Marfan sendromlu bir adolesanda aortik disseksiyon

advertisement
466
Editöre Mektuplar
Letters to the Editor
approach, but there is no definite consensus on management. Non-surgical intervention includes transcatheter thrombolytic therapy, at least 6
months of anticoagulation, limb elevation, graduated compression arm
sleeve and balloon angioplasty. Thrombolytic therapy may restore the
circulation if given within two or three days. Mechanical intervention with
Angiojet can evacuate a large quantity of thrombus and thereby limit the
dose and duration of thrombolytic therapy. Anticoagulation therapy has
been suggested to be an adequate strategy in most patients. For surgical
intervention resection of the first rib is one of the most common option. We
treated him with low molecular weight heparin, followed by oral
anticoagulant therapy for 6 months. Only partial resolution of thrombosis
was achieved after 6 months of anticoagulant therapy. However, one year
later axiller-subclavian venography demonstrated the veins to be nearly
fully patent (Fig. 3). This case illustrates that, although unusual,
Paget-Schroetter syndrome can occur in a healthy patient especially as a
result of mild to moderate exercise.
Anadolu Kardiyol Derg
2008; 8: 461-7
dominant kal›t›m gösterir (2). Kardinal belirtileri aras›nda proksimal aortik
anevrizma, oküler lensi dislokasyonu ve uzun kemiklerde afl›r› büyüme say›labilir (1). Hem eriflkin, hem de pediatrik hastalarda Marfan sendromunun
prognozu ilkin kardiyovasküler komplikasyonlar ile ba¤lant›l›d›r (3). Marfan
sendromlu hastalarda assandan aorta anevrizmas› rüptürü en s›k ölüm sebebi iken, Tip-A aortik disseksiyon ikinci en s›k ölümcül lezyondur (4). Burada, Marfan sendromlu 15 yafl›nda bir adolesanda Tip-A aorta disseksiyonu ve baflar›l› cerrahi tedavisi kaynaklar gözden geçirilmek suretiyle sunulmaktad›r. Hasta iki gün önce bafllayan ani ve fliddetli gö¤üs a¤r›s› flikâyetiyle baflvurdu. A¤r›, s›rt›na ve sa¤ koluna yay›l›yormufl ve gece art›yormufl.
Özgeçmiflinde, hastaya 7 sene önce MS tan›s› kondu¤u, ailesinde baflka
bir kimsede bu hastal›¤›n bulunmad›¤›, kalp ve damar sistemine iliflkin hiçbir flikâyeti olmad›¤› ö¤renildi. Genel durumu orta, fluur aç›k, oryante ve koopere idi. TA: 140/80 mmHg, Nab›z: 110/dk ve sinüs ritminde idi. Kilosu 44 kg,
boyu 1.80 metreydi. Marfanoid görünümdeydi. Belirgin pektus karinatum
mevcuttu. Torako-abdominal bilgisayarl› tomografide (BT) assandan aorta
çap›n›n en genifl yerinde yaklafl›k 8 santimetreye ulaflt›¤›, aorta kökünden
bafllayarak arkus aortan›n bafllang›c›na kadar uzanan disseksiyon oldu¤u
görüldü (Resim 1). Ekokardiografide (EKO) ciddi aorta kapak yetmezli¤i tespit edildi ve aorta kökü 7.2 cm olarak ölçüldü. Assandan aortada arkusa kadar uzanan flep görünümü saptand› (Resim 2). Hastan›n Tip-A akut aorta
disseksiyonu tan›s›yla acilen ameliyat›na karar verildi. Acil flartlarda genel
anestezi alt›nda ameliyata al›nd›. Sa¤ femoral arter kanülasyonunun ard›ndan midline sternotomi ile gö¤üs aç›ld›. Perikard d›flardan bak›ld›¤›nda gergin vaziyetteydi ve aç›ld›¤›nda assandan aortan›n çok genifl oldu¤u, fakat
arkus aortan›n bafllang›c›ndan itibaren çap›n yeniden normale indi¤i, her-
Figure 3. Venography revealed near complete resolution of occlusion one year later
AV-axillary vein, SVC-superior vena cava, SV-subclavian vein
Mehmet Cengiz Çolak, Hasan Kocatürk*, Ednan Bayram1
Departments of Cardiovascular Surgery and *Cardiology,
fiifa Hospital
1Department of Cardiology, Numune Hospital, Erzurum,Turkey
References
1.
2.
3.
4.
Liang HW, Su TC, Hwang BS, Hung MH. Effort thrombosis of the upper extremities related to an arm stretching exercise. J Formos Med Assoc 2006; 105: 182-6.
Vijaysadan V, Zimmerman AM, Pajaro RE. Paget-Schroetter syndrome in the
young and active. J Am Board Fam Pract 2005; 18: 314-9.
Zell L, Kindermann W, Marschall F, Scheffler P, Gross J, Buchter A.
Paget-Schroetter syndrome in sports activities - case study and literature
review. Angiology 2001; 52: 337-42.
Sivashanmugham R, Gopalan V, Sukumar P, Ramamurthy A, Prasad PV,
Gunasekaran R. Paget-Schrotter syndrome - a case report. Indian Heart
J 1982; 34: 177-9.
Resim 1. BT’de assandan aorta çap› yaklafl›k 7.5 cm
olup flep görüntüsü mevcuttur
BT-bilgisayarl› tomografi
Address for Correspondence/Yaz›flma Adresi: Dr. Mehmet Cengiz Çolak,
F›rat University, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Elaz›¤
Phone: +90 424 233 35 55 Fax:+90 424 238 8019 Gsm:+9 0 505 887 01 43-+90 533 812 66 80
E-mail: [email protected]
Marfan sendromlu bir adolesanda aortik
disseksiyon ve cerrahi tedavisi
A case of aortic dissection in an adolescent with
Marfan syndrome and surgical treatment
Marfan sendromu, ekstrasellüler matriks proteini fibrillin 1 mutasyonlar›
neticesi ortaya ç›kan sistemik bir ba¤ dokusu hastal›¤›d›r (1, 2). Otozomal
Resim 2. Transtorasik ekokardiyografide assandan aortada flep görünümü vard›r
Anadolu Kardiyol Derg
2008; 8: 461-7
hangi bir rüptür bulunmad›¤› görüldü. Sa¤ atriyal yoldan venöz kanülasyonu takibe baypasa girilip antegrad so¤uk kan kardiyoplejisi ile kardiyak arrest sa¤land›ktan sonra aortotomi yap›ld›. Koroner arter ç›k›fl anomalisi
olarak sa¤da ve solda ikifler koroner arter a¤z› görüldü. Aorta kökü oldukça dilate idi ve kapakta belirgin yetmezlik mevcuttu. Assandan aortan›n orta kesiminde enlemesine olarak çepeçevre disseksiyon oldu¤u ve disseksiyonun ileriye do¤ru uzand›¤› görüldü. Koroner arterler serbestlefltirildikten ve buton fleklinde haz›rland›ktan sonra aortik kapak ve assandan aorta eksize edildi. Yirmi yedi numara Sorin® biliflet aortic protez kapak 32 mm
Dakron tüp greftin içerisine dikildikten sonra tek tek plejitli dikifllerle aorta
köküne yerlefltirildi. Sa¤ ve sol koroner arterler buton fleklinde grefte anastomoz edildi ve sonra greftin distali arkus aortan›n bafllang›ç k›sm›na devaml› teknikle dikilerek birlefltirildi. Kros-klemp aç›ld›ktan sonra kalp spontan çal›flt›. Is›nma ve de-aerasyonu takiben kardiyopulmoner baypastan
sorunsuz ç›k›ld›. Kanama kontrolünün ard›ndan gö¤üs usulüne uygun flekilde kapat›ld› ve hasta kalp ve damar cerrahisi yo¤un bak›m ünitesine nakledildi. Burada sorunsuz seyreden hasta 2. günün sonunda servise ç›kar›ld›. Oral antikoagülan (warfarin), beta-bloker ve hipertansiyon sebebiyle ek
olarak anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) tedavisi baflland›. INR düzeyi ve
TA istenilen seviyeye getirildikten sonra postoperatif 8. günde taburcu edildi. Ameliyat sonras› 2. ayda yap›lan kontrolde hasta tamamen sorunsuz
olarak normal yaflant›s›na devam etmekteydi. Düzenli aral›klarla kontrole
gelmesi gerekti¤i bilhassa tavsiye edildi.
Marfan sendromu 10.000 canl› do¤umda 2-3 olarak bildirilmektedir (1). ‹lk
olarak 1896 y›l›nda Antoine Bernard-Jean Marfan taraf›ndan 5 yafl›nda bir
k›z çocu¤unda tan›mland›. Günümüzde, hastal›¤›n kesin tan›s› 1996 y›l›nda
yeniden gözden geçirilen Ghent kriterleri do¤rultusunda majör ve minör
bulgular de¤erlendirilerek konur (2). Akut aorta disseksiyonu insan aortas›n›n en ölümcül hastal›k tablosudur ve ilk 24-48 saatte her saat için %1-2
mortaliteye sahiptir (1, 2). Genç hastalarda nadirdir ve genellikle travma,
Marfan sendromu ve gebelikle birlikte görülmektedir. On dokuz yafl alt›
hastalar›n oran› iki büyük çal›flmada %3,5 olarak bildirilmifltir. Bu hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda do¤umsal kardiyak anomaliler (örn. aorta koarktasyonu) ve/veya ba¤ dokusu hastal›¤› (bunlar›n içinde en iyi bilinenleri Ehler-Danlos sendromu ve Marfan sendromudur) mevcuttur (1-3). Travmatik
olmayan aorta disseksiyonlar›nda temel predispozan faktör mediyal dejenerasyondur. Mediyal dejenerasyon, kal›tsal ba¤ dokusu hastal›klar›n›n,
özellikle de Ehler-Danlos Sendromu ve Marfan sendromu’nun belirgin
özelli¤idir (1-5). Aorta disseksiyonunun en yayg›n lokalizasyonu assandan
aortad›r. Tan›mlanm›fl assandan aort disseksiyonlar›n›n büyük ço¤unlu¤u
ba¤ doku hastal›klar›na ve konjenital anomalilere sekonderdir (1-3). Olgumuzda da diseksiyon assandan aortada idi ve Marfan sendromuna ba¤l›
olarak geliflmiflti. Zalzstein ve ark.’n›n (5) dört merkezde 1970-2000 y›llar›
aras›nda 25 yafl alt›nda akut veya kronik aorta disseksiyonlu 13 hasta ile
yapt›klar› çal›flmada yafl aral›¤› 1 gün ile 25 yafl aras›nda olup ortalama yafl
12.1 idi. Bafll›ca risk faktörleri do¤umsal kalp hastal›¤›, Marfan sendromu
ve künt gö¤üs travmas›yd›. Bunlardan 6 hastaya baflar›l› cerrahi giriflim uygulanm›flt›r (5).
