indir - Hasan Ongan

advertisement
Video 07
06.GÜÇ
Birim zamanda yapılan işe ortalama güç denir. Güç, işin yapılma hızıdır.
𝑃(𝑊𝑎𝑡𝑡) =
𝑖ş
𝑊(𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒) 𝐹. 𝑥 𝑁. 𝑚
∆𝑠
=
=
=
= 𝐹. 𝑉𝑜𝑟𝑡 = 𝐹.
𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑡(𝑠)
𝑡
𝑠
∆𝑡
Hareket halindeki cisme uygulanan F kuvveti, cismi sabit ν hızıyla hareket ettiriyorsa güç,
P=F.νort
Olacaktır.
Vort 
V1  V2
2
νort = Kuvvetin başladığı an ile devam süre sonunda cismin ilk ve son anları arasındaki
ortalama hız.
Yer değişikliğinin miktarının zamana da oranı da denilebilir.
Örnek 1 (2010 LYS)
1
Örnek 2: Şekildeki motor dönüş halindeyken 5 Kg
lık bir cismi sabit bir hızla yukarıya doğru 4 m/s lik
hızla çekmektedir.
Motorun gücü kaç watt’tır?
(g=10 m/s2)
Örnek 3: Bir elektrik motoru X cismini sürtünmesiz yatay zeminde
3 sn.de A’dan B’ye çekmektedir.
Motorun gücü 450 Watt ise;
a) Motorun yaptığı iş
b) İpteki gerilme kuvveti
c) Cismin AB aralığındaki ortalama
sürati nedir?
2
Örnek 4:
Sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cisme sabit bir F kuvveti etki etmektedir.
Cisim K’dan Lye 2t sürede L’den M’ye de 3t sürede
gelmektedir.
Buna göre KL arasındaki ortalama gücün LM arasındaki
ortalama güce oranı nedir?
Çözümü yaparken Grafikten Faydalanalım
3
Örnek 5: Kütlesi 4 Kg olan cismin hız zaman
grafiği şekildeki gibidir.
Cisim üzerindeki net kuvvet ne kadarlık bir güç
harcamıştır?
Çözüm:
Örnek 6:
Örnek 7:
4
Örnek 8:
Örnek 9: İlk hızı sıfır olan m kütleli cisme, F kuvveti şekildeki gibi t
süre uygulanarak yatay sürtünmesiz düzlemde hareket etmesi
sağlanınca kuvvetin harcadığı güç P oluyor.
t sabit kalmak şartıyla P yi artirmak için,
I. Kuvvetin yatayla yaptığı α açısı
II. Cismin kütlesi
III. F kuvveti
niceliklerinden hangileri tek başına azaltılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Yanıt: D
5
D) I ve II
E) I ve III
Örnek 10: Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir
kütleye kuvvet uygulanmaktadır. Konum grafiği şekildeki
gibidir.
(0-X) yolunda P1, (X-2X) yolunda P2, (2X-3X) yolunda P3
güçleri harcanıyorsa, harcanan güçleri sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) P1 = P2 = P3
B) P1 > P2 > P3
C) P3 > P2 > P1
Örnek 11:
Yanıt:B
6
D) P2> P3 = P1
E) P3> P2 = P1
7
Download