SEPSİS SEPTİK ŞOK

advertisement
SEPSİS VE SEPTİK ŞOK
Prof.Dr.Figen ESEN
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
1513
Hummalı ateşi başlangıcında
fark etmek zordur ama tedavi
etmek kolaydır; eğer
ilgilenilmezse fark edilmesi
kolaylaşır ancak tedavisi
zorlaşır.
NICCOLO MACHIAVELLI IN “THE PRINCE”
Sepsis: Karmaşık Bir Hastalık
Bone RC et al. Chest. 1992;101:1644-55.
Opal SM et al. Crit Care Med. 2000;28:S81-2.
SIRS / SEPSİS Sistemik cevap
AĞIR SEPSİS hipotansiyon-hipoperfüzyon
organ disfonksiyonu
SEPTİK ŞOK
yeterli sıvı tedavisine
cevapsız hipotansiyon
hipoperfüzyon organ
disfonksiyonu
ACCP/SCCM Konsensus Tanımları
Enfeksiyon
•
SIRS
SIRS: Aşağıdakilerden
≥2 ‘nın bulunmasıyla
tariflenen klinik cevap:
•
•
•
•
Ateş ≥38°C veya ≤36°C
Kalp Hızı ≥90 atım/dk
Solunum Hızı ≥20/dk
Lökosit sayısı ≥12,000/µL
veya ≤4,000/µL veya >10%
immatur nötrofiller
Sepsis
Ağır Sepsis
• Sepsis:
Bilinen ya da şüphelenilen
enfeksiyon varlığı
+
İki veya daha fazla
SIRS kriteri tespiti
SIRS = sistemik enflamatuar yanıt sendromu.
Bone et al. Chest. 1992;101:1644
ACCP/SCCM Konsensus Tanımları
Enfeksiyon
Sepsis
SIRS
•
Bone et al. Chest. 1992;101:1644;
Wheeler and Bernard. N Engl J Med.
1999;340:207.
Ağır Sepsis
Ağır Sepsis:
Sepsisle birlikte aşağıdaki sistemlerden ≥1’inde
görülen organ fonksiyon bozukluğu.
•
•
•
•
•
•
•
Kardiovasküler (Dirençli Hipotansiyon)
Renal
Respiratuar
Septik
Hepatik
Şok
Hematolojik
MSS
Açıklanamayan metabolik asidoz
Risk taşıyan hasta grubu
(Altta yatan hastalık – ÖNEMLİ)
• Komorbiditesi olan hastalar – diyabet, kalp
yetersizliği, serebrovasküler hst., immobil vs,
• Ağır cerrahi girişim geçiren hastalar
• Ağır travma hastaları
• Onkolojik hastalar
• Ağır enfeksiyonlar (Pnömoni, üriner sistem inf.,
menenjit,vs..........)
• İmmünsupresyon tedavisi alan hastalar
• Herhangi bir nedenden dolayı uzun süre yoğun
bakımda kalış
Endotelyal Disfonksiyon ve Mikrovasküler Trombozis
Mikrosirkülatuar disfonksiyon
Hipoperfüzyon/İskemi
Akut Organ Disfonksiyonu
(Ağır Sepsis)
Klinik Sonuç
MODS - Multiorgan disfonksiyon sendromu
Şuur bulanıklığı
Konfüzyon
Deliryum
Takipnö
PaO2 <70 mm Hg
SaO2 <90%
PaO2/FiO2 ≤300
sarılık
↓ Albumin
↑ PT
Taşikardi
Hipotansiyon
↑ CVP
↑ PAOP
Oliguri
Anuri
↑ Kreatinin
↓ Platelets
↑ PT/APTT
↓ Protein C
↑ D-dimer
Sepsis
Genel parametreler
Ateş (>38.3 0C) hipotermi (< 36 0C)
Kalp hızı > 90/dak
Taşipne
Şuur durumunda değişiklik
Ciddi ödem veya pozitif sıvı dengesi (> 20
ml/ kg 24 saatte)
DM tanısı olmadan KŞ > 140 mg/dL
Sepsis
İnflamatuar parametreler
Lökositoz (WBC> 12000 )
Lökopeni (WBC < 4000)
Periferik yaymada immatür form > %10
CRP normal değerin 2 SD üstü
Prokalsitonin normal değerin 2 SD üstü
Organ disfonksiyon parametreleri
Arterial hipoksemi (PaO2/ FiO2 < 300)
Akut oligüri (< 0.5 mL/kg en az 2 saat)
Kreatinin artışı > 0.5 mg/dL
Koagülasyon anomalileri (INR >1.5 veya
PTT > 60 s)
İleus
Trombositopeni (< 100000)
Hiperbilirubinemi (TB > 4 mg/dL)
Doku perfüzyon paramatreleri
Hiperlaktatemi (>1 mmol /L)
Kapiller dolumun azalması
Başlangıç resüsitasyonu
CVP 8-12 mmHg
MAP ≥ 65 mmHg
İdrar miktarı ≥ 0.5 mL/kg/saat
ScvO2 > %70
Tanı
• En az iki kan kültürü
• Odak olabilecek diğer alanlardan kültür
• Görüntüleme yöntemleri
Antibiyotik tedavisi
 İlk bir saatte IV antibiotik başlanmalıdır
 Başlangıç ampirik tedavi potansiyel mikroorganizmaların
tümünü kapsamalıdır
 Antibiyotik tedavi günlük değerlendirilmeli
“de-eskalasyon tedavisi”
 Kombinasyon tedavisi özel durumlarda düşünülmelidir
 Ampirik kombinasyon tedavi 3-5 günden fazla
uzatılmamalıdır
 Tedavi süresi genellikle 7-10 gün ancak …
Odak kontrolü
Tanı konduktan sonra 12 saat içinde
girişim düşünülmeli
Lokalizasyona göre perkütan girişimler
cerrahi drenaja tercih edilebilir
Hastada mevcut kateterler odak olabilir,
değiştirilmelidir (farklı girişim yeri)
Hemodinamik destek
Sıvı tedavisi
 Sıvı resüsitasyonunda kristalloid

HES içeren solusyonlarda kaçınılması

Albumin yeterli miktarda kristalloidden sonra
Hemodinamik Destek
Vasopressör tedavi

Norepinefrin (NE) ilk seçenek

Epinefrin NE’e eklenebilir

Dopamin seçilmiş vakalarda ilk seçenek olabilir

Böbrek koruma amaçlı düşük doz dopamin
kullanılmamalıdır
Hemodinamik destek
İnotropik tedavi
Dobutamin 20 µg/kg/dak
Kortikosteroidler
Hidrokortizon 200 mg/gün
Destekleyici tedavi
Kan ürünleri: 7-9 g/dL
Miyokard iskemisi
Ciddi hipoksemi
Akut hemoraji
İskemik koroner arter hastalığı
TDP
Kanama problemleri olmadıkça anormal lab değerlerini düzeltmek için TDP
verilmez
Trombosit
Kanama olmadıkça ≤10 000
Kanama riski varsa ≤ 20 000
Aktif kanama, cerrahi, invazif girişim ≤ 50 000
Destekleyici Tedavi
• Mekanik Ventilasyon
6 mL/kg Tidal volüm
Plato basınç < 30 cmH2O
Yeterli düzeyde PEEP
Recruitment manevrası, prone poz.
Baş yukarı pozisyon
Erken spontan solunum denemeleri
Destekleyici tedavi
Sedasyon-analjezi
Sürekli ya da aralıklı sedasyon hastaya göre
Sedasyon hedefi belirlenmeli
Günlük sedasyon kesilmeleri
Kan şekeri kontrolü
Kan glukoz düzeyi ≤ 180 mg/dL
İnsülin infüzyonu ile stabil olana kadar 1-2 saatte bir
KŞ kontrolü
Destekleyici tedavi
• Renal destek tedavisi
Sürekli renal replasman tedavisi
Aralıklı hemodiyaliz
Destekleyici tedavi
Derin ven trombozu profilaksisi
Farmakolojik profilaksi
Mekanik profilaksi
Stres ülser profilaksi
H2 antagonistleri, proton pompa inhibitörleri
Beslenme
Kontrolsüz şok döneminde bekle
İlk hafta düşük kalori beslenme
İmmünonutrisyonu ağır sepsis ve septik şokta
kullanma
Download