Untitled

advertisement
İSTANBUL
TİC!ı.RET
ODASI
1 9 7
o
O C A K - M A R
T
D ö N E Mİ
FAALİYET
R A P O R U
İ Ç İ
NDE KI L E R
1- İÇ VE DIŞ EKONOHİK OL'.YL.A.R
2- YÖ1JETİJv1 KURULU ÇALIŞIIALARI
3- ~~OMİTE VE IC0~1ISYON ÇALIŞ:HALARI
I- Meclis
Koı-c;_isyonlc.rı
A- İktisat ve Ticaret Km:lisyonu
B- Haliye Komisyonu
C- Nevzuat Komisyonu
D-
ımıtür
Komisyonu
II- Yönetim Kurulu Eomiteleri
A- Dış Ticaret İhracat Ko::;ıi te si
B- Dış Ticaret İthal:?t Komitesi
C-
Dış
Ticaret
Anlaşmalı
Hemleketler Komitesi
4 ... YAPILAN TO:PLANTILAR, ZİYARETLEl~, GELEN ZİYARETÇİLER
İŞTİRAK EDİLEN FUARLAH VE S:ERGİLER
-
2 ...:
5-İDAR! TEŞKİLATIN ÇALIŞ}~LARI
I- Etüd ve
II-
Dı§
::ira~ tırımı
)?;ubesi Çall §malarl.:
Münasebetler:, _vE!, TU}'izm §ubesi
A- İhracatçı ve İthalatçı Üyelerimize Dış Piyasalarda
İş İııı.l-cenı Temini
B- Gelen ve Giden Hey 1 etler
C-
Toplantılar
D-
Yayın
Faaliyetleri
E- Turizm
F- Enformasyon Hizmetleri
G-
Yazışmalar
1- l'1eslek Sı3çimine Rehberlik Faaliyetleri Ön Toplantısı
2- Kadınlar Çeşmesi İlkokulu Temel Atma Merssimi
3- Deri Mamulleri Konusund8 Toplantı
4- BB.
Kuruluş Yıldönümu
5- ETPO 12.
III-
Dı§
Toplantısı
Ticaret §übesi
A- Ihracat Servisi
B- İthal~t Servisi
C- Rejim Servisi
Çalışmaları
- .)
IV-
İç Ticaret Şübesi'Qalışm~ları
A- Fist Sorvisi
B-
Iluamelı:tt
Çalışmaları
Servisi
A- S8nayi Servisi
B- Tevzi Servisi
VI- Istihbarat
ı- Şubeye
Şubesi
Gelen İşler
2- Şübeden Giden İşler
3-
ş-a.:)e
Dahili
Çalışmalar
A- Oda Gazetesi
B- :t.J:ecmus. Y t:;yı nı
C- Kitap
Y2.yınları
VIII- He,sap
IX- Tesçil
ݧleri Şübesi
Şubesi
X- Evrak ve Dosya
(Ek 1)
(Ek 2)
(Ek 3'
1970 OCAK - ll.ART DEVRESİ
ODA FAALil.TET
RAPORU
1- İç ve Dı~ Ekonomik Olaylar
1970 Yılının ilk üç zıyı zarfında dünya ve Türkiye ekonomisi durgun bir seyir geçirnıiştir.
Beynelmilel piyas3 hareketlerini aksettiren ünlü Financial Times indeksi (1952 = 100) üç ay zarfinde 93.22 den
92.18 puana gerilemiştir.
miş,
artış
sınai
Bu ara da tarJ.~,1 Urünleri fiyatları genellikle yükselma~illl ve 5zollikle ana hom madde fiyatlarında da
··:aydedi.lmiştir.
'Eesel§ Londra bo:::'snsında buğdayın tonu 31.10.5 st.erlinden 33.10 .. 0 sterline inkişaf etmiş, pamuk fiyatları Liverpool
borsssında libres5. 25.50 - 26o50 peni arasında degişmiş, T'Li.rk
pamu klarımı lcarşı ilgi gelişmiştir. Ayrıca bu yıl dış pazarlarda çok ilgi g~ren fındık fiyatlarıJ hart ayından itibaren gerilerneye başlamıştı~~
Metal piyasasında bakır fiyatlarında Ocak - Mart aykuvvetli artıi;! hus-cue-gelmiş ve Londra 1 da bakırın
tonu 738 sterline ka dar fırlamı ştır~ Ayrıca kalay, kurşun ve
çinko fiyntları, y ılın ilk ayında istikrarlı bir durumde:' bulunı:ııuş, burw karşılık Avrupa piyasalarında demir- çelik fiyatları ~nemli inkişafa mszhar olmuştur.
ları
zarfında
Dış piys salarda kauçuk, kahve ve
ise bir miktar gerileme kaydedilmiştir.
şeker
fiya tltn'ında
ôte yand2n menkul kıyınetler borsaları, geçirdiğirııiz
Ocak- "L1a:-ct .::.öneminde durgun biT' seyir takip etmiştir. lf,Jall
Street'de bilhassa ssn~Jı his~e senetlerine ksr~ı ilgi çok
azaLuşJ sabit faizli
taviller üzerindeki alışverişler daha
kuvv e tl i olrnufı tur ..
··~
2
·~
Al tın-fiyatları A7rUp'ı b:ırsalarında d urguuluğunu muhafaza ethlektedir. İsviçre 1 de altının·onsu (takriben 31 gram) 35,5
dolor civarıcır:Jo:ı rnuar,ıele görmektedir.
Ocak - lJiart döne ·_]':Ün en önemli dış olayı,· Amerika ~~ir­
Devletleri 1 ndo yaratılan durgunluk endişesidir. Bilindi3i
gibi Başl':oı:ı Nixson, iş başına gelince ilk iş olaral;;: altına hücümu du_rcl.ur~.mş ~ dolarJ n kıJmetini korui,ıuş, Federal Reserve Bank 1 ın
Gltın ihtiyrıtlarJ.n:ı. arttırmada başarı göstermiş ve şahlanarı iç
fiyotlara ge:m vurnıuştur·c
leşik
Ancak eni'la syon1a müca d,3le c; aba sı nda ekonomide durgunluk hustUe gelı,ıesini de önleyememişt ir. Ni teldm geçen yıl sonunda ülkede televizyon i-::ıals tı L:~ 32, otomobil im8Hl tı %26 ve demir çelik üretimi % 8 o:-·anında a zahnş bulunuyordu. Birçok firrrıalar
yen] yatırımlarım. şimdil:Lk durdurmu,ş ve işsl.zlik oranı faal riüfüsun % 4 t~nü buL'lıuştur ·~ Yapalın tat_ır,,inlere göre bu yıl Amerika ı
da özel sektör k§rları ~i~az düştik ~olacak ve ekonominin gelişme hızı nisbe·cen yavaşl-':1Jacaktır, E'ununla beı"'8ber iç fiyatıarda­
ld enfl:Jsyonist tazyik bertarCJf edildikten sonra, durgunluğu giderecek cıalf tedbirlerin alınacağı açıklanrrı..aktacür ..
Diğer tarartan Ocak- ?furt döneminde İngil tere 1 nin
Ortak P8zar 1 a
katılm~;
arzu.sunun yine
gU;:ıün
konusu olarak
tartı~·ıl­
dığını görüyoruz~ Gerçi :'lngil:iz hi.lku~;rc:tiJ AJ.. tılara katılmaya ka-
rarlıdır
ve hatta - Şübat ayın~s yayınlanAn beyaz kitapts açık­
Uzere - bu,:nın ağır t"'•':;lini Je ödemeye hazırdır. Fakat
şimdi (gıda nıaddelE;ei f3_Jatında artı,:; olacağı endişesiyle hallan
direnmesiyle karşılaşJ_ldığı görülmektedir~ ünümUzdeki Temrı1uz ayın­
da Altılar ~le İngi ı tere 1 r in karşılıklı. pazarlık görUşmeleri ba :ş­
layaca;c V":'J Jngiltere 1 ::ıi:.ı bu katıl:uıadan elc~e edeceği meı:-ıfaatlerin
halks 3!J.lJtıl~:1ası suretiyle 3 bugUnkL'ı z2hir'L direnme muhah:kak ki
bert2raf edilecektire
landığı
Fiha:""et he:..ıönerr:..dp -T C·ıTya ı nın Osaka şehrinde dünyanın
en bUyük beynelrnilel fuarı açılmış ;Jul~ırıuyor, Türkiye ı nin de
ks tıldığı bu dünya sergisi:ı.de J ülkeler eriştikJ..eri ekonoı-r..ik güçlerini teşhir· etme l:te ve beynelm.ilel d~l ş ti esretin geli şıııesi ni
ummakt,gdırlor,
İç olayl:::ı:'a g':::,_ince; Yıl boşı durgunluğu ile başlayan
iktisadi agırlık, Şübat ayınd8 19?0 mqlf bütçesinin reddi sonucu
patlak veren hükümet buhranı i1e d:::;,ro;ı etmiş "~Te Hart ayınd~ tehlikeli noktalara ulaşmıştJr"
::,u cümleden
olm:::ık
ü.zere:
- 3 -
'1- Fiyatlar umumi seviye sirıdelü yükselme eğilimi devam etOdamız tar~fından tertiplenen Toptan Eşya Fiyatları indeksinin yılın ( 1'963 = 100) iki ayı zarfında 2 puan inki,şaf kayelettiğini gc3rUyoruz ..
miştir.
i se cUz
1İ
Ücretle geçinenlerin durumunu aksettiren geçinme indeksi
biT' gelişme lmydebı,c.iştir.
2- Dış ticaretteki tıkanıklık devam etmektedir. Gerçi elimizde herıl-\z Ocak ve Nart ayları zarfında yapılan ihracat ve i thalat duı-'uıııunu gösteren rakamlar mevcut değildir. Fakat, Oda taraf'ından yapı.lan. istihbarattan ihracatta belirli bir artış olmadı­
ğı anlaşılmıştır. Buna karşılık ithalattald gUçlükler
devam etmeJcte, :;:erkez Bankasına nakleô5len ith§l :alepleri 8 aydır transfer sırası beklemekte ve piyasada bilhassa-~th§l malları üzerine
görülen darlü::, her geçen gün biraz daha ağırlığ?-nı aı~ttırnwkta­
dır.,
İthal~ttaki bu güçlükler, bilhassa ithal§.tçı tüccarın
cirosunu clar;;ltmakta ve brtyük par8 sıkıntısı altında kalmasına
sebep olmtıktadır~
3- Ayrıca IJier>kez Bankası eınisyon musluklarının da Çok .sıkı
piya2adaki nakit para dwrlı.ğını arttınnıştır. Nitelrim
Ocak s yı b8 şında ll .li'~· milyon lira de buluna n tedavüldeki banknot
miktarı; 11art ayında 10 0 39.5 milyon liraya geriiemiş ve arada reeskonta alınan hususf özel sektör cıenetler·i de azalmıştır'.
tutulnıası,
Gerçi, f'iyr tlar umurı;~ seviyesini lwmçılamamak bakır:ıından,
para arzında ihtiyatlı davranılııası isabetlidir. Fakat ekonomide
fiyat artışını bilhassa isabetsiz bütçe uygulaması yaratmakta ve
,cıolsyısiyle para arzının
sıkılma sı, piyasa da e sa sen mevcut bulunan istikc>orsızlığı büsbütün urttırrnaktadıro
4- BEicıka kredilerinin Hart ayında birdenbire kesil:r.ı.esinin
de ekonomide olumsuz etlü yara ttığı nı kaydedeceğiz. Gerçi kredi
vadelerir.ıin bazı kesim13rde ve hele tekstilde 1,5 yıJ.a çılrrnası,
müdafa8.sı güç bir eğilim yaratr,ıakta idi. Fakat bankaların, bir
hükfunet bulıra nı ile, kredileri bi c süre büsbütUn kesro.eleri, özel
sektör kuruluşları arasında büy~k sıkıntı ve endişe yarstmıştıre
5- Devlet hütçesinin reddi: Devlet yatırımlarının en az üç
bir gecilrrı1e ile siirdJ.:rülr,ıe si sonucunu yara tma ktadır.. :Ju hal,
içinde !Julunduğumuz yıl, yatırıırl:rcın ve kalkınmanın geçnüş senelere naz.cırJn bii'az noksan kalacağı intibaını vermektedir,.
aylık
- 4 -
ithal:'\t darboğazı 5 bilhassa dışarıya dönük saham madde sıkıntısı çekmelerine yol açmış­
tır. IIatta demir ve saç gibi ana mcıllar üzerinde faaliyette bulunan sanayi niliesseseleri, aynı sıkıntı ile karşılaşmıştır ve
.bu aracla bir takım kuruluşlar faaliyetlerini geçici olarak duıe­
dur;na yoluna _gitmişlerdii~. İşsizliği arttırması bakımından bu
durumu 5 çok tehlikeli bir eğilim olarak nitelemekte V3 kurultnuş buluna n sa na yi te sislerini n ham madde ihtiyaçlarının karşı­
lamn'Jsı yoluııda lfüktlmete büyUk sorumluluk düş::üğüne inanmakta6-
nayi
ı:;ıhayet
rııüesseselerinin
yız.
~Sonuç
kıs:msn
Türkiye
siyosJ'.
e 1 .conoc:ıisi
edelir,ı
ld, Ocak - Mart döne:ninde,
tesiri altında kalaral~:;
durgun ve istikrarsız bir seyir geçirmiştir.,
olarak ifade
kısmen bt~nyevf
~millerin
Ihrscattald yetersizlik, ithal§t taleplerinin beslenmesini güçleşti~:ekte ve bunun tesiriyle birçok yerli saneyi dollarının ham madde sıkıntısı çelemelerine yol açmakt8dır.
Ayrıca Devlet bütçesi açıkları, fiyatların mnwai seviyesini yUkseltmekte ve bu hal piyasada istikrarın bozulmasına
sebep olmaktadır.
Ancak bu yıl tarımsal verimin geçen seneye nEzaran
daha bol ol13cağı yolunda alınan ilk haberler, önümüzdeki aylsrda işleri.n'açılacağı ümidini kuvvetlerıdiren kuvvetli bir unsur
o ln:a k t a d ır .,
Ayrıca temennimiz, I-IükO.mstin, ekonomik dururnun r,ıevcut
tehlikelerine parmak basa rak, önLtmüzde ki günlerde i s ::ilrrarlı ve
iş adamlarına güven tedbirler olmasıdır.
- 5 -
2- YÖNETİM KURYLU gALI§JVIALARI
Dış Ticaretle İlgili Çalışmalar:
önce Bakanlığa intik~l ettirilmiş olan Oda gtlrür>aporda yer alan ]lususlar çerçevesinde ifcıdede bulunmak ve sına! mam~l ihracının teşviki i_çin, Anlaşmalı i~emle­
ketlere (.i:·IamtUün bünyesinde serıJe.st dövizle satın alınmış ham
ve yardımcı Ra~de nisbeti% 35'i geçmemek kaydı ile) sın~! man~l
ihracıns imkt'Jn•verilmesini savumnak 1jzere Bakanlığa bir hey'et
1-
Dah::ı
şunu mulıtevi
gcinder~lmiş tiı".
2- Çelcoslov.ak Ticaret Ataşesi'Jin Odamıza daveti, Yönetiı:iı
:ı::oaşkanının kendisiyle görüşmesi:~ cam taleplerinin is 1 J.fında
sırayrı riayet edilmesi, aksi halde kontenjanların işletilrııemesi
için key fiyetin Ticaret BaksnlıGına intikal ettirileceği hususlarınJn Atnşeye bildirilmesi kar2rı alın:ırıştır.
Kurulu
uc;;_
yapılacak
rrr'p
.. ı__ eş n..ıesı• t a tb·k
_ ~' soz
ı
a t ı· k onusun d a Od s 1 ar P"
cıır.ı·~·ı
ıgı
toplantıya bir eleman g5nderilmiştir.
-ı
neı,e
4- Filiınciler i ihtiyı:ı ç_lar :ı.nın temini konusunda gerel:li
temaslarda 1lulunmak üzere evvelce teşkil edilen hey 1 etin Anlwra r
da Devlet Pl~nlama MUsteşsrlıgı ve licaret Bakanlığı yetkilileri
il B yerli :fi liınler in vergi iade sivıde rı i st ifade ettirilrııe s j " yerli filimlerin konsinya syonu ve müşterek hesap suretiyle Eıracı
konularında yaptığı görüşmeyi k::ıpssyan rapor görülmüştür.
5- 24 üncü Kota Tahs isli İtJ::ı.al Nalları Li s tesinin 461 nulmyıtlı (Turizm ve Turistik 'resislerin ihtiyacı için
lUzOYiılu ms ddaler kota sı ndan ta lspte bulunan firma mUra ca atlarının
ilgili rieslek Komitesince ineelendiğini ve Yönetirn Kurulunun önceki kara rı gereğince in taç olunduğunu, bu kerre bir firı_:na nın Od8ya mUrac::ıatla .._evdi ettiği proforrıı8 faturalarda kayıtlı malların
ihtiyacına uygun olduğuna dair belge istediğini keyfiyeti inceleyen 69 ıı.ı..:u:ıı.aralı Otel ,Lokanta ve Eğlence Yerleri Meslelr Komite sinin,
firma talebinin ihtiyacına uygun bulunduğu mUtal~asını serelettiğini ve işi~ı. eııüstaceliyetine bimıen~ makamın tensibiyle 2 lüzfunlu
belgenin firmays verildiğini iJelirterı Oda ilgili şübc rapoı"'U gömarasınds
rülmüştür.
- 6 -
6- İthaH1t Tatbikat ve Hadde Değişikliği Komitesirlin nıü­
gereğir1ce, Gdamıza ek st1rc için mür2caat ede~~~ firıııslDrıc-ı
ibra z ettiklGri mücbir seb3p mektuplarının ihracatçının bulunduP-;u meıiılelcet Ticaret Odası tarafınd:.ın ta sdikli olması halinde bu
mektubuı:ı. o Odadan alınmış bir belge olarak kabul edildi[~i ve bu
0
yold~ ta tbilmt JBpılmas<aı zorunlu olduğu hususlarının Odamız görüşü olu ra k Odalar Bırliğine bildir:1.lcıe si kararı alınArak ilgili
şübeye tevdi edilmiştir.
tal§ası
7- Yapılan incelemeye göre, orijinal bağırsak ihracının
uygun görülmediği, bu konuda ki Odamı z göc·üşünün del; iş ~irilnıe sine
mahal bulunıııadığı anlaşılmalda bir f'irma tarafından v&k:i mD.racaat reddedilmiştir.,
8- Odalar
aylıt:
esaslar
gönderilen 1970 yılı ikinci altı
(XY..V Kota) lıszJ_rlık çalı$malarının hangi
Birliği'nden
itı_l.al8t programı
dFıiresinde
yüriJtUleceği
i)ilclirilerek~
Odarnız
görüşünün
Birliğe
intikf'll ettirilmesi is tendiğini ~ önce yaptığıını z soruya
cevap ola ro k XJ\.11 inci Kotanın Ta.hsi o.li Ithal Halları Li.stesine
inhisar ettisi: it 1 ,Bl8t rejimi lı:c:r';;rc·ı ithal§t öyenteiliiği AID
yönetmeliği ve liberasyon listeleri hakkındaki görüşümüzün ise
ilerideki kotalar için talep edildiği öğrenildiğini b3lirten
ve bu konuda takip edilecek ça lı.şma prosedürünü 7 madde halinde telhis oden ilgili şübe raporu görüldü~
9- Dış Ticaret İhracat Komitesi tarafından hazırlanan
1970/71 döneminde uygulanacak ihracat rejimi konusundaki r::=ıpo­
run~ 25.3.1970 tarihinde Birlik'de yapılacak toplantıya katı­
laesk tmnsilcilerimiz tarafından, Odamız görl1':?Ü olarak, eldon
götürLU;_ııesi, ayrıca raporun Ticaret Bakanlığ:1.rıa gönderilmesi
kararla ~tırıldı.
10- İhracata d~nük imal§tçılara sağlanan kolaylıklarla
ilgili prosedür ve şartları ihti ve. edecek bir broşürü n i1a zır­
lanm8sı ve bu hususlarla ilgili malumatın Devlet Planlama Teş­
kil~tından temini ~.çin Genel K~tiplikçe idareden iki elemanın
tavzifi kararlaştırılmıştıro
ll- Piyesada son aylarda kuvvetle tesirini gösteren lik.idi te ch::rlığı nedenlerinin belirtilmesi ve darlığın giderilmesi için hazırlanan raporda yer al.sn tedbir ve tekliflerio
kaydedilmesi suretiyle keyfiyetin T.C. MEorkez Bankası, Naliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkla~ı ile Devlet Planlama Teşki­
l.§tı n2. yazılma sı kararlaştırıldı~
- 7 -
12- Filimeilerin ihtiyaçlGrının temini konusunda kurulca
evvelce alın2n ve ilgili mercil2~e intik21 ettirilıniş bulunan
kararları-enz dairesinde tema s ve teşe0büsle rde bulunmak üzere,
i.lgili üyale.rimi-,:;den birisinicı ba.şln:::nlığında bir hey~e.t teşkil
olunarak Ankera 1 ya gönderi1G.i,.
13- Fuar+ar 70/4 sayılı Sirküler, 27,2ol970 tarihinde tevzi edilen 969 Izmir Fuarı ,._le ilgili ihtiyaç belgelerinin realize
edilmesine imk8'n vermediğinden, bunların kullanılmasını teminen ·
fatura tasdik tarihinin akreditifli muamelelerde ·30.4.1970, vesaik
ve msl muk:;bili muamelelerde 31.12,.1970 ve malların gUmrüklere getiri,lme ·cnüddetinin ise (Akreditif, mal veya vesaik mukabili ·muamelelerde) 30.11.1970 tarihine kadar temdidt hususlarının telgr8fla
Tic8ret Bakanlığından talep edilmesi kararlaştırıldı.
14- Ticaret
MUşavirleri
ve ata
şeliklerimizin ihr'acat:ı.mızın
geliştirilrneşi imkanlarına mütedair raporlaı--::_nı
Dı.ş Ticsret Ihracat Komitesi müta13asJ_m.n 3 ştlbe
de, Oda lar
Birliğine
incelemiş
bulunan
teklifi dairesin-
tevdii lwbul edilmi ştir.,
15- Seyahat dövizleri
arttırılmas:L
konusunda
Dı ş
Ticaret
İhr8cat l\omitesinin mütalaası dtıiresinde Haliye Bak2nlığı nezdinde
'tekrEn" yazılı teşebbüste bulunulı:r:ı_asJ_, ayrıca bu konuda netice istihs8li igin, Bakaniıkça tavzif edilecek bir heyı etin Ankara' da
ilgili meraller nezdinde gerekli temas ve teşebbüsleri yapması
kabul edildi.
16- Türk
karE:ra
ilişkin
zurları
parasının
75 sayılı
kı;;m·2tini korUı.>n8 hakkındaki 17 sayılı
tebliğin, tatbikatta tevlid ettiği mahsuretiyle, teminatın nisbetlerinde bir de-
n belirtilmesi
yapmadan geciken transferler gôz önünde tutularak ithal~t muameleleri nde, Türk lir2sı kE:r:.;;ılı klar ı nı n (döviz kar ş ılı kları nın) kuvertür transferinden bir ay önce Merkez Bankasına yatırılmssı yolunda tadili konusunda hazırl2nacak raporun I1aliye
Bakanıns tevdii ve ayrıca 1970 bütçesinin fiGansmanı için Ha liye Bakanlığınca hükumete tevdii olunan tasarıları n' temini için
idareden iki e lema nın gönderi lrnesi kar2rla ştırıldı ~
ğişiklik
17- Dı ş Ticaret Anlaşma lı Hemleketler Komitesince ineele ne~
ve taleplerden kabul _oluna oları nı n 1969 -- 70 devresi Anl8şmalı
Memleket Listelerine ek .olarak ilan edllmesi,- 197Cf- 71 devresinde tefrilc olunacak kotıfenjanların d2 bu rw'; ı.·, ·-.:.~c. ol"ttırılırıası hususunun da ilgili merciler nezdinde teşebbüste bulunulması ve
keyfiyetin ilgili firmalar2. .:luyurul-ıc,,~., .::_:~areden yapılan teklif'
üzerine k:ı:.bul edilmiştir.
-
8 ...
18- İdsreden yapılan teklif Uzerine yeni tasfiye kararl. genel hükümlerinin tespiti, ithali memleket ekonomisine ve sanayiine
ı.are.r verebileeek mahiyetteki eşya listesinin ihzarı, miktar ve
kıymet ölçi.1leri ile yapılacak tatbikatirı. tayini mevzularında _ilgil i Ticaret ve Sanayi Odaları ile Oc.alar B]_rliği ve Dlş Ticaret
Rejimini yürüten ~esmf teşekküller ile işbirliği yapılınası suretiy.le yeni bir kararhamenin neşrinin sağlanmas~ hususunda gerekli teşebbüslerde bulurılılması kabul edildi~
19 ... AnlaŞmalı Memleketlerde yapılan_ihracata akreditif kuvertürlerinin %100 geldiği tevsik edildikten sonra işlem yapılması
hakkındaki Ticaret Bakanlığı talimatının uygulamada yol açtığı aksaklıkların belirtilmesi suretiyle, yürürlükten kaldırılması hususunun Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgili mercilere-yapıldı­
ğ:ı.nı, bir cevap 'tılınamaması'Uzcrine 1 bu konuda tekr~r teşE)bbüste
bulurı:ulrı1asının Kurulun 20.1.1970 tarihli toplantı.sınc18 k8r8rlaş­
tırılö. ().nı,bu arada Tic2.ret Dakanlığ:ı.rndan alınt=m 22.1.1970 t~­
rilıli oevqb:t yazı dE;, tes cil morcilerinin kuvertürlerin % 100 Unün
gelip gehıediğini, Bakanlık lisansının ihracatçılara tebliği" sırasın­
d.s ar1.ycıcağı bildirildiğini, bu duT'l'-T,ı muvacehesinde, ]_hracat:ı. zorlEıştırıcı bir pı•oblem l-uüma dığı nı kaydeden idarenin mUzel-ekeresi
üzerine keyfiyetin Oda-gazetesinde neşri suretiyle ilgililere duyurnlnıası l;::obul edildi.
20~ Yönetim Kurulumuzuc 27.1.1970 tarihli kararı gereğince,
75 sayılı tebli~in yaratacağı likidite darlığının ve ithftl maliyetlerini arttırıcı tesislerinin izah olunarak, iptalinin istenmesi ve teminotların % ,so sinin l:uvertü:L· transferini müteal:ip iade
ediltıesi telebinde bulunulması b.ususlarının Odamız g1:5rUş'L\ olarak
29.1.1970 tarihinde yapılan Od2lararası toplantıya götürüldüğünü,
işbu toplantıda ooreyan eden müzakere sonund8, hükılmetin 75 sayı­
lı tebliğ hükümlerini i thalat ı;oli tikasını mı tanzim et'ı:nek Uz ere
ihdc;s ettiğinin Odale<r Diı"liğince öğrenilmesiş alınc--:oak cevaba
göre 1 husus i s ektör tekliflerinin lıa zırlaru:n2,sı içi n bii' çalışina
yaınlması ve bu arada geçici bir tedbir olarak 75 sayılı tebliğin
iptalinin t::üep edilerek eski tatbikata devam olunması l-:Eıraı-.ıaş­
tırıldığını belirten iadain rc.poru görüldü~
21- 75
Sayılı
tebliğin yarat~cağı
likidite
darlığının
ve
ithı1l :ı:ır;liyetlei'ini ar-ttırıcı tesislerinin izah olunRl"ak iptalinin
istenınesi ve tercinatların
50 sLıin ku'I3rtür tr~:msfeı"ini mütea-
%
ki-o iacie edilmesi tEılebinde bu}unıılrtıssı hususlarının Odamız görüşü- oJ_2rok 29 Occ:::k 1970 P0r~embe günU, m.-uhtelif odaların iştirs-­
kiyle OtJ.a·uıı zd2, yapı la ca t t opls nt ı ya götürülmesi. kararlaştırıldı.
.
'
- 9
22 .. Anlaşmalı Memlek.,tleı.. e yapılan ihr~cgtte Qkredi·ti:f
kuvertürlcritün %100 geldiği tevsik edildikten sonrG işlem
yapılması hqL:lundt::ki Ticaret Dr;lu:mlığı Talimatının tatbikatta
tevlid ettiği mahzurların beliı"'tilmesi suretiyle, key:Liyetin
Ticı:;ret D~ kı:;nlığına, Dış Ticaret Dc:iPesi rf;isine, ödalar Birliği I~aşkanına yazılması, ilgilendiren konulardB temaslE;rda
bulu.nı11ck üzere Ankera 1 ya gidecek bii' hey 1 ete ilgili firma nı :n
da cle:ıil eelilmesi ve Ankara 1 da gereldi temas ve teşe:~ıbU~lerin
yapılr,ıa3:ı. kar2rla ştırıld:ı..
;
23- 5.1.1970 tarihinde yürürlüğe giren (İthalatte Türk
karşılıklarının yetkili bankalarca Merkez Bankası nezdindeki hususi bir hesaba yatırılması ve teminatlar) tebliğin
get :Lrdiği us~lü muvafık m'L'ıtslaa etr,ıediğimizin, konunun ·her ;,•önden etr~flıc~ tetkiki icap ettiğinin, verilen zamanın çok kJ.sa
olduğu.ı:m.n yr..:ni bir şekil bulununcaya kad21r eski usulün devamı
görnşUnde olduğumuzun TUrkiye Odal2r ::Jii'liğine bilc~ix•ilmesi 'Ve
bshso:tunun toplantıya Odamızı temsilen iki üye ile idareden bir
elem2,cıın gönderilmesi karar le. :ştırıldı.,
lir~s~
hjJıi
24- Kota da mevcut m~ dd:t · kotsların tespiti ve bunlı::rı.n tasiçin keyfiyetin Odalar Birliğine ve Ticsret Bakenlığına ya-
zılması
kararlaştırıldı.
Oda Yönetim Kurulu rhş ticaretle ilgili bu ç.s:lışmala­
r:ı..n Odn i dr:r:t ka deme s i ilgili Per :=ı on el ve Hesap İ şlerini 1::ontr>ol,
tt:ıl:ip, ic:c~:cı fa aliyetlerine bu döneııı içinde de devam etmiştir~
- lO 3- K~1İTE VE KOJ'ÜSYON ÇALIŞMALARI
I · Heclis
Komisyonları:
A- İKTİSAT VE TİCARET Kül'ÜSYONU
Bu 3 aylık dönem içinde 3 topl~tı yapmış.olup kendisine tevdi olunan derece itirgzlarını mUzakere ederek 12 fir.
man1;n durumunu karara bağlamıştır.
B- MALİYE KONİS YONU
.Maliye Komisyonu 12.2.1970 tarihinde ilk topl2,nt:ı.s:ı­
yEiparc: ı:e Bs şkanlığa Medenf B erk! i Baş ka n Ve killiğine, l''lehmet
Ece'yi Raportörlüğe Faruk Çehrelifyi seçmiştir.
nı
G- l'IEVZUAT KOMISYONU
ı- Oda Personeline Sesyel Meske.n I•rdımı YöCl.etmeliği konusunda Komisyonun görUşünü tespit etmek üzere görüşmeler yapJ..lrııış­
tır.
2- Yönetim Kurulu'nde bir üyeden boşalan bir yere 5 oy farklE
bu üyeliği kaybeden bir. mensubumuzun, durumunun tashihini istemesi
üzerine Hukukçular Komitesinin verdiği rapor görüşülerele komisyon
mü.tal1':ası tespit edilmiştir.
ksnunu
3- Tüccar, sanayic1 ve- bors::; :cnensuplarının sosyal
tasarısın.:1orı incelenmesi yapılmıştır.
sigol"'t.aları
D- KÜLTÜR :ttOMİSYONU ÇA_LIŞNALARI,
1- 1Ieslek Seçimine Rehberlik I\onferanslarının tertibi bakı­
müdürleri ve konuş1nacılar bir kokteylde biraraya getirilerek tan:ı.ştırılmış_tır. 42 olculda~ tertiplenen bu konfer;;ınslar
- 24.. Şübat 1970 tarihinde bGşlamıştır. Bu konferanslar takip edilmektedir·.
rnınde.n olı::ul
2 .. Bir
bir
yczı
ile
Eğitim
Bürosu·
kurulduğu JYiillİ
Eğitim HUdürlUğüne
bildiril~iştir.
3- Eğitimle ilgili burslar, yurt işleri ve
Sertifil=c,sının tatbiketa konması hakkında gerekli
Ticaret Odası
raporlar hazı.r­
lanmıştır.
4- IC2dınlar Çeşmesi İlkokulunun temeli at:ı.]Jnıştır.
5- Bu devre içerisinde KUltUr Komisyonu bir defa toplanarak
Başkan Vekili ve Raportör seçmiş, eskiaen yapılan işler U~e­
rinde eski Başkan tarafından bilgi veriimiştire
6- Öğr.:;tıcilere burs veren örgUtlere dair bir broşür taslağı
hazırlanmıştır.
·
Başkon,
l l ....
II- Yönetim Kl...l:rulu Komiteleri
A•
DIŞ. TİCARET İHRACAT rcbıüT:ESİ
3.2.1970, 10 .. 2.,1970, l0.-3 •. 19'10 ve 20.3.1970 tarihlerinde toplanarak aşağıdaki hususlqrı kabul etmiş ve Yönetim Kurulumuzca on8narak gerekli teşebbüslerde bulunulmuştur.
l- Yerli film
ihracında
konsinyasyon veya
sistmıünin uygulanması yerine görülerek,
ve diğer mercilere akşettirilmiştir.
.tçin
mü~terek
görüşlerimiz
hesap
Bakanlığa
2- Yerli film amillerinin ham film getirtmelerinin temini
geçilmiştir.
-
teşebbüse
' 3- Yerli fi).mlerin Vergi iadesi nden
yaraı-lanması
talep e dil-
miştir.
Memleketler ihraç listelerine yerli filıa konkonulmasl. veya mevcut kontenjanları.n arttırılması
temennisi ilgili :tnBrcil::ıre intik8l ettirilmiştir.
4-
Anlaşmalı
tenjanl8ı~ının
5- Y:~hanc:ı.. ülkelerdeki, I~ül~tür ve Turizm Ateşeliklerimiz­
ce, seçilmiş yerli filmlerimizin Yil8ha.lli film çevrelerinde gösterilinesi için teşebbüslere ge2ilmi,ştir.
6- İ-ktisadi Devlet Teşekkül1eri ile diğer resmİ kuruluş­
ların ürettikleri ihraç maddeleri stoklarının satışınd2 aleniyet
usı1lünün tstbikinin sağlanması stokları teşekkül etmemiş ve sü-
rekli olarak üretileb-ilen mallar'da ise, ihraç fiatları Uzerinden
bir indirim yapılması hususutrda ilgili Bakanlıklar nezdinde teşeb­
büslere geçiliniştir.
:Haliye Bakanlığının konu ile ilgili cevabİ yazısında
maddeler için fiat indirim nisbetlerinin tesbit edilerek'bilc1iri1mesi talep edilmiştir. H~len bu }conucra çalışılmakta­
ayrı
ayrı
dır.
..-
Ih.lletlerarası Gözetme Şirketlerinin memleketiıııizde,
1~;.Uesseseler şekli nde tesisi yolundaki görüşümUz Birliğe
'7-
de özel
bildirilmiştir.
1-I~len Düny-a-' daki belli ha şlı
tüleri incelenmektedir.
gözetı;ne
şirketlerinin
stü-
8- Ticari seyahat dövizleri ile ilgili olarak eski'tatbikats dönUJı:ıcısi hakkındaki görUşlerirırtzde israr edilrııiştir,
-
ı2-
9- 1970/71 İhracat Reji.mi--±rezırlık Çall.şmal.srJ< me-yenında.,
firmaların teklif' ve görüşleri alınmıştır. Gerek ib..ra~etçı 'lryelePin teklifleri gerek şube· teklifleri Komitede m'l1zakere edilorek bir rapor hazırla nqı ştır. Hevzuat ve uygulama ds değiştiriJınosi istenen hususları kapsayan bu raporumuz Yönetim Kuruluxnuzca benimsenerek Birliğe ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş­
tir ..
ihrac2.tçı
Bu konuda camia görüşünün,
tesbiti maksadile Odalar
25.9.1970 tarihinde yapılan toplantıya iştirfk olungörüşlerimizin Birlik Raporundı::ı da yer alınası sağlanmış­
Birli~inde
muş've
tır.
KOHİTmÜN REJİM ÇALIŞMALiı.~f
f
ı- İstanbul değirmencilerinin el~nde bulunan 5.000 tonluk kepek ve razmol'ün ihracına teln"ar mUsaade olunm8sı için
Ticaret ve Tarım Bakanlıkları nezdinde teşebbüslere geçiluıiş ve
Ticaret D8.kanlığından alınan bir -;ırazıda 5.000 tonluk kepeğin
ihracınc. müsc:;ade olunduğu bildiril_rı1iştir. _
2- Ata şe raporları nda ki :rG kı nmalar naz ara alı na ra k kontrollerin daha titiz yapılması için ihracat Başkontrolörlüğünün
dikkatinin çekilmesi için Tic8ret Be:; kanlığına ta lepte _bulunul;:ıuştux·.
3- Ayni yazımızla ataşe raporlarının fiat ve piyasa durumile ilgili raporları nın zama nın da ve aktüali tes ini' kaybetmeden ta nzi:nri. ve gönderilmesi temennisinde bulunulmuştur.
ları
4- İhracatçı ruhsatnameleri sisteminin islahı çalı~malı.::rı
ile ilgili ol2rak Ticaret Bakanlı~ında 19 Ocak 1970 tarihinde
yt:;pılcn toplantıya iştirak edilerek, bütün marların ihracını
ruhsct~ tabi tutan kararnamenin yUFUrlüğe girmeden l(aldırılıııc:sı
yolundaki görüşümUz Bakanııkça lc2bul edilmiştir.
B- DIŞ TİCARET İTHA~AT KOJÜTESİ I- Naddelerle ilgili firma
II- J11evzuatla
III- Odalar
tt
Birli~i'nden
1
mUracaatları-
"
gönderilen
yazılar
IV- Diğer Odalardan gönderilen yazılar tetkik edilnıiştir.
Alıntın K8rarlar Yönetim Kuruluna arzedilmiş ve Yönetit.1 Kurulu Kararları gereğince ilgili mercilere aksettirilmiş veya 25. kota teklif'leri hakkındaki Raporurnuza ilave edilmiştir.
taşı,
I- 11addelerle ilgili firma mUracaa tları, (e am, zımpara
elbise temizleme maddesi, motorlu vana, torma: mikro anah-
- 13 -
tar, pl~stik ham maddesi, ziraf mücadele ilacı, dolu ve boş sinema filmi~ delikli kartla çalışan istatistik makine ve benzerleri,
muhasebe makinaları, selefon kE\ğıdı, televizyon H1mbası 1 klasör
makinası mekanizması, bez zımpara, Ziraİ Donatım Kururauna verilen
traktör kontenjanı, traktör hidrolik doğrultına aksamı) itheli,
ihracı,
lar
kontenjanı
konularındadır.
II.:.. Hevzuatla ilgili firma müracaatları ise; (Acil ihtiyaçthal lisanslarının durumu, tetrıdi t nmatarihi)nin kabulü hakkındadır.
kotasının tatbikatı, i
ınelelerinde veraset ilaını
III- Odal~r Birliğinden gönderilen yazılar ile; (R.c.nı den
gliserin ithali, 1969 yılı İcra Planının Lastik Sanayii Başlıklı
309 Nd: lu !edbi~i ile ilgili olarak taşı~ araçları iç-dış 16stikleri ithali, Incoterm 1953 ve diğer broşürlerin tercümesi 1 '
yayını) hakkında Odamız mütalaasının bildirilmesi istenmiştir.
Diğer
IVnal
Fuarı
Odalardan gönderilen
yazılar_ İzmir
Enternasyo-
konusundadır~
C- DIŞTİCARET ANLAŞMALI IviEHLEKETLER KOMİTESİ:
:ı.iiüracaatları
I- Haddelerle ilgili :rirma
II- Odalar
Birliğine
gönderilecek
ll
III- Diğer Odalara
tetkik edilmiştir~
ve
Odamız mütalaaları
ll
tl
Komitede alınan Kararlar Yönetim Kuruluna arzedilmiş
Kurulu Kararları gereğince ilgili mercilere aksetti-
Yönetiı1ı
rilmiştir-e
I-
~addelerle İlgili
Teklifler:
(Rusya' dan _84.,22 ve 84.23 t8rifeli
yatırım
--
makineleri ithal:
(Çekoslova1cya 1 dan boyalar için ek kontenjan tal~bi)
(Çekoslovak menşeli araçların muattal kalırıaması için
87,0C, tarifeli yedek aksamı kontenjanının öncelik ve
ived5_likle tevziinin temini)
(Çekoslovak cam fiatlarındaki ar7 ~ışlar vesair hususlarla ilgili Cam Meslek Komitesinin talebi)
(Romanya listesine elektrik
jan konulması)
(Doğu
Almanya listesine
motorları
(yalnız
için ek konten-
hassas hale
getirilmiş
~
14 -
boş
rotograr levhaları ve düz filmler) ile Yalnız
rotograf rilmleri) için ek kontenjan konulma sı)
(Yugoslav cam kontenjanının tahsis
tercilıli listeye konulması)
bağlanması
veya
(Anlaşma ll.
memleketler listeısine arnuvo ve telli
camlar için cem 1 an $ 1.600oOOO,- lık kontenjan
konulma s:. )
(Rusya ithal listesine dişçi koltukları, ameliyat
masala~ı, otoklav, etüv, sterilizatBr ve l§boratuar
makinele~is tıbb~ ait motorlu santrifüjler) için kontenjan konulması)
(Polonya listesine fotograf fi)mleri için ek kontenjan tefrik:i)
if
•
•
( ]\1acarısT;.:::,u
kontenjan
.•
•
•
o
..Lıs-c;esıne
tıbbİ
gözlük
camları
için ek
konulması)
( Polonya listesine tıpta kullam.lan otoklav, etüv 1
sterilizatör, laboratuar makinala~ı ve yalnız tıhba
ı:ıit motorlu ssncrirüjler iç.in ek kontenjan tefriki)
(Polonye llstesL1e ya1rnz plastik
ek kontenjan ter~iki)
esaslı
dişler
için
(Rusya listesine mtıkine ve aletlerin parça ve teferru ...
atı için ek kontenjan tefriki)_
(Rusya listesine ~atbaa makineleri yede~ parçaları için
yeni bir kontenjan ilavesi)
(Doğu
Almanya ithal listelerine
jan konulma s :ı.)
( Polonya l:i st esi Y'<'
ilavesi)
(Yugoslav Cam
(Anlaşmalı
ı i tcgr8fi~;:
kotasının
çıtçıt
için ek konten-
çinl{c plaka
kontenjanı
tevzii ve ek kontenjan tahsisi)
Nemleketler listel.srine yalnız boş sinema
filmleri içi n asgari &1p 1"' 600" 000 !' • tefr~ki veı Doğu
AlmanyA Jis tesine 1969/70 devresi için ~\ı 400"000.konulm& ~J-) ms·;rzuJ P.·cı no e dır"
-
ış
-
II- Odalar Birliğine Gönderilecek Odamız Mütalaaları:
(Türk- Yugoslav Kliring Anlaşması)nın 2- 3 senedi:!'
normal olarak çalışamaması nedenleri) konusundadır.
III-
Diğer
Odalara
Gönderilec~k
Odamız
Mütal~asıı
(Kıtta Çin ile memleketlıniz arasında iktisadt ilişki­
ler kurulı1ası için İzmir Ticaret Odasının hazırladığı anlaşma
metnifnin tetkiki~ir.
- 16 -
4- YAPILAN TOPLANTILAR_, ZIYARETLER, GELEN
İŞTİRAK EDİLEN
FUARLAR VE
ZİYAHETÇİLER
SERGİLER
Bahis konusu üç ay içinde Odaml za gelen ziyaı"etçiler,
ve :rv.arlar hakkında bilgiler, Oda ic1Eırt te şkil~tı­
n:ı.n :rae.liyetini gösteren çalışı:1.slara ait detaylar Dış J11'U:nasebetler ve Turizm Ş~besi çalışmaları ile·Etüd ve Araştı~Qa Şu­
besi galışmaları arasında görülmektedir •
topl2ntılar
5- İDAR! TEŞKİLltTIN ÇALIŞJI'lALARI
I- Etüd ve
Ara§tırma
§ubesi
Çalışmaları:
süre~
iştir~k
1- Ankara 1 da 23 l1art 1970 den i tibaren 5 gün
Türkiye II.
Hayvancılık
Kongresine
Odamız
temsilcileri
etmiştir.
2- Haller Kanunu Tasarısının Büyük Hillet Meclis.ir'lden geçerek kanunlGşmasını tadil etmek üzere Odamızdan konu ile
ilgili iki üyemiz görevlendirilmiştir.
3- Gider Vergileri [::onusunda hükılrnetin hazırla dığı
t~min edil:miş ve bu alaqda yaptığımız çalışmalar
ile Başbakana ve Cumhur Başkanına gönderilen mub.tıramız nazara
alıne.rak Tasarı Cumhur Başkanı tarafından reddedilmiştir.
tasarı
Odamızca
4- ~lişmesi örıgör'ülen sanayi kolları için yeniden
tespit edilecek amortisman nisbetleri konusunda Odalar'Birliği'n,;.
de yapılan toplantıya Odaınızdan iki eleman~atılmıştır.
ayı
z~rfında
iki temsilci
5- İşs.izlik sigortası kanun tasarısı konusunda Ocak
Odalar Birliğifnde yapılan toplantıya Odamızdan
katılmıştır.
6- 1970 - 72 Yıllarını kapsayacak -olan ortalama k§r
hadlerinin tespiti maksadiyle kurula~ak özel komisyona katılmak
üzere Odamız temsilcileri Istanbul Defterdarlığı tarafından isten:mi ş ve bu hususta katıla ca k Uyele~imi z seçilmiştir.
- 17 -
7- 933 Sayılı~ muhtelif' konularda hükfurıete yetki veren
kanunun iptali.konusunda Odalar Birliği ile Ocak ayınde yapılan
toplantıya iki temsilcimiz katıımı ştJ_r •
lik'te
8- 5590 Sayılı Odalar Kanununun Tadili konusunda
Biryapılan toplantılar bir temsilcimiz vasıtasiyle tskip edi1-
Ayrıca Odamızın görüşünün kesin surette tespiti maksadiy ...
le bil" teknik komite halinde ve idari kadernede çalışmalar yapılmak­
mekted~r.
tadır.
9- İthalatta Türk lirası karşılıklarının yetkili babkalaTca Merkez Bankasına yatırılması konusunda· Maliye Bakanlığınca "Y'ayınlana
75 numaralı tebliğin yarattığı durumla ilgili olarak Odarrıızda _rthal~t­
ç:tlar ve Bankacılar ile bir toplantı yapılmıştır •. Bu toplantıda .varılan karar-larımız Odalar Birliğine intik§l ettirilerek tebliğin yUrürlUkten kaldırılmasına çalışılmıştır. Aücak bu konuda olurnlu bir
sonuç temin edilememiştir.,_
10- Tüccar• ve sanayicinin sosyal
lar
konusunda Odamuntazaman katıl:tr.ırnak~
güvenliği
Birliğinde yapılan toplantılara _Odamızdan
.tadır.,
ll- Deniz Ticaret
lığında
olmadığı
yapılan
görüşü
Odası kurulması konusund~ Ticaret Bakanböyl~ bi~ Odanın kurulmasına ihtiyaç
iştirak edilerek görüşlerimiz israrla savunul-
toplantıla~a
'ile
muştur41
12- TUketicinin teşkil§tlanması konusunda JVIGyıs ayında
Ticaret Bakanlığında yapılması öngörülen seminer hazırlıkları için
Odalar Birliği: 1 nde yapılan top le: ntıya işt..::,cak edilmiştir.
.
p
13- İcra ve İf_las Kanunut nda yapılrqası istenen değişik­
liklerle ilgili Odamız raporu Birliğe intikal ettirilmiş idi. Konunun devamlı takibi sonucunda Birliğin bazı hususlardaki gör'lışleri
üzerine Odanıızda yeniden bi:t: çalışma yapılmış ve Birlikte bir top-·
lflnt:ı..nın tertibi ile konunun nihaf safhaya ge-tirilmesi ist_enmiştir.
14-
Patlay:Lcı
ve
parlayl'cı
çalışmalarımız sonuçlandırılarak İç
tedbirlerin
aılınması
isteğiyle
maddeler
hakkında
yapılan
İşleri Bakanlığına gerekli
gönder:i.lmiştir~
15~ Hayvancılık ıre et sanayii konularında kalkınma pl§:yer alan ve mezbahaların Et ve Balık Kurın~una devrini öngören
tedbir'konusunda Odalar Bir1iğinde yapılan toplantıya iştir8k edilnında
miştir.
16- Nakliyecil13rin probleml'c;rini incelemek ve gerekli tedbir·
leri tespit etmek Uzere bir komite ~ırulmRsı teklifi yerinde görülerek Umurı1İ Hağazalardan bir temsilcinin de katl.l:rr.ı~Rı. ile koı:nite teşek- ·
kül ettrilmiştir.
~
- 18 -
tıya
17- İhracat Rejimi konusunda Birlik'te yapılan toplanbir komite ile iştirak edilmiştir.
18- İşçi ve çırakların iş yerlerinde ve iş yeri dışında
konusunflaki Kanun Tesarısı hakkında Birlikıte yap~lan
eğitilmeleri
toplantıya
iştir~k
edilmiştir~
19- İnşaat üteahhitleri Neslek Komitesinin meslekleri
ile ilgili taleplerin incelenmiş ve desteklenmesi için ilgili mer•
cilere müracaat edilmiştir.
20-
Odamızın mütal~ası
a) Yündeki asit
sorulan standard
miktarının
b) Aspest ve çimentodan
tasar~lar~:
t~yini stand~~d tasar~~L
yapılml_Ş
düz levhalal".
c) Amonyum sülfat ••.
ç) Yunün alk8lide çö zülebilme derecesinin tayini
d) Yemeklik pamuk ya~ı, ayçiçeği yağ~, mısırözü
yağı, susam yağı, soya yağı,yerrıstığı yağı,
rapitza yağı standard tasarıları,
üzerinde ilgili Meslek Komitelerince yapılan incelemeler sonucu
Yönetim I\:urulu Kararları gereğince Odamız görüşleri Türk Standardları Enstitüsüne bildirilmiştir.
Yukarıda
göre
yapılmıştır.
arzedilen bütün
işlemler
Yönetim Kurulu
kararına
- 19 -
II-
Dış
Münasebetler ve Turizm
Şubesi
A- İhracatçı ve İthal§tçı Üyelerimize Dış Piyasalarda
Temini:
İ ş imk~ m
Yabancı ülkelerdeki iş adamları ile ticart ilişki­
ler kurma k arzusunda olan üyelerimize, özellikle, mal ihrı:ıç
etmek isteyen ihracatçılarımıza_yard=!-mcı olmak amaciyle tesis ettiğimiz 11 BEDELSIZ YAYIN HIZMETIYI 1970 yılı ilk üç aylık devresinde de yUrütülmüş ve üyelerimizin iş teklif ve
taleplerini bedelsiz yayınlamayı kabul eden yabı:ıncı teşek­
küllerin sayısının arttırılınasına çalışılırken bu hizmetinıizin iş adamlarımıza duyurularak d8ha çok üyemizin bu imk~nda istifade ·etmesi için çalı.şmalar yapılmıştır.
Diğer taraftan kendilerine vaki mürscaatı karşı­
dış ülkelerle temas kurmak isteyen Türk iş
adamlarının isimlerine ihtiyaç duyulduğunu muhtelif vesilelerle Odamıza bildiren, mevcut ise, bu listeleri göndermeınizi isteyen iş adamlarına, tekliflerinin yabancı ülkelere
rluyurulrrıası için mUracaat eden ihracatçı ve ithalatçı iş'
adamlarınuzın isimlerini muhtevi listeler sevkedilmiştir.
lamak üzere,
B- Gelen ve Giden Hey 1 etler
GELEN HEY 1 ETLER
Türkiye ile ticar:f
ilişldlerini, geliştirmek
ama-
şehrinüzi ziyaret eden hey 1 et!.erin Istanbul programlarl.nın hazırlanması, temaslarının temini Şubemiz faaliyetlerinde önemli bir yer işg~l etmiştir.
eiyle
- 20 -
Ziyaret
Hey'et
Mensuplı
_H_e~y__e_t._____________~ =Z;i~y~a~r~e~t~~T~a~r~i~h~i~--------~S~u~·r~e~s~~~{~G~u~·n~)--~r~ı~n~ı~n~A~d~e~d~i~-1
Japon Hcy 1 eti
7-11 Mart 1970
~
John LeHis
17-21 Mart 1970
Arnavutluk Hey'eti 30 Mart- 1 Nisari 1970
5
4
3
46
12
53
ı
6
1- Japon Hey 1 etinin Ziyareti
7-11 Mart tarihleri
ziyaret
arasında
şehrimizi
Japon Hey 1 eti
etmiştir.
