kadın çalışmaları ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ders

advertisement
KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
PROF. DR. SOLMAZ ZELYÜT (FELSEFE BÖLÜMÜ)
Felsefe ve Feminizm (Philosophy and Feminism)
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, feminizmin felsefî ardalanını anlamaktır.
Dersin İçeriği:
Bu derste feminizmin felsefî problemlere verdiği yeni perspektifi anlamak için aşağıdaki
başlıklar ele alınacaktır:
Felsefe nedir?
Felsefenin kendi tarihi ile ilişkisi,
Felsefe tarihinin dönemleri,
Modern öncesi felsefe ve modern felsefenin karakteristikleri,
Modern felsefenin babası olarak Descartes,
Özne felsefesi,
Kartezyenler,
Kartezyen feminizm.
Feminist Teoriler (Feminist Theories)
Dersin Amacı:
Feminist teorileri, onların çeşitliliğini ve felsefî köklerini tanımak ve tartışmak.
Dersin İçeriği:
Bu derste feminizmin kendi içindeki çeşitlilikle ilgileneceğiz. Dersimiz, çağdaş feminist
teorileri tartışmak ve bu teorilerde dile gelen her bir yaklaşımın, farklı erkek egemenlik
formlarınca ortaya koyulan sorunlara nasıl karşılık verdiğini araştırmak üzere planlanmıştır. Bu
doğrultuda önemli metinler incelenecektir.
Ethik ve Cinsiyet (Ethics and Gender)
Dersin Amacı:
Ahlakın cinsiyet ve cinsellik ile bağının felsefî olarak irdelenmesi ve kritik edilmesi.
Dersin İçeriği:
Bu derste etiğin ve ahlak felsefesinin ne olduğu; başlıca rakip ahlak felsefeleri; ahlak ve
politikanın ilişkisi; kadının ve aslında genel olarak cinsiyetin ve cinselliğin ahlak ile nasıl bir
ilişki içinde olduğu incelenecektir.
PROF. DR. NURAN ŞAHİN (ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ)
Antik Dönemde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın I-II (Gender and Women in Antiquity I-II)
Dersin Amacı
Antik Dönem’deki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadının yerinin, günümüzdeki toplumsal
yapı ile karşılaştırılması.
Dersin İçeriği
Günümüzdeki kadın sorunlarını anlayabilmek için, sorunun kökenini araştırmak gerekir. Antik
Dönem’den bugüne değin erkek egemen toplumlarda değişmez bir sorundur cinsiyet
ayrımcılığı. Ana soylu ve Ana tanrıçalık Döneminde kutsanan bir kimliğe sahip olan
kadın, baba tanrılığa geçişle başlayan erkek egemen yapı içinde kimliksiz bir varlığa
dönüşür. Demokrasinin beşiği olarak gösterilen Atina toplumunda kadın, baba evinden,
koca evine giden; vatandaş statüsünü baba ya da kocası ile edinebilen bir ikincil cinsiyettir.
Evli kadın oikos’un (evin) bir tür tutsağıdır. Karar organı evin mutlak hakimi olan kocadır.
Cinsiyet tanımında erkek kent yaşamı ile özdeşleşen vatandaş, kadın ise doğurgan bir
cinsiyet olarak geçer. Bu bağlamda özellikle Atina kadının devlet soyal ya da politik
yaşamda yer alma düşüncesi ancak. Aristophanes’in comedia’larının konusudur. Bu
comedialarda ders kapsamında irdelenecektir. Filozofların da kadına bakış açısında,
cinsiyet ayrımcılığı sıklıkla vurgulanır. Kadın, kamusal alandaki yoksunluğunu bir ölçüde
dinsel alanlarda elde etmiş olmasına karşın burada da hiyerarşik erkek yapısı ön plana
çıkar.
Kadın potansiyel bir günah keçisidir. Toplumun egemenlik ilişkilerini belirleyen birincil kurum
olan devlet bu cinsiyet ayrımcılığını yasalarında da vurgular. Atina vatandaşlık yasası
buna en güzel örnektir. Bu yasalar kapsamında Lykourgos yasası (Sparta), Gortyn Yasası
(Girit), Hitit Yasaları (Anadolu) incelenerek , yasalar üzerinden toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı tartışılacaktır.
Antik Dönemde Sosyo-ekonomik Yapı ve Kadın Meslekleri (The Socio-economic
Structure and Women in Antiquity)
Dersin İçeriği
Birinci Bin Yılda Kadın Meslekleri:
Rahibe: Kadınların dinsel alandaki görevleri arasında yer alan rahibelik, çocukluktan başlanan
bir meslek olup ömür boyu devam eden ve satışlarla el değiştiren katı kuralların uygulandığı bir
alandır.
Doktor: Platon, bazı kadınların hekimliğe yatkın olduklarını söyler. Mythoslarda sağlık tanrısı
Apollon’un oğlu Asklepion olmasına karşın, tanrının yardımcısı kendisi gibi hekim olan
Hygieia’dır. Eski Yunan’da Hygieia’nın anlamı sağlıktır. Pergamon’da Asklepion’da Büyük
babası Apollon Kalliteknos, babası Asklepion Soteros (Kurtarıcı)!un yanında Hygieia’nın da
tapınağı bulunuyordu.
Ebe: Antik Dönemin ebeleri, bugün kırsal kesimde olduğu gibi (sağlık ocağı bulunmayan
köylerde) okur yazar olmayan köyün bilge kadını, pratisyen ebelerdi. Sayıları az olmasına
karşın, otorite konumunda okur yazar, tıp bilgisi olan ebeler de vardı.
Dokumacı: Tekstil, kadının üretimdeki yerini belirleyen en önemli iş sahası olarak birinci bin
yıla da geçmiştir. Yunanca Yphantes olarak adlandırılan dokumacılar, dokudukları ürüne göre
değişik adlar alıyorlardı. Kadına özgü bir meslek olduğu mythoslarda belirtilmiş olan dokuma
ve bu işte çalışan kadınların koruyucusu olarak tanrıça Athena Ergane elinde örekesi ile
sembolize edilir. Anadolu dokumalarının antik dünyadaki yeri Arakhne mythosunda yerini
bulur. Lydia dokumaları özellikle, Lydia kırmızı kumaşları antik dünyanın en aranan
kumaşlarıdır. Altın iplik karıştırılarak dokunan pahalı Lydia kumaşlarının yanı sıra, bu bölgede
üretilen “Lydia Tunikleri” ihraç malları arasında önemli bir yere sahipti. Anadolu
tekstilciliğinde tanınan kentler olarak Pergamon, Tralleis, Laodikeia, Kolophon ve Miletos
sayılabilir.
İplik Eğirici: İplik eğirme, Yunanca Nein (nein), nethein ya da klothein, Latince Nere
sözcükleri ile tanımlanır. İplik eğiriciliği, Homerik dönemlerden çok önceye giden ve evde
yapılan bir iş koludur.
Fahişe: Porneia adı verilen ve kibar fahişelerden farklı, salt geçimlerini sağlayabilmek için
bunu meslek olarak seçen seçen fakir fahişeler oluşturuyordu. Bu grup içinde özgür kadınların
yanı sıra. Satın alma yolu ile kölelik statüsüne düşmüş fahişeler çoğunlukta idi. Porneia olarak
tanımlanan fahişeler kentin belli yerlerindeki genelevlerde çalışıyorlar ve safran rengi elbise
giyiyorlardı.
.-Anadolu kadınının sosyo-ekonomik yapıya Direkt ve Endirekt Katkısı
Anadolu’da kız çocuklarının orta ve daha üst seviyelerde aldıkları ve daha sonra çeşitli
mesleklerde çalıştıkları bilinmektedir. Hellenistik Dönemden önce, özellikle Anadolu’da karma
ilköğretim (kız ve erkek beraber) olduğu bilinmektedir.Salt prensesler (kral kızları),
Didaskaleion dışında özel eğitim alıyorlardı. İlköğretim yaşı 7 idi ve çocuklar Paidonomos
gözetiminde idiler. Teos’taki Didaskaleion’a devam eden kız öğrenciler olasılıkla erkek
öğrenciler kadar eğitim almıyorlardı. Kız öğrenciler için özellikle edebiyat dersleri ağırlıkta idi.
B.Yunanistan’daki Kadının Üretimdeki Rolü ve Kapalı Ekonomi
Yunanistan’daki Kadının oikos (ev) dışında yaşam hakkının olmayışı, çok özel meslek grupları
dışında (Porneia vb.) kadının üretime direkt katkısından söz edilemez. Yukarıda kısa bir özeti
sunulmuş olan Antik Dönemde Kadın ve Üretim adlı dersin, içeriğinde, Antik dönemde
Anadolu kadınının üretimdeki rolü baz alınarak, Ataerkil toplum olan Yunanistan’daki kadının
üretimdeki rolü irdelenecektir.
PROF. DR. DİLEK DİRENÇ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ)
Kadın Yazarlar ve Edebiyat Geleneği (Women Writers and Literary Tradition)
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet ve edebiyat geleneği arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek,
kültürel kurumlar olarak edebiyat kanonlarını toplumsal cinsiyet çerçevesinde sorgulayabilmek,
kadın yazarların edebiyatın farklı türlerinde bu sorgulamayı kendi metinlerinde nasıl
gerçekleştirdiklerini incelemektir.
Dersin İçeriği:
Kadın yazarlar ve edebiyat geleneği; kadın yazını ve edebiyat kanonu; cinsiyetli okumalar;
kadın yazarlardan şiir, kısa öykü ve roman incelemeleri; feminist edebiyat kuramları.
Çağdaş Kadın Edebiyatı I-II (Contemporary Women’s Literature I-II)
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, yirminci yüzyıl kadın yazarlarından seçilmiş eserlerin feminist eleştirel
kuramlar ışığında incelenmesidir.
Dersin İçeriği:
Okunacak metinler, kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan temalar ve konular
açısından okurlarda eleştirel bir farkındalık yaratmayı, dolayısıyla toplumsal cinsiyetin
edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki etkisinin görünür kılmayı hedefler.
PROF. DR. DİLEK İMANÇER (RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ)
Medyada Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri ve Beden İmajı (Gender Stereotypes and Body
Image in Media)
Dersin Amacı:
Bu derste kültürel olarak miras kalan stereotipler ve medyda (televizyon, sinema, fotoğraf,
gazete, dergi v.s.) bu stereotip imajların temsiline karşı öğrencilerin eleştirel düşünce
geilştirmesi sağlanarak cinsiyet stereotiplerinin idame ettirilmesinde medyanın rolüne karşı
farkındalık yaratmaktır.
Dersin İçeriği:
Toplumsal cinsiyet teorileri, Stereotip teorileri, beden dili, imaj ve görsel imaj, Estetik, görsel
semboller ve toplumsal cinsiyet stereotipleri, görsel temsil (figür, eylem, oyunculuk, görüntü,
mekan, atmosfer, türler ve melez türler), görsel medya teorileri ve standartlaşma, Sinema
endüstrisinde standartlaşma ve konfeksiyona bağlı metaforlar (Adorno, Arnheim, Panofsky).
Görsel dil ve semiyoloji bağlamında stereotip olgusu. Kültür endüstrisinin görsel ürünlerinin
yönlendirilmesinde stereotiplerin yeri ve işlevi anlatılacaktır.
Kadın ve Görsel Medya (Women and Visual Media)
Dersin Amacı: Bu derste, toplumsal cinsiyet kavramının kadın temsili açısından medyadaki
yansımalarının saptanması ve eleştirel bakış açısıyla medyaya yönelik analizlerin yapılması
amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği:
Kitle iletişim araçlarının nitelikleri ve tanımı, toplumsal cinsiyet kavramının tanımı.
Toplumsal cinsiyetin yapılandırılmasında etkili olan kurum ve araçlar. Geçmişte medyada
kadın temsili. Günümüzde medyada kadın temsili. Yazılı basında, televizyonda ve Sinemada
kadın temsili, medyada eşcinselliğin temsili.Toplumsal cinsiyet açısından medyanın sunduğu
kadın rol modelleri.
Feminizm ve Sinema (Feminism and Cinema)
Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilerin feminist film teorisini tarihsel, teorik ve eleştirel perspektiften
öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği:
Kadın hareketi, feminizm ve film yapımı, feminist film, feminist film kuramları, sinemada
kadın izleyiciye yönelik türler, beyaz perdede kadın temsilleri, kadın yönetmen ve senaristlerin
kadın film tarihi içindeki yeri.
DOÇ. DR. NEVİN YILDIRIM KOYUNCU (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ)
Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Temalar (Key Concepts and
Themes in Gender Studies)
Dersin Amacı
Bu dersin amacı toplumsal cinsiyet kuramlarının sıklıkla başvurduğu temel kavramlara ve
temalara değinmek ve onları etraflıca irdelemektir.
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet kuramları; toplumsal cinsiyet kavramları ve sıkça değinilen temalar:
toplumsal cinsiyet, cinsiyet, cinsellik, feminizmler, birinci ve ikinci dalga feminizmi, ideoloji,
feminist söylem, özcülük, ataerki, maskülinite, eşitlik, öteki, travma, histeri ve delilik, beden,
feminist ve queer kuram, vb.
Toplumsal Cinsiyet ve Tiyatro (Gender and Drama)
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin bir edebi tür olarak tiyatro oyunlarındaki yansımalarını,
hem kadın hem erkek yazarların eserlerine değinerek incelemektir. Özellikle kadın yazarların
ve kadın karakterlerin tiyatro türü içerisinde kendilerine nasıl bir yer açtıkları ve hangi konuma
oturtuldukları bu açıdan önem taşır.
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet ve edebi tür hakkında kuramsal bilgiler; tiyatro geleneği ve kavramları;
metinlerde sıkça karşımıza çıkan konular ve temalar; toplumsal cinsiyet farkındalığının tiyatro
okumalarına katkısı; okunacak metinlerle filmlerinin karşılaştırılması ve yorumlanması
Toplumsal Cinsiyet ve Edebi Tür (Gender and Genre)
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet ve edebi tür arasındaki ilişkileri özellikle dedektif romanı,
otobiyografi gibi “cinsiyetli” türlere değinerek incelemektir. Ayrıca son yıllarda yeniden
popüler hale gelen dedektif ve polisiye metinlerinin film versiyonlarına da yer verilerek
cinsellik, beden, erillik-dişillik, eril dışındaki “öteki” kimlikler ve benzeri kavramların nasıl
temsil edildiği, edebi türlerin bu kavramların temsiline ne kadar açık olduğu, yazarların bunları
dönüştürmek için izledikleri yöntemler üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet ve edebi tür, dedektif romanı ve otobiyografi hakkında kuramsal bilgiler;
metinlerde karşılaşılan konular ve temalar; toplumsal cinsiyetin edebiyattaki yansımaları;
okunacak metinlerle filmlerinin karşılaştırılması ve yorumlanması.
DOÇ. DR. AYLİN NAZLI (SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ)
Sosyolojik Bakıştan Yöntem I-II (Methodology From the Sociological Point of View I-II)
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, bilimsel yöntemin pozitivist ve pozitivist dışı paradigmalarının tarihsel
/düşünsel gelişimini ve aralarındaki bağlantı ve faklılıkları sosyolojik bir bakış açısıyla
açıklamak ve kadın çalışmaları alanına ilişkin yapılan çalışmaların yöntemsel tabanlarını
değerlendirebilme yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği:.
Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
•
Yöntem, yöntembilim, teknik, kuram kavramlarının açıklaması, birbiri ile ilişkileri ve
farklılıkları.
•
Bilim Tarihi ve Antik Çağ, Orta çağ bilim ve Modern Çağda Bilim
•
Rönesans ve Reformun nedenleri, AntikYunan düşünce sisteminin etkisi
•
Ve sosyal&bilimsel sonuçları
•
Aydınlanmanın habercileri: R. Descartes
•
F. Bacon ve Bilimsel yöntem anlayışı
•
T. Hobbes, J. Locke ve D. Hume’un bilimsel bilgi anlayışları
•
Kant ve Aydınlanma dönemi
•
Pozitivist paradigmanın doğal bilimsel temelleri: Newton
•
Pozitivizm kavramı , içeriği ve Saint Simon’nun katkısı
•
Pozitivist paradigmanın temel varsayımları
•
Pozitivizm ve sosyoloji bağlantısı
•
Pozitivist sosyoloji ve A. Comte’un yöntem anlayışı
•
E. Durkheim ve Pozitivist sosyoloji ve yöntem anlayışı
•
Mantıksal Pozitivizm ve temel ilkeleri
•
Karl Popper ve Yanlışlama İlkesi
•
19yy Tarih/Kültür bilimleri ve temelleri ve tarihsel olgu-doğal olgu farklılığı
•
G. Vico, J.G. Herder ve Alman Tarih Okulu
•
W. Dilthey ve M. Weber ve anlama kavramı Yorumlayıcı Paradigmada
Anlam&Hermeneutik Gelenek
•
Yorumlayıcı paradigmanın doğal bilimsel temelleri ve doğa bilimlerinde değişen
sayıtlılar.
