Untitled - video.eba.gov.tr

advertisement
TATVAN ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI 10. SINIF 2. DÖNEM 1. TARİH YAZILI
SINAVI
AD-SOYAD:
SINIF:
7. Osmanlı devleti batıdaki en geniş sınırlara
…………………. Antlaşmasıyla ulaşmıştır.
NO:
SORULAR:
(A)Aşağıdaki verilen cümlelerin karşılarına
cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (10P)
1.(
)Kapitülasyonlar I. Mahmut döneminde
1740’da daimi hale getirilmiştir.
2.( )Azak kalesinin Ruslar tarafından işgali
Kanuni Sultan Süleyman zamanında
gerçekleşmiştir.
3.( ) Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan
Canberdi Gazali isyanı Memlük devletinin yeniden
canlandırılmasına yönelik çıkmıştır.
4.( )Avrupa’daki başkenlere ilk defa geçici
elçilerin gönderilmesi Köprülüler Devrindedir.
5.( )Ruslarla Osmanlı Devleti arasındaki ilk
antlaşma Bahçesaray(Çehrin ) antlaşmasıdır.
6.( )Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek
öldürülen ilk Osmanlı padişahı III. Mehmed’dir.
7.(
4.Amaca ulaşmak için her yola başvurmanın uygun
olduğu düşüncesine …………………… denir.
5.Osmanlı Devletinin ilk resmî tarihçisi
……………………… dır.
6. Sancağa çıkma usulünün kalkmasıyla İstanbul’da
ölen ilk padişah…………………..dır.
)Süveyş Osmanlı devleti tarafından açılmıştır.
8.( )Rodos adası yavuz sultan selim döneminde
alınmıştır.
9.( )İlk Celali ayaklanması I. Ahmet zamanında
olmuştur.
8.Lale Devri
…………………………..
İsyanı ile sona ermiştir.
9. Osmanlı tarihinde devlet gelir giderinde
düzenleme yapıp. Saray masraflarını kısan ilk
paşa………………………………………………dır
.
10. Sokullu dönemi diye adlandırılan dönem,
………………………….. ve …………………..
padişah dönemlerini kapsar.
(C)Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan
yerlere yazınız. (10P)
1.çaldıran savaşı hangi iki hükümdar arasında
yapılmıştır?
2. Türk siyasi birliği hangi savaş sonrasında kesin
olarak sağlanmıştır?
3. bugünkü Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde
çizildiği anlaşma hangisidir?
4. son Osmanlı İran anlaşması hangisidir, yazınız.
5. “Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü sözü hangi
Osmanlı paşası için, hangi savaş sonrasında
söylenmiştir?
10.( ) ilk Osmanlı- İran anlaşmasının adı Ankara
anlaşmasıdır.
6. I. Ahmet döneminde görev yapıp, baş gösteren
isyanları sert bir şekilde bastıran Osmanlı
sadrazamı kimdir?
(B)Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle doldurunuz (10P)
1.Sıcak denizlere açılma
……………..
devletinin bir politikasıdır.
7. Osmanlı devleti XVIII. Yy’da hangi anlaşma
sonrasında kaybettiği toprakları geri alma ümidini
yitirmiş ve Lale Devri’ne girmiştir?
2.Hicaz bölgesi …………….. savaşıyla Osmanlı
devletine dahil olmuştur.
3.Belgrad,…………….. padişah zamanında
Osmanlı topraklarına katılmıştır.
8. Osmanlı devleti doğudaki en geniş sınırlara hangi
antlaşma sonrasında ulaşmıştır?
9. Ülkemizde donanma günü olarak kutlanılan ve
Osmanlı tarihinde zaferle sonuçlanan savaşın adı
nedir?
10. Osmanlı devletinin ilk resmi tarihçisi kimdir?
Gelişmelerinden hangileri bu duruma kanıt
olarak gösterilebilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)
Yalnız III
D) I ve II
E) II
ve III
(F)Aşağıdaki soruları açıklayınız. (50p)
( D)AŞAĞIDAKİ SORULARI
CEVAPLAYINIZ (her soru 5 puan)
1.
Ekber ve erşed sistemi ve sancağa çıkma
usulünün kaldırılmasının sonuçlarını
açıklayınız (10P)
2.
Osmanlı devletinin bozulmasının dış
nedenlerini yazınız. (4 madde)(10P)
3.
1699 Karlofça Antlaşması hakkında
bilgi veriniz (5 madde)(10P)
4.
XVII. Yüzyıl isyanlarından İstanbul
İsyanlarının çıkma sebeplerini 4 madde
halinde açıkladıktan sonra , İstanbul
isyanlarına 2 örnek veriniz.(10P)
5.
Hint deniz seferlerinin başarıya
ulaşamama sebeplerini yazınız (10p)
1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ‘’Yavuz
Sultan Selim’’ döneminde meydana gelmemiştir?
A)Halifeliğin Osmanlı devletine geçmesi
B)Geçici de olsa doğudaki Şah İsmail veya
Safevi tehlikesinin tamamen ortadan kalkması
C)Turnadağ savaşı ile Dulgadiroğulları
beyliğine son verilmesi
D)Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
E)Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi
2. .Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul
Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri
alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle
savaşmıştır?
A)Sırbistan-Lehistan-Portekiz
B)Rusya-Venedik-Avusturya
C)Hollanda-İtalya-Lehistan
D)Fransa-İtalya-Lehistan
E)Fransa-İngiltere-Sırbistan
3. . — Girit’in Akdeniz’de stratejik yer olması
—Girit’teki korsanların Osmanlı Devleti’nin deniz
ticaretine zarar vermesi
—Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’nın güvenliği için
Girit’in alınma zorunluluğu
Yukarıdaki nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti
Girit için aşağıdaki hangi devletle savaşmak
zorunda kalmıştır?
A)Lehistan
B)Memlûk
C)Avusturya
D)Ceneviz
E)Venedik
4. – Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda eski gücünü
kaybederek zayıflamıştır.
Buna göre;
I.Savaşların uzun sürmesi ve başarının
azalması,
II. İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde çıkan
isyanların güçlükle bastırılması,
III. Saltanatta ekber ve erşed sisteminin
getirilmesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards