KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS

advertisement
KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
YÜKSEK LİSANS SINAVINA İLİŞKİN TAVSİYE EDİLEN OKUMA LİSTESİ
Adler, A. (1999) Cinsiyetler Arasında İş Birliği, İstanbul: Payel Yayınları
Alkan, A. (2009) Cins Cins Mekân, İstanbul: Varlık Yayınları.
Allan, K. (2006) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds
Sage.
Baird, V. (2004) Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller, İstanbul: Metis
Yayınları
Beauvoir, S. (1993) İkinci Cins (Cilt:I,II ve III), İstanbul, Payel Yayınları.
Berghan, S. (2007) Lubunya: Transeksüel Kimlik ve Beden, İstanbul: İstiklal Kitabevi.
Boss, P.G. And Others (1993). Sourcebook of Family Theories and Methods - A Contextual
Approach. Plennum Press, New York And London
Butler, J. (2007) Taklit ve ‘Toplumsal Cinsiyet’e Karşı Durma; İstanbul: Agora Kitaplığı.
Butler, J. (2008) Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, İstanbul: Metis
Yayınları.
Butler, J., Benhabib S., Fraser, N. ve Cornell, D (2008) Çatışan Feminizmler, İstanbul, Metis
Yayınları
Çakır, S (2010) Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları.
Çakır, S., Akgökçe,N., (1990) Kadın Araştırmalarında Yöntem, İstanbul: Sel Yayıncılık.
Collins, R. (1991) Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property, Chicago:
Nelson Hall.
Connel, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, İstanbul:
Ayrıntı Yayınları.
Corbin, A.; Courtine, J.J.; Vigarello, G. (2013) Bedenin Tarihi (I-II-III), İstanbul, Yapı Kredi
Yayınları
Demirer, T., Özbudun, S., Sarı, C. (2007) Küreselleşme, Kadın ve Yeni Ataerki, Ankara:
Ütopya Yayınları.
Duby, G. (2005) Kadınların Tarihi (Cilt:I,II,II,IV,V), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
Donovan, J. (2013) Feminist Teori, İstanbul: İletişim Yayınları.
Echanız, S. (2006) Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Ütopya Yayınları.
Elliot, A. (1999) The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Blackwell
Publishing.
Engel, Beverly (2002) Kimliksiz Kadınlar, Ankara, Phoenix Yayınları.
Foucault, M. (2003) Cinselliğin Tarihi 1,2,3, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
Fraser, N. (2006) İhtiyaçlar Mücadelesi, İstanbul: Agora Yayınları.
Giddens A.(2000) Sosyoloji, Ayraç Yayınevi.
Goldberg, Herb (2010) Erkek Olmanın Tehlikeleri: Erkek Üstünlüğü Mitini Yaşatmak,
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Goldman, E. (2006) Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, İstanbul: Agora
Yayınları.
Harrison, K., Hearn J. (Editors) (2009) Deconstructing the Hegemony of Men and
Masculinities: GEXcel Work in Progress Report Volume VII: Linköping University.
Hartman, H. (2006) Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği, İstanbul: Agora Yayınları.
Hiçyılmaz, E. (1991) Çengiler, Köçekler, Dönmeler, Lez’olar, İstanbul: Cep Kitapları
Yayınları.
Hireta, H., Laborie, Doare, H. Ve Senotier, D. (2009) Eleştirel Feminizm Sözlüğü, İstanbul:
Kanat Kitap.
Hooks, B. (2012) Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika, İstanbul: BGST Yayınları.
Işık, E. (1998) Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine,
Ankara: Bağlam Yayınları.
Kandiyoti, D. (1997) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler,
İstanbul: Metis Yayınları.
Mackınnon, C. (2003) Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, İstanbul: Metis Yayınları.
Millet, K (2003) Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınları.
Millet, K. (2003) Sokak Kadınları, İstanbul, Payel Yayınları.
Mitchel, J. (2006) Kadınlar En Uzun Devrim, İstanbul: Agora Yayınları.
Morris, Desmond (2009) Çıplak Adam: Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: NTV
Yayınları.
Mutluer, N. (Derleyen) (2008) Cinsiyet Halleri, İstanbul: Varlık Yayınları.
Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II.,
İstanbul: Yayın Odası.
Norrıs, Pippa (1997), Women, Media and Politics, Oxford University Press, New
York/Oxford.
Paglia, C. (2004) Cinsel Kimlikler, İstanbul: Epos Yayıncılık.
Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Reich, W. (2003) Cinsel Devrim, İstanbul: Payel Yayınları
Rıano Pilar (1994), Women in Grassroots Communication, Furthering Social Change, Sage
Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Sancar, S. (2010) İmkansız İktidar, İstanbul: Metis Yayınları.
Sancar, S (2011) Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin
Birikimi, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Saraçgil, Ayşe (2004) Bukalemun Erkek: Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat; İstanbul: İletişim Yayınları.
Sarup, Madan (2010) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, İstanbul: Kırk Gece Yayınları/Kuram
Ve Eleştiri Dizisi.
Savran, G. (2004) Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Kanat Kitap.
Savran, G., (2008) Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Kitap.
Scott, J. (2011) Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora
Yayınları.
Scott, J. (2013) Feminist Tarihin Peşinde, İstanbul, BGST Yayınları.
Scott, J., Crompton, R., Lyonette, C (2010) Gender Inequalities in the 21st Centruy:New
Barries and Countinuing Constraints, Edward Elgar Publishing.
Segal L.(1992) Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Selek P. (2004) Barışamadık, İstanbul: İthaki Yayınları.
Selek, P. (2007) Maskeler, Süvariler, Gacılar, İstanbul, İstiklal Kitabevi.
Selek, P. (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İstanbul: İletişim Yayınevi.
Sennet, R. (2002) Ten ve Taş, İstanbul: Metis Yayıncılık.
Tong, P. Rosamarie (2006) Feminist Düşünce,İstanbul: Gündoğan Yayınları.
Urger, R., M., Crawford (1992), Women and Gender, A Feminist Psychology Temple
University Pres, Philadelphia.
Walsh, Mary Roth (1997), Women, Men and Gender, Ongoing Debates, Yale Uni., Pres, New
Haven/London.
Wright, E. (2002) Lacan ve Postfeminizm, İstanbul: Everest Yayınları.
Download