Test 6

advertisement
Test
6
ALLAH İNANCI - 6
1. İnsan yaralı bir iş için emeğini sarf ettikten sonra,
“Allahım! Ben elimden geleni yaptım. Çalıştım, çabaladım, bu işin sonucunu hayrılı kıl. Sana güvenip dayandım.” gibi bir duada bulunmasıdır.
İslam’da bu durum için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade B) Dua
C) Kaza
D) Tevekkül
E) Şükür
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Peygamberler aynı inanç esaslarını tebliğ etmiştir.
B) Bütün peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır.
C) İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda peygamber gelmiştir.
D) Hz. Muhammed (sav.)’den sonra peygamber gelmeyecektir.
E) Peygamberler çok çalışarak ve sürekli ibadet ederek seçilmişerdir.
2. Aşağıdakilerden hangisi kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Nuh
C) Hz. Süleyman
B) Hz. Yusuf
D) Hz. İbrahim
E) Hz. Musa
3. I. Tevrat - Hz. Davud’a indirilmiştir.
II. İncil - Hz. İsa’ya indirilmiştir.
III. Zebur - Hz. Musa’ya indirilmiştir.
IV. Kur’an - Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Yukarıda ilahi kitap-peygamber eşleştirmelerinden
hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) III. ve IV.
5. Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana kazandırdıklarından biri değildir?
A) Sorumluluk bilinciye hareket eder.
B) Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır.
C) Felaket anlarında soğukkanlı ve dirençli olur.
D) Hiç bir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığı anlar.
E) Her şeyin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğunu bilir.
6. İslam düşüncesinde, peygamberlerin “üstün zekâ
gücüne sahip olmasına” verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fetanet
B) İsmet
C) Sıdk
D) Emanet
E) Tebliğ
Test
6
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ALLAH İNANCI - 6
7. “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada
hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiya suresi, 47. ayet)
Yalnızca bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine
ulaşılamaz?
A) Ahirette her insan hesaba çekilecektir.
B) Mutlak adalet ahirette gerçekleşecektir.
C) İnsanın yaptıklarına dikkat etmesi gerekir.
D) İnsan yalnızca bu dünya için yaratılmamıştır.
E) Kişinin, ahiretini nasıl yaşayacağına Allah karar verecektir.
8. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
10. Toplumların yükseliş ve çöküşlerinde belirleyici olan
sosyal kanunlar vardır. Buna sünnetullah da denir.
Örneğin, eğitime önem verilen bir toplumda cehalet
azalır, gelişme artar. Buna bağlı olarak refah düzeyi
yükselir. Dolayısıyla sünnetullah, bir bakıma toplumsal
iyileşme ve bozulmanın toplumların kendileri ile ilişkili
olduğunu ifade eden bir kavramdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi doprudan bu durumu
vurgulamaktadır?
A) “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz...”
(Al-i İmran suresi, 110. ayet)
B) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men
eden bir topluluk bulunsun...”
(Al-i İmran suresi, 104. ayet)
C) “...Bir toplum kendilerinde ki özellikleri değiştirmedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez...”
(Rad suresi, 11. ayet)
D) “Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler.”
(Bakara suresi, 11. ayet)
E) “Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi
mi ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.” (Araf suresi, 34. ayet)
Bu durum İslam düşüncesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile karşılanır?
A) İstidraç
B) Mucize
D) İsra
C) Keramet
E) İhlas
11. Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle
bilip takdir etmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül
B) İrade
C) Kader
D) Kaza
E) Tedbir
9. Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen
peygamberlerden biri değildir?
A) Hz. Davud
B) Hz. Adem
C) Hz. Şit
D) Hz. İbrahim
E) Hz. İdris
12. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir kişiden
beklenmez?
A) Hırs ve bencillikten uzak durur.
B) Davranışlarına bir sınır koymaz.
C) İbadetlerinde devamlı ve titiz olur.
D) Kötülüklerden uzak durmaya çalışır.
E) Ahirete hazırlıklı olmaya gayret eder.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards