x_no sınıf:x_sınıf 2015-2016 egt

advertisement
ADI SOYADI: X_ADI
NO: X_NO
SINIF:X_SINIF
2015-2016 EGT –ÖGRT. YILI H.S.K.AND.LİSESİ
KİMYA 11 I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
14
1-Frekansı 5.10 1/s olan elektromanyetik ışının
dalga boyu kaç nanometredir?(c = 3.10 8 m/s , 1
nm = 1. 10 -9 m)
7-
I. 11 X
II. 13 Y
III. 17 Z
Yukarıda verilen elementlerin atom çapları
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) I > II > III B) II > III > I C) III > II > I D) I > III > II
E) II > I > III
8-Alkali metal grubu için aşağıdaki cümlelerde boş
bırakılan yerleri doldurunuz.
a) ................... yüklü bileşik oluştururlar.
2-Frekansı 5.10 14 s–1 olan bir fotonun enerjisi kaç
joule'dür?(h = 6,63.10 -34 j.s)
b) Yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama
noktaları....................
c) Oksitlerinin sulu çözeltisi ...................... özellik
gösterir.
3-Aşağıdakilerden hangisi kuantum kuramını ortaya
atan bilim adamıdır?
A) Young B) Einstein C) Planck D) Millikan
E) Rutherford
4-Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi kuantum
mekaniğinden hareket ederek bir atom modeli
oluşturmuştur?
A) John Dalton B) E. Rutherford C) J. J. Thomson D)
E. Schrödinger E) A. Einstein
d) Değerlik katmanlarında ...................... elektron
bulunur.
e) Doğada ................... halde bulunmazlar.
9-X ve Y elementleri aynı periyotta olup, X
elementinin çapı ve iyonlaşma enerjisi Y
elementinden büyüktür. Buna göre, X ve Y
elementlerinin proton sayıları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2 – 5 B) 14 – 15 C) 17 – 18
D) 7 – 8 E) 12 – 5
5)1s2 2s2 2p6 Yukarıda verilen elektron dağılımı
aşağıdaki taneciklerden hangisine ait olamaz?
10-Peryodik cetvelde bir peryotta soldan saga
gidildikçe periyodik özellikler nasıl değişir?
A) 11 Na 1+ B)7 N 3- C) 12 Mg 2+ D) 8 O 2+ E) 9 F –
11-Wander vaals yarıçap:
6-Aşağıda temel haldeki elektron dizilişlerinin son
terimleri verilen elementlerin periyodik cetveldeki
yerlerini yazınız.
İyonlaşma enerjisi:
a. ............................. 3p5
b. ............................. 4s1
Elektronegatiflik:
c. ............................. 3d2
d. ............................. 4p3
Frekans:
Kuantum:
ADI SOYADI: X_ADI
NO: X_NO
SINIF:X_SINIF
12- 10 Ne, 17 Cl, 9 F ve 16 S elementlerinin birinci
iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru
sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
3. Rutherford’a göre, .............................. yüklü tanecikler
atomun merkezinde bulunmaktadır.
4. Crooks tüpünde .............................. çıkan elektronlar
.............................. doğru hareket ederler.
A) Ne, Cl, F, S B) F, S, Cl, Ne C) Cl, F, S, Ne
5. Rutherford’a göre, .............................. yüklü tanecikler
atomun merkezinde bulunmaktadır.
D) Ne, F, Cl, S E) F, Cl, S, Ne
6. Crooks tüpünde .............................. çıkan elektronlar
.............................. doğru hareket ederler.
13-İyonlaşma Enerjisi (kkal / mol)
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
X
128
430
657
3010
Y
170
351
1900
2682
Z
214
431
3821
4217
Yukarıdaki tabloda ilk dört iyonlaşma enerjileri (kkal/mol)
verilen A grubundaki X, Y ve Z elementleri ile ilgili olarak;
I. Her üçü de aynı periyottadır.
II. X in elektron dizilimi np1 ile biter.
III. Z nin değerlik elektron sayısı 2 dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
14-Periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır.
B) Düşey sütunlara grup denir.
C) s, p, d ve f bloklarından oluşmuştur.
D) Aynı yatay sıradaki elementlerin kimyasal özellikleri
benzerdir.
E) Tablodaki elementlerin bir çok özellikleri hakkında sistematik
bilgi sağlamıştır.
15-Aşagıdaki boşluklara uygun kelimeler yazarak
doldurunuz?
7. En az bir tane eşlenmemiş elektron içeren ve mıknatıs
tarafından çekilen elementler ........................... maddelerdir
8. Periyodik cetvelin 18. grup elementlerine verilen isim
........................... dır.
9. Periyodik sistemde lantanit ve aktinitlerin bulunduğu bölüm
........................... dur.
10. Periyodik cetvelin 7A grubundaki elementler, ametallerle
........................... bağlı bileşik yapar.
16-Aşağıdaki soruların sonlarına D/Y yazarak
doldurunuz?
1. Toprak alkali metalleri bileşiklerinde sadece 2+ değerlik
alır.
2. Temel haldeki elektron dizilimi p6 ile sona eren
elementlere halojen denir.
3. Elektronlar özdeş orbitalleri öncelikle birer birer
doldururlar.
4. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yeri ve
hızı aynı anda ölçülemez.
5. De Broglie'ye göre elektronlar hareket halindeyken
dalga hareketi yapar.
6-James Chadwick tarafından atomda keşfedilen tanecik
elektrondur.
7. Fotoelektrik olayda metalden koparılan elektronların
sayısı fotonun frekansına bağlı değildir.
8. Rutherford’a göre, atomda, kütlenin yoğunlaştığı bir
çekirdek vardır.
9. Thomson’a göre, atomda (–) yüklü elektronlar vardır.
10. Henry Moseley, X ışınlarını kullanarak elementlerin
atom numaralarını belirlemiştir.
17) X atomunun elektron dağılımı 4p
orbitalinde 5e bulundurduğuna göre X’in atom
numarası kaçtır?
1. Bir metal yüzeyine düşürülen ışın ile metal yüzeyinden
elektron koparılmasına .............................. denir.
2. Alfa ışınları saçılması deneyini .............................. adlı bilim
adamı yapmıştır.
18) 24 X atomunun elektron dağılımını yaparak
peryodik cetveldeki yerini bulunuz? C.YÜKSEL
Download