yınetme III_6

advertisement
TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAÞTIRMA KURUMU
KOORD‹NASYON KOM‹TES‹’N‹N
KURULUÞ VE ÇALIÞMA YÖNETMEL‹Ú‹ (*)
Kuruluß, Amaç ve Kapsam:
Madde 1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma Kurumu
bünyesinde, Kurum politikas›n›n tespitinde ve tespit edilmiß politikan›n
uygulanmas›nda yetkili organlara yard›mc› olmak amac›yla; Baßkan,
Baßkan Yard›mc›lar› ve Grup Yürütme Komitesi Sekreterlerinden
olußan bir Koordinasyon Komitesi kurulmußtur. ‹htiyaç duyuldu¤unda
Koordinasyon Komitesi toplant›lar›na di¤er birimlerin yöneticileri de
davet edilebilir.
Görevleri
Madde 2.
a) Bilim Kurulu taraf›ndan tespit olunacak genel politikalar›n
olußmas›na ve tespitine yard›mc› olmak üzere Araßt›rma Gruplar›ndan,
Enstitülerden ve öteki birimlerden gelen görüßleri de¤erlendirmek ve
birleßtirmek,
b) Bilim Kurulu taraf›ndan tespit edilen politikalar›n ve al›nan
kararlar›n, amac›na ve usulüne uygun biçimde uygulanmalar›nda
al›nmas› gerekli tedbirleri tespit ederek Baßkanl›¤a yard›mc› olmak,
c) Araßt›rma Gruplar›, Enstitüler ve öteki birimlerin kendi
aralar›nda ve bunlarla Bilim Kurulu aras›nda bilgi ak›m›n› ve
koordinasyonu sa¤lamak,
d) Bilim Kurulu taraf›ndan birinci maddede belirtilen çerçeve
içerisinde verilecek di¤er görevleri yapmak.
(*) Bilim Kurulu’nun 11.06.1988 tarih ve 6 say›l› toplant›s›nda kabul edilmißtir.
III/6
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
1
Toplant›lar
Madde 3.
a) Koordinasyon Komitesi ayda en az bir defa toplan›r.
b) Koordinasyon Komitesinin Baßkan› Kurum Baßkan›d›r.
c) Koordinasyon Komitesi salt ço¤unlukla toplan›r ve kararlar
kat›lan üyelerin oy çoklu¤u ile al›n›r.
Toplant› kararlar› gerekçeli olarak yaz›l›r.
Yürürlük
Madde 4. Bu Yönetmelik 11.06.1988 tarih ve 6 say›l› Bilim
Kurulu toplant›s›nda kabul edilmiß olup, kabul tarihinde yürürlü¤e
girer.
2
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
III/6
Download