şirketler için kurumsal check-up programı (operasyonel denetim

advertisement
 ŞİRKETLERİÇİNKURUMSALCHECK‐UPPROGRAMI
(OPERASYONELDENETİMHİZMETİ)
Kimleriçin:
 Şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısı, genel performansı, iş süreçleri, iç kontrol
sistemi ve risk yönetimi süreçleri ile ilgili mevcut durumun, uluslararası bir check-up
(değerlendirme) modeli çerçevesinde dış uzmanlar tarafından değerlendirilmesini
isteyen Yönetim Kurulları, İcra Kurulları, CEO veya CFO’lar.
 Şirketlerinin hızlı ve odaklı bir iç denetim faaliyetinden geçmesini, şirketin net bir
fotoğrafının çekilmesi isteyen şirket sahipleri, yönetim kurulları veya üst yöneticiler.
 Şirketlerinin denetim evrenini oluşturan, şirket içi kontrol ortamını denetleyen veya
şirket içinde COSO bazlı bir iç kontrol değerlendirmesi yürütecek olan iç denetçiler,
 Yeniden yapılanma veya değişim kararları öncesi, şirketlerinin SWOT analizini, üçüncü
bir profesyonel göze yaptırmak isteyen, kurumsal yapının net durumunu görmek isteyen
Yönetim Kurulları ve İcrai Yöneticiler.
 Kendi iş birimlerinin özel bir değerlendirmesini ve iyileşmeye yönelik eylem planları
ile desteklenmesini talep eden operasyonel yöneticiler,
 Şirket yönetim ve organizasyon yapısı, iş süreçleri, yönetim sistemleri, mevcut sorunlar
ve olası riskler ile ilgili detaylı bir bilgi edinmek isteyen, şirketlerini tanımayı
amaçlayan, bu amaçla da tarafsız bir gözden rapor almak isteyen, göreve yeni atanan
CEO, CFO veya Genel Müdürler,
 Şirketlerinin stratejik ve operasyonel performansını ve yönetim kapasitesini artırmak
isteyen Yönetim Kurulları ve yöneticiler.
KurumsalCheck‐up(OperasyonelDenetim)HizmetiNedir?
Kurumsal check-up hizmeti, tıpkı bireysel sağlık check- up ları gibi, şirketinizin farklı
alanlardaki sağlık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştiremeye
yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir
hizmettir.
Kurumsal check-up hizmeti de yine bireysel sağlık check-up ları gibi, şirket içindeki tüm
1
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
önemli parametrelere bakarak, şirketinizin bugün ve gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri
ve sorunları tanımlar. Tanı sonrası iyileştirme ve geliştirme önerileri sağlar.
Şirketinizin sağlıklı bir yönetim ve organizasyon yapısı ile karşı karşıya olduğu riskleri ve
fırsatlarını iyi yönetip, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet yürütüp yürütmediğinin üçüncü bir
göz olarak uzmanlarca tespiti ve raporlanması amacı ile gerçekleştirilen bir çalışmadır.
Diğer bir ifade ile “şirketimizin yönetim ve organizasyon yapısı, süreçleri,
stratejik/operasyonel performansı, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve kurumsal yönetim yapısı
daha iyi olabilir mi” sorusuna uluslararası modeller çerçevesinde yapılan detaylı ve dikkatli bir
inceleme sonrası cevap verilmektedir.
Çalışma sonrasında, şirketinizin güçlü olduğu ve gelişme sağlaması gereken alanlar tespit
edilecek ve iyileştirmeye/geliştiremeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve uygulanabilir
öneriler geliştirilecektir.
Bu çalışma ile şirketinizin net bir fotoğrafı çekilecek ve gelişmeyi sağlamaya yönelik olarak
uzmanlarca tavsiyelerde bulunulacaktır.
Kurumsal Check‐up (Operasyonel Denetim) Hizmetini Neden Bizden
Almalısınız?
