6. Sınıf Üniteler 107 Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 2. Ünite

advertisement
6. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar
2. Ünite
: Kuvvet ve Hareket
Önerilen Süre
: 16 ders saati
A. Genel Bakış
Öğrenciler 4 ve 5. sınıflarda kuvvetin ne olduğu, cisimlerin hareketlerine veya şekillerine
olan etkileri ve kuvvet çeşitleriyle ilgili bilgileri almıştır. Bu aşamadan sonra öğrenciler, bazı
cisimlerin süratlerini hesaplayabilmeli, kuvvetin nasıl ölçüldüğünü ve bir cismin ağırlığını
tanımlayabilmelidir. Bir cisme etki eden kuvvetleri belirterek cismin dengelenmiş veya
dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olup olmadığına karar verebilmeli ve cismin bundan nasıl
etkileneceğini fark edebilmelidir.
Bu ünitede öğrenciler, ilk olarak bir doğru, üzerinde sabit süratle hareket eden cisimlerin
aldıkları yolları zamana bağlı ölçerek süratlerini hesaplar, alınan yol ve geçen zaman
grafiklerini yorumlar. Hareket enerjisini fark ederler. Öğrenciler daha sonra dinamometreyi
tanıyarak kuvvetin nasıl ölçüleceğini keşfeder. Kuvvetleri yönlü doğru parçalarıyla gösterip,
bu şekilde temsil etmenin sağladığı kolaylıkları anlarlar. Bir cisme etki eden kuvvetlerle ilgili
olarak öğrenciler cisme etki eden kuvvetleri belirtir ve çizerek gösterir. Cisme etki eden
kuvvetlerin doğrultu ve yönlerini dikkate alarak net kuvvetin cisim üzerindeki etkisini
belirler. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin durgun hâlde olduklarını fark ederler
ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde cisimlerin hareket yönünün veya süratinin
değişebileceğini gösterirler. Son olarak, yer çekimi kuvvetinin varlığını basit gözlemlerle
ilişkilendirerek ağırlık kavramını açıklarlar. Öğrenciler farklı gezegenlerdeki kütle çekim
kuvvetlerinin farklı olmasına bağlı olarak bir cismin ağırlığının değişebileceğini ama
kütlesinin her zaman aynı kalacağını kavrar. Bu ünitenin içerdiği kavramlar; ileriki sınıflarda
ele alınacak olan iş, potansiyel ve kinetik enerji, basit makineler, sıvıların/gazların kaldırma
kuvvetinin ve yüzme/batma ve basınç konularının anlaşılmasına yardım edecektir.
Ünitede verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme etkinlikleri öneri niteliğindedir.
Öğretmenler fizikî şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak
uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. Ünitede öğrenciler, “Sürati Hesaplayalım” etkinliği
ile farklı süratlerle hareket eden iki cismin aldıkları yolu ve geçen zamanı ilişkilendirir.
“Kuvveti e ile Ölçeriz?” etkinliği ile dinamometreyi tanır ve kullanırlar. “eden Hareketli
veya Durgun?” etkinliği ile cisimlere etki eden kuvvetleri göstererek net kuvvetin etkisini
gözlemler. Bu etkinlikleri yaparken öğrencilerin çeşitli tahminlerde bulunmaları, bu
tahminleri test etmeleri, doğru ölçümler yapmaları teşvik edilerek alt sınıflarda edindikleri
bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünitede öğrencilerin; bir doğru üzerinde hareket eden cisimlerin süratlerini
hesaplayabilmeleri, kuvvetin nasıl ölçüldüğünü fark etmeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş
kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri ve ağırlık kavramını anlamaları
amaçlanmaktadır.
107
6. Sınıf Üniteler
C. Ünitenin Odağı
Ünitenin odağını, sürat kavramının anlaşılması ve kuvvet kavramı etrafında ölçme, gözlem
ve deney yapmaya dayalı etkinliklerle dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler ile ağırlık
kuvvetlerinin kavranması oluşturmaktadır.
Ç. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları
• Sürati Hesaplayalım
• Kuvveti Ölçelim
• Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
• Ağırlık Bir Kuvvettir
108
6. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
*BU KAVRAM HARĐTASI SADECE ÖĞRETME-Đ BĐLGĐLE-DĐRMEK ve Ü-ĐTE ĐÇĐ-DEKĐ
KAVRAMLARI BĐR BÜTÜ- HALĐ-DE GÖSTERMEK AMACIYLA VERĐLMĐŞTĐR. BU
KAVRAMLAR KULLA-ILARAK FARKLI KAVRAM HARĐTALARI DA OLUŞTURULABĐLĐR.
109
6. Sınıf Üniteler
E. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler
ÖĞRE-ME ALA-I: FĐZĐKSEL OLAYLAR
Ü-ĐTE
KAZA-IMLAR
2. Ü-ĐTE: KUVVET VE HAREKET
ETKĐ-LĐK ÖR-EKLERĐ
AÇIKLAMALAR
??? Öğrenciler; hareketin başlangıç şartlarını
dikkate almadan, hareketli herhangi iki
cisimden önde bulunanın daima daha süratli
olduğunu düşünme eğiliminde olabilirler.
KUVVET VE HAREKET
1. Bir doğru boyunca sabit süratle
hareket eden cisimle ilgili olarak
öğrenciler;
1.1. Cismin aldığı yolu ve bu yolu ne
kadar zamanda aldığını ölçer (BSB22, 23).
1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı
kullanarak cismin süratini hesaplar.
1.3. Sürat birimlerini ifade eder ve kullanır
(BSB-24).
1.4. Alınan yol, geçen zaman ve sürat
arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı
durumlar için uygular (BSB-30).
1.5. Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman
arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve
grafiği yorumlar.
1.6. Hareketli cisimlerin hareket enerjisine
sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).
1.2 Sadece sabit süratle hareket eden
cisimlerin süratleri hesaplanmalıdır.
[!] Sürat birimlerinin birbirlerine
Öğrencilerden biri sınıf içerisinde bir doğru boyunca aynı tempo ile yürür ve
dönüşümleri verilmelidir.
diğer öğrenciler bu öğrencinin çeşitli zaman aralıklarında aldığı yolları bir
tablo hâlinde kaydeder. Öğrenciler tablodaki verileri kullanarak alınan yol ??? Öğrenciler hareket etmeyen cisimlerin
ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizer. Daha sonra,
hiçbir enerjiye sahip olamayacağı yanılgısına
tablodaki verileri kullanarak, çeşitli zaman aralıklarında öğrencinin süratini
düşebilir.
hesaplar ve aynı tabloya kaydederler. Bu defa sürat ile geçen zaman
arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizerler. Her iki grafiği yorumlayarak 1.6 Sadece hareketli cisimlerin hareket
enerjisine sahip olacağından bahsedilmeli; fakat
alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi fark ederler
bununla ilgili matematiksel bağıntılara
(1.1;1.2;1.3;1.4;1.5).
girilmemelidir.
Sürati Hesaplayalım
1.6 Kinetik enerji ifadesi 7. sınıfta
↸ Hareket Enerji Sağlar
Öğrenciler bir bilyeyi yuvarlayarak durgun hâlde bulunan diğer bir bilye
ile çarpıştırır. Durgun hâldeki bilyenin çarpışmadan sonraki davranışını
gözlemleyerek neden hareket etmeye başladığını tartışırlar. Hareket eden
cisimlerin bir enerjiye sahip olduğu sonucuna ulaşırlar (1.6).
kullanılacaktır.
Öğrenciler, enerji ve kuvveti aynı
anlamda kullanma eğiliminde olabilir.
1.4 ve 1.5 kazanımları, Matematik dersi
“Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım
1 ile ilişkilendirilir.
???
??? Öğrenciler süratin bir kuvvet olduğu
yanılgısına düşebilirler.
Sürati Hesaplayalım
↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme : Diğer Derslerle Đlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar Ara Disiplinlerle
Đlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji dersi kazanımını, 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir).
110
6. Sınıf Üniteler
ÖĞRE-ME ALA-I: FĐZĐKSEL OLAYLAR
Ü-ĐTE
KAZA-IMLAR
KUVVET VE HAREKET
2.
Kuvvetin yönü ve ölçümü ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Kuvvetin birimini Newton olarak belirtir ve kullanır
(BSB-24).
2.2. Kuvveti dinamometre ile ölçer (BSB-23,24).
2.3. Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek
dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar (BSB22).
2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve
çizerek gösterir (BSB-28).
2.5. Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını
açıklar.
3. Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak
öğrenciler;
3.1. Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini
gözlemler (BSB-1).
3.2. Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren
çizimler yapar (BSB-28).
3.3. Đki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi
tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke
kuvvet) olarak tanımlar.
3.4. Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması
durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde
olduğunu belirtir.
3.5. Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı
olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler
etkisinde olduğunu belirtir.
2. Ü-ĐTE: KUVVET VE HAREKET
ETKĐ-LĐK ÖR-EKLERĐ
↸ Kuvveti -e ile Ölçeriz?
Öğrencilere dinamometre gösterilir ve içerisinde bir yay olduğuna
işaret edilir. Bir öğrenci dinamometreyi çekerken öğrencilere
dinamometrenin nasıl okunacağı hakkında bilgi verilir. Öğrenciler,
dinamometrenin göstergesi üzerindeki ölçekleri yorumlar ve her
dinamometrenin belli bir değere kadar kuvvet ölçebileceğini fark
eder. Öğrenciler, dinamometreyi dikkatlice kullanmak ve gösterdiği
değeri hassasiyetle okumak için alıştırmalar yapar (2.1;2.2;2.3).
↸ Kuvvetleri Gösterelim
Öğrenciler, dinamometre yardımıyla bir cisme “zıt” yönde; fakat aynı
doğrultuda kuvvet uygulayarak bu kuvvetin yön ve doğrultusunu
gösteren çizimler yapar. Aynı işlemleri farklı büyüklük ve yönde
kuvvet uygulayarak denerler. Farklı büyüklükteki kuvvetleri
ölçeklendirerek gösterirler. Kuvvetleri bu şekilde temsil etmenin
sağladığı kolaylıkları tartışırlar (2.4;2.5).
↸ Cisimlere Etki Eden Kuvvetleri Gösterelim
Öğrenciler, cisimlere birden fazla kuvvetin; etki ettiği durumları
gözlemler ve etki eden kuvvetleri belirtir. Kuvvetlerin yönlerini
gösteren çizimler yaparlar (3.1;3.2).
↸ -eden Hareketli veya Durgun ?
Đki öğrenciden oluşan bir gruba, iki adet dinamometre ve her iki
yanında dinamometrenin takılabileceği bir çengel bulunan bir tahta
blok verilir. Öğrencilerden biri, birinci dinamometreyi bloğun bir
yanındaki çengele; diğeri ise ikinci dinamometreyi bloğun diğer
tarafındaki çengele takar. Sonra iki öğrenci, bloğu zıt yönde, farklı
kuvvetler uygulayarak hareket ettirmeyi dener. Öğrenciler, bloğun bir
yönde hareket ettiğini gözlemler. Daha sonra, her iki öğrenci aynı
işlemi bloğa, aynı büyüklükte kuvvet uygulayarak (Bu aşamada
üçüncü bir öğrenci bloğa eliyle üst taraftan bastırır ve diğer iki
öğrenci bloğa aynı büyüklükte kuvvetler uyguladıklarından emin
olduktan sonra üçüncü öğrenci elini bloktan çeker.) dener.
AÇIKLAMALAR
Öğrencilere, kuvvetin cisimler
üzerindeki etkileri hatırlatılır.
[!] SI birim sistemi kullanılmalıdır.
[!] Şeffaf olarak tasarlanmış
dinamometreleri kullanmak,
öğrencilerin dinamometrenin nasıl
çalıştığını sezmelerine yardım
edecektir.
2.4 Öğrenciler, bu aşamada sadece
dinamometre yardımıyla bir cisme
uyguladıkları aynı veya zıt yönlü
kuvvetleri çizerek gösterir.
Dinamometre Hangi Değeri
Gösteriyor?
Kuvvetleri Gösterelim
Öğrencilere, kuvvet çeşitleri
hatırlatılır.
[!] Dengelenmiş ve dengelenmemiş
kuvvetlerle ilgili olarak daha önce ele
alınmış kuvvetler dikkate alınmalıdır.
3.2 Cisimlere aynı doğrultuda etki
eden, yönleri aynı veya zıt kuvvetlerle
ilgili çizimler yaptırılmalıdır.
[!] Bir kuvveti dengeleyen diğer
kuvvetin bu kuvvete eşit büyüklükte;
fakat zıt yönde olması gerektiği
vurgulanmalıdır.
[!] 3.4 Sabit süratli hareketin de
dengelenmiş kuvvetlerin bir sonucu
olduğundan bahsedilebilir.
↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme : Diğer Derslerle Đlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar : Ara Disiplinlerle
Đlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji dersi kazanımını, 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
111
6. Sınıf Üniteler
ÖĞRE-ME ALA-I: FĐZĐKSEL OLAYLAR
Ü-ĐTE
KAZA-IMLAR
3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin,
cismin süratinde ve/veya hareket yönünde
değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir
(BSB-16,18,28).
3.7. Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin
durgun kalabilmesi için uygulanması gereken
kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder (BSB9,16,18,28).
3.8. Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde
olduğu sonucuna varır (BSB-31).
2. Ü-ĐTE: KUVVET VE HAREKET
ETKĐ-LĐK ÖR-EKLERĐ
AÇIKLAMALAR
3.6 Öğrenciler, aynı doğrultu
Öğrenciler, bu defa bloğun hareket etmediğini gözlemler. Her iki
durumu karşılaştırarak tartışırlar. Her iki durumda bloğa uygulanan
kuvvetlerin yönlerini çizerler. Farklı büyüklükteki kuvvetleri
ölçeklendirme yardımıyla farklı uzunlukta oklarla gösterirler. Bloğa
etki eden net kuvveti hesaplarlar. Cisimlere dengelenmiş ve
dengelenmemiş kuvvetler uygulandığında cisimlerin davranışını
açıklarlar. Durgun cisimlerin dengelenmiş kuvvetler etkisinde
olduğunu kavrarlar. Dengelenmemiş kuvvetlerin cisimleri nasıl
etkileyebileceğini tartışır ve sonuçlarını yorumlarlar (3;3,3.4;3.5;3.6).
üzerindeki aynı ve zıt yönlü kuvvetlerin
cisimlere olan net etkilerini
tanımlayabilmelidir.
[!] Öğrencilerin farklı büyüklükteki
kuvvetleri ölçeklendirme yardımıyla
farklı uzunluktaki oklarla temsil
etmelerine yardım edilmelidir.
Kuvvetleri Gösterelim
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş
Kuvvetler
KUVVET VE HAREKET
[!] Yer çekimi kuvvetinin yönünün yerin
4. Ağırlıkla ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Dünyadaki kütle çekim kuvvetinin varlığını,
etrafındaki olaylardan yararlanarak gözlemler
(BSB-1).
4.2. Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim
kuvvetini yer çekimi kuvvetini, olarak isimlendirir.
4.3. Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki her
noktada kütleler üzerine Dünya’nın merkezine
doğru etkilediğini fark eder.
4.4. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık
olarak adlandırır.
4.5. Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre
ile ölçer (BSB-22,23,24).
4.6. Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden
farklı olacağını açıklar.
4.7. Kütle ile ağırlığı birbirinden ayırt eder (BSB-4,5).
merkezine doğru olduğu vurgulanmalıdır.
↸ Ağırlık ile Kütle Arasındaki Farkı Anlayalım
Öğrenciler, atılan cisimlerin yere düştüğünü, eğimli yüzeyler üzerinde
bulunan cisimlerin kayabildiğini ve dinamometreye asılan cisimlerin
dinamometrenin içerisindeki yayı gerebildiğini gözlemleyerek
sonuçlarını tartışır. Cisimleri yeryüzünün merkezine doğru çeken bir
kuvvetin var olduğu sonucuna ulaşırlar. Bu kuvveti yer çekimi
kuvveti olarak tanımlarlar. Ağırlık ile yer çekimi arasındaki ilişkiyi
araştırırlar. Ağırlığa, kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin neden
olduğu sonucuna ulaşırlar. Ağırlık ile kütle arasındaki nitel ilişkiyi
yorumlar. Farklı gezegenlerdeki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğünü
araştırırlar. Ay’a giden insanların neden daha az ağırlığa sahip
olduğunu açıklar. Ağırlığın kütle çekim kuvvetinin büyüklüğüne
bağlı olarak değişeceğini; fakat kütlenin değişmeyeceğini kavrarlar
(4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7).
[!] SI birim sistemi kullanılmalıdır.
