sendika üye sayıları ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri

advertisement
SEND KA ÜYE SAYILARI VE HER H ZMET KOLUNDA YETK L KAMU GÖREVL LER
SEND KALARI VE BUNLARIN BA LI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN
BEL RLENMES NE L K N USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMEL K
Resmi Gazete Tarih ve Say&s& : 09/11/2001 - 24578
B R NC BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeli in amac , 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununa
tabi kamu görevlileri sendikalar n n üye say lar ile her hizmet kolunda yetkili kamu
görevlileri sendikalar ve bunlar n ba l bulunduklar konfederasyonlar n belirlenmesine
ili,kin usul ve esaslar düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 41 inci
maddesinin (d) bendi hükümlerine dayan larak haz rlanm ,t r.
K NC BÖLÜM
Sendika Üye Say&lar&, Yetkili Kamu Görevlileri Sendikalar&n&n
Belirlenmesi, lan& ve tiraz
Yetkili Sendikalar&n Belirlenmesi ve lan&
Madde 3- (De i,ik: R.G-11/03/2005–25752/1.md) Kurumlarca yap lacak tespit;
Kurumun i,veren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve
kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcisinin kat l m ile
her y l 15 May s tarihinden sonra be, i, günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara
bildirilen yerde, 4688 say l Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f kras n n (a) bendi
uyar nca düzenlenecek toplant da yap l r.
Yap lan toplant da, 15 May s tarihi itibar yla bu Kanuna tabi olarak kurumda çal ,an kamu
görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yap lan sendikalar n üyelerini gösterir
liste, toplant ya kat lanlarca de erlendirilir.
Bu de erlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi say s ile sendika üyesi kamu
görevlilerinin sendikalara göre toplam say lar na ait de erlendirme sonucuna ili,kin ekte
örne i gösterilen 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 30 uncu Maddesinin
9kinci F kras n n (a) Bendi Gere ince Yap lan Toplant Tutana Formu doldurulup
toplant ya kat lan taraflarca imzalan r.
9mzal tutana n bir sureti, kamu i,vereni ve sendikalarca May s ay n n son i,gününe
kadar Çal ,ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na gönderilir.
Kurumlar n ta,ra te,kilatlar , yukar daki esaslara göre taraflar n kat l m ile yap lacak
toplant neticesinde düzenlenecek tutanaklar kurum merkezinde yap lacak tespitte
de erlendirilmek üzere 15 May s tarihini takip eden iki i, günü içerisinde kurum
merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde taraflar n kat l m ile tek tutanak
haline getirilir.
Çal ,ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ; kurumlardan ve sendikalardan gelen mü,terek
imzal listeler üzerinden bu Kanuna tabi olarak kurumlarda çal ,an toplam kamu görevlisi
say s ile sendikalar itibar yla üyelik kesintisi yap lan üye say lar n dikkate alarak her y l
15 May s tarihi itibar yla hizmet kollar ndaki bütün kamu görevlileri say s ile hizmet
kolundaki sendikalar n üye say lar n tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili
kamu görevlileri sendikalar ile konfederasyonlar n toplam üye say s n belirler ve
sonuçlar her y l Temmuz ay n n ilk haftas nda Resmî Gazete’de yay mlar."
4688 Say l Kanunun 30. maddesi Gere ince Kurumlar n Haz rlayacaklar Toplant
Tutana
tiraz
Madde 4- Sonuçlar n Resmi Gazetede yay m tarihinden itibaren be, çal ,ma günü içinde
bu tespite di er sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara 9, Mahkemesine itiraz edilebilir.
Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örne i bilgi için Çal ,ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl ’na itiraz süresi içinde ayr ca verilir. Mahkeme itiraz on be, gün içinde karara
ba lar ve taraflara bildirir.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanl , Çal ,ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl
ile Devlet Personel Ba,kanl ’n n ba l bulundu u Devlet Bakanl
taraf ndan
mü,tereken yürütülür.
Download