Geçtiğimiz yıl şehrimizde yapılan Milletlerarası Ticaret Odası Kongresine katılan Japon Delegasyoriunun teşviki Uzerine İstanbul 1 u ziyarete karar v~ren Japon~Ekononik Kuruluşları_Baş­
kanı Kogore Uemura'nın ziyaretinden önce ön temaslarda bulunmak üzere Shinzo Ohya 1 nın başkanlığında bir hey'et şehrimizi ziyaret etti~
Hey' et mensupları iş adamlarımız ile, .yapılan toplantı­
larda, temas ederek ticari ili§kilerin geliştiriLmesi hususunda fikir testisinde bulunmuşlardıre
Odamıza d:.<. protokoler biT' ziyaret yapan Hey' et mensupları şehrimizde bulundj_kları sUre içinde çe şi tıi' kuruluşları ziyaret
etmişlerdir.
r~z
~
Japon Heyfetinin ziyareti ile ilgili olarak hazırladığı­
Japonya Etüdü yazımıza ilişiktir.
2- Arnavutluk Hey 1 etinin ziyareti
30 ~1art - 1 Nisan 1970 tarihleri
Arnavutluk Hey 1 eti ziyaret etti.
arasında
Odarıuzı
bir
Ankara'da Türkiye-- Arnavutluk ticeret protokolUnUn tesbiti anıaciyle bulunan Arnavutluk hey'eti çalışmslc=:rını bitirdikten sonra İzmir'i ziyaret etmiş, müteakiben de şehri~iz.e gelmiştir.
Hoy 1 et
li
mensupları
sınai kuruluşları
Odamızı
da ziyaretle
ziyaret etti-kleri gibi,
terrıaslarda
çeşit­
bulnmuşlardır.
3- John Levds MUessesesi MUbayaa MüdürUnUn ziyareti
İngiltere'nin en büyük mağazalarından biri olan John
Levis'in satınalma müdürü Odayı ziyaret ederek satınalacağı çeşitli onyx mamulleri konusunda Odamızın tavassutunu i~tedi.
Kendisine yardımcı olunBrak randevuları temin edildi,.
- 21 _,
4- Irak Mübayaa Dairesi Umum Hüdürünün Ziyareti
Ba~dat Ticaret Ataşeli~imizden Irak Mübayaa Dairesi t
Müd :rü ve Nugvininin şehrimize gelerek mal mUbayaası ile ilgili oları
temaslarda bulunacağı bildirilmiş ve hazırlıklar yapılmışsa da bahis
konusu şahıslar Odamıza gelmemişlerdir3
5- International House Yetkililerinin Ziyareti
\vashington Büyükelçiliğimizder bildirildiğine göre,
Washington'da faaliyette bulunan International House yetkilileri şehrimizi ziyaret edecek bu arada Odamıza da geleceklerdir.
Halen bu ziyaret ile ilgili olare.k hazırlık çalışmaları yapılmak-tadır.
Hey 1 et ziyaretleri ile ilg:li olarak vermiş old~u­
muz detaylı bilgilerden önce ziyaretlerin ana hatlarını belirten
tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere 90 gUnlük devre zarfında
şehririli ze v8~ri ziyaret toplam gü n olarak 12, şahıs olar ak ise 53'
tür. Diğer bir ifade ile yaklaşık ol,-rak 7 günde bir ziyaret vuku
bulmuş tuı" *
• GİF'_i_;N HEY 1 ETLER
Devre içJ nde gelen hey 1 etler geçtiğimiz devrelere kıyasla
pek fazla olmaını ş sa da bu sefer yabancı ülkeleri ziyaret edecek heyr ·
etlerio seyahatlerinin verimli olması için yap:ı.lan çalışmalarla orgat
zasyon çalışmaları Şube faaliyetlerimizde önemli yer işgal etmiştir.,
ı-
Hindistan Ziyareti
bulunulması ve dolayı­
siyle ticarf ilişkilerimizin geliştirilmesi hususu 9.4.1969 tarihinde Odamıza Odalar Birliğince L1tik~l ettirilmiş, yapılan ara ş­
tırmalarda Hindistan ile ttcari ili.]kils:r·5mizln gayet d'üşük bir
seyir takip ettiğ'i. anlaşılmış ve ticarİ ilLşkilerin, bu itibarla,
zorlanmasının yerinde olacağı netiçesine varıldığından konu olumlu
olarak idare hey' et-ine getirilmiş Idare Hey' eti de aynı paralelde
bir karar almıştıro
Hindistan ile hey 1 et testisinde
Ancak hey 1 etin ziyareti 1970 yılının 5lk üç
resinde çeşitli sebeplerle gerçekleşememiştir.
tarihleri
aylık
Yapılan temaslar sonucunda Hindistanrıo 4-19 Nis~n
arası nda ziyaret sc1lrr.:::: ::i 1;:sr 8rla ştır ı Jm.ı ştır.
dev-
1970
~-
2- Yugoslav Ziyareti
Yugoslavya ziyareti de gerçekleşmesi için 20. 8 •. 1969
tarihinde çalışmalarına başlanınakla beraber, geçmiş olduğumuz üç
aylık devrede gerçekleşemiyen ziyaretlerden biridir.
Odalar Birliği'nin teklifi veçhile Yugoslavya'ya iadei
ziyaret amaciyle mukabil bir ziyaret yapılması Şubemizin teklifinin Yönetim Kurulumuzca uygun mütal8a edilmesi neticesinde kararlaştırılmışsa da ziyaret Ocak - lvisrt devresinde gerçekleşememiş,
ancak 18 - 23 Nisa n 19'70 tarihleri' arası nda yapılms sı hususunda
Yugoslavya ile mutabık kalınmıştıra
3- Yunanistan Ziyareti
Ticari ilişkilerin geliştirjlmesi konusunda temaslarda bulunmak üzere bir Türk Hey 1 etini davet eden Atina Ticaret
ve Sanayi Odt·.sının mektubu 28 Haziran 1969 1 da gelmiş, ancak bu
ziyaret de bir türlü gerçekleşememiş, hey'etin ziyareti lviayıs ayı­
na ertelenmiştir,
4- Irak 9 Ürdün ve Kuveytte Hey 1 et Gönderilmesi
Odalar Birliği' nden Gldığımız bir yazıda, memleketimiz~
ziyaret eden Irak, Ürdün ve Kuveyt hey'etlerinin bu ziyaretleri sı­
rasında meydana gelen müsait havadan faydalanılarak ihracatıı:ıuzı
arttırı.n2nın tııümkün olacağı bildirilmiş, bu i tibarla~ adı geçen ülkeleri k8pscyan bir seyahat düzenlenmesinin düşünüldUğU beliı"'tile­
rek keyfiyetin ilgililere' duyurulması, seyahate iştir~k etmek isteyecek üyelerimizin isimler~nin teşbiti talep olunmuştur.
Adı geçen ülkelerin ithalat, ihracat rejimleri, iktisadi yapıları hakkında bi:giler derlenerek, üyelerimizin seyahate
karar vermelerine yardımcı olacak doneler toplanmış ve bu bilgiler Odanuz Gazetesi vasıtasiyle yayınlanarak ilgililere duyurulmuştur ..
yazımıza
f: ...
,;f
Bu konuda
eklidir.
hazırla dığıı·nı
z ve 'ayelerimi ze duyurulan rapor
Toplantılar
Çeşitli konularda yetkililerle fikir teeti.sinde bulunma\
temenni ve tavsiyelerimizi, görüşlerimizi izah etmek, muhtelif yı 1dönümlorini veya olayları kutlamak amaci ile yapılan toplantılar
hakkında da aşağıda detaylı bilgiler verilmiştir.
1- lvieslek Seçimine Rehberlik Faaliyetleri Ön
rı
--
Toplantısı
Odamızın 1966 yılından beri şehrimiz lise ve benzerİ
okull2,rda yürütmekte olduğu Meslek Seçimine Rehberlik faaliyetlerinin 1970 yılı devresine başlamılması münasebetiyle konuşmacı
ve okul yöneticilerini karşı karşıya getirmek için düzenlenen
toplantı 4 Şubat 1970 günü yapıldı.
2 ... Kadınla:r·çeşmesi İlkokulu Temel Atma Merasimi
sene Bir Okul 11 psrolası ile yürütülen okul yaptJrma faaliyetine bu yıl da teşebbüs edilmiş ve 2 ~1art 1970 gUnü
Okmeydanının Kadınlarçeşmesi mevkiinde inşa edilecek okulun temel
atma tör,~~ni yapılm:ı.ştıro
11 Her
ile Mill8' Eğitim Mi1dürü ve diğer
sonda davetliler soğuk büfe ile
ağırlandıktan sonra kendilerine ayrılan vası talarla töran yerindea
ayrılmışlar-dır. 5~000 dönümlük arsada iki katlı ve 12 dershaneli
olarak inşa edilen okulun Od.smız tarafından yaptırılması Odarınz lehine önemli bir puan kazandırmıştır.
zevatın hazır
Odamız tavetiileri
bulunduğu törenden
3- Deri Mamu1leri Konusunda
Toplantı
Deri ve deri eşya sanaiimizin ihracata yöneltilmesi,
bu sanayi kollarının genel sorunlarının ortaya konması maksadiyle
Devlet Pl8.nlmna Teşkilatı yetitilileri ile ilgili ihracatçı ve
sanayicileri miz için'düzenlediğimiz ortak toplantı ll Mart 1970
günü Ods.mızde. yapı ldı c:
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal ve Teş­
kil8't yetkililerinden Mehmet Alanya'lı ile Yılmaz Ergenekon~un
hazır bulundukl8rı toplantıda, deri. ve deri mamulleri, imalat, tica-ret ve ihra ca t:ı.. konusunda karşı la ş ı la n gi'ıçl ükler, bu güçlükleri n
bertaraf edilmesi için alına:·J meslek mensuplarınca öngörülen,
tedbirler görüşme konusu olmuştur.
'
4- BBo Kurulu§
Yıldönümü
OdamJ'!ı.n
BBc kuruluş yıldönümü münasebetiyle an 1 anevi
koktc::.~lr in 31 Mart 1970 günü Hi.lton otalllinde verilmesi için bütün
hazırlıklar yapılmış ilgililere davetiyeler gönderilmişse de deprem dolayısiyle toplant:.. tehir ediliıiş, tehin keyfiyeti radyo
ve gazetelerle duyurulduğu gibi, aynı zamanda telef'ıım ile de davetlilere bildirilmiştirJ
5- ETPO
12~
Toplantısı
Avrupa Ticareti
Geliştirme
Teşekküllerinin
12. konfe-
ransı İst::mbul' da topl '-:n.a08ğı ve bu toplantı Odamızca organize edileceği
i.çin
Şubem:i.z
bulunmaktadır
dan
de bu konuda
huımnalı
bir
çalışına
temposu içinde
lt
Topla n+:ıya katıla c ek üyelerin rezervasyonları tarafım;ı. ~
yaptırılmakta; Eı'FO 12 bülteninin hazırlık çalı şmaları ve ETPO
12 an"\tetli
tedir.
l~ağı tlarının
ba stırılm2 s :ı da
Şubemi
zc e deruhte edilmek-
-
..,.,~
("_;,'~
-
Topla nr:::.ya katıla ca k üyeJ.erin "'ezerva syonları taraf--:.rn _s--·
dan yaptırılı-uak~;a~ E'I'PO 12 bültenini·ı. haz::ı..rlık çalıŞm2lpo::·L ve ETPO
12 antetli kE\ğı tls:rını n bastı.rıl:ması da Şubemizce deru1ıce edilmek-tedir o
rf',.-.~
Yayı~ı
Faaliyetler/[_
1- Aylı.k ln.glli.zee Bülten
--,
Türkiye'nin iktisadi durumu ve Odamız faaliyetleri hakkında bilgi vermek am8eiy1e 1968 yılJ.nda yayı-nıanmasına girişilen
Aylık İngilizce Bül ten1 n devre içinde de yayJ.nlanmasına devam e dilmiş ve bütün dünya eta meYc:t.ıt Tic ar et Oda la rı ile benzerf te ş ekküllere g~nderilmişti~o
2- 1970 Fuarlar Rehberi
Geçtiğimi ·~,
y:1.l
ç·.ksrtılan
ı;Fuarlar
Rehberi 11 bu
-yıl
da
yayınlanmış tp-- c
1970
yıl:j
ni ihtiva eden rehber·
nda
a:cz~
dU~cy2,
edsn
cla açp.lan fuar la rı n isim
Uyelu'Irrıir:;
Vf'.