4.4 Yer çekimi ivmesi konusuna
girilmeyeceğinden ağırlıkla ilgili olarak
“G=mg” matematiksel bağıntısı
verilmemelidir. Öğrenciler, bir cismin
ağırlığını Newton olarak ölçeklendirilmiş
bir dinamometre ile ölçerek bulmalıdır.
[!] 4.4 Bazı öğrenciler, bir cismin kütlesi
ile ağırlığı arasında bir oran olduğunu
sezebilir.
4.6 Dünya-Ay ve Dünya-Güneş
arasındaki kütle çekim kuvvetlerine
değinilmez.
??? Öğrenciler yer çekimi kuvvetinin
aynı anda sadece bir cisme etki
edebileceği yanılgısına düşebilir.
Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark
↸: Sınıf-Okul Đçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders Đçi Đlişkilendirme : Diğer Derslerle Đlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar : Ara Disiplinlerle
Đlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji dersi kazanımını, 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
112
6. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik -umarası
:1
Etkinlik Adı
: Sürati Hesaplayalım
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5
Aşağıda hareketli iki araca ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak soruları
cevaplandırınız.
•
•
•
•
•
A ile C noktası arasındaki uzaklık 12 km’dir.
Araba ve otobüs sabit süratle hareket etmektedir.
A ile B noktası arasındaki uzaklık, A ile C noktası arasındaki uzaklığın 3 katıdır.
Araba C noktasına 1 saatte varmaktadır.
Araba B noktasına vardıktan 1 saat sonra otobüs A noktasına ulaşmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
Arabanın sürati nedir?
Araba B noktasına ne kadar zamanda ulaşır?
Otobüs A noktasına ne kadar zamanda ulaşır?
Otobüsün sürati nedir?
2 saat sonra her iki araç arasındaki uzaklık ne kadardır?
A
B
C
Etkinlik -umarası
:2
Etkinlik Adı
: Dinamometre Hangi Değeri Gösteriyor?
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2.1; 2.2; 2.3
Aşağıdaki şekillerde dinamometrelere asılmış cisimler bulunmaktadır. Bu şekilleri
inceleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve sorulara cevap veriniz.
A
B
Ç
C
113
6. Sınıf Üniteler
CĐSĐM
DĐNAMOMETRENĐN
GÖSTERDĐĞĐ DEĞER
A
B
C
Ç
A. Hangi dinamometre en fazla kuvvet ölçer? Neden?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
B. 1 N’un altındaki kuvvetleri hangi dinamometreden ölçmek daha uygun olur? Neden?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Etkinlik -umarası
:3
Etkinlik Adı
: Kuvvetleri Gösterelim
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 2.4;2.5;3.1;3.2;3.3;3.4
Aşağıda çeşitli varlıklara ait resimler bulunmaktadır. Resimleri dikkatlice inceledikten
sonra, bu varlıklara etki eden kuvvet ya da kuvvetleri çiziniz
kamyonu itmeye çalışan bir adam
halat çeken iki adam
Etkinlik -umarası
:4
Etkinlik Adı
: Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 3.1; 3.2; 3.3 ;3.4; 3.5; 3.6
Aşağıdaki K cismine, B yönünde 10 N ve C yönünde ise 20 N’luk kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
114
6. Sınıf Üniteler
A
a)
K cismi dengelenmiş kuvvetler etkisinde
midir? Neden?
b) K cismi hangi yönde hareket etmektedir?
Neden?
K
B
C
c)
20, 10 ve 20 N’luk üç kuvvet hangi
yönlerde uygulanırsa K cismi durgun
kalır? Neden?
D
Etkinlik -umarası
:5
Etkinlik Adı
: Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark
Đlgili Olduğu Kazanımlar : 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7
Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden birini işaretleyerek işaretleme sebebinizi
belirtiniz.
a. Dünyadaki ağırlığı 5 N olan bir cismin ağırlığı Ay’da daha az olacaktır.
( ) Doğru
( ) Yanlış
Neden:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b. Dünyadaki kütlesi 8 kg olan bir cismin kütlesi Ay’da daha az olacaktır.
( ) Doğru
( ) Yanlış
Neden:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c. Bir cismin ağırlığı ile kütlesi arasında bir ilişki vardır.
( ) Doğru
( ) Yanlış
Neden:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
115
Ağırlık
6. Sınıf Üniteler
ç. Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.
( ) Doğru
( ) Yanlış
Neden:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
116
Download