Kurumsal check-up hizmeti; yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, performans yönetimi,
risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri alanlarında uzman, tercihen iç denetim backgroundu olan
ekiplerce sağlanır.
Bir iç denetim faaliyeti gibi dursa da, süre olarak daha kısa, çok daha odaklı ve Yönetim Kuruluİcrai Yönetim beklentilerini çok daha net karşılayan özel bir değerlendirmedir. Her check-up
için, hizmet verilecek şirkete özel bir check-up ekibi oluşturulmaktadır.
Ekibimiz şirketinizin sektörü, faaliyet alanları ve yapısına göre, farklı backgroundlardan gelen
uzmanlardan oluşacaktır. Örneğin bir lojistik şirketinde check-up çalışması gerçekleştirilecek
ise, değerlendirme konularına göre uzmanların yanı sıra (BT, finans, operasyon, mevzuat, vb.),
sektörel uzmanlar (lojistik süreçleri) ve şirket ana süreç alanlarına göre (sözleşmeler, satın
alma, müşteri ilişkileri yönetimi, depoculuk, gümrük vb.) farklı uzmanlar da ekipte yer
almaktadır.
Ayrıca tüm uzmanlarımız, kendi sektörel ve fonksiyonel uzmanlık alanlarına ek olarak;
yönetim ve organizasyon, süreç yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol ve şirket check up
2
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
değerlendirme teknikleri konusunda uzmanlaşmışlardır.
Ekip liderlerimizin uluslararası Certified Internal Auditor (CIA) belgesine ve iç denetim
alanında en az 15 sene deneyime sahip olmaları zorunludur.
KurumalCheck‐upHizmetiKapsamı:
Kurumsalcheck‐up4temelalandagerçekleştirilecektir:
 Yönetim ve organizasyon yapısı (iş süreçleri ile yapının uyumu, yönetici profilleri ile
pozisyon uyumu, verimliliğe olan etkileri, etkili karar almaya olan etkileri, yönetim
stratejileri, organizasyon kültürü ve kültürün iş yapmaya etkileri, birimler ve her
seviyede yöneticiler arası görev, rol ve sorumluluk dağılımı nasıldır, görev çakışmaları,
verimsizlikler ya da iş sahipsizliği var mıdır, insan kaynakları yönetimi etkili ve verimli
midir, organizasyon yapısı ve yönetim performansı nasıl geliştirilmelidir, şirket içi
kurumsal yönetim olgunluk seviyesi nedir, nasıl artırılır)
 Stratejik ve operasyonel yönetim performansı (stratejik yönetim var mı, var ise
olgunluk seviyesi nedir, stratejik hedefler belirlenmiş midir, süreç formal midir, değilse
hedefler nasıl belirlenmektedir, hedefler kurumsal kapasite ile uyumlu mu
belirlenmiştir, operasyonel performans yönetimi var mıdır, yöneticiler kendi hedeflerini
koyuyor ise bunların dayanağı nedir, gerçekleşmeler nasıldır, performans düşüklüğü var
ise sebepleri nedir, hangi iç veya dış risklerden kaynaklanmaktadır, iyileştirmek için
neler yapılabilir)
 İş süreçlerinin yönetimi ve süreçlerdeki risk yönetimi başarısı (süreç yönetimi var
mıdır, süreç prosedürleri var mıdır, yok ise birimler iş süreçlerini nasıl yönetmektedir,
süreçlerin etkinlik ve verimliliği nasıl ölçülmektedir, kalite yönetimi var mıdır, işlevsel
midir, birim içi organizasyonlar nasıldır, süreçlerde görev, rol ve sorumluluklar nasıl
beşirlenmiştir, süreç riskleri tanımlanmış ve tedbiler alınmış mıdır, süreçleri
iyileştirmeye yönelik resmi ve gayrıresmi çalışmalar yapılmakta mıdır, süreçlerde
hassas görevler nelerdir, süreçlerde kritik pozisyonlar hangileridir, iş süreçleri BT den
yeterince faydalanmakta mıdır, süreçlerde hangi kritik veri veya raporlar üretilmektedir,
bunlar doğru ve tam mıdır, hız düşürücü gereksiz uygulamalar ve bürokrasi var mıdır,
süreç yönetimi nasıl iyileştirilir, süreçler nasıl daha hızlı ve verimi hale gelir, süreçler
ile yönetim arası uyum nasıl sağlanır, süreçlere ilişkin raporlamalar nasıl iyileştirilir)
3
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
 İç kontrol sistemi (şirket varlıkları ve kaynaklarını koruyacak yeterli kontrol
faaliyetleri ve prosedürleri tanımlanmış mıdır, yöneticiler gerekli hangi kontrolleri
yapmaktadırlar, kritik riskler ve hassas görevlere yönelik hangi kontroller tanımlıdır,
kontroller ekonomik ve verimli midir, kontroller etkin midir, şirketin amaç ve
hedeflerine ulaşmasını teminen, şirket süreçlerinde risklere yönelik kontrol faaliyetleri
uygulanmakta mıdır, bu kontrollerin sağlıklı işleyişi periyodik olarak gözden
geçirilmekte midir, satın alma, satış, pazarlama, stok yönetimi, sözleşme yönetimi,
ödemeler, tahsilatlar gibi kritik riskli alanlarda ne tür kontroller mevcuttur ve
kayı/kaçak/suiistimal riskleri nasıl yönetilmektedir, iç kontrol sistemi bir bütün olarak
nasıl iyileştirilir ve güçlendirilir)
Özetle;
 Şirketinizin mevcut yönetim ve organizasyon yapısı,
 Stratejik ve operasyonel hedefleri çerçevesinde performans yönetimini nasıl
gerçekleştirdiği,
 Operasyonel tüm iş süreçleri,
 İnsan kaynakları,
 Politika ve prosedürleri ve bunlara uyum,
 Risk yönetimi süreçleri,
 İç kontrol sistemi,
 Veri üretimi ve raporlamaları,
 Bilgi teknolojileri ve süreçleri destekleme seviyesi,
 Yeni TTK çerçevesinde kurumsal yönetim faaliyetleri,
pek çok farklı parametre çerçevesinde değerlendirilmiş olacaktır.
KurumsalCheckUpHizmetindenSağlanacakFaydalar:
Check‐upSonrası:
 Şirketin tüm yönetim ve organizasyonu ve iş süreçleri dışarıdan bir göz tarafından ve
çok sayıda parametre çerçevesinde (uluslararası bir check-up modeli dahilinde)
değerlendirilmiş ve mevcut durum- olması gereken durum karşılaştırması yapılmış
olacaktır.
 Şirket içinde tüm faaliyet alanlarında temel sorunlar, ana riskler ve hızlı gelişme
sağlama imkanları (quick win) tespit edilecektir.
4
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
 Şirketin ana hizmet ve/veya üretim süreçleri, satın alma, insan kaynakları, bilgi işlem,
raporlama, hukuk, satış ve pazarlama ve finans ve olası diğer ana süreçlerinde, risk
yönetimi ve iç kontrol süreçleri değerlendirilecek, önemli sistemsel zafiyet ve
eksiklikler tespit edilerek raporlanacaktır.
Check‐up Sonucunda Yapılan Önerilerin Şirket Tarafından Yerine Getirilmesi
Sonrası:
 Yönetim ve organizasyon yapısı verimlilik, etkinlik ve hızlı karar alma/uygulama
yönünde geliştirilecektir.
 Stratejik ve operasyonel hedefler belirleme ve performansı takip etme kültürü hayata
geçecektir. Daha iyi planlama yapma ve hesap verme kültürünün temelleri atılacaktır.
 Belirsizlik ve dış riskler de dahil, tüm yönetsel kararlar ve faaliyetlerde risklere dikkat
edilecek, risk yönetimi ve optimize edilmiş kontrol prosedürleri, hızı ve karar verme
etkinliğini artıracaktır.
