görev tanımı - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

advertisement
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
MÜDÜRÜ
GÖREV TANIMI
YAYIN TARİHİ:01.04.2009
REVİZE TARİHİ: 15.01.2016
DÖKÜMAN NO: KKY.YD.03.01
BASKI NO:01
REVİZE NO:01
SAYFA NO:1/1
1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
BİRİMİ: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
GÖREVİN ADI: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
BAĞLI BULUNDUĞU ÜNVAN: Başhekim
2.GÖREVİN KAPSAMI
Hemşirelerin mevzuat hükümlerine göre görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin
etkin ve verimli sunumundan,hemşirelik hizmetlerinin her türlü kayıtlarının usulüne
uygun tutulmasından,kendisine bağlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının
tanımlanmasından sorumludur.
3. YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ
1. Hemşirelik hizmetlerinde bakım standartları geliştirmek ve kalite yönetimi programları
içerisinde yer almak.
2. Hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin zamanında ve gereğince yönetmelik
hükümlerine göre görev yapmalarını sağlamak ve kontrol etmek.
3. Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların
yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini başhekime iletmek ve verilen
kararları uygulamak.
4. Hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde planlanmasını, koordinasyonu ve kontrolünü
sağlamak.
5. Kurum politikaları doğrultusunda hastalara verilecek hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik
aktivitelerine yönelik standart, politika ve prosedürleri tanımlamak, geliştirmek, bunların
uygulanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.
6. Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermek veya yetkisi dışında
kalan işleri başhekime zamanında bildirmek.
7. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, hizmeti sürdüren hemşireler için hizmet
içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamak.
8. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini desteklemek.
9. Hasta bakımı ile ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle, hastaların temizlik ve
beslenmelerine ve uyku düzenlerine, ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğine, yemeklerinin
bölüm ve dağıtımına nezaret etmek.
10. Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapmak ve yapılmasını sağlamak.
11. Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği
içinde, acil durum planlamaları yapmak ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere
ekibini hazırlamak.
12. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç-gereçlerin sayı ve niteliklerinin
belirlenmesi ve temini için ilgili komisyonlarda görev almak/görevlendirmek
13. Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olmak, danışmanlık yapmak
üzere periyodik olarak toplantı düzenlemek ve kayıt altına almak.
14. Kurumunda görevi ile ilgili komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak
katılmak.
15. Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlamak. Hasta ziyaretlerinin servislerde
hasta bakımı yönünden kontrolünü yapmak.
16. Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin çizelgelerini düzenlemek ve
başhekime onaylatmak
17. Kurum politikaları doğrultusunda geliştirilen performans değerlendirme kriterlerine
göre,hemşirelerin
gelişimlerine yönelik performans değerlendirmelerini yapmak.
Performans artırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
18. Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip
etmek, inceleme ve araştırma yapmak.
19. Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alarak uygulanmasını
ve kaza raporlarının tutulmasını sağlamak.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards