarak 1.3830 ve 1.3880 dirençlerini takip ediyor olacağız. 1.3830 seviyesi üzerinde kalıcılık
sağlanabilmesihalindeeurolehineişlemlerinhızlanabileceğinidüşünmekteyiz.Olasıgeriçekilmelerdeiseilkolarak1.37701.3755destekbandıveaşağısında1.3720kritikdesteğinitakipediyorolacağız.
21-25
Nisan2014
AVRUPA
Geçtiğimiz hafta Almanya’da açıklanan ZEW verilerindeki karışık tablo,euroda önemli bir
fiyatlamayanedenolmadı.BuhaftaaçıklanacakolanEuroBölgesigeneliPMIverileriönemli.ÖzellikleAlmanyaPMIverilerine
ilişkin olumlubeklentiler euroda güçlenmeye neden olabilir. İngiltere cephesindeyse olumlu beklentili perakende satışlar
verileriizlenecek.Beklentileringerçeğedönüşmesidurumundapoundgüçlenebilir.
21-25
Nisan2014
ASYA
GeçtiğimizhaftaYeniZelanda'daaçıklananenflasyonverisindemeydanagelenbeklentilerin
altındaki gerçekleşme NZD'de zayıflamaya neden oldu.Pazar gecesi açılışında ise Japonya'dan gelen negatif dış ticaret
verisininetkileriizlendi.Olumsuzrakamlarınetkisiyleyeneolantalebingüçlenmesiyenparitelerindesınırlıdüşüşenedenoldu.
Çarşamba gecesi açıklanacak olan Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararı verisini takip etmekte yarar var. Beklentiler
doğrultusunda çeyrek puanlık bir faiz artırımı Yeni Zelanda Doları'nda güçlenmeye neden olabilir.Cuma günü Japonya'da
açıklanacakolanenflasyonverilerideönemli.Enflasyonunbeklenildiğigibiyüksekçıkmasıhalindeiyimserliğinartmasıyende
zayıflamayanedenolabilir.USDJPYteknikanalizinebakarsak;102.50seviyelerindeyatayseyirgözlenenparitedebuseviye
altı kalıcı fiyatlama halinde ilk olarak 102.20 ve 101.55 desteklerini takip ediyor olacağız. 102.20 seviyesi üzerinde kalıcılık
halindeparitedepozitifalgıdanbahsedebileceğimizihatırlatalım.Olasıyukarıyönlühareketlilikhalindeiseilkolarak102.75ve
103.10-103.30kritikdirençbandınıtakipediyorolacağız.
Download