12 - A

advertisement
YERİN
TESTYAPISI
ADI: VE İÇ KUVVETLER
Test
13
5
1. Yer yüzeyinden derinlere doğru inildikçe;
I. sıcaklık,
II. basınç,
III. yoğunluk
verilenlerin hangilerinde artış gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
12 - A
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
COĞRAFYA
4. Alfred Wegener’in teorisine göre kıtaların yaklaşık 300
milyon yıl öncesinde tek parça halinde olduğunu ve parçalanarak günümüzdeki görünümünü kazandığını söylemek mümkündür.
C) I ve II
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teoride kanıt
olarak kullanılamaz?
A) Farklı kıtalarda aynı türe ait fosillerin bulunması
B) Kıtaların yüzölçümlerinin birbirinden farklı olması
E) I, II ve III
C) Kıtaların sınırlarının yapboz parçaları gibi birbirine
uyması
D) Farklı kıtalardaki kayaç, toprak ve bitki türlerinin aynı
olması
E) Kıtalardaki bazı sıradağların birbirinin devamı şeklinde uzanması
• Deprem
• Volkanizma
• Kıtaların kayması
Verilen olayların meydana gelmesindeki temel etken
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Magma kütlesinin manto tabakası içerisinde konveksiyonel yönde hareket etmesi
B) Magmanın yapısında birden fazla mineralin bulunması
C) Yerin katmanları arasında yoğunluk farkının bulunması
5. Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Jeolojik Zaman’ın
(kuaterner) özellikleri arasında gösterilemez?
MEB 2016 - 2017
2.
A) Ege Denizi oluşmuştur.
B) İlk insan ortaya çıkmıştır.
C) Eski medeniyetler ortaya çıkmıştır.
D) Hersinyen sıradağları oluşmuştur.
E) Denizler bugünkü seviyesine ulaşmıştır.
D) Levhaların ağırlıklarının zaman içerisinde değişmesi
E) Kara ve denizlerin yarım kürelere farklı dağılması
6. Aşağıdaki görselde iki farklı dağ oluşum şekli gösterilmiştir.
+++++
graben
+++++
+++++++
3. Yerkabuğu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Manto üzerinde hareket etmektedir.
B) Levha denilen parçalardan oluşmaktadır.
C) Kimyasal yönden homojen bir özellik gösterir.
E) Magma kütlesinin katılaşması sonucu oluşmuştur.
D) Kalınlığı okyanus ve karalar üzerinde farklılık gösterir.
+++
horst
+++++
+++++++
antiklinal
+
++
++
+
++
senklinal
Bu oluşumların farklılık göstermesinde,
I. tabakaların kimyasal yapıları,
II. akarsu şebekeleri,
III. volkanizma faaliyetleri
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12 - A
Test
13
COĞRAFYA
YERİN YAPISI VE İÇ KUVVETLER
7. Magmanın yer kabuğunun içine sokulması ve burada bulduğu çatlaklarda yavaş yavaş soğuması sonucunda bazı
yer şekilleri oluşmaktadır.
10. Yer kabuğunda meydana gelen yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenez adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şekillerden biridir?
A) Batolit
B) Kaldera
D) Maar
C) Krater
E) Tüf tabakası
Bu hareketler sonucunda;
I. deniz sularının kara içlerine doğru ilerlemesi,
II. kıyı taraçalarının oluşması,
III. akarsuların menderesler oluşturması
verilenlerden hangileri gerçekleşmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8. Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara deprem adı
verilir.
Bu sarsıntılara,
I. yer kabuğunda meydana gelen boşlukların tavan
kısmının çökmesi,
II. şiddetli volkanik patlamaların yaşanması,
III. kayaçların çözünmesi
verilenlerden hangileri neden olmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
MEB 2016 - 2017
C) I ve II
E) I, II ve III
11. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda dağ oluşması beklenmez?
A) İki karasal levhanın birbirine doğru hareket etmesi
B) Yan basınçlara uğrayan tabakaların kıvrılması
C) Karasal bir levhanın kırılarak yükselmesi
D) Magmanın yeryüzüne çıkarak katılaşması
E) Okyanus alanlarının genişlemesi
9. Okyanus tabanlarında meydana gelen depremler büyük
dalga hareketlerine neden olmaktadır. Bu dalgalar kıyıya
ulaştığında yıkıcı etkiler yapmaktadır. Bu olaya tsunami
adı verilir.
Bu olayın görülme ihtimali;
I
II
12. İskandinav Yarımadası’ndaki buzul kütlesinin erimesi yarımadanın hafiflemesine neden olmaktadır.
IV
III
V
Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine zemin oluşturmaktadır?
A) Volkanizma KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) Metamorfizma haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha fazladır?
A) B) II
C) III
D) IV
B) Orojenez C) Epirojenez
E) Deprem
E) V
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download