ekonomi iletişimi

advertisement
EKONOMİ İLETİŞİMİ
FerHH ÖRS*
COMMUNICATIONS OF ECONOMY
In recent years, economic activities and events have been more and more
conciderable role in human life. The role of economy is rising gradually
which have caused by globalization, industrialized of commwıication and
crisis. Alsa people's interests are rising on economy so they ever more
desire to receive information from media and other communication channels. The new situations have brought new approachs and concepts. In this
article we have argued a new concept which have called as 'communications of economy'. We have tried to explain main characteristics and compenents of communications of economy.
1. Giriş
21. yüzyılda ekonomi ile ilgili olaylar ve faaliyetler giderek daha çok öne çık­
maktadır. Ekonomi, yaşamın pek çok alanını doğrudan etkiliyor. Ekonomik
gelişmeler, adeta ekmek, hava ve su gibi yaşamın zorunlu bir parçası haline geliyor.
Tek tek bireyler veya ailenin tüm bireyleri, neredeyse ekonomi ile yatıp kalkar hale
geliyorlar. İnsanlar, evlerinde ve işyerlerinde, sanki hava tahmin raporu izler gibi,
radyo, televizyon ve gazetelerden ekonomiyi, borsayı ve döviz paritelerini izliyor,
dinliyor ve okuyorlar. Bütün bu gelişmeler, iletişim alanında yepyeni bir kavramı;
yeni bir bakış açısını, yeni bir iletişim tarzını ve hatta yeni bir spesifik uzmanlık
alanını gündeme getiriyor. İşte bu yeni kavram 'ekonomi iletişimi'dir.
Bu çalışmamızda, sözünü ettiğimiz yeni iletişim kavramını ve tarzını; 'ekonomi
iletişimi'ni sergilerneye ve irdelemeye çalışacağız. Makalemizde yanıtlamaya
çalışacağımız sorular şunlar olacak: Ekonomide iletişimin artan öneminin nedenleri
nelerdir? Ekonomi iletişimi nedir? Unsurları nelerdir? Ekonomik kurumlar hangi
yöntem, teknik, kanal ve araçlardan faydalanarak iletişimlerini sağlıyorlar?
Kamuoyu ekonomiyi nasıl izliyor? Ekonomi gündemi nasıl oluşuyor? vb ...
Son yıllarda iletişimin ekonomide artan etkinli,ği sonucunda ortaya çıkan ve bir
bilim dalı olarak yerini alan iletişim ekonomisinin ardından, yeni bir yaklaşımı,
ekonomi iletişimini uzmanların ve akademisyenlerin değerlendirmelerine sunuyoruz.
*Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi
98
1 FERLAL ÖRS
2. Ekonomide İletişimin Artan Önemi
Bugün ekonomi ile iletişim birbirleriyle iç içe girmiş kavramlardır. İletişimin
ekonomi içerisindeki önem ve etkinliği giderek artmaktadır. Ekonomide iletişimin
artan önemini üç temel nedene bağlayabiliriz: 1. Küreselleşme, 2. İletişimin sanayileşmesi, 3. Ekonomik krizler.
Bunlardan ilki olan küreselleşme, tüm dünyada olağanüstü değişmelere ve
gelişmelere neden olmaktadır. Küreselleşen dünyada iletişim ve bilişim alanında
olağanüstü ve baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomik kurumların bu
gelişmelere ayak uydurabilmesi, etkili ve verimli kararlar alabilmesi için çevresi ile
sürekli, sağlam ve karşılıklı iletişim ağları kurması zorunlu hale gelmiştir. Çevresi
ile iletişim kuramayan, sektöründeki gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olamayan kurumların faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü artık ekonomide eskisi gibi yıldan yıla değil, günden güne, hatta saatten saate olağanüstü
değişimler yaşanabilmektedir. Bu nedenle tek tek bireyler, gruplar ve ekonomik
kurumlar, iletişim araç ve yöntemleri ile giderek daha sıkı bir ilişkiye girmektedirler.
