1. Bir ülkede yapılan nüfus sayımları sonucunda aşağıdaki

advertisement
1. Bir ülkede yapılan nüfus sayımları
sonucunda aşağıdaki bilgilerden hangisi elde
edilebilir?
A) Nüfus Artışı
B) Nüfusun Eğitim Düzeyi
C) Nüfusun Yaş Dağılımı
3.Yukarıda verilen illerin hangisinde fizyolojik
nüfus yoğunluğu en az olan il’dir?
D) Kırsal ve kentsel nüfus oranı
www.burakelgit.com.tr
E) Bir bölgenin fiziki coğrafyası
A) Adana
D) İzmir
Yıl
2000
2005
2008
I. Erkek ve Kadın nüfus oranlarının dağılımı
II. Bağımlı nüfus oranının azlığı
III. Aktif nüfusun çalışma hayatına katılımının
azlığı
2. Yukarıdakilerden hangisi bir ülkenin
gelişmişliğini gösterir?
A) Yalnız I
D) I,II ve III
B) I ve II
C) II ve III
E) Yalnız III
B) Mardin
C) Trabzon
E) Antalya
Nüfus Bilgileri
Oran (%)
20
15
13
İl
Adana
Kayseri
Kastamonu
4. Yukarıdaki verilen bilgilere
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
göre
A) En fazla nüfus artışı Kayseri’de görülmüştür.
B) 2008 yılında Kastamonu ilinin aritmetik
nüfus yoğunluğu en azdır.
C) Kayseri ilinde en az nüfus artışı tarımsal
alanda olmuştur.
D) Her üç il içinde nüfus artış oranında bir
azalma meydana gelmiştir.
E) Adana’nın en fazla nüfusa sahip olması
sanayileşmiş olmasına bağlıdır.
5.Bir bölgenin kır-kent ayrımında dikkate
alınan kriterlerden birisi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler doğal
ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır.
A) Nüfus
B) Sosyo-Kültürel Yapı
8. Aşağıdakilerden hangisi doğal faktörlerden
biri değildir?
C) Ekonomi
D)İdari Yapı
A) Toprak
E) Turizm Alanı
B) Matematik Konum
C) Nüfus
6.Aşağıda verilen şehirlerin hangisinde kent
nüfus özelliği en fazladır?
A) Rize
B) Kars
D) Ağrı
C) Adana
www.burakelgit.com.tr
D) İklim
E) Su kaynakları
E) Muş
7.Aşağıdakilerden hangisi
sebeplerinden biridir?
göçün
doğal
9.Aşağıdakilerden hangisi göçün siyasi ve
sosyal sebeplerinden biridir?
A) Mirasın parçalanması
A) Sel
B) İşsizlik
B) İşsizlik
C) Heyelan
C) Kentlerdeki iş olanakları
D) Kuraklık
D) Savaşlar
E) Deprem
E)Makineleşme
10.Doğu Karadeniz’deki göçün en temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹𝑖𝑧𝑦𝑜𝑙𝑜𝑗𝑖𝑘 𝑁ü𝑓𝑢𝑠 =
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑛ü𝑓𝑢𝑠
𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑠𝑖
Şıklara bakıldığında nüfus’un en az ve tarım
arazilerinin en az olduğu il Mardin’dir.
A) Miras yoluyla toprakların bölünmesi
B) İklim
C) Toprağın yapısı
SORU 4
D) Orman alanlar
1-E
4-D
7-A
10-A
CEVAP ANAHTARI
2-C
5-E
8-C
3-B
6-C
9-A
www.burakelgit.com.tr
E) Tarım çeşitliliğinin fazla olması
(D) Her üç il içinde nüfus artış oranında bir
azalma meydana gelmiştir. İfadesi doğru bir
ifadedir. Çünkü yıllar incelendiği zaman
düzenli bir azalmanın olduğu görülmektedir.
SORU 5
Nüfus sayımları daha çok nüfusun beşeri yapısı
ile ilgili bilgi veriri. (E) seçeneği ise daha çok
doğal unsurlarla ilgili bir özelliktir.
Nüfusun 10.000 üzeri olan alanların kentsel
şehir olarak kabul edilmesi (A), Ekonomik
etkinliklerin,
sanayi
veya
hayvancılık
faaliyetlerin dikkate alınması (C), SosyoKültürel Yapısı (B) ve idari özellikleri (D) gibi
nitelikler dikkate alınarak bir bölgenin kır-kent
bölgesi olarak kabul edilmesine karar verilir.
Ancak turizm alanı bu değerlendirmede bir
ölçüt olarak kullanılmaz. Turizm daha çok
şehirlerin fonksiyon özelliğini belirmede
kullanılır.
SORU 2
SORU 6
Bir ülkenin nüfusunun az olması, aktif nüfusun
çalışma hayatında aktif olarak yer alması
gelişmişliğini gösterir. Erkek ve kadın nüfus
oranları bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında
bilgi vermez.
Kent nüfus oranının en fazla olduğu şehir
Adana’dır.
ÇÖZÜM
SORU 1
SORU 3
SORU 7
Göçün sebepleri çeşitli şekillerde olabilir.
Bunlar;
NOT ALINIZ
A) Sel (Doğal)
B) İşsizlik (Ekonomik)
C) Kentlerdeki iş olanakları (Ekonomik)
D) Savaşlar (Siyasi ve Sosyal )
E)Makineleşme (Siyasi ve Sosyal)
Nüfus, bir yerin ekonomisini etkileyen insani
faktörlerdendir. Yani beşeri faaliyetlerden en
çok etkilenen özelliktir. Diğer seçenekler ise
daha çok doğal faktörler arasında sayılabilir.
SORU 9
Göçün siyasi ve sosyal sebepleri;
(A) Mirasın parçalanması (Sosyal-siyasi)
(B) İşsizlik (ekonomik)
(C) Heyelan (Doğal Afetler)
(D) Kuraklık (Doğal Afetler)
(E) Deprem (Doğal Afetler)
SORU 10
Toprağın mirasla bölünmesi sonucu ekonomik
anlamda sıkıntılar artması göçün en temel
nedenidir.
www.burakelgit.com.tr
SORU 8
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
...........................................................................
........................................................................
Download