Girişimsel Radyoloji Ünitesi̇ Tanıtımı

advertisement
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİ TANITIMI
Girişimsel radyolojide ameliyatlardan farklı olarak büyük kesiler
yerine iğne deliği küçüklüğündeki yollarla vücuda girilerek tanı ve
tedavi işlemleri yapılıyor. Vücuda girim yapılırken hep Anjiyografi,
Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi gibi görüntüleme
yöntemlerinin kullanılması körlemesine girimlerin yol açabileceği
sorunları ortadan kaldırıyor. İşlemler yapılırken vücuda giriş bölgesi
uyuşturulmakta ve damardan hastayı rahatlatacak ilaçlar
verilmektedir, bu sayede hastalarımız hemen hiçbir acı
hissetmemektedirler. Ağrısız ve riskleri oldukça az olan bu
yöntemlerle, hastaların yaşam kalitesi artıyor ve hastanede kalış
süresi kısalıyor. İşlemlerin büyük çoğunluğunda genel anestezi
gerekmiyor, hastalar hastaneye yatırılıp işlem sonrası aynı gün ya
da bir gün sonra taburcu ediliyorlar.
Hastaların tedavi edici işlemlerde çoğunlukla yüksek teknoloji içeren
cihazlar kullanılıyor. Bu malzemeler her işlem ve amaç için özel
olarak tasarlanıp üretiliyor.
Özel kartal erciyes hastanesi Radyoloji Kliniği Girişimsel Radyoloji
Ünitesi’nde cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan 60’a yakın
hastalık tedavi ediliyor. Girişimsel Radyolojide karaciğer, meme, lenf
bezleri, prostat, gibi birçok organdan biyopsiler alınabiliyor, kistler,
apseler tedavi edilebiliyor, tıkanmış olan safra ve idrar yolları
açılabiliyor, diyaliz kateterleri takılabiliyor, özellikle karaciğer
tümörleri özel iğne ve ilaçlarla yakılmak suretiyle tedavi edilebiliyor.
Batın bölgesine yönelik yapılan girişimsel işlemlere örnekler:
Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Abdominal Biyopsiler
Perkütan Nefrostomi
Antegrad Üreteral Stent Yerleştirilmesi
Abdominal Abse ve Sıvı Koleksiyonlarının Perkütan Drenajı
Kist hidatiğin ameliyatsız tedavisi
Perkütan Transhepatik Kolanjiografi
Biliyer Drenaj (safra yollarının tıkanıklığının açılması)
Endobiliyer Stent Yerleştirme
Lenfosel Drenajı ve Sklerozu
Perkütan Gastrostomi ve Gastrojejunostomi Yerleştirilmesi
Karaciğer tümörlerinin ameliyatsız tedavisi
Niçin Girişimsel Radyoloji?
Girişime uygun olan hastaları genel anestezi ve cerrahinin
komplikasyonlarından korur.
Başarı oranları cerrahi tekniklerle aynı hatta bazı işlemlerde daha
yüksektir
Toplam komplikasyon oranları daha düşüktür
Ölüm riski, oranları çok daha düşüktür.
Hastanede kalış süreleri daha kısadır.
Toplam masraf daha azdır, ekonomiktir.
Hasta açısından zahmete girmeden tekrarlanabilir.
Özellikle bazı hasta gruplarında tek seçenektir.
Diyaliz kateteri ve Santral venöz port takılması
Genellikle boyundaki ana toplar damardan girilerek kalbe (kalbin
sağ kulakçığına) takılan kateterlere santral venöz yol denir. Santral
venöz yol çeşitleri arasında diyaliz tedavisi için kullanılan kısa
dönemli (3 hafta) ve uzun dönemli (6ay-2 yıl) diyaliz kateterleri ve
özellikle kemoterapi alan hastalarda kullanılan santral venöz port
bulunmaktadır. Tüm girişimsel işlemlerde olduğu üzere ciltten girim
bölgesi uyuşturulur, hastaya damardan rahatlatıcı ilaçlar verilir.
İşlemler Ultrason ve Floroskopi eşliğinde görerek yapılır ve kateterin
ucu kalbe tam yeri görülerek takılır. Bu sayede işlemlerin başarısı
yüksektir, riski çok düşüktür.
Varislerinizden Kolayca Kurtulabilirsiniz
Varislerin tedavisinde dünyada son 10 yıldır endovenöz lazer
ablasyon tedavisinin kullanımı yaygınlaşmış ve klasik cerrahi
tedavinin yerini almıştır. Klasik cerrahi tedaviye göre birçok yönden
üstünlüğü bulunan lazer ile varis tedavisinde %100 e yakın başarılı
sonuçlar alınmaktadır.
Prof. Dr. Ertuğrul MAVİLİ
Radyoloji Kiniği-2013
Download