'_c,_
~", 1 -
ve"'-ıı,~<:::::."~~'~·o
Turizm
Tur :i 'c.m k c:J:u:::unda çalı şmalar yapmak Uz ere kurul an
E.omi tesi üyeler:'i. Yönetim Kurulumuzun seçiminin yenilenmesi
sebebiyle tekrar tesb:Jt e::Hlm:Lştirc:-
Turiz:ı:n
2~
:tı::c:::'PG
12-
ÇaJıqmaları
ETPO 12 mü~1asobet:Lyle şehri.ml:::s gelecek delegelere
tUT'iSCiK bakı mi.r:dan t:o;nı tı.lmas:ı_ c!ffi3Ciyle broşürler
g1:5nderilmekte) koDgı~e ~.;;a:!_ı şms1erı bi ttlkten s onra bir süre daha
kalacak hsrcamt::ıda bu;iumrıalaı··). için propagandaya tabi tutulrnakta-·
dJ.rlar,
Şehrimizin
_
Şeh::ı::'5. mL~5.n tar~i.. h:i ve turi.s i~J.m C'.:::;;cı·:'sricün ts :n tılmas>_
_r_çin Ingilizce Ay1:. k Brı·ı '":::nJm:l ':::de bu değerler teker teker resimli olıu·ak ta nı t: ı""· ~-~:.:C. T'
j
- ?5-
?~-
Enformasyon Hizmetleri.
Şubemiz
tikal eden
çeşitli
faaliyetlerinden biri de üyelerimizin :Şuberrıize inbilgiler hakkında aydınlatılmalarıdır.
Bu cümleden olarak üyelerimiz aşağıdaki imkanlardan raykendileri için lüzünılu olacağına inanılan konularda
bilgi sahibi kılınmaktadırlar~
·
dalanılarak
1- Oda Gazetesi
a)
Şu1)'3rnize Ateşeliklerden gelen çeşitli raporlar
özellikle ihracatçılarımız açısından önemli bilgiler ihtiva etmektedir.
Bu bilgiler ya ülkelerin dışticaret rejimleri veya
muhtemel ihraç "maddeleri hakkında kıymetli bil-gileri
muhtcvi olması bakımından Odamız Gazetesinde yayınlan.­
maktadıro
b) Diğer tar'aftan Yabancı Ülkele. i\e::n gelen ve iş adamlarımız ile ticarf ilişki
adamlarının mektupları da
kurmak isteyen yabancı iş
özet olarak Gazetemizde
yayı.'l.lanmaktadır"'
2- Sirküler
Çok acil ve önemli habe::ler üyelerimi zin doğrudan doğ­
ruya dikkatini çekmek için sirkülerler vasıtasiyle üyelerimize
gönderilmektedir o
3- Telefon
Odamıza müracaat ederek İstanbul' daki sayılı ikamet süreleri zarfında yapacakları §cil temaslar iÇin randevu temin edilmesini isteyen qabancı iş adamlarının bu &cil istekleri de telefonlarla yerine getiri,'.~ne ktedi:~' o
4- Ihracatçı ve İthalftçı Listeleri
İhracatç:L
isteyen
yabancı
mektedir-ı.
iş
7eya
lthal&tçı
adamlc:.::cıı:-ıa
üyelerimizle ilişkiler kurmak
mevcut listeler gönderil-
Şubemizde
- 2S -
{:~
Yazışmalar
,Şubemize yabancı memleketlerden olduğu gibi yurt içindeki çeşitli müessese ve şahıslardan da çeşitli yazılar gelerek ticari temaslarının sağlanması rica edilmektedir ..
Fu çeşit bilgi talepleri genel
en büyük nisbeti kapsamaktadıre
Şubemize devre
bir önceki devrede gelen
Diğer
Bu
tara:rtan
miktarın
q:ürkçe
Ingilizce
Fransızca
zar:rınd'
yazı
870
yazışmalarımızın
yazı
miktarına
gelmiştir e Bu nıiktar;
oranla 48 adet eksiktir8
şubemizden çıkan yazı
dağılışı
ise
içinde
sayısı
804'tür.
şöyledir:
320
252
90
Genel K~tip}jk126
S irküler
16
Bu rakkam bir önceki üç aylık devreye oranla y2.klaş1.k olarak 300 yazılık bir artışı göstermektedir8 Gerçekten, 1969 yılı son
üç aylık devresinde Şübemizden çıkan yazı sayısı 518 iken 1970 yılı
ilk üç aylık devresinde çıkan yazı sayısı 804~düro
Ticaret ]ubesi
Dış
III-
Bu de\Te içinde
malar
dış
arzedilnıiştir ..
rışağıdo
ticaretle ilgili olarak
A- ItlliACAT SERVİSİ
OdGmızdan
geçen ihracat formaliteleri:
703
JVIonşe
yc-,hqc'..etnamesi tashihi
Henşe
~2}12,detmrc1esi
JVIenşe
0.S~''-:detnsmesine
sureti
Adet
18
tl
76
il
86
il
ait fatura
ta s di l:t
~elıGdetnGmelerine ait istiJı­
barat listolorinin vergi daire&ine
Nenşe
Bir defa
yolls,nması
1150
ll
298
11
12
il
9
ll
340
ll
Tescil telebi
24
il
Konsin;;,-e
48
"
17
il
17
ır
33
li
28
ıı
386
ıı
TodavUl belgesi
Numune be1gesi
İhreç edilen malların noksan ~de­
necsği
bedelleri
hakkında
zaruret
belgesi
İhraç edilen malların döviz ge-
tirme sürelerinin uzt:ıtılmEısı için
verilen mücbir sebep belgeleri
Hslı
elcspertizi
TiıUs::~adesi
Konsinye ml:";sc;adesino ait müddet
terndi di h8lckı nd8
Rulısgtn::nne
büebi
Ruhs 2,tn8rrıe yenilenmesi
Ruhsstna:meye
TIR karnesi
rııadde
ilavesi
yapılan çalış­
- 29-
Gümrüklerden gelen fiilf ihıi?acatı
gösteı•ir tescil beyannamelerine ı:;it
gerekli i§lem
480
l'·1uh telif ıııuhaberat
346
E. c ~s.
Gümrüklerden gelen fiat kontroluna
ait işlem
Adet
6
n
20
ıı
B- İTHALAT SERVİSİ
Geçen üç
vislııizin
aylık
:f8aliyetleri
rilmiştir
(Ocak -
aşağıda
Ştlb2
t - Mart) devre içerisinde S er-
konuları
itibariyle
ayrı
ayrı
göste-
•
1- Temdit Talepleri
İthE:l
sürelerinin uzatılınası ile alakalı olarak bu
ve bu ınU­
üç
aylık devre içerisinde 1104 firma müracaatta bulunmuŞ
raca~tlar ş~be iş talimatı dairesinde tetkik edilıııiştir~
Ayrıca,
Odalc;r Birliisine
2-
aylık
Doğu
bahis konusu temdit talepleri 9 bilgi için
listeler h::;linde gönderilmelı:tedir.
Almanya Talepleri
Doğu Almanya'dan yepılacak ithalStta al~kall. olarak bu Uç aylık devrede 143 adet talepname servisimizce gerekli
tetkikat yapılrı1ak suretiyle alınr.ıış ve bu t2lepnameler' -tahsise
bağl.an:cı:.=:k L\zere Odalar Birliğine iDtik~l ettirilmiştir.
Diğer taraftan, dahı:; önceki aylara ait olup Birlikçe döviz tEıhsis mektubuna bağlanar8k Odamıza iade edilen 121 adet
döviz tahsis mektubu için % 1 h8rçlar tahsil edilmiş ve ilgili firmalara tevdi olunmuştur.
3- İmal Müddeti Talepleri
37 Firmanın im~l mUc1deti ile ilgili talebi servisim.i~·
ce gerekli tetkikat yapıldıkt8n sonra Odalar Birliğine intik~l ettirilmiş ve ~)U talepler Birlikçe karcra bağlandıktan sonra Odc:rnıza iade
olun~rc~
alBkalılara
tebliğ edilmiştir.
4- Rejim İthal~tlarına ait Talepler
Dış Ticaret Rejiıı:.irıe dair ith~lat Yc>ıetmeliğinin
21 ~ -üı8 c1desini rı III/b ve III/ ç be n tl eri gereğince 7G 5 _i f1 şmıyr,n cüz 1 f
bir kısı~.ı_ il_e tarife tatbikatı dDlayısiyle Tahsis li Ithtil Hclları Listesinden Liberasyorıa geçen mslleı"la alakalı tarife deci§iklikleri için
17'7 firm~ talepte bulunmuş ve servisce tetkik edilerek Ithalat Tatbikat ve Nal Değişikliği Komitesine erz edilerı bu tE;lepler kt;rE:ra bağ­
landıkten sonra, gerekli belgeler tanzim edilmek suretiyle :tlgilileI'e tevzi edilı.ıiştir,
adı
Odalar Birliğinin bu hususlfı al~kalJ.. talirııc::ıtınc:; istinaden
geçen beJgelerin 3., nüshal2rı d:; l3irliğe intik~l ettiril;_;ıiştir.
5- Distribütörlük Belg0si Tolepleri
Du devrede Dış Ti'cı:::ret Hejimine dair İthalat Yönetmeliği­
ma(desi ve Ticaret Bakanlıgınca yayınlanan sirkUlerler geregınce i th2 li ıııünhası:r•r.n mukavel3li fabrika a cental2.rırıa bı ra kı lan
malların distribütörlüğü ile al8k~;lı 6 firma talepte bulunmuş olup
ya_pıl::::h tetkil:::ıt neticesi nde kendilerine istedikleri belgeler verilmiştir • _
nin
15~
6- Boya Tahsisi İle Ilgili Talepler
Anlaşmall 'Iemleketleı"
Kontenjan Listeleri ile 22.
Liberasyon -Listesinde kayıtlı olup Sanayi 'Bafcan11.::. ~
ğınca
Odalar Birliğinin mtisaadesine bırakılan 32.05.,. •••••
gUr11rük tGrife pozisyonlu boy2 la ı" dan i th§l etmek üzere 'llÜ.s aa de belgesi
talep eden 1L1~ firma nın t8 le bi, Odal2.r Pirliğinin ta lürı.s tı gereğince,
tetkik edilerek tanzim olunan müssada balgeleri Odal2r Birligine gönderilriliş ve Birlikçe tasdik edildikten sonra Odamıza iade edilen belgeler 'dzeri nc~en · 7~ 1 harç tah si 1 edilrııe k suret:::_yıe ilgili firmalara tevdi e di 1:mi ştir.
Kota 1
lTumaralı
tevziatı
7-
I1uterrıetlikle
Ilgili Belge Talepleri
Hutemetl:ikle al~kal-L ols~ak İthal~t :ronetıneliğinin
31,. Tnsddesirün 5. fıkı?ası ve 47.,. mc;dcie gereğince Oda:r~ııza v~ki 528'
talep is 1 af edilerek ilgililere istedikleri belgeler veribniştir.
8- Turj.stik Müesseselerin İhtiyaç Belgesi Talebi
24c Kota Tahsisli İthal Malları Listesinin 461 sıra
olup tevziatı Turizm ve Tanıtm2 2ıakanlığı em.rinde b1
lunan ıı'l,urizm ve T1:ııc:i..stJ.k Tesislerin ll:tiy2c:ı için lUzumlu mc;ddeler
11
kotasınd~~n fc.:srdaLmmak su_cetiyle ithal edecekleri malların ib_tiyaçlarıno uygun olduğun? dair ve adı ge c:en Bakanlık genelgesine istinaden
numar~sında
kayıtl:ı..
-
S•) -
belge t::::lebinde bulu nan 14 Turistik müessesenin talepleri tetkik'
olun~1"~8k inte-ç edilmiş ve kendilerine gerekli helgeler veril:uıiştir.
9- Teminat İadesi Talepleri
Dı ş Ticaret Yönetme liğinin 28 -
IV /b maddesi gere-
ğince teminat iadesi için belge talep eden 2 firmanın dururrıu Ithalat
yapacakl2,rı memleket Ata ş eli ği nden s orulmuş ve alına n cevcıp ile Yönetim ICı_rrülu Ka ra rı muva c ehesi nde finna l2rı n talepleri netice1endi-
rihıli ştir.
ıo~
Sair
Işler
YukEtrıda 9 madde hclinde sıraLman konular dışında kalsn fal::at itlıa16tla al§"kalı bulunen çeşitli mevzulara ait 24 talep de
tetkik ve intaç edilmiştir~
o-
REJİM
SERvis İ
ÇALIŞHALARI
1- Ithal§:t muamelelerinde mal bedellerinin 1 Transrere
Herkez Bankası.n:J2 açılacak özel bir hesaba yatı­
rıl·~::;sını ön göron ve esasen mevcut likidite daplığının- dsha da artmasım; sebop olan 75 sayılı Haliye Bakanlığı tebliğinin değiştiril­
mesi mevzuunda Odamız görüşü, Üdarıızda ve Odalar Birliğinde yapılan
toplantılc;rt1a etraflıca izah edilmiş ve Keyfiyet ilgili T-ı.ercilere akset
tirilmiştir _
mÜI'8C28t
sırasında
2- 11evcut Likidite
darlığının
giderilmesi için Haliye Ba-
kanı ve Herkez Bankası Başkanı ile AnkPra ve İstanbulYda yapılan görüşmelerin
ve Yönetim Kurulu müzE:lcerelerinin ışığı ~ltındB ;::lınması
icap eden tedbir ve tekliflerimiz tesbit edilerek durmn ilgili Bakanlıklcra ve Herkez Bankasına bilr:'irilmiştir.
3- Ticarf seyahat yapan tacirlerin seyahat sUrelerini
geçirmesi ne dm ile KEttrıbiyo ta kibatına uğrarnama ları için 17 sayılı KarEt re:; ilişkin S eri VIT ·~ No: l:u tebliğ h'ükmünUn değiştirilıhesi husu~
sunda yapıla n çalışmalara bu devrede de devam olunmuştur.
4~
ve dolu sinema filmi ith~li ve ihracı hususunda karşılaşılc.;n güçlüklerio giderilmesi hususunda geniş ç.alışına_ve
etüdlGr yarıılsrEtk bu mevzuda alınmosı icap eden tedbirler tesbit olunarak teklifleı'"'imizle birlikte :rııA"Y""'iler nezdinde gerekli te:şebbüse geçilmiştir.
Boş
5- Merciler emrinedi
~-ı
..
kotEüarın tevziatında
ve
bil'Urııum
it-
hal~t ve ihr2.cotta Dı ş ticaret Rej iminıiıain ana kurallarından biri olan
eşitlik prensibinin Kamu SektöT·ü leb.ine bozulması için y.spılan çalışma~
lara bu devre
zarfında
da devam
olunmuştur
•
6- Piyasada sıkıntısı çekilen malların ith8lini temineden
üyelerimizin y2ptığı 11 nlaşma lı Hemle kat ek kontenj ana talepleri Dı~
Ticaret Anlsşmalı He~;ıleketler Komitesinde incelenerek muafık görülenler için Odalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiştir.,
7 .... Dışticaret Rejimi, gümrük mevzuatı, Türk Parası Koymetini KorumPı Kararı hükümlerinin tatbikatında karşıüışılan güçlü.klerin
giderilmesi için gerek myeleriniz tarafından gerekse idare tarafından
yapılan muhtelif teklifler Dışticaret Ithal~t Komitesinin muhtelif
tarihlerde yaptığı 3 to:ı;üaritıd8 tezekkür edilerek muafık görülenler
için alınması icap eden tedbirler tesbit edilmiş Keyfiyet ilgili makarrılar8
aksettiriL.iüştiı, o
8- Şimdiye.kadar neşredilen tasfiye kararlarının ta~
bikat bozukluğu sebebiyle gayesine ulaşamaması sebebi-yle, yeni bir
tasfiye kararının teşrinin temini hususunda gerekli çalışmalara ve
tema slart~ ba şlanılmı ştıı" ...
9- Bu rr>ıameleler dı Ş:l.nda günlük işler tedvir
mf D[~ireler, ve menr~uplarımızın t8.lep ettikleri bilgiler•
gerekli iz::üılar yapılmıştıro
Res-
olur.ırrıuş
htıkk:ı.nda
IV- İç TicaPet Şubesi Çalışrııclaı":ı.
A- FİNI.' ~ERVİSİ ÇALIŞHAL/\.RI
Bu devre içinde Odamıza yapılan yediv8hit ve mücbir sebep
talepleri, faturt:, tasdikleri hakkınciski tamamen sonuçlandırılmış taleplerin döküm:~ 8Şağıda arzedilrrıiştir:
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Rayiç Fi., ''Iuhtelif'
sorular:;.
~·ş_ç:_:r,glar
--·-. __
~...._
118
79
161
358
68
41
86
195
Yedd1vahit Fatura
soruJ_arı
tasdiki
102
69
ısı
297
107
112
117
336
Mücbir
sebep
12
9
18
0'9""
Tenzil~tlı
s atı•
Yekunu
7
12
26
45
414
31'7
539
1270
B~ MUAMELAT SERVİSİ
Servisce kabul edilen İth~l M~lları Fiat
Tescil belgesi
Beyannamelerden tahsil olunan harç
Beyanname
satış
13.921 Adet
miktarı
594.347,60
4.050,-
bedeli
Banka Kredileri muameleleri
l"lahkemelerden vaki muhtelif sorular ve
talepleri
T.Lı.
7
Adet
78
Adet
bilirkişi
Fire talepleri
16
ll
Ekspertiz talepleri
71
ll
Belge talepleri
78
"
Gümrük İdaresinden vaki sorular
lO
\f
23
ll
37
ll
İth§l Malları Fiat Tescil ve Tetkik Dairesinden
gelen
yazılar
Muhtelif soru ve talepler
V- Sanayi
Şubesi
A- SANAYİ SERVİSİ
1- Ocak ayında Sanayi Şiibesince kapasite tesbiti için
228 firma müracaat etmiştir. Bu :firmaların iş yerlerine giden kapasite ekibi senelil\ ihtiya-çlarını tesbit etmiş ve hazırlanan raporlar Odalar Birliğine gönderilmiştir.
2- Odalar Birliğince tasdik edilen 148 kapasite raporu
bu firmaların ham madde ve fihrist kartları hazır­
lanacak dolqplardaki hususf yerlerine konmuştur.
Şubemize
gelmiş,
3- Yeni kurulan, adresi veya
için adres plaketi bastırıL."'nıştır.
unvanı
değişen
'4- 116 Yeni firma için yeniden kapasite
116 firma
dosyası
tanzim
edilmiştir.-
5- }1uhtelif sebeplerle iş yerini terk eden 169 firmanın
kapa si te dosya sı rhuameleden kaldırılmış ve kendilerine gerekli tebligat yapıbnıştıro
... 33 6- Gerek li_berasyon ve_ger>ekse d_iğer ihtiyaçları içinSena:yj_c_i olduklarına dair Belge talep eden 32'7 :firmanın dururala~
rı tetkik edildikten sonra,·kendilerine Odamıza kayıtlı olduklarına dair Belge verilmiştir~
7- Kapasite raporları üç yıllık süresini dolduran '73
:firmays. durumlarını yeniden tesbit ettirmeleri için gereken ikaz
yapılmış ve müracaatları kabul edilmiştir•
8- Ticaret Sicili Ga~etesi ile sanayici olduklarını
tescil ve il8n ettiren 92 firmaya kapasi te tesbiti yaptırmaları
için tebligat yapılmıştıra
9- Et ve Balık Kurumundan yağ almak için talepte bulı.'•
-nan :firmaların listesi her ay olduğu gibi bu ay da :2t ve Balık
Kur-umu Umum l'1üdürlüğüne gönderilmiştir.
10- 19'70 Hanrıover rtakine Fuarına yapılması düşünülen
seyahat için istekleri
tesbit edil.'11iŞtir.
ll- Ad~es kit9bın~n hazırlanmasına esas olacak çalış­
malara yardı.m olmak maksadı ile değişen duru1ıılarını b:İ.ldfrmek
ve ki teba il~ n verip vermiyeceklerini n tesbiti çalı şw:;l_ar başlamıştır.
.
12- 24 uncü Kotaya-talep yapmalarını temin etmek maksadile'2610 firmaya Qda Gazetesi ve broşürlerle tebligat yapıl­
mıştır.
13- Örme t1eslek Komitesinin
istediği
ve
Şubemizde
ka-
yıtlı bu işi yapan :firmalara ait liste hazırlanarak gönderilmiş­
tir.
bu meslek
nın
14- Filmeller Meslek Komi tesj_nin Şübemizce kayıtlı olan
S8~~,_ipleri ne ait is te di ği liste ha zı_rlanarak verilmişti!',
15- Tescil Şübesinnen tahkik için gönderilen 12 :firmadurumu kontrol -·::ıdilmişt,ir.,
16- Zeytinyağı ambal~jı yapan :firmaların teneke talepleri tetlö.k edilerek mürbc.aatları Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Hüdürlüğüne bildirilmi ştir.
B- TEVZİ SRRVİSİ
Kota
çalışmaları
.
1- Sanayici
Konterrjanları
23~ Kota Tahsisli İthal Malları Listesinde kayıtlı S
nayici kontenjan1-:;:eJ.nın daha önce yapılan tevzi sonucu hisselerin
belgeye beğlanması, tasdik işlemi tamamlanan belgelerin :firı_nalara
intik§li ile ilgili çalışmalar,
- 34 Ayrıca
225; 267, 268, 306, 30?, 317
sıra·numaralı
için Odamızca tefrik edilmiş bubınan cem 1 an 27e650.ve gereken işlemler yapılmıştır.
doların
kotalar
tevzii
Yine, 24c Kota Tahsisli ±thal Malları Listesinde kayıtlı
ile ilgili Odalar Birliğinin
12.1.1970 tarih 5/272G sayılı Talimatının Odamıza gelmesi üzerine
durum l1akama arz ile günlük ve Oda Gazetesi ile mensubumuza duyurulmuş, gereken föyler hazırlanmış, talepler kabul edilmeye-baş­
lanmış ve 1599 talep Odalar Birliğine intik~l ettirilmiştir.
sanayici
kontenjanları müracaatları
2- Montaj ve ±mala~ Sanayii Kontenjanları
23,. Kota fJ.'ahsisli İthal Halları Listesinde kayıtlı Montaj ve Imalat Sanayii kontenjanlarla ilgili çalışmaların sonucu
işlemler yapılmış, 42? sıra num2ralı kontenjandan 4 firmaya ait
cem 1 an 5Ba647o~ dolarlık hisseye ait Belge tanzimi .tasdik işlemi
tamamlanmıştır~
·
<
Ayrıca, 240 Kotada kayıtlı anılan kontenjanların toplanMakam müsaadesiyle firmalara yazı ve Oda Gazetesi ile duyurulıfıuş, talep alınmaya ba;;lanmış ve 50 talep Birliğe gönderilmiş­
tir.
3- Liberasyon Listesi
ması
LiberasJ-r:m L:;s·l.:e:.inde kayıtlı Odalar Birliği ~mrinde,!Ju­
lumw Ti tan di oks it ve Boyalar 1 a ait Sanayici talepleri ile ilgili tatbikatın gerekli k~ıldığı işlemler yapılmış; talep kabul edilmeye başlanmış ve Birllğe intikal ettirilmiştir.
ANLAŞl1ALI
1- Sanayici
MEi1LEKErLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
I{ontenjanları:
1969 ~ 1970 Dönemi Anlaşmalı Memleketler İth~l Listelerinde
Sanayici kontenjRnı ol8rak tefrik olunan maddelerle ilgili
sonucu gereken işlemler yapılmış, çalışmalar daha ziy~::de harç tahsi~
li belge tasdikl3e belgel•::;rin firmalara intikali şeklinde olmuştur*
kayıtlı
2ları
Yatırım Kontenjanı
1969 -· 1970 Dönemi
ile ilgili olarak
Anlaşmalı
Memleketler
Yatırım
Odalar
Memleketi
Giden Flrma
taleb.'.
Doğu Almanya
Diğer memleketler
21
ll
Talep
$_
353.'73'7
268.,538
kontenjan-
önce
taleplere karşılık verilen tahsis $
Birliğince
yapılan
297~574
266.438
-
35 -
3-- Aci1 İhtiyaçlar Kontenjanı
24" Kotada
kayıtlı
bu kontenjanla ilgili Odalar
intik§li ile gereken föy ve izahatlar
hazırlanmış, durum mensubumuze duyurulmuş, talepler toplanınağa
başlamnış, kabul edilen taleplerin tetkikleri yapılmıştır.
birli~i Telimatının Odamı~a
Ya tJ_y,·~_m Kontenj anı24m Kotada
lar Birligi
Talimatı
kayıtlı yatırım kontenjanı
gere~ince;
ile ilgili Oda-
10-000,- ~)\; (lOoOOO_,"- dahil) Komple- Tevsi, İkmal, yenileme
106000,"' ~,i 200 0 000;·"$ Arası Komple,
lO~OOOp'" ~~ 200~000;·- $Arası Tevsi~ ikmal, yenileme, işleri
tan;_i:;mla mın ştır,_
VI·- J~~l~!~!~~~\__~ ___9QBESİ_
1970 Yı1J. ilk
üç
Aylık (Ocak, Şubat, Mart) Fa aliyet
Raporu,
:ı- ŞDBE!'-1İZE GEL :::ıJ İ ŞLER
ı::cvrs.L
ve Dosya ServisiL:38n
Ş~J3sinde
:pış :i11Iürıasebetler ve
Ihracat Şübesinecen
Sanevi Ş~jesin~en
Tescil
Tlı.rizm
ş,
Hese~ İş~eri Şu~esind~D
EtU ci ve
Aı"8 ş tıı..,n:·cı
Şube s
i nden
78
158
113
40
4
912
7
YE K V N •••..•..•• 1312
2·-· ŞUBEDEN GIDEN İ ŞLER
Evrak ve Dosya ServJsine
Tescil ?ubesic1L
Dış HUnasebet1er ve Tur'izm
İhracat Şubesine
45
Sanayi Şubesirıc
Hesap :[şleri ŞubeE-ine
ı:<' tu" c3 ve -:lr'"'
,__,.ın"'
L·ı h-c. \5 1---,
u
. . . '-..- ·-.) ".. np
•
..ı...:..ı
~
~
C!
...;....i...
Şr.
318
319
7
~
_<::!_
ı.;;
YEKÜN
ı...
._1
4
143
9
845
3~ ŞUBE DAHILI ÇALIŞI'U\LARI
Tahkikata intik§l eden
Tanzim olunsn rapor
Gizli Tahkilu~t
Revizyon 11
Mütei'errik ıı
Adres
ıı
Re'sen keyıt
Sa ne. yi ci Tallk$
işler
."
338
450
.:
60
201
182
..
7
450
Müseccel
durumle.rına göre
değişiklik arzeden fiı·r11alar
halcl::ınd8
Tescil
verilen bilgi
Şubesine
183
Odayc: k8ydolcm firrnalar·d
ait ransenyöman f'işlerlnin
kontrolu, kalamazaya işlen­
mesi ve klase edil1esi
Genel Katiplik'e
teklif
:
yapılan
90
Yapılan
derece terfii
Yapıls,n
derece tenzili
.
olıırı"'n
4
o
lO
Şube iş programı icabı f'ir··
malara bilgi fişi gönderilmek üzere hazırla na n rneırt.··~p
Tanzim ve klEtse
baret E~rtonu
1185
1300
istih-
Sermeye, adres ve unvan değişikliği kontrolu yapılan
firmEI
Firmals,rca iade olunan ve
muameleye Rlınarı h~ l ('!'-': :->·'cı;
12
•
"'
70
43_7'-----
vi -~ lJEŞRİYAT Ş'OBESİ
A- ODA GAZETES İ
Oda Meclisimizin 27 Ocak 19iO tarihinde aldı~ı; 1970
ve kaydıyla ücretini ödeyen firmalara 5 liralık
bir gönderıiıe masrafı karşılı~ı, 1 yıl süre ile gazetemizin gönde··
rilmesini lwı~ı:ırı üzerine, 1'1ı:ırt 1970 ayı içersinde abone s dedimizde
anf bir artış olmuş ve yalnız bu ay içinde 500 1 e yakın yeni abone
yılı
Oda
kaydı
tış
s.idatını
yapılmıştır,.,
Gazetemizin bugünkü tir s. jı 7550'
deV8m etmektedirn
Gazetemize gelen özel
il~nlarda
dır
.. Abone adedindeki ar-,
da
ı:ırtış
vardır~
Devre içinde Bı:ısın 1 1a olan yakın ilişkilerimiz dikkatle
devam ettirilıniş, Gazete Servisimize belli günlerde bizzat gelen
iktisat muha birlerine Odamı z 1 ın çe şi.tli fa aliyetlerini · beliı"ten ha·~
berler verilmiş ve bu '::ıaberler Basın' da yayınlanmıştır.,
Hesle~e Yönelme Konferanslarımızla.l'
oldu~umuz ilkokulumuzun temel ı;:ıtm8
haberle:"imizin, ilki 14~ ikinci:::i
gazete 1
Bu meyanda, özellikle,
Kadınlar
Çe,şmesinde
yı:ıptırmaktı:ı
:2
törenine ait fotograflı
de ye.yımlamnası sağ1ı;:ınmıştıro
B- HECMUA YAYINI
I1eGmuamızı
devre içinde
yayınlanarak
abonelerine sevkedil·-
mi ştir.
Yıl başından
yısı
da bir miktar
itibaren
mecmuanın
eb'
adı
büyütülr:ıüş
ve abone sa-
artmıştır."
C- KİTAP YAYINLARI
Geçen ·uevreki raporuınuzda basılmak olduğunu bildirmiş
Sermayeyi Teşvik K2.nunun i;Le Türkiye'de Konservecj_ ...
lik ve Konserve Ihracatını Arttırma imkanları'' adlı ki tapların baskı işi tamamlanmış geçen ay içind8 mensuplarımıza ve ilgili kuruluşlara
gönderilmi ştir ö
olduğumuz
ııyabançı
Bu senenin ilk üç
aylık
devresinde 5240 kitap
gönderilmiştir
VII -- r::csAP t.§~EB..İ_®BE.e.t
Şubenin bu devredeki faaliyetlerin:"L göste::cen liste ( İlişik
I) de takc1im
edilmiştir e
..
-
38 -
VIII- TESÇİL ŞUBESİ
Bu
tede takc1im
Şubsnin fa~liyetleri
de
ilişik
2
sayılı
lis-
edilmiştir,
IX- EVRAK VE DOSYA
Bu dönem içinde Odamız~ gelen evrak miktarı ile
çıkan yazılar miktarları ilişik III ve devamı listetakdim edilmiştira
Odamızdan
lerinde
Ek: I
1970 YILI MART SONU BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİNİN
AYNI MÜDDETE AİT ÜÇ YILLIK HESAPLARlN
VASATİSİYLE MUKAYESESİ
GELİR:
Fa s
ı
ıl
Kayıt
Ücretleri ve Yıl. Aidat
Aidat
Han; lar
i\1isil ZaEılan ve Para Ceza.ları
Yayın Gelirleri
Türlü Gelirler
T~hsil Edilecek Alacaklar
!Vlımzam
9 6 7
1 96 8
1969
6.622.390.5.188.51
38"D70.20
104.696.18
56.417.50
24.864.01
1.858.601.82
6.131.260.--3.245.84
406.059.41
77.905.64
17.981..80
24.709.25
1.656.939.88
6.780.450.--3.502.11
422.338.05
115.228.79
15.957.33
50.991.23
ı. 763.292.70
9.055.528.22
--------
8.318.101.82
9.151.760.21
1.672.453.46
10.442.26
291.895.21
1.707.178.10
76.164.23
427.368.53
19.959.20
57.814.32
284.625.110.187.05
1.700.835.17
49.708.68
411.834.65
100.000.--7.271.2'5
416.910.7:3
233.600.-193.154.2 [
2.447.376.50
3.113.314.69
3.021.554.59
Üç Yılın
Vasatisi
197
6.511.366.67
3.978.82
403.922.55
99.276.87
30.118.83
33.521.50
1.759.611.46
Memur ve Hizmetliler Ücr.
Huzur Hakları
:tdare Masrafları
Sergiler ve Fuarlar
Sabit Kıymetler
Etüd, Araştırma ve Yayın Masr.
Eğitim Masrafları ve Sosyal Yar.
Fevkaliıde Masraflar
Oda Bin 'l"l İnşaası Masrafları
Aidatlar
Ye
ku
n ................. .
50.451.- ..
171.540.49
404.&30.-184.022.10
806.003.33
8.841.796.75
10.297.634.80
1.537.271.91
1.693.488.94
45.438.41
377.032.80
33.333.33
25.893.82
215.421.85
307.685.-162.454.44
1.698.14 7.5'2
103.455.32
456.234.44
4.658.58
58.016.!H
79.201.64
-----
-··----
800.-110.372.09
431.250.-8.076.20
2.808.335.57
1970 Yılı lVIart Sonunda Fiilf Tahsi12t
10.297.634.80
Sarfiyat
2,808.335.57
1970 Yılı Mart Sonunda Gelir Bütçesi'nin % !53.15 i tah:cil edilmiştir.
»
»
»
»
Gider
»
% 1. 4.50 si sarfedilmiş tir.
1S70 Yılı Mart Sonuna nazaran Fiilen tahsil oLman meblağın % 27, 27 si sarfedilmiştir.
1870 Yılı Mart Sonunda:ı) Kasa
20.442.23
ihtiyat Akçesi
b) Bankalar
13.324.841.37
Bina Bloke
c) Hisse Senetleri.
8.501.083.ç) Tahviller
2.059.230.»
)>)
»
»
23.905.596.60
Fazla
7.317.370.--2.342.70
338.839.16
127.206.18
15.404.53
36.742.71
2.459. 729.52
---·-··-··-~h-~·-
Yekun ................. .
o
29.880.244.85
2.128.637.70
32.008.882.55
Noksan
1.636.12
65.083.39
27.929.31
14.714.33
3.221.21
700.118.06
81.433.8fi
. - - - -
-
33.333.:33
25.093.82
105.049.76
123.565.~-
154.378.24
265.442.13
31 7.855 . .l!'i
Ek. II
TESCiL ŞUBESİNİN ÜÇ AYLlK FAALiYET RAPORU
Ticaret Siciline Miistenit
Ocak
ve küşatt;
açmak)
Kaydiyelerin · tahsili
Fesih ve terki ticar-et
(kayıt kaplama)
Durum değişiklikleri
Tescil ilan ücretlerinin alınması
İlanların Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde intişarının temini
Gazetelerin sahiplerine gönderilmesi Oda Gazetesi abanesi
Yeni
Şubat
Mart
kayıt
(Kayıt
459
459
339
339
387
387
78
962
9132
137
516
51fi
133
692
692
962
516
·692
171
95
.32
26
42
20
5
2
459
339
Istihbarat ve dilekçelere müstenit
Kayıt
kapama
Adres nakli
Ait olduğu merciierin iş'arı ile
iflas sebebi ile kayıt kapama
Bunlarla ilgili
Yeni
azanın
diğer
ana
muameleler
şema kaydının
yazılması
387
Yeni azanın meslek grubu defterine ve sıra defterine geçirilmesi 459
387
339
Derecelerinin istatistik rakam.339
larma intikali
459
387
Derece terfi ve tenzilleri istatistik rakkamlarma intikali
16
20
Şifahi taleplerin sicil fihristinden is'afı
Aylık tekribi 6.000 ile 7.000
Umumi evrak kaydından geçip
gelen müzekkere dilekçeler bunların intacı
410
262
istihbarattan tahkiki istenen
44
ll
Faaliyet belgesi ve gazete sureti 857
832
lmza tasdiki
59
51
Aylık takribi 700Hüviyet cüzdanı ve vize
f(efalet tasdiki
3
ı
hhalatçı vesikası
107
42
Yeni
kayıtların
566
37
957
30
soo
3
34
plaketierinin
yazılması
Kayıt kapamaların
459
339
387
plaket tasnif-
732
lerinden çıkarılması
175
249
·Her gönderilişte 160 adet
Meclis azalarına davetiye zarfı
Oda mecmuasının gönderildiği
zarflar
Her gönderilişte 1.300 adet
İstatistik Şubesinin talep ettiği
za.rflar
Her talepte 500 adet
Ticaret Odası gazetesinin zarfları
Her hafta 4.000 adet
Sanayi şubesinin zarfları
2500
Meslek Ko mi te si azalarının zarf. 526 adet
Dış Münasebetlere aylık bülten
zarflan
3000 adet
Sanayi tevzi'ye 2 seri zarf
5000 Adet
Yeni kayıtların dosyalanması
459
339
387
Kayıt kapamaların dosyalara
intik2Ji
249
232
135
Derece terfi ve tenzillerin dosyalara intikali
40
16
20
Tetkike çıkarılan ve tekrar yerine konulan dosyalar
8500
11.450
10.100
Dosyaya yerleştirilen evrak
adedi
1780
2480
2060
EVRAK VE DOSYA SERViSi
ı970 yılı
ilk üç ayında Odaya gelen
evrak miktarı (Adet)
Şube
ve Servisler
İdare
Amir li ği
Ekim
-
İnşaat
B. Çalışma
Kütüphane
Evrak ve Dosya
Personel
R. Um. Katiplik
Levazım
İhracat
İthalat
D. T. Rejimi
Fiat
Muamelat
Tescil
Sanayi
Hesap işleri
Etüd
Dış Münasebetler
Neşriyat
istihbarat
Eğitim Bürosu
:O ah ili
Yekıln:
Şubat:
9
Mart:
2
ı
ı
4
8
-
-
ı6
ı8
7
20
53
3
5
ı4
ı3
52
48
4
947
820
57
534
-
ı
68ı
543
760
80
66ı
4ı4
3ı7
ıo7
89
262
4ıo
754
114
225
295
35
45
112
4ı37
24
ı9
Ek. III.
ı970 yılı
ilk üç ayında Oda'dan
giden evrak miktarı (Adet)
Ocak:
2ı
ı7
-
68
28
5
6ı
7
5
606
2
754
282
ı25
143
ı27
ı2o
577
1535
-
566
545
293
306
287
25
44
4
96
ı3o
ı576
ıo6
224
283
27
ı2
- 1326
4787
Şubat
-
8ı8
967
508
23
6ı
99ı5
ı7
396
3
660
3ı5
34
254
98
350
675
248
:
Mart:
4
12
8
34
542
6
ıo33
337
920
552
ıoı
488
648
,382ı
ı4ı8
286
43ı
ı9ı5
6
38
-
ı6
506ı
ıo774
9
ı2
Ek : III (devam)
TEVZİ MEMURLARI ELi İLE YAPILAN TEVZİAT (Adet)
1970 Ocak
4ı75
1970
Şubat
1970 Mart
4348
336ı
POSTA İLE YAPILAN TEVZİAT (Adet)
1970 Ocak
Adi Mektup
Taahhütlü mektup
İ. Taahhütlü mektup
Telgraf
Oda Mecmuası
Oda Gazetesi
Kitap ve Broşür
Oda Endeksi
Adres kitabı
Aylık bülten
Sig. Emekli Sandığı
· Gümrük Hakem Heyt.
Ankara Birlik Gazetesi
Fuarlar
7211
971
ıo33
ı7
1970
Şubat
27395
706
271
7
26892
ı5435
28128
ı76ı
23335
1970 Mart
98ı
640
44
ı64ı
ı39
532
2
ı
ı
8
259
12G
804
35658
6ı5
ı6o
ıoo
76
889
ı269
ı
ı
45960
59833
Download