İletişiminekonomide artan öneminin ikinci nedeni, iletişimin artık bir sanayi dalı
haline gelmesidir. Günümüzde televizyon, radyo, gazeteler ve dergilerin üretimi,
dağıtımı ve tanıtımı önemli miktarlarda yatırımlarla gerçekleşmekte ve bunlardan
büyük karlar sağlanmaktadır ve dolayısıyla kitle iletişim sektörüne büyük miktarlarda para girip çıkmaktadır. (Gomery, 1993: 1-6) Böylece iletişim kurumları, gerek
son yıllarda elde ettikleri hasılalar, gerekse istihdam bakımından ulusal ekonomi
içinde etkili bir ticari ve sanayi güç haline gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler, iletişim
ekonomisi-diğer kullanımlarıyla; medya ekonomisi-iletişimin ekonomi politiği­
olarak adlandırılan yepyeni bir alanı ortaya çıkarmıştır. İletişimin sanayileşmiş
araçları olan kitle iletişim araçları, kamuoyu üzerindeki etkinliğini giderek arttır­
maktadır.
İletişimin ekonomide artan öneminin bir diğer nedeni, ulusal ekonomilerde sık
sık yaşanan
krizlerdir. Nitekim ekonomi haberciliğinin atılım dönemlerine
bakıldığında hep bir ekonomik krize rastlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni
ekonomik belirsizlik dönemlerinde ekonomi haberlerine duyulan gereksinimin artmasıdır. (Yüksel, 2000: 118) Ekonomik kriz dönemlerinde kamuoyunun ekonomiye
olan ilgisi önemli ölçüde artmaktadır. Bunun en taze örneği Şubat 2001 krizi dir. 19
Şubat 2001 krizi ülkemiz ekonomi tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir. Bu tarihten itibaren ekonominin bireyler, toplumsal güçler ve
kurumlar üzerindeki etkinliği artmış, önceki dönemlerin tersine ekonomi siyaseti
şekillendirmeye başlamıştır. Bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın
EKONOMiK YAKLAŞlM
1
99
sonuçları, Şubat
krizinin Türkiye kamuoyunun gündemini değiştirdiğini, arkadaş,
dost sohbetlerinin konularında, Kasım 2000'e oranla büyük farklılıklar olduğunu
ortaya koymuştur. Araştırma şirketinin Türkiye nüfusunu temsil eden 21 ilde, 18 yaş
ve üstü 912'si kadın 1836 denekle yaptığı araştırınaya göre, Kasım 2000'de sohbet
konularındaki oranı yüzde 2.4 olan ekonomi, Şubat 2002'de yüzde 42.3'e fırladı.
Cinsellik üzerine konuşmalar yüzde 6.1 'den 3 .8'e inerken gelecek ve ai levi konuların
oranı arttı, futbol konuşma oranı ise azaldı. (Milliyet, 23 Mart 2002)
Bu çarpıcı sonuçlar, Türkiye gündeminin krizlerden ne ölçüde etkilendiğinin
çarpıcı bir ömeğidir. Son yıllarda sık sık ekonomik krizlerle sarsılan ülkemizde, krizlerden büyük zarar gören bireylerin, geniş halk kitlelerinin ve kurumların diğer
gündem maddelerine olan ilgisi azalırken, ekonomiye olan ilgisi olağanüstü artmakta, tüm dikkatlerini ekonomi konusunda bilgilenmeye verınektedirler. Böylece
ekonomide iletişimin etkinliği ve önemi artmaktadır.
3. 'Ekonomi iletişimi' Kavramı
İletişim, kişiler ve toplumlar arasındaki haber, olgu, fikir veya kısa bir ifade ile
ileti (mesaj) değişimi süreci olarak tanımlanabilir. (Yumlu, 1990:8) Başka bir tanım­
la iletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşim sürecidir.
