DERSİN ADI: HUK220 Ailenin Korunması ve Kadın Hukuku BÖLÜM

advertisement
DERSİN ADI: HUK220 Ailenin Korunması ve Kadın Hukuku
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
2x14
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
BÖLÜM: Hukuk Fakültesi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
-
28
2
AKTS Kredisi
Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Türkçe
Seçmeli
Toplumsal cinsiyet tartışmaları doğrultusunda feminist hukuk teorisinin ve kadının ve diğer aile bireylerinin
şiddetten korunmasına ilişkin uluslar arası ve ulusal hukuk düzenlemelerinin öğrenildiği, şiddet ve ayrımcılık
kavramlarının irdelendiği ve soyadı, kürtaj gibi kadın hukukuna ilişkin güncel konuların tartışıldığı bir derstir.
Toplumsal cinsiyet, kadın hakları, feminizm ve feminist hukuk teorisine ilişkin temel kavramların ve gelişmelerin
öğrenilmesi, şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemelere hâkimiyet sağlanması ve kadın hukukuna ilişkin
tartışmalarda bilgi ve fikir sahibi olmaktır.
 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımını yapabilme
 Feminizmin gelişimi ve feminist hukuk teorisi hakkında bilgi sahibi olma
 Kadın haklarını insan hakları bağlamında değerlendirebilme
 Şiddet ve ayrımcılık kavramları hakkında bilgi ve fikir sahibi olma
 Şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemelerin öğrenilmesi
 Feminist hukuk teorisi bakış açısıyla konuları tartışabilme ve değerlendirebilme
Hafta
KONULAR
01 Tanışma ve toplumsal cinsiyete ilişkin kavramlar
02 Toplumsal cinsiyet tartışmaları ve aile kavramı
03 Kadın hakları ve feminist hukuk teorisi
04 Kadın hakları alanında uluslararası gelişmeler
05 Kadın haklarına ilişkin ulusal mekanizmalar: resmi ve gayrıresmi kuruluşlar
06 Kadın haklarına ilişkin ulusal mekanizmalar: mevzuat
07 Şiddet ve ayrımcılık kavramları ile şiddetin türleri
08 Ara sınavı
09 Sinema gösterimi
10 Şiddetin önlenmesine dair yasal düzenlemeler
11 Kadının ve çocuğun soyadı
12 Kadının üreme hakları
13 Farklı aile modelleri
14 Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
X
60
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dökmen, Zehra: Toplumsal Cinsiyet -Sosyal Psikolojik Açıklamalar, 3. Basım, İstanbul 2012
Karınca, Eray: Kız Doğursun Analar, Ankara 2011
Moroğlu, Nazan: Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul 2009
Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama / Derleyenler: Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz Dilek, Bertil
Emrah Oder ; Editör: Burcu Yeşiladalı, İstanbul 2010
Kadının Vücut Bütünlüğü Üzerine Hukuki Ve Tıbbi Yaklaşım, İstanbul Barosu Yayın Kurulu, İstanbul 2013
Kadın Hakları Mevzuatı, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul 2013
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
http://eydb.aile.gov.tr/upload/eydb.aile.gov.tr/mce/aile_el_kitabi2.pdf
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download