11 Felsefe Grubu Felsefe Yaprak test 8. test.indd

advertisement
KAZ
AN
SINIF
FELSEFE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
FELSEFE GRUBU
8
Ünite 4: Ahlak Felsefesi
1. Evrende kendi kendisini var eden ve bu varoluşunu kendi seçimleriyle belirleyen tek varlığın insan
olduğunu kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden
hangisidir?
4. Kant’a göre; insanın ahlaklı sayılabilmesi için eylemlerini hiçbir çıkar duygusuna bağlamaması gerekir. İnsan
öyle davranmalıdır ki eylemin dayandığı ilke herkes
için bir ilke olsun. Herkes eylemlerinde insanı bir araç
değil amaç olarak görmelidir.
A) Entüisyonizm
B) Utilitarizm
C) Hedonizm
D) Egzistansiyalizm
E) Anarşizm
Bu görüşlerin temele aldığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutluluğun bir tek yolu olduğu
B) Tek güvenilir kaynağın duyular olduğu
C) Evrensel bir ahlak yasasının olamayacağı
D) Ahlakın insanın değerini ön plana çıkardığı
E) Ahlakın toplumsal sorunlar üzerinde durduğu
3. Evrensel ahlak yasası vardır. Fakat bu yasanın kaynağı insan değildir. Bu yasa kendisini insana zorla kabul
ettirir ve insanın dışında gelişir. Yani objektif bir temeli
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunan düşünürlerden biri değildir?
A) Spinoza
B) Sokrates
C) Platon
D) Farabi
E) Sartre
Î
A) Tanrının varlığına inanmak
B) İnsanı mutlu edecek şeyleri bulmak
C) Erdemli eylemler peşinde koşmak
D) Eylemleri karşılıksız ödev duygusu ile yapmak
E) Bilgilerin kaynağını evrensel ilkelerde aramak
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. - En üstün iyi, faydadır.
- Tüm eylemlerin kaynağı “ben” sevgisidir.
- İradenin amacı hazdır.
Buna göre Kant için ahlaki eylemin amacı nedir?
5. Anarşizm başta devlet olmak üzere emir veren tüm
baskıcı kurumlara karşıdır. Bireye ve bireysel iradeye
önem verir. Bireyin doğuştan getirdiği özgürlük hakkını
engelleyen her şey kötüdür. Onlara göre, insanın doğal
özgürlüğü yapay kurumlarla kısıtlanamaz.
Buna göre anarşist düşünürlerin aşağıdakilerden
hangisine karşı çıkması beklenir?
A) Bireylerin devleti kısıtlamasına
B) Evrensel ilkelerin yapay olmasına
C) Bireyin özgürlüğünün elinden alınmasına
D) Bireyin özgürlüğünün doğuştan olmasına
E) Devletin özgürlüğü koruma altına almasına
6. Mill düşüncesinde; “Çok sayıda insana en yüksek
mutluluğu verebilmek” ilkesini temel alır. Ona göre
mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler
kötüdür. Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan doğası gereği mutludur.
B) İnsan bencil olduğu sürece mutlu olur.
C) İnsanın doğası mutsuz olmaya uygun değildir.
D) İnsan hazlarının peşinde koşarak mutlu olabilir.
E) Ahlaki eylemin amacı, bütün insanların mutlu olmasıdır.
TEST
8
FELSEFE
Ünite 3: Ahlak Felsefesi
7. Eylemi belirleyen bir takım etkenler olsa da özgürlük
kişisel olarak elde edilir. Kişi ahlaki bir özerklik içindedir. Kişi kendi değerlerini oluşturabilme olanağına ve
gücüne sahiptir.
10. Maddenin kendine özgü hiçbir özelliği yoktur. Bu nedenle insanın bedensel yapısı üzerine, iyiliğin timsali
olan Tanrı’dan başka hiçbir ışık yansımaz. Bu dünyadaki yaşam da, ruhun bedene düşmesiyle başlamıştır;
ancak insan yaşamını Tanrı’ya yani iyiliğe ve erdeme
adanırsa, mutluluğa ulaşır.
Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bu görüşü temel alan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İndeterminizm
B) Otodeterminizm
C) Liberteryanizm
D) Fatalizm
E) Determinizm
8. Aristoteles, ahlaklı ve erdemli bir hayatın amacının
mutluluk olduğunu söyler. İnsanın mutlu olabilmesi için
kendi içindeki özü ya da formu gerektiği gibi gerçekleştirmesi zorunludur. İnsana özgü olan, onun asıl özünü
ve amacını meydana getiren akıldır. Öyleyse mutlu
yaşamak, aklı ile hareket eden kişinin ulaşabileceği bir
durumdur.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bütün eylemlerin temelinde insanın olduğu
B) Ahlakın akla dayalı bir eylem alanı olduğu
C) İnsanların ahlaklı olmayı öğrenebileceği
D) İnsanın özüne uygun davranması gerektiği
E) İnsanların mutlu olmayı istemediği
9. Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik alanlarından
biri değildir?
A) Siyaset etiği B) Çevre etiği
C) Tıp etiği
D) Duygu etiği
E) Meslek etiği
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Her ruhun aydınlanmak için bir bedene ihtiyacı vardır.
B) Varlık sıralamasında insan birinci sıradadır.
C) Tanrı’nın ışığıyla aydınlanan insan erdemlidir.
D) Ruhun erdeme ulaşma olanağı yoktur.
E) Ruh maddeden daha önemlidir.
11. Stoa ahlakının temel ilkesi: “Doğanın yasasına boyun
eğmektir.” Doğaya uygun yaşamak insan için bir ödevdir. Bunun içinde bazı insanların değer olarak gördükleri zenginlik, şeref, sağlık hatta hayatın kendisi, bilge
kişi için önem verilmeyecek, ilgisiz kalınacak şeyler
olabilir.
Stoacılara göre “iyi ahlak” aşağıdakilerden hangisine
bağlanmıştır?
A) Evrensel ilkelere
B) Tanrı’nın varlığına
C) Maddi zenginliğe
D) İnsanın değerine
E) Doğa yasalarına
12. Dış görünüşlerin, altındaki gerçek varlığa ulaşma düşüncesine sahip olan tasavvufun en önemli özelliği
insana güvenmesi ve onu yüceltmesidir.
Bu görüşü savunan tasavvuf düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Gazali
B) Farabi
C) İbn-i Sina D) İbn-i Rüşt
E) Mevlana
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download