(Mutlu, 1995: 168) Son bir tanımla iletişim, arzu edilen bir sonuca ya da hedefe
ulaşmak için gerçekleştirilen karşılıklı, iki yönlü ilişki kurma sürecidir. (Baker,
1990: 4) Ekonomi ise, en basit şekliyle, bir toplumda değerlerin ve servetin üretimi,
dağılımı ve tüketimiyle ilgili etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. (Dictionnaire
Larousse) Yakın zamana kadar birbiriyle bağdaştırılamayan, pek ilişkili görünmeyen ekonomi ve iletişim, giderek birbirini bütünleyen, destekleyen ve besleyen
olgular halini almış, son zamanlarda birlikte anılmaya, söz edilmeye başlanmıştır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerin ortaya koyduğu değişimler ve iletişimin
ekonomik yaşamdaki artan etkinliği, bu iki alanı birleştiren, içine alan yepyeni alanları, kavramları ve yaklaşımları doğurınuştur. Bunlardan ilki, bir bilim dalı haline
gelen iletişim ekonomisi, diğeri ise, ekonomik güçlerin, bireylerin kurumların birbirleriyle iletişimini konu alan ekonomi iletişimidir.
Ekonomi iletişimi, 'ekonomik konularda bireyler, gruplar ve kurumlar
arasında sürekli ve karşılıklı fikir, bilgi ve haber alışverişini sağlayan; etkili,
verimli, saydam, demokratik ve katılımcı bir ekonomik sisteminin oluşturul­
masına katkıda bulunan bir iletişim süreci' olarak tanımlanabilir.
100
1 FERLAL ÖRS
Tablo 1. Ekonomi iletişimi Süreci
Kaynak
Ekonomik Kurumların:
- Halkla ilişkiler birimleri/ajanslan
- Reklam birimleri/ajanslan
- Basın/enformasyon birimleri/ajansları
Amaçlar
- Bilgi verme
- Bilgi toplama
- İkna etme
- Güdüleme
- Toplumsaliaştırma
- Eğitimikültür
t
Teknikler
-Halkla ilişkiler
-Reklam
-Lobicilik
Yöntemler
-Yüz yüze iletişim
-Kitle iletişimi
-Ekonomi gazeteciliği
Araçlar
TV-radyo-gazete-dergi-kitap
broşür -rapor-istatistik -rehber
katalog-internet portalı-web
-Araştırma
anket-mülakat-toplantı-panel. ..
Hedef Kitleler/bilgi kaynakları
-Genel Kamuoyu
-Resmi/özel ekonomik kurumlar
-İş ve sermaye çevreleri
-Karar alma merkezleri
-Ekonomi basını
-Kamuoyu önderleri
-Reklam verenler
-Halkla ilişkiler birimleri
-Üniversiteler
-Akademisyenler-uzmanlar
Etkiler
Değerlendirme
-Algılama
-Araştırma
-Bilgi
-ilgi
- Önemseme
-Analiz
-Yorum
-Rapor
-Katılım
'
EKONOMiK YAKLAŞlM
1 101
Bu tanımda sözü geçen bireyler, gruplar ve kurumların ortak paydaları ekonomidir. Ekonomide etkinlik, verimlilik, saydamlık, açıklık, işbirliği ve eşgüdüm,
iletişim ile yaşam bulmaktadır. Toplumun çeşitli kesimleri, ekonomik beklentileri ve
çıkarlarını gerçekleştirmek için çeşitli yöntem, teknik ve araçlar yardımıyla birbirleriyle diyalog kurmakta, karşılıklı fikir, bilgi ve haber alışverişi yapmaktadırlar.
Böylece ekonomi iletişimi, geniş halk kitlelerinin kendileri ile ilgili kararlara
katılımının sağlanmasında ve demokratik yaşamın sürdürülmesinde önemli bir rol
üstlenmektedir.
4. Ekonomi İletişiminin Unsurları
Ekonomi iletişimi,
unsurlar şunlardır:
çeşitli aşamalardan oluşan
bir süreçtir. Bu süreçte yer alan
A-Kaynak
Ekonomi iletişimi sürecinde kaynak, ekonomik kurumların kamuoyu ile iletişi­
mini sağlayan organizasyonları ifade etmektedir. Bunlar kurum içi ya da kurum dışı
organizasyonlardır. Kurumlar, kendi bünyeleri içinde yer alan halkla ilişkiler,
reklam, basın/enformasyon birimleri ya da kurum dışı profesyonel halkla ilişkiler,
reklam ya da basın/enformasyon ajansları/danışmanları aracılığıyla kamuoyu ile
iletişim kurabilir. Bu organizasyonların en temel görevleri: ülke ve dünya gündemindeki ekonomik, politik ve toplumsal gelişmeleri izlemek; kurumu bu gelişmel­
erle ilgili sürekli bilgilendirmek; raporlar ve öngörüler hazırlayarak kurumun bu
gelişmeler karşısındaki tavrının, politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak;
kurumun iletişim çalışmalarını planlamak ve programlamaktır.
B-Amaçlar
temel amacı, kurum ile kamuoyu arasındaki enformasyon
alışverişini sağlamak, başka bir deyişle kurum ve çevresi arasında iletişim ağları
kurmaktır. Kaynağı oluşturan kurumlar, bu amacı gerçekleştirmek için, kamuoyu ile
aralarında iki yönlü, sürekli ve sağlam bir iletişim köprüleri kurmak zorundadırlar.
Ekonomi kurumlarının planlı iletişim çalışmaları ile hedef kitlelerine gönderdiği
mesajlar, ikna etme, güdüleme, toplumsaliaştırma ve eğitim amaçlarını da taşırlar.
Ekonomi
iletişiminin
C-Teknikler
Ekonomik kurumlar, gerek ekonomi gündemini izlemek, gerekse kendilerini
tanıtmak, kamuoyunu kendi düşünceleri doğrultusunda ikna etmek, harekete
102
1 FERLAL ÖRS
geçirmek için
çeşitli iletişim
teknikleri
kullanırlar.
Bu tekniklerden en önemlileri
şunlardır:
a-Halkla ilişkilfr: Halkla ilişkiler, bir kuruluşun duyarlı olduğu çevreyi tanıması
ve kendini bu çevreye tanıtınası amacıyla iletişim tekniklerinin planlı/programlı bir
biçimde ve iki yönlü olarak yönetim felsefesine dayandınlarak uygulanmasıdır.
(Lloyd, 1984: 7) Kurumlar, kendi iç bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler birimleri ya da dışarıdan profesyonel destek aldıkları halkla ilişkiler ajanslarınıni danış­
manlarının kendilerine sağladıkları bilgiler, öngörüler ve raporlarla ekonomik,
siyasal ve toplumsal gelişmeleri sıcağı sıcağına izleyebilmekte ve bu sayede geleceğe yönelik tutarlı ve etkili politika ve stratejileri belirleyebilmektedirler. Aynı
zamanda da hedef kitleler, basın, resmi ve özel kurumlarla ilişki kurarak, kendilerini tanıtmakta ve kurumsal imajını güçlendirmektedirler. Ancak halkla ilişkiler,
sonuç ve etkilerinin uzun dönemde alınabilmesi, özellikle ülkemizde mesleki standartların tam olarak yerleşememiş olması gibi nedenlerle, henüz gerçek önem ve
değeri kavranamamış bir alan durumundadır.