 Etkili risk yönetimi ile kurumsal risk ve fırsatlar en iyi şekilde yönetilecek ve şirket
karlılığına olumlu katkı sağlanacaktır.
 Kayıp, kaçak, suiistimal ve verimsizlikler önlenecektir. Metodolojimiz:
Aşağıda yer alan metodoloji, temel hizmet metodolojimiz olup, şirket özelinde, gerekli
hallerde, farklı ihtiyaç ve taleplere göre revize edilebilmektedir.
Çalışmamızınaşamalarıaşağıdakigibidir:
1. Check-up hizmeti için sözleşme öncesi Yönetim Kurulu/Üst Yönetim Sunumu ve
yürütülecek çalışmalar, kapsam, faydalar ve süreler ile ilgili bilgilendirme sunumu.
2. Kapsamın, sürenin ve kaynakların belirlenmesi.
3. Sözleşmenin imzalanması ve işe başlangıç.
4. Üst yönetim ile açılış toplantısı gerçekleştirilmesi ve projenin amaç ve hedefleri, kapsamı,
süresi ve yöntemi ile ilgili bilgi alınması, beklentilerin öğrenilmesi. Şirket ile ilgili detaylı bilgi
setinin talep edilmesi.
5. Şirket içinde belirlenecek bir check-up temsilcisi ile (genelde iç denetim, kalite yönetimi
veya risk yönetimi birimleri veya bir Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir) çalışmaya
5
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
ilişkin genel planın yapılması ve takvime bağlanması
6. Şirket ile ilgili detaylı bilgi setinin alınması ve ön incelemelere başlanması. Sektör taraması
yapılması ve sektörel iyi uygulamaların araştırılması.
7. CSI Şirket Check-up modelinin, şirket özel hale getirilmesi ve çalışma programının, proje
plan ve takvimi çerçevesinde oluşturulması.
8. Üst yönetim ve diğer tüm birim yöneticileri ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve kurum içi
check-up anketinin dağıtılması.
9. Toplantı ve anket sonuçlarının uzmanlarımızca değerlendirilmesi ve mevcut model
çerçevesinde, boşluk analizinin gerçekleştirilmesi.
10. Gerekli hallerde ek mülakatların gerçekleştirilmesi ve ek bilgi alınması.
11. Sonuçların, önce birim yöneticileri ile sonrasında ise, üst yönetim ile değerlendirilmesi.
İyileştirmeye yönelik eylem planlarının netleştirilmesi.
12. Şirket özel check-up raporunun ve eylem planlarının hazırlanması ve raporun üst
yönetime/Yönetim Kuruluna sunumu.
13. Yıl içinde, 3 aylık dönemler itibariyle, ilerleme ve gelişmenin takip edilmesi, rapor
sunulması.
Süre:
Check-up çalışması ortalama 7 iş günü sürecektir. Sonrasında yılda 4 kontrol/takip çalışması
ve raporlaması gerçekleştirilecektir. Toplam hizmet süresi 11 iş günüdür.
Ücret:
Hizmet ücreti toplam 11 günlük “şirket özel” check-up çalışması için 24.900 TL + KDV’ dir.
Ankara ve İstanbul dışı talepler için yol ve konaklama giderleri dahil değildir.
Ekip:
Ekip bilgisi şirket özel olarak iletilecektir. Metodolojimiz ve hizmet kapsamımız, CSI Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Bertan Kaya, CIA tarafından geliştirilmiştir.
* Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi/Tüm Yöneticilere; Dr. Bertan Kaya’nın “İç Denetim, İç
Kontrol ve Risk Yönetimi” kitabı ile yeni çıkacak olan “Şirketinizi 7 Günde Nasıl
Denetlersiniz: Şirketler İçin Kurumsal Performansı Artırma Rehberi” kitapları hediye
edilecektir.
6
IRC Bağımsız Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetleri A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No : 41 Çankaya / Ankara
Telefon: +90.312.442 50 15 Faks: +90.312.442 50 16
www.controlsolutions.com.tr
Download