4.sınıf mat. üçgen kare dikdörtgen testi

advertisement
Dikdört
B Yandaki
karenin
aşağıda değişik şe-
f
killerde
I
ad lan dırıl-
m ası verilm iştir. Bu
a d l a n d ır m a l a r d a n
C hangisi yanlıştır?
,
s
Y u karıdaki üçgenlerin kenarlarına
A) BADC karesi
göre adlan dırılışı hangi seçenekte
B) ABCD karesi
doğru ola rak verilm iştir?
C) CBAD karesi
| A) eşkenar
çeşitkenar
ikizkenar
1 B) çeşitkenar
ikizkenar
eşkanar
.j C) ikizkenar
çeşitkenar
eşkanar
I D) eşkanar
ikizkenar
çeşitkenar
D) AD BC karesi
Yandaki şekil kaç üç­
genden oluşm uştur?
5.
A şağıdaki ü çgenlerden hangisi dik
açılı üçgendir?
I.Karenin 4 kanarının uzunluğu eşittir.
|
II.kare ve dikdörtgenin açı
*
sayısı ve
açı ölçüleri eşittir.
III.Üçgenin bir, karenin iki
j
köşegeni
vardır.
i
I
Yandaki
ü çgen ­
Y u karıdaki ifadeler için aşağıdaki
de
lerden hangisi doğrudur?
derecedir?
C
açısı
kaç
Yandaki
şekilde
kaç üçgen vardır?
|DE| doğrusaldır.
Yukarıdaki şekilde AB CD karedir. BEC
üçgenindeki B açısı kaç derecedir?
A şağıdakilerden hangisi y u ka rıd a­
ki dikdörtgenin köşegenini ifade
8.
A şağıdaki ü çgenlerden hangisi ge
eder?
niş açılı üçgendir?
12. t. Üçgenin iç açıları toplam ı, doğru a çı­
ya eşittir.
II. B ir üçgende iki geniş açı olabilir.
III. Dikdörtgenin iç açıları toplam ı 180
derecedir.
IV. B ir açısı 90 derece olan üçgen dik
üçgendir.
Yandaki üçgende
s(A)=48,
s(B)=
57 olduğuna göre
C açısının ölçüsü
kaç derecedir?
Yukarıdaki
doğrudur?
ifadelerden
hangileri
Download