b- Reklam: Amerikan Pazarlama Birliği'nin tanırnma göre reklam, herhangi bir
malın, hizmetin veya fikrin bedeli verilerek ve bu bedelin kimin tarafından
ödendiğinin anlaşılacak biçimde yapılan yüz yüze satış dışında kalan tanıtım
faaliyetleridir. (Bolen, 1981: 4) Günümüzde reklamlar, kamuoyunu bilgilendiren,
etkileyen ve yönlendiren en etkili iletişim tekniklerinden biridir ve reklamcılık sektörü elde ettiği hasılalarla ulusal ve uluslararası ekonomilerde önemli paya sahip bir
sektör halini almıştır. Ekonomi kurumları, gerek ürün ve hizmetlerini gerekse
kurumsal etkinliklerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla basın-yayın araçlarına reklam
vermekte, reklam kampanyaları düzenlemektedirler. Reklamlar, özellikle profesyonel reklam ajansları ile çalışan özel sektör kurumlarının en yoğun olarak kullandığı
iletişim tekniğidir ve ekonomi iletişiminin önemli ayaklarından birini oluşturmak­
tadır.
c-Lobicilik: Lobicilik, çıkar ve baskı gruplarının çeşitli iletişim tekniklerini kullanarak, karar verme mekanizmalarını etkilemek, ekonomik ve politik kararların
kendileri lehine alınmasını, olumsuz tutum ve kararların ortadan kaldırılmasını
sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalardır. Lobiciliğin ekonomi iletişiminde
önemli bir rolü vardır. Ekonomik kurumlar, çıkar ve baskı grupları özellikle kendilerini ilgilendiren ekonomik kararların alınması ve yasaların çıkarılması dönemlerinde parlamento üyelerini ve hükümet yetkililerini etkilemek amacıyla çok yoğun
lobi çalışmaları yapmaktadırlar. Yüz yüze görüşmeler, brifingler, basın toplantıları,
basın bültenleri, reklam kampanyaları, resmi toplantılara katılmak, meclis üyelerine
EKONOMiK YAKLAŞlM
ve karar merciierine raporlar, mektuplar göndermek en
sık kullanılan
1 103
lobi yöntem-
lerindendir.
D- Yöntemler
Ekonomi iletişimi çok çeşitli iletişim yöntemlerinin uygulandığı bir alandır.
Bunlardan en sık ve yaygın kullanılanların başında yüz yüze iletişim gelmektedir.
Yüz yüze iletişim, özellikle halkla ilişkiler ve lo bi çalışmalarında kullanılan bir yöntemdir. Kitle iletişimi ise, enformasyonun çeşitli iletişim araçlarından (radyo-tv,
gazete, dergi vb.) yararlanılarak geniş kitlelere ulaştırılmasıdır. Kitle iletişimi, en
etkili iletişim yöntemi olarak kabul edilen yüz yüze iletişim ile destektenerek daha
etkili hale getirilmektedir.
Bir diğer ekonomi iletişimi yöntemi ekonomi gazeteciliği/haberciliğidir.
Ekonomi gazeteciliği, özellikle kaynağın bir basın-yayın kurumu olması halinde
etkili olmaktadır. Çünkü, ekonomi haberciliği, yaşamın ekonomik yönüne ilişkin
haber olaylarının ele alındığı bir uzmanlık alanıdır. Ekonomi gazeteciliğinde,
basının haber ve bilgi sağlama, güdüleme, tartışma ortamı hazırlama, eğitim,
kültürün gelişmesine katkı eğlendirme ve bütünleştirme gibi işlevlerinin yanında iş
adamı yönü ağır basmaktadır. (Yüksel, 2000: 116)
Kamuoyuna yönelik fikir ve tutum belirleyici araştım1alar ve sektörel analiz
araştırmaları
da ekonomi iletişiminin önemli unsurlarındandır. Araştırmalar, hem
mevcut durumun analizinde ve değerlendirilmesinde, hem de gelecekte ilgili
plan/program ve projelerin tasarlanmasında, ekonomik kurumların önünü aydınlatan
projektörlerdir.
