dilek bulut biri - Yalova Üniversitesi

advertisement
T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIM FORMU
ADI-SOYADI: DİLEK BULUT
BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: MUHASEBE KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVANI: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
TEMEL GÖREVLERİ:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49-54 üncü maddeleri ile Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereğince görev yapmak.
İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu,
6245 sayılı Harcırah Kanunu,
2547 sayılı YÖK Kanunu,
2914 sayılı YÖK Personel Kanunu,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Esasları Kanunu,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik,
Taşınır Mal Yönetmeliği.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
•Maaş ve tahakkuk verilerini Say2000i sistemine girişini yapmak.
•İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin cetvelleri düzenlemek.
•Taşınır Mal Yönetmeliği esaslı olarak, taşınırların yıllık kayıtlarının takibini yapmak.
•Harcama birimlerinin taşınır iş ve işlemlerine yönelik kayıtlarını konsolide ederek taşınır konsolide
görevliliği kapsamında Üniversitedeki iş ve işlemleri yapmak.
•Üniversite Taşınır Kesin Hesabı Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini hazırlama çalışmalarını
yürütmek.
•Her mali yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu
ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin adı, soyadı ve unvanlarını gösteren listeleri
Sayıştay’a göndermek, harcama birimlerince bildirilen değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde Sayıştay’a bildirmek için gerekli çalışmaları yapmak.
•Üniversitenin her türlü taşınır mal kayıtlarını konsolide ederek Mal Yönetim İcmal Cetvellerini
oluşturmak ve gönderilmesini sağlamak.
•Maliye Bakanlığınca belirlenmiş ilkelere uygun olarak mali istatistikleri hazırlamak ve belirlenen süre
içinde Maliye Bakanlığına göndermek üzere çalışmalar yapmak.
•Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
• Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun olarak
yürütülmesini sağlamak.
•Görev başında bulunamadığı (her çeşit izin, görev vb.) hallerde devir teslim yapmak.
•Daire başkanı ve/veya birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İŞ ÇIKTISI: Sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin sunulmaya hazır, kontrol edilmiş ve
paraflanmış her türlü yazı, liste, onay, form, rapor, dosya vb.
BİLGİ KAYNAKLARI: İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:
– Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler.
– Daire başkanı ve birim amirince verilen her türlü talimat.
– Havale edilen işlemler, hazırlanan ve sunulan çalışmalar.
Bilgilerin temin edileceği yerler: Daire başkanlığı, Üniversite birimleri, Diğer İdareler
Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, tebliğ, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze vb.
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER: Üniversitenin tüm harcama birimleri
GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince belirtilen şartları taşımak.
– Lisans mezunu olmak.
– Mesleki alanda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olmak.
– Görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak.
– Problem çözme ve araştırma yapma yeterliliğine sahip olmak.
– Devlet memurunun vakarına yakışacak tutum ve davranışta olmak.
– Kendisine verilen görevleri zamanında yapmak.
– Yapılan çalışmalarda gerekli iletişim ve uyum becerisine sahip olmak.
– Görevin gerektirdiği ekip çalışmasına özen göstermek.
– Etik ilke değerlerine uygun olarak çalışmalarda bulunmak.
– Saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ilkelerine göre iş ve işlemler
gerçekleştirmek.
ÇALIŞAN
ONAYLAYAN
Dilek BULUT
Hakan BAKKAL
Bilgisayar İşletmeni
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
TARİH
Download