solanaceae famġlyası kültür bġtkġlerġnde stolbur

advertisement
SOLANACEAE FAMĠLYASI KÜLTÜR BĠTKĠLERĠNDE STOLBUR
Hastalığın tipik belirtisi
Hastalık belirtisi:
Bu hastalığı oluĢturan bir fitoplazmadır . Yaprak pireleri bu hastalığın
taĢıyıcısıdır. Tarla sarmaĢığı ve küsküt yoluyla da bir bitkiden diğerine
taĢınabilir. Mekanik yolla ve temasla geçmez.
Hastalık tarlada bulaĢtıysa patateste ilk belirtiler, uç yapraklarda
morumsu renk değiĢimi ve külah Ģeklinde kıvrılma ile birlikte sararma
Ģeklinde görülür. Bitkinin boğum araları kısalmaya, boğumlar ve koltuk
sürgünleri kalınlaĢmaya baĢlar ve ileri safhalarda koltuk yumruları
oluĢur. Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluĢmaya
baĢlar. Solgunlukla birlikte kökler tamamen ölür. OlgunlaĢmamıĢ
yumrularda pörsüme meydana gelir.
Eğer hastalıklı yumru dikilmiĢse çıkan bitkide ilk belirtilerden sonra
solma baĢlar ve yumru bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür ya
da ipliksi sürgün oluĢur, yeĢil aksam oluĢmaz.
Hastalığın depodaki belirtisi iplik Ģeklinde çimlenmedir (ġekil).
Hastalığın görüldüğü bitkiler:
Patates, domates
Solda hastalıklı yumrunun
iplik Ģeklinde çimlenmesi, sağda
sağlam yumru
Mücadele yöntemleri:
Kültürel önlemler:
Ekim alanının çevresi yüksek ağaçlarla çevrilmemelidir.
Yaprak pirelerinin yoğun olarak görüldüğü fundalık, orman kenarlarında ve yamaçlarda ekim yapılmamalıdır.
Tarla içinde ve etrafındaki tarla sarmaĢığı gibi yabancı otlar yok edilmelidir.
Patates tohumluğu dikilmeden önce filizlendirilmeli, ipliğimsi filizler oluĢturanlar ayıklanmalı ve bunlar
dikilmemelidir.
Kimyasal mücadele:
Etkin bir kimyasal mücadelesi yoktur, ancak bu hastalığı taĢıyan yaprak pireleriyle mücadele yapılmalıdır.
Download