•
Sosyolojide Yorumlayıcı paradigma ve düşünce akımları
•
Pozitivist ve Yorumlayıcı paradigmanın epistemolojik ve ontolojik sayıltıları
•
Diyalektik yöntem
Feminist yöntem
Sosyolojik Analizin Eşiğinde Beden ve Kadın (Body and Woman at the Edge of
Sociological Analysis)
Dersin Amacı:
Beden ve toplum arasındaki ilişkiyi işaret etmek ve genel çerçevede bedene, spesifik çerçevede
de kadın bedenine ilişkin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler bağlamında ortaya çıkan
sosyal olguları, geniş bir sosyal konteks içinde, analiz etmektir.
Dersin İçeriği:.
Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
•
Temel Kavramlar: Toplum, Kadın, Beden
•
Toplumsal yapı ve temel öğeleri
•
Kültür ve temel öğeleri
•
Sosyalizasyon/Toplumsal kontrol
•
Toplumsal Cinsiyet
•
Ataerkil Yapı
•
Kadının Statüsü ve Doğurganlık Bağlantısı
•
Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Toplum:Toplumsal Cinsiyet Düzeni
•
Toplumsal Cinsiyet Düzeni ve Temel Toplumsal Kurumlar
•
Bedenin Sosyo-kültürel İçeriği
•
Bedenin Sosyo-kültürel İnşası: Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Beden
•
Antik Çağdan Günümüz Modern Toplumlara Beden ve Kadın Bedeninin Değişen
Sosyo-Kültürel İçeriği
•
Temel Kavramların işaret ettiği temel görünüm ve süreçler: Kadın Bedeni Ve
Cinselliği Üzerindeki Geleneksel ve Modern İçerikli Denetim Olguları:
•
Çokeşlilik
•
Töre Cinayetleri
•
Kadın Sünneti
•
Mastektomi ( Meme cerrahisi)
•
Tüketim
•
Sağlık ve Estetik ve Diyet
YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE YALÇINKAYA (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ)
Osmanlı Edebî Metinlerinde Erotizm (Eroticism in the Ottoman Literary Text)
Dersin Amacı:
Osmanlı edebî metinlerinde aşk ve erotizm öteden beri Osmanlı âlimleri tarafından
tartışılagelmiştir. Bu metinlerde bu kavramların her türlü ele alınışını bulmak mümkündür:
Mistik, platonik, geleneksel, soyut ya da gerçekçi. Bu dersin amacı bu kullanımları tartışmaya
açmaktır.
Dersin İçeriği:.
Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
1. Osmanlı edebî metinlerinde aşk ve erotizmin farklı görünüşleri
2. Osmanlı edebî metinlerinde aşkın algılanışına ilişkin farklı görüşler
3. Metin analizleri.
Osmanlı Edebî Metinlerinde Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyetçilik (Sex and Sexism in Ottoman
Literary Texts)
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dilde cinsiyetlilik ve cinsiyetçilik kavramlarına dikkat çekmektir. Bu amaçla
edebî metinlerde cinsiyetli ve cinsiyetçi kullanımları analiz yöntemleri tartışılacaktır.
Dersin İçeriği:
Dilde cinsiyetçilik nasıl olur?
Dilde cinsiyetli diller / cinsiyetsiz diller ayrımı ve bu ayrımın toplumsal cinsiyet kavramıyla
ilişkisi.
Cinsiyetçiliğin dildeki şekilleri.
Bir yazım tarzı olarak kadın ve erkek dilini kullanma.
Atasözleri ve deyimlerdeki cinsiyetçi öğeler.
Açık ya da örtük cinsiyetçi söylemler.
Edebi metinlerin analizi.
Mihrî ve Zeynep Hatun Divanları
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Cinsiyet Rolleri (Gender Roles in Republic Period
Turkish Novel)
Dersin Amacı: Bu ders Cumhuriyet Dönemi romanlarında cinsiyet rollerini tartışmayı
hedeflemektedir. Bu amaçla Kerime Nadir, Reşad Nuri Güntekin ve Halid Ziya Uşaklıgil’in
romanları tartışılacaktır.
Dersin İçeriği:. Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
1. Kültürde cinsiyet üzerinden yapılan gelenek ve modernite tartışmaları
2. Geleneksel kadın – modern kadın ikilemi
3. Cinsiyetçiliğin geri planı: gelenekler, toplumsal cinsiyet rolleri, oryantalizmin kadın
kurgusu
4. Türk modernleşmesi
5. Cinsiyet algısının edebî metinlerdeki görüntüsü
6. Cumhuriyet Dönemi Romanlarının Analizi
YRD. DOÇ. DR. GÜLGÜN MEŞE (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)
Bağlanma Çekim ve Yakın İlişkiler (Affiliation Attraction and Close Relationships)
Dersin Amacı
Grup içi ve gruplararası ilişkilerin sosyal psikoloji bağlamında incelenmesi.
