matematik dersi 2 - video.eba.gov.tr

advertisement
MATEMATİK DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Adı ve Soyadı : ............................................................
Sınıfı
: ...............
Numarası : .............
A - Aşağıdaki ifadelerin boş bırakılan yerlerini
doldurunuz .
( Her soru 2 puandır.)
PUANI :
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Simetri doğrusu bir şekli zıt yönde iki eş parçaya
ayırır.
B) Şeklin simetriği ile kendisi, simetri doğrusuna eşit
uzaklıktadır.
C) Dairenin ve karenin simetri sayıları eşittir.
D) Eşkenar üçgenlerde, dikdörtgenden bir fazla simetri
doğrusu vardır.
* İki açısının toplam ölçüsü 90° olan üçgen………..
açılı üçgendir.
* Ölçüsü 180° olan açıya …….………..….. açı denir.
* Bir açının iki kenar ve bir ………………. vardır.
* Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına
…………………… denir.
* Bütün açıları 60° olan üçgen kenarlarına göre …………
üçgendir.
B – Aşağıdaki ifadelerin doğru olanının başına (D)
K
5. Yandaki KLMN karesinde
yanlış olanına ise (Y) yazınız.
aşağıdaki doğru parçalarından
( Her soru 2 puandır.)
hangisi köşegenleri göstermektedir?
( )Bir açısı geniş, diğeri dik açı olan üçgenler vardır.
L
A) [KL], [MN]
B) [ML], [NK]
( )Karenin köşegenleri birbirini dik keser.
C) [MK], [NL]
D) [NM], [KN]
( )Eşkenar üçgende simetri doğrusu sayısı 3 tane olup,
N
M
köşegen ise yoktur.
( )Dikdörtgen ve karenin simetri doğruları 2’er tanedir.
( ) |AB | sembolü AB doğru parçası diye okunur.
C – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru
olanlarını işaretleyiniz. (Her soru 5 puandır.)
6.
olduğuna göre, s(D) açısı
kaç derecedir?
Yandaki açı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
1.
B
Yandaki üçgende | DE | = | EF |
D
E
F
A
A) 90˚
C
B) 45˚
C) 60˚
D) 180˚
I- s(A)= 100° olabilir.
II- Bir köşelidir.
III – ABC açısı diye de okunur. IV- Dar açılıdır
A) I- II-IV
B) I-II
C) II-III
D) II-IV
7.
2. Aşağıdakilerden hangisi kare ve dikdörtgenin ortak
özelliklerinden değildir?
A) Her ikisinin de bütün açıları 90° ‘dir.
B) İkisinin de dört kenarı vardır.
C) İç açıları toplamı 360°’dir.
D) İkisinin de simetri sayıları eşittir.
?
Yukarıdaki şekilde AOD açısının ( ? ) ölçüsü kaç
derecedir?
A) 60
3. DEF s(D) = 40˚, s(E) = 50˚ olduğuna göre bu
üçgene ne ad verilir?
A) dik açılı üçgen
C) dar açılı üçgen
B) geniş açılı üçgen
D) tam açılı üçgen
B) 54
C) 45
D) 30
12. .
8.
A
E
G
F
Yandaki kareyi aşağıdaki
seçeneklerden hangisi ile
adlandıramayız?
B
D
D
F
C
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen, AEFD ve
BCFE eş karelerdir.Buna göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) [EF] dikdörtgenin simetri doğrusudur.
B) DEC açısının ölçüsü 90°’dir.
C) | DE | ile | EC | birbirine eşit değildir.
D) Şekilde birbirine eş dört ikizkenar üçgen vardır
9.
S
E
A) DEFG
C) GFED
B) GDEF
D) GEFD
13. Aşağıda iç açılarının ölçüleri verilen üçgenlerden
hangisi dar açılı üçgendir?
A) 45 °, 90 ° ,45 °
C) 90 °, 25° ,65 °
B) 60° , 70 ° ,50 °
D) 115 ° , 25 ° , 40°
14. Yandaki şekilde FDE ikizkenar
D
80° s
?
üçgen olup s( E )=74°’dir.Bu üçgenin
tepe açısı kaç derecedir?
125° vb
T
V
Y
74°
F
Yukarıdaki şekle göre, s( T ) kaç derecedir?
A) 55°
B) 50°
C) 45°
D) 205°
B) 33°
C) 34 °
D) 35°
15. Açılarından biri 80˚ olan üçgenin diğer açılarından
biri kaç derece olamaz?
10.
Yukarıdaki şekillerde toplam simetri doğrusu kaç
tanedir?
A) 7
A) 32 °
E
B) 8
C) 9
D) 10
A) 100˚
16.
B) 80˚
C) 70˚
K
D) 60˚
L
O
68°
11. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi ikizkenar
üçgendir?
A) DE = 8 cm, EF= 8 cm veFG= 6 cm
B) AB = 4 cm, BC= 5 cm ve C= 6 cm
?
N
M
Yukarıdaki KLMN dikdörtgeninde NOM açısının ölçüsü
68° olduğuna göre, OML açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 22˚
B) 68˚
C) 78˚
C) KL = 7 cm,LM= 7 cm veKM=7cm
D) BC = 4 cm,CD= 5 cm veDB= 6cm
B A Ş A R I L A R
D) 112˚
Download