yeni bir ortaklık çerçevesi

advertisement
GÖÇMEN KRİZİNİN YÖNETİLMESİ
YENİ BİR ORTAKLIK
ÇERÇEVESİ
Dışarıdan gelen göç baskısı hem AB hem de ortaklık kurduğu ülkeler için artık "yeni normal" haline geldi. Bu durum hem
daha eşgüdümlü, sistematik ve iyi yapılandırılmış, hem de AB’nin ve ortaklarımızın menfaatleriyle uyumlu bir yaklaşım
gerektiriyor. Göç Ortaklıkları bu yaklaşımın merkezinde olacak. AB, yasadışı göç akışının durdurulmasında somut sonuçlar
üretecek teşvikler yoluyla yasadışı göçün ana nedenlerini gidermek ve göç kaynağı üçüncü ülkelerin gelişmesine yardımcı
olmak üzere kilit üçüncü kaynak ülkeler ve geçiş ülkeleri ile ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Bu da, AB’nin elindeki tüm tedbir
ve araçların kullanılmasını gerektiriyor. Üye Ülkelerin diplomatik, teknik ve finansal katkıları sonuç alma yolunda belirleyici
olacaktır.
Göçün ana nedenlerinin
sürdürülebilir orta ve
uzun vadeli politikalar
yoluyla ele alınması
Göç için yasal yollar
yaratılması
CHer bir ülke için özel
olarak tasarlanmış
ortaklıklar
İnsan Haklarına ve
uluslararası insancıl
hukuka saygı
GÖÇ
ORTAKLIKLARI
Geri dönüş, Geri
kabul ve Yeniden
Entegrasyona
odaklanılması
Yeni finans araçları
AB ve Üye Ülkeler
arasında daha iyi
koordinasyon
Denizde can
kurtarılması ve
insan kaçakçılığı
ağlarına karşı
mücadele
Pozitif ve negatif
teşvik araçlarını bir
araya getiren
politikalar
ULAŞILACAK HEDEFLER
Uzun vadeli hedef
Kısa vadeli hedefler
• Akdeniz’de, göç kaynağı ülkelerde ve geçiş
• Siyasi, toplumsal ve ekonomik etmenleri ele alarak
ülkelerinde hayat kurtarmak
• Kaynak ve geçiş ülkelerine geri dönüş oranlarını
arttırmak
• Göçmenlerin ve mültecilerin yurtlarının
yakınlarında kalmalarını sağlamak ve onları
tehlikeli yolculuklardan uzak tutmak
yasadışı göçün ve zorla yerinden edilmenin ana
nedenlerini azaltmak
FİNANS ARAÇLARININ SEFERBER EDİLMESİ
Afrika için Acil Durum Güven Fonu kısa vadede, Avrupa Kalkınma Fonu’ndan (European Development Fund-EDF)
aktarılacak yarım milyar Avroluk ek bir fonla güçlendirilecektir.
Uzun vadede ise Komisyon, Avrupa için Yatırım Planı’nın başarılı deneyimine dayanarak yatırımları üçüncü ülkelere
yönlendirmek üzere yeni ve iddialı bir Dış Yatırım Planı önermektedir. Bu amaçla, toplam 31 milyar Avroluk yatırımı
tetiklemesi ve Üye Ülkeler ile diğer ortakların AB katkısını yakalamalarıyla da potansiyeli 62 milyar Avroya varması
beklenen, 3,1 milyar Avro seferber edilecektir.
ÖNCELİKLE ÖNERİLEN ORTAKLAR:
ÜRDÜN
MALİ
NİJER
NİJERYA
SENEGAL
ETİYOPYA
LÜBNAN
MEVCUT TEDBİRLER
Avrupa Göç Gündemi; göçü AB’nin dış ilişkilerinin merkezine yerleştirmek üzere, Göç ve Hareketliliğe İlişkin
Küresel Yaklaşım temelinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu’ndaki Bölgesel Kalkınma ve Koruma
Programları’nın yanı sıra Rabat, Hartum ve Budapeşte süreçleri ortaklarıyla diyalog kurarak atılacak bir dizi
adımı belirlemiştir..
Yeni ortaklığın temeli:
Kilit ortak ülkeler ile
Göç konusunda Üst
Düzey Görüşmeler
AB-Türkiye
Deklarasyonu,
Mart 2016
Avrupa Komşuluk
Politikaları’nın
2015 tarihli gözden
geçirilmesinde göçe
odaklanılması
EUNAVFOR MED Sofya Operasyonu
aracılığıyla insan kaçakçılarına
karşı mücadele
Batı Balkanlar
Liderleriyle
toplantı, Ekim
2015
Valletta Göç
Zirvesi,
Kasım 2015
Frontex’in Ortak Triton
Operasyonu ve Ortak Operasyon/
Poseidon Hızlı Müdahale
Operasyonlarıyla denizde can
kurtarma
Geri dönüş, Geri kabul ve Yeniden Entegrasyon :
Bugün itibariyle 17 geri kabul anlaşması sırasıyla şu ortak ülkelerde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır: Hong Kong,
Makao, Sri Lanka, Arnavutluk, Rusya, Ukrayna, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, Bosna - Hersek, Karadağ,
Sırbistan, Moldova, Pakistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Yeşil Burun. Bir dizi geri kabul anlaşması
görüşmesi de hâlihazırda devam etmektedir.
Finans Araçları:
AB dünyanın en önde gelen kalkınma ve insani yardım donörüdür. Mevcut kalkınma işbirliği fonlarına ek olarak
göçmenlere, mültecilere, uluslararası düzeyde yerinden edilmiş insanlara ve ev sahibi topluluklara destek sunmak
üzere bir dizi uzun vadeli araç geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bu araçlar arasında Türkiye Mülteci Aracı, Suriye krizine
cevaben oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu, Suriye krizi için İnsani Yardım ve Afrika için Acil Güven Fonu ile
Afrika’daki Mülteciler için İnsani Yardım bulunmaktadır.
Download