Editöre Mektuplar
Letters to the Editor
467
Aortada dilatasyon tespit edilen hastalar›n t›bbi tedavisinde beta-bloker
ajanlar temel ilaçlard›r. Çal›flmalar, aortik kök geniflleme h›z›n›n düflürülmesinde ve aortik disseksiyon riskinin azalt›lmas›nda beta-blokerlerin etkinli¤ini desteklemektedir (1, 3). Genç hastalarda aortik kök replasman› endikasyonunun esas olarak aortik kök genifllemesindeki h›z oran› olmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r (3). Aortik disseksiyonun belirleyicilerinden en
önemli ikisi assandan aortan›n en genifl yerindeki çap› ve aile öyküsünde
disseksiyonun varl›¤›d›r (1). Eriflkinlerde assandan aorta çap›n›n 50 mm ve
üstüne ç›kmas› halinde cerrahi müdahale tavsiye edilmektedir (2). Fakat
çocuklukta cerrahinin zamanlamas›nda rehber al›nabilecek kesin hususlar
yoktur. Aortik dilatasyonun y›lda 1 cm.’den fazla bir h›zla artmas› halinde
veya k›sa sürede geliflen ciddi aortik yetmezlikte erken cerrahi giriflim önerilmektedir (1). Aortik anevrizma ve akut aortik disseksiyonlar›n cerrahisinde, aortik kök ve kapa¤›n birlikte kompozit greft olarak replasman›n›n öncüleri Bentall ve De Bono’dur (1, 2). Çeflitli koroner re-implantasyonlar›n
gelifltirilmesiyle beraber bu tekni¤in modifikasyonlar› da uygulanm›flt›r.
Hastam›zda Bentall prosedürünü uygulamay› tercih ettik. Yirmi yedi numara biliflet prostetik aortik kapa¤›n yerlefltirilmifl oldu¤u 32 mm.’lik Dakron
tüp greft kullanarak aortik kapak ve kökün replasman›n› gerçeklefltirdik.
Sonuç olarak, aorta disseksiyonu nadir görülen, oldukça mortal seyreden,
genellikle ileri yafllarda görülmesine karfl›n nadiren genç hatta çocuk yafllarda da karfl›m›za ç›kabilen bir patolojidir. Marfan sendromlu ve ciddi aortik kapak yetmezli¤i, h›zla ilerleyen aortik dilatasyonu bulunan veya akut
aortik disseksiyon geliflen genç hastalarda Bentall prosedürü güvenle uygulanabilen bir cerrahi yöntemdir.
Mustafa Kemal Demira¤, Hasan Tahsin Keçeligil, Metin Sungur*,
Hakan Karamustafa, Serkan Çelik, Pelin Hac›ömero¤lu*,
Kemal Baysal*
Ondokuz May›s Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dal› ve *Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dal›, Samsun, Türkiye
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
Judge DP, Dietz HC. Marfan’s syndrome. Lancet 2005; 366: 1965-76.
Erentu¤ V, Polat A, K›rali K, Ak›nc› E, Yakut C. Marfan sendromunda kardiyovasküler tutulum ve tedavi. Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 46-52.
Dervanian P, Mace L, Folliguet TA, di Virgilio A, Grinda JM, Fuzellier JF et al.
Surgical treatment of aortic root aneurysm related to Marfan syndrome in
early childhood. Pediatr Cardiol 1998; 19: 369-73.
Kirali K, Yakut N, Güler M, Denyan Mansuro¤lu, Suat Ömero¤lu, Esat Ak›nc›, et
al. Surgical treatment of siblings with Marfan syndrome. Asian Cardiovasc
Thorac Ann 1999; 7:138-41.
Zalzstein E, Hamilton R, Zucker N, Diamant S, Webb G. Aortic dissection in
children and young adults: diagnosis, patients at risk, and outcomes. Cardiol
Young 2003; 13: 341-4.
Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hasan Tahsin Keçeligil,
Ondokuz May›s Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Samsun, Türkiye
Tel: +90 362 3121919 Faks: +90 362 457 60 41 E-posta: [email protected]
Download