E-Araçlar
Ekonomi iletişiminin temel
araçları;
gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlardır. Bunların yanı sıra, kurumların hazırladıkları faaliyet raporları, ekonomik
raporlar, kitaplar, kurum dergileri, İstatistikler, bildiriler, kataloglar, bültenler,
afişler, yıllıklar, video filmleri, resimler, broşürler, internet portalları, görüşmeler,
anketler vb. önemli ekonomi iletişimi araçlarıdır. En uygun iletişim araçlarının seçimi kadar, bu araçların yerinde, zamanında, etkili ve verimli bir şekilde kullanıl­
maları önem taşır.
F- Hedef Kitleler/Bilgi Kaynakları
İki yönlü bir iletişim süreci olan ekonomi iletişiminde, bir yandan kaynaktan
hedef kitlelere enformasyon akışı sağlanırken, diğer taraftan bu kitlelerden sürekli
104
1 FERLAL ÖRS
bilgi ve geri bildirim sağlanmaktadır. Genel kamuoyu, resmi/özel ekonomik kurumlar, iş ve sermaye çevreleri, çıkar çevreleri, karar alma merkezleri, ekonomi basını,
kamuoyu önderleri, reklam verenler, halkla ilişkiler birimleri, üniversiteler,
akademisyenler/uzmanlar vb., ekonomi iletişiminin hedef kitlelerini/bilgi kaynaklarını o1uşturmaktadır.
G-
Etkiler/Değerlendirme
Yukarıda
sözünü ettiğimiz iletişim teknik ve yöntemlerini kullanarak çeşitli
araçlarla gönderilen mesajların kamuoyu üzerinde yarattığı etkilerin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi, ekonomi iletişimi sürecinin son ve en önemli aşamasıdır. Bu
aşama, gönderilen mesajların hedef kitlelerce algılanması, ilgi uyandırmas ı, önemsenmesi, içselleştirilmesi, öğrenilmesi, yorumlanması ve sonuçta, karar verme ve
katılım davranışına yol açmasını içeren, oldukça hassas ve karmaşık bir süreçtir. Bu
nedenle, mesajların tasarımı, uygun teknik, yöntem ve araçlarla iletilmesi kadar,
yarattığı etkilerin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi de büyük önem taşır.
Araştırmalar sonucunda hazırlanan analiz ve raporlar, ekonomik kurumun geleceğe
yönelik çalışmalarına, kararlarına ışık tutacak ve yön verecektir.
S. Sonuç
Ekonomi ve iletişim bilimleri, insanoğlunun günlük toplumsal yaşamında en çok
yer bulan çalışma alanlarıdır. İletişim ve ekonomi, hayatın toplumsal gerçekliğidir.
Hiç farkında olmasak bile günlük yaşamımızda hep onlarla iç içeyizdir. Ekonomi ve
iletişim, bir bakıma hayatın izdüşümleridir.
İşte bu saptamadan hareketle, bu makalemizde; iletişim alanında gündeme
geldiğini düşündüğümüz ve giderek öneminin daha da artacağını öngördüğümüz
'ekonomi iletişimi' kavramını irdelemeye çalıştık. Temel unsurlarıyla birlikte bu
süreci değerlendirdik
Ekonomi ve iletişim alanlarında çalışan akademisyenlerin, uygulamacıların
bundan böyle bu konuda daha da yoğunlaşacaklarını düşünüyoruz. Bizim bu ilk
çalışınarnızla yapmak istediğimiz, bu yeni kavramın ve sürecin altını çizmek,
konuya dikkati çekmektir.
Öyle sanıyoruz ki, önümüzdeki yakın dönemde, bu yeni kavram ve süreç çokça
konuşulup tartışılacaktır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve
toplumsal gelişmeler bize bu öngörüyü yaptırmaktadır. Biz de bu alandaki çalış­
malarımızı ve araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomiyi ve iletişimi, hayatla ve
insanla buluşturacağız. Bilimin ve bilim insanlarının misyonu da bu değil midir?
ı
lı1
EKONOMiK YAKLAŞlM
1105
KAYNAKÇA
Baker, L. Larry, (1990), Communications, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey
Bolen, William A., Advertising, John Wiley and Sons, New York (ı98l)'den aktaran
Ahmet Bülent Göksel, Belma Güneri (ı993), Reklam Kampanyaları ve
Medya Planlaması, E.Ü.Yay., İzmir
Gomery, D., (1993), 'The Centrality of Economics', Journal of Communications,
43(3), ı 92-198'den aktaran Ertan Oktay (1994), 'Medya Ekonomisi ya da
İletişiminEkonomi Politik İktisadı', İletişim (A.Ü. İletişim Fak. Dergisi), ı2, ı-6
Lloyd, Peter & Herbert (1984), Public Relations, London
Mutlu, Erol, (1995), İletişim Sözlüğü, Ark Yayınevi, Ankara
Yumlu, Konca, (1990), Kitle İletişim Araştırmaları, Neşa Yayıncılık, İzmir
Yüksel, Erkan(2000), Ekonomi Haberciliğinin Kamusal Görevleri, İ.Ü. İletişim
Fakültesi Dergisi, ı O, ll 5-121
Dictionnaire Larousse , Ansiklopedik Sözlük, Cilt 2, Milliyet Yay., ı 994
Milliyet, 23 Mart 2002
YAZARLARA DUYURU
1) Dergiye gönderilen yazılar. başka bir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır. Metinler bilgisayar ortamında bir disket ile beraer
A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıkla yazılmış üç kopya halinde teslim edilmelidir.
Disket ile birlikte kullanılan yazılım programı. bilgisayar ismi ve dosya ismi gönderilmelidir. Teknik nedenlerden ötürü, daktilo ile yazılmış metinleri kabul edemiyoruz.
Yayın kurulunca kabul edilmeyen yazılar iade edilmez.
2) Yazıyla birlikte. ingilizce başlık ve en çok 15 satırlık ingilizce bir özet teslim edilmelidir.
3) Tablo ve şekiliere numara verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin üzerinde yer almalı
kaynaklar ise tablonun altına yazılmalıdır. Denklemlerin sıra numarası parantez
içinde. sayfanın sağ tarafında gösterilmelidir.
4) Kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine. metin içinde açılan ayraçlarla
belirtilmelidir. Ayrıca içindeki bilgiler sırasıyla şöyle olmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı,
kaynağın yılı, sayfa numaraları: Örneğin:
... tesbit edilmiştir (Atkinson. 1983; 77-28) .
... Sayer ( 1998a: 43-72; 1986b: 666-695) belirtilmelidir.
Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar. Kaynakça başlığı altına ayrı bir sayfada, alfabetik sıraya göre gösterilmelidir. Kaynakçada uyulması gereken biçim kurallarına aşağıdaki örnek verilmiştir.
KİTAPIAR
Förlster, S. ( 1991 ), The Art of Encouraging lnvention: A New Approach to
Goverment lnnoation and Economic Review. California Press.
MAKALELER
Baumol. W. J. ( 1986). "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the
Long Run Data Show". American Economic Rewiew, 76, 1072-82.
DERLEMELER
5)
6)
7}
8}
Hall. P.H. ( 1986), "The Theory and Pratice of Innovation Policy: An Overview", P.
Hall (der). Technology, lnnovvation and Economic Policy içinde, Oxford: Philip
Alan. 1-34.
Belirtilen kurallara uymayan yazılar. gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilebilir. Yazının yayınlanması halinde derginin 3 kopyası yazara ücretsiz gönderilecektir.
Yazarların, makaleleri ile birlikte, yazışma adresi, telefon ve faks bilgilerini de içeren
notu göndermeleri gereklidir.
Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayacağı düşünülenler dışında. tercüme eserler
kabul edii'Tlemektedir.
Teknik kısn:amalar nedeniyle. makalelerin en fazla 15-20 sayfa olması gerekmektedir.
\
'~
1
Download