Dersin İçeriği
Bağlanma: Bağlanmanın psikolojik belirleyicileri
Kişilerarası çekim
Arkadaşlık: Sosyal nüfuz etme kuramı ve cinsiyet farklılıkları
Romantik ilişkiler: Aşk tipleri
İlişkilerde doyum ve bağlılık.
Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji (Gender and Social Psychology)
Dersin Amacı
Sosyal psikolojik yaklaşımlarla cinsiyetin incelenmesi.
Dersin İçeriği
-
Cinsiyet ve sosyal psikoloji
-
Cinsiyet ile ilgili kuramsal yaklaşımlar
-
Cinsiyet stereotipleri ve önyargılar
-
Cinsiyet ayrımcılığı
-
Cinsiyet rollerinin sonuçları
Grup İçi ve Gruplararası İlişkiler (Ingroup and Intergroup Relations)
Dersin Amacı
Grup içi ve gruplararası ilişkilerin sosyal psikoloji bağlamında incelenmesi.
Dersin İçeriği
Sosyal psikolojide grup içi ve gruplararası ilişkiler alanının tanımı ve geliştirilen temel
kuramlar,
Sosyal kimlik kuramı
Önyargı ve ayrımcılık
Sistemin meşrulaştırma kuramı
Sosyal üstünlük kuramı,
Adil dünya inancı.
YRD. DOÇ. DR. NİLSEN GÖKÇEN (DOKUZ EYLÜL ÜNİV. BATI DİLLERİ VE
EDEBİYATI BÖLÜMÜ)
Dünya Edebiyatından Kadın Karakterler (Women Characters from World Literature)
Dersin Amacı:
Bu ders dünya edebiyatının belli başlı yapıtlarında kadın karakterlerin inşası ve temsili
konusunu inceleyecektir. Böylelikle değişen zaman ve kültürlerde kadına ait söylemlerin
benzerlik ve farklılıkları üzerinden dünya üzerinde “kadın” algısının ataerkil söylemin hangi
araçlarıyla içselleştirildiğini ve bunun nasıl altüst edil(ebil)diğini çözümlemek
amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği:
Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
•
Temel Kavramlar: Edebiyat ve Kadın: Tarihsel ve Kültürel Bir Bakış
•
Kadın Edebiyatı, Edebiyatta Kadın
•
Erkek Yazarlar ve Kadın Karakterler
•
Kadın Yazarlar ve Kadın Karakterler
•
Kadın ve Edebi Türler
•
İlk-örneksel Kadın İmgeleri
•
Edebiyatta Bölünmüş Kadınlığın Yansımaları
•
Kadın ve Mit, Mitlerde Kadın Temsilleri
•
Ataerkilliğe Tepki Olarak Yeniden Yazma
•
Kadın, Hikâyeleştirme ve İyileşme
•
Edebiyatta Alternatif Kadınlık Halleri
•
Edebiyatta Sınıf ve Kadın
•
Edebiyatta Irk ve Kadın
•
Edebiyatta Kadın Bedeni Temsilleri
Eko-Feminist Okumalar (Eco-Feminist Reading)
Dersin Amacı:
Bu derste Türk ve dünya edebiyatından çeşitli yapıtlar, Çevrebilim (Ekoloji) ve Feminizm’i bir
araya getiren Eko-feminist yaklaşımlarla çözümlenerek, doğa ve kadının ataerki ve kapitalizm
gibi temel ideolojiler tarafından nesneleştirilmeleri, sistem dışına itilmeleri ve
susturulmalarının arasındaki benzerlik ve paralellikler saptanacaktır. Feminizmin edebiyata
getirdiği kadın-merkezli bakışa benzer biçimde ve ona ek olarak, bu derste metinler doğa / canmerkezli (bio-centric) bir bakışla incelenecektir.
Dersin İçeriği:
Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:
•
Temel Kavramlar: Ekoloji, Feminizm ve Eko-feminizm
•
İnsan ve Doğa İlişkileri
•
Kadın ve Doğa İmgelerinin Paralelliği
•
Kadın ve Çevre
•
Annelik ve Çevrecilik
•
Öteki Olarak Kadın ve Doğa
•
İnsan-Merkezliliğe Alternatif Olarak Can-Merkezlilik
•
Kadınlar ve Hayvanlar
•
Vejetaryenlik
•
Et